Нормативне забезпечення освітнього процесу в МДУ

Закони України
 • «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII >>>
 • «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 р. № 222-VІІІ >>>
Постанови Кабінету Міністрів України
 • «Про затвердження нормативів чисельності студентів (курсантів), аспірантів (ад'юнктів), докторантів, здобувачів наукового ступеня кандидата наук, слухачів, інтернів, клінічних ординаторів на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах III і IV рівня акредитації та вищих навчальних закладах післядипломної освіти державної форми власності» від 17.08.2002 р. № 1134 >>>
 • «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30.12.2015 № 1187 >>>
 • «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» від 23.11.2011 р. № 1341 >>>
 • «Про створення Єдиної державної електронної бази з питань освіти» від 13.07.2011 р. № 752 >>>
 • "Про документи про вищу освіту (наукові ступені) від 09.09.2020 № 811 >>>
 • «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 29.04.2015 р. № 266 >>>
 • «Про затвердження Порядку реалізації права на академічну мобільність» від 12.08.2015 р. № 579  >>>
 • «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30 грудня 2015 р. № 1187  >>>
 • «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» від 21.08.2019 р. № 800  >>>
 • «Про атестацію здобувачів ступеня фахової передвищої освіти та ступенів вищої освіти на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту» від 19.05.2021 №497 >>>
 • «Про затвердження Порядку скасування рішення про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації» від 26.08.2021 №897 >>>
Накази Міністерства освіти і науки України
 • «Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» від 08.04.1993 р. № 93 >>>
 • «Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти» від 15.07.1996 р. № 245 >>>
 • "Про затвердження рекомендованого переліку видів навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи для науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників" від 16.02.2022 № 186 >>>
 • «Про затвердження Положення про дистанційне навчання» від 25.04.2013 р. № 466» >>>
 • «Про затвердження Переліку предметних спеціалізацій спеціальності 014 «Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)», за якими здійснюється формування і розміщення державного замовлення та поєднання спеціальностей (предметних спеціалізацій) в системі підготовки педагогічних кадрів» від 12.05.2016 № 506 >>>
 • «Про затвердження Порядку надання доступу фізичним та юридичним особам до Реєстру документів про вищу освіту та Порядку замовлення на створення інформації, що відтворюється в документах про вищу освіту, та обліку документів про вищу освіту в Єдиній державній електронній базі з питань освіти» від 06.03.2015 р. № 249 >>>
 • «Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків до них, зразка академічної довідки» від 12.05.2015 р. № 525 >>>
 • «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність» від 12.08.2015 р. № 579 >>>
 • «Про особливості формування навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік» від 26.01.2015 р. № 47 >>>
 • Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (наказ МОН України № 977 від 11.07.2019) >>>
Внутрішні документи Маріупольського державного університету
 1. Положення про проведення практик здобувачів вищої освіти Маріупольського державного університету (від 24.02.2021)
 2. Положення про організацію освітнього процесу у Маріупольському державному університеті в новій редакції (від 20.06.2024)
 3. Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної Комісії у Маріупольському державному університеті в новій редакції (від 20.06.2024)
 4. Етичний кодекс Маріупольського державного університету (від 21.05.2021)
 5. Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників в Маріупольському державному університеті в новій редакції (від 20.06.2024)
 6. Положення про організацію контролю та оцінювання успішності навчання здобувачів вищої освіти у Маріупольському державному університеті (від 21.05.2021)
 7. Положення про підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників Маріупольського державного університету (від 28.10.2021)
 8. Положення про вибіркові дисципліни у Маріупольському державному університеті (від 27.06.2023)
 9. Концепція дистанційного навчання у МДУ (від 26.11.2015)
 10. Каталог елективних дисциплін циклу загальної підготовки (2023)
 11. Положення про індивідуальний графік навчання у МДУ (від 02.06.2016)
 12. Інструкція щодо складання обсягів навчального навантаження кафедр та планування навчального навантаження науково-педагогічних працівників у 2019-2020 навчальному році в новій редакції (від 07.06.2019)
 13. Положення про підготовку наукових та навчальних видань в МДУ (від 26.12.2023)
 14. Рекомендації з розробки навчальних планів та робочих навчальних планів 2016-2017 (від 18.04.2016)
 15. Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Маріупольського державного університету (від 29.06.2022)
 16. Положення про порядок видачі документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, академічних довідок у Маріупольському державному університеті (від 10.05.2022)
  Завантажити макети дипломів (бакалавр, магістр, спеціаліст, додаток)
 17. Правила призначення академічних та соціальних стипендій у МДУ (від 22.02.2017)
 18. Положення про академічну доброчесність в МДУ (від 28.10.2021)
 19. Положення про кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти в Маріупольському державному університеті в новій редакції (від 20.06.2024)
 20. Положення про дистанційне навчання у Маріупольському державному університеті (від 04.04.2017)
 21. Положення про порядок переведення здобувачів вищої освіти, які навчаються на договірній основі за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб, на вакантні місця державного замовлення (від 03.04.2017)
 22. Положення про куратора академічної групи МДУ (від 10.11.2016)
 23. Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності (від 22.10.14)
 24. Положення про атестацію педагогічних працівників МДУ (від 02.10.2017)
 25. Положення про порядок розрахунків за надання освітніх послуг та нарахування й сплати пені (від 28.12.2017)
 26. Порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення здобувачам вищої освіти (від 28.12.2017)
 27. Положення про підготовку та експертизу дистанційних курсів у МДУ (від 10.05.2022)
 28. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості в МДУ (від 23.12.2020)
 29. Положення про організацію та проведення науково-комунікативних заходів у МДУ (від 29.12.2017)
 30. Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в кваліфікаційних роботах студентів МДУ (від 25.11.2020)
 31. Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових працях науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої світи МДУ (від 25.11.2020) 
 32. Порядок формування Індивідуального навчального плану здобувача вищої освіти (від 31.08.2018)
 33. Положення про щорічне рейтингове оцінювання науково-педагогічних працівників, кафедр і факультетів Маріупольського державного університету (від 21.05.2021)
 34. Положення про організацію та проведення опитувань стейкхолдерів в Маріупольському державному університеті (від 23.12.2020)
 35. Порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та / або інформальній освіті (від 29.06.2022)
 36. Положення про порядок підвищення кваліфікації працівників закладів освіти, підприємств, установ, організацій на базі Маріупольського державного університету (від 28.10.2021) 
 37. Положення про гаранта ОП в МДУ у новій редакції (від 31.08.2022)
 38. Про розробку, моніторинг, перегляд, удосконалення та закриття освітніх програм в МДУ (від 27.06.2023)
 39. Положення щодо політики розвитку soft skills в Маріупольському державному університеті (від 23.09.2020)
 40. Концепція розвитку англійської мови у Маріупольському державному університеті (від 31.03.2021)
 41. Положення про організацію викладання навчальних дисциплін англійською мовою у Маріупольському державному університеті (від 26.12.2023)
 42. Порядок організації інклюзивного навчання у Маріупольському державному університеті (від 23.06.2021)  
 43. Положення про робочу програму навчальної дисципліни у Маріупольському державному університеті (від 23.06.2021)
 44. Положення про порядок розрахунку штатної чисельності науково-педагогічних працівників кафедр Маріупольського державного університету (від 23.06.2021)
 45. Порядок відновлення оцінок, отриманих здобувачами вищої освіти за період навчання в Маріупольському державному університеті (від 29.06.2022)
 46. Положення про тьютора освітньої програми Маріупольського державногоуніверситету (від 22.02.2023)
 47. Положення про наукову школу МДУ (від 28.04.2023)
 48. Програма підвищення рівня іншомовної компетентності учасників освітнього процесу МДУ на 2024-2026 рр.