Вчена рада

Згідно до Закону України «Про вищу освіту» та рішення конференції трудового колективу склад Вченої ради МДУ  затверджено Наказом ректора.

Вчена рада працює згідно з планом, який складається на поточний навчальний рік. План затверджується на першому засіданні вченої ради.

Засідання вченої ради відбуваються щомісячно згідно з планом засідань вченої ради. На засіданнях розглядаються питання про навчальну, методичну, наукову, виховну роботу деканатів факультетів, кафедр, структурних підрозділів, аспірантури, приймальної комісії, підсумки конкурсів на заміщення вакантних посад професорсько-викладацького складу, питання щодо присвоєння вчених звань тощо.

Контроль за виконанням прийнятих рішень покладається на керівників підрозділів, проректорів університету за фахом і вченого секретаря ради. У разі необхідності особи, які були відповідальні за підготовку питань на засідання ради, у плані контролю, повертаються через деякий час к об’єкту вивчення і доповідають вченій раді, як виконане те або інше рішення.

Засідання 31.08.2021

31 серпня 2021 року відбулося засідання Вченої ради МДУ.
На порядку денному були такі питання:

1.Про зміни у складі Вченої ради МДУ.
2. Про діяльність МДУ у 2020-2021 н. р. та пріоритетні напрямки роботи в 2021-2022 н. р.
3. Про зміни: – у розподілі ставок ПВС університету; – обсягів навчального навантаження кафедр університету; – у робочих навчальних планах спеціальностей університету.
4. Про підсумки акредитації ОП у 2020-2021 навчальному році.
5. Різне.
5.1. Про затвердження організаційної структури МДУ у 2021-2022 н. р.
5.2. Про видачу диплома доктора філософії Бондаренко П.С.
5.3. Про виокремлення Студії культуротворчого перфомансу МДУ зі структури Лабораторії інформаційних девайсів МДУ, внесення змін до Положення про Комплексну навчально- проєктну лабораторію інформаційних девайсів МДУ та затвердження Положення про Студію культуротворчого перфомансу МДУ
5.4. Про затвердження форми контрактів із завідувачем кафедри, професором, доцентом, старшим викладачем та асистентом у Маріупольському державному університеті у новій редакції
5.5. Про затвердження Положень.

Засідання 30.09.2021

30 вересня 2021 року відбулося планове засідання Вченої ради МДУ (Протокол No2).
На порядку денному були такі питання:

1. Про якість підготовки фахівців у МДУ за результатами роботи Екзаменаційних комісій
2. Про впровадження ключових показників ефективності в МДУ
3. Різне
3.1. Про зміни у складі редакційної колегії наукового видання «Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія»
3.2. Про уточнення теми дисертаційної роботи Гончаренко І. М.
3.3. Про уточнення теми дисертаційної роботи Папац А. С.
3.4. Про проходження підвищення кваліфікації
3.5 Про затвердження складу
3.6. Про внесення змін до Правил прийому до Маріупольського державного університету в 2021 р.

Засідання 07.10.2021

07 жовтня 2021 року відбулося позачергове засідання Вченої ради МДУ (Протокол No3).
Розглядалися такі питання:

1. Про затвердження змін в розподілі ставок ПВС університету, обсягів навчального навантаження кафедр університету, змін в робочих навчальних планах спеціальностей університету
2. Про уточнення теми дисертаційної роботи
3. Про приєднання Маріупольського електромеханічного технікуму до Маріупольського державного університету.

Засідання 13.10.2021

13 жовтня 2021 року відбулося позачергове засідання Вченої ради МДУ (Протокол No4).
Порядок денний:

1 . Про створення навчально-наукового інституту управління Маріупольського державного університету, відокремлених структурних підрозділів університету та затвердження структури МДУ.

Засідання 28.10.2021

28 жовтня 2021 року відбулося чергове засідання Вченої ради МДУ (Протокол No5)
Порядок денний:

1. Про стан організації та проведення практик здобувачів вищої освіти МДУ у 2021-2022 н. р.
2. Про зарахування до докторантури та призначення наукового консультанта
3. Різне
3.1. Про затвердження індивідуальних навчальних планів здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії набору 2021 року
3.2. Про затвердження індивідуальних наукових планів здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії набору 2021 року
3.3. Про затвердження звіту про виконання індивідуального плану наукової роботи здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук і переведення на наступний рік підготовки
3.4. Про затвердження тем дисертаційних досліджень здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії набору 2021 року
3.5. Про затвердження Положення про навчально-проєктну лабораторію з прикладної філології Маріупольського державного університету та Положення про лабораторію синхронного перекладу Маріупольського державного університету
3.6. Про затвердження
3.7. Про рекомендацію до участі у другому етапі конкурсного відбору проєктів наукових досліджень і розробок
3.8. Про подання претендентів на здобуття державних іменних стипендій найкращим молодим ученим для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України – Героїв Небесної Сотні
3.9. Про видачу диплома доктора філософії Татаю Е.О.
3.10. Про прийняття нової редакції Статуту Маріупольського державного університету
3.11. Про затвердження Положення про Центр міжнародної освіти Маріупольського державного університету та Положення про Центр соціально-виховної роботи Маріупольського державного університету
3.12. Про виконання плану держзамовлення у 2021 році
3.13. Про затвердження Положення про Центр розвитку людського потенціалу
3.14. Про прийняття нової редакції Положення про порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників Маріупольського державного університету та Положення про порядок підвищення кваліфікації працівників закладів освіти, підприємств, установ, організацій на базі Маріупольського державного університету
3.15. Про присвоєння вчених звань.

Засідання 02.12.2021

2 грудня 2021 року відбулося чергове засідання Вченої ради МДУ (Протокол No6)
Порядок денний:

1. Про зміни у складі Вченої ради МДУ
2. Про результати роботи приймальної комісії МДУ під час вступної кампанії 2021 р.
3. Про підготовку до підсумкової атестації за ступенем магістра
4. Про підсумки рейтингового оцінювання студентів МДУ у 2020-2021 навч. р.
5. Про реалізацію стратегії залучення абітурієнтів та підготовку до проведення вступної кампанії у 2022 р.
6. Різне
6.1. Про затвердження Положення про археологічну експедицію МДУ
6.2. Про затвердження до друку та поширення мережею Інтернет чергових випусків наукового видання «Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка», «Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право», «Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія» «Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія» та змін у складі редколегії видання «Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія»
6.3. Про перерозподіл місць державного замовлення
6.4. Про затвердження Положень про навчально-методичний центр МДУ та його функціональні частини
6.5. Про внесення змін до «Положення про та
6.6. Про внесення змін до Правил прийому до Маріупольського державного університету в 2021 р.
6.7. Про рекомендацію до друку наукової, науково-методичної та навчально-методичної літератури
6.8. Про модернізацію та відкриття освітніх програм за рівнями вищої освіти та спеціальностями університету.

Засідання 23.12.2021

23 грудня 2021 року відбулося планове засідання Вченої ради МДУ (Протокол No7)
Порядок денний:

1. Про виконання плану підвищення кваліфікації НПП університету
2. Звіт голів спеціалізованих вчених рад МДУ за 2021 р.
3. Про затвердження лімітів стипендіатів за результатами зимової заліково- екзаменаційної сесії 2021-2022 навч. року
4. Різне
4.1. Про затвердження Положення про порядок запобігання і врегулювання потенційного та реального конфлікту інтересів в діяльності посадових осіб Маріупольського державного університету
4.2. Про затвердження індивідуального плану наукової роботи докторанта МДУ
4.3. Про затвердження теми дисертаційного дослідження докторанта МДУ
4.4. Про затвердження положення про відокремлений структурний підрозділ «Вугледарський фаховий коледж Маріупольського державного університету»
4.5. Про затвердження
4.6. Про результати рейтингового оцінювання науково-педагогічних працівників, кафедр і факультетів Маріупольського державного університету за 2020-2021 н. р.
4.7. Про затвердження звітів про виконання НДР, що фінансується за рахунок коштів державного бюджету
4.8. Про затвердження до друку та поширення мережею Інтернет наукового видання «Вісник Маріупольського державного університету. Серія «Історія. Політологія»
4.9. Про підсумки проведення щорічного конкурсу «Кращий молодий науковець Маріупольського державного університету»
4.10. Про затвердження Правил прийому до Маріупольського державного університету в 2022 році
4.11. Про розподіл ліцензованого обсягу за спеціальностями, формами навчання та освітніми програмами за рівнями вищої освіти
4.12. Про внесення змін до «Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників, обрання за конкурсом та укладання з ними трудових договорів (контрактів) у Маріупольському державному університеті» в частині призначення на посаду директора навчального-наукового інституту, укладанні контракту з ним та його заступниками, змін у складі конкурсної комісії та ін.
4.13. Про присвоєння вченого звання професор

Засідання 24.01.2022

24 січня 2022 року відбулося позачергове засідання Вченої ради МДУ (Протокол No8)
Порядок денний:

1. Про затвердження Правил прийому до Відокремленого структурного підрозділу «Вугледарський фаховий коледж Маріупольського державного університету» в 2022 році
2. Про перерозподіл місць державного замовлення
3. Про розподіл ліцензованого обсягу за спеціальностями, формами навчання та освітніми програмами за рівнями вищої освіти
4. Про внесення змін до Правил прийому до Маріупольського державного університету в 2022 р.
5. Про розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів Маріупольського державного університету на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного сектору економіки
6. Про оновлення складу Ради з якості вищої освіти МДУ.

Засідання 30.03.2022

30 березня 2022 року відбулося засідання Вченої ради МДУ (Протокол No10)
Порядок денний:

1. Про зміни у складі Вченої ради МДУ Доповідач: перший проректор Олена БУЛАТОВА
2. Про результати наукової роботи викладачів університету в 2021р. та завдання на 2022р. Доповідач: перший проректор Олена БУЛАТОВА
3. Про підсумки міжнародної діяльності МДУ у 2021 р. Доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв’язки) Олена ПАВЛЕНКО
4. Про підсумки фінансово-господарської діяльності університету в 2021 р. Доповідач: проректор з економічних питань-головний бухгалтер Анжеліка ДОЩІК
5. Про виконання рішень Вченої ради Доповідач: перший проректор Олена БУЛАТОВА
6. Про діяльність Комісії з питань академічної доброчесності за 2021 рік Доповідач: голова Комісії з питань академічної доброчесності Юлія ІЗОТОВА
7. Про результати роботи творчих колективів МДУ
8. Різне
8.1. Про затвердження організаційної структури МДУ Доповідач: начальник юридичного відділу Вікторія ЛУКОВКА
8.2. Про затвердження кандидатур на призначення іменних стипендій Доповідач: начальник НМЦ Марія ЗІМІНА
8.3. Про затвердження наукових та науково-методичних видань Доповідач: перший проректор Олена БУЛАТОВА
8.4. Про модернізацію та відкриття освітніх програм за рівнями вищої освіти та спеціальностями університету Доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи Тетяна МАРЕНА
8.5. Про затвердження додатку до плану-графіка підвищення кваліфікації/ стажування науково-педагогічних та педагогічних працівників Маріупольського державного університету на 2022 рік Доповідач: директор ЦРЛП Лідія КОРОБЧЕНКО
8.6. Про видачу диплома доктора філософії Кравченко О. В. Доповідач: завідувач аспірантури Інна ЧЕРЕДНІЧЕНКО
8.7. Про затвердження Плану наукової та науково-дослідної роботи МДУ на 2022 рік Доповідач: перший проректор Олена БУЛАТОВА
8.8. Про рекомендацію до аспірантури за результатами ЕК Доповідач: завідувач аспірантури Інна ЧЕРЕДНІЧЕНКО
8.9. Про рекомендацію до друку та поширення мережею Інтернет збірки матеріалів ХХIУ підсумкової науково-практичної конференції викладачів «Актуальні проблеми науки та освіти» 2022 року» Доповідач: голова Ради молодих вчених МДУ Володимир ТОПУЗОВ
8.10. Про затвердження програм індивідуальних усних співбесід, фахових іспитів, творчих конкурсів та екзаменаційних матеріалів для вступу на ОС бакалавр та ОС магістр у 2022 р. Доповідач: заступник відповідального секретаря приймальної комісії Юлія ДЕМИДОВА

Засідання 27.05.2022

27 травня 2022 року відбулося засідання Вченої ради МДУ (Протокол No12)
Порядок денний:

1. Про результати роботи Центру розвитку людського потенціалу у 2021-2022 н.р. Доповідач: керівник Центру розвитку людського потенціалу Лідія КОРОБЧЕНКО
2. Про затвердження лімітів стипендіатів Доповідач: Проректор з економічних питань-головний бухгалтер Анжеліка ДОЩІК
3. Про реалізацію стратегії цифровізації освітньо-наукового процесу МДУ Доповідач: Проректор з науково-педагогічної роботи Тетяна МАРЕНА
4. Про підготовку до підсумкової атестації за ступенем бакалавра. Доповідач: Проректор з науково-педагогічної роботи Тетяна МАРЕНА
5. Про працевлаштування випускників 2021 року Доповідач: завідувач навчальної лабораторії з організації практик та працевлаштування випускників Марія ГУРЖІЙ
6. Про попередній розподіл ставок професорсько-викладацького складу Доповідач: начальник навчального відділу Марія ЗІМІНА
7.Різне
7.1. Про програми аудиту наявних ресурсів функціонування МДУ в умовах переміщення Доповідач: перший проректор Олена БУЛАТОВА

Засідання 17.06.2022

17 червня 2022 року відбулося засідання Вченої ради МДУ (Протокол No13)
Порядок денний:

1. Про затвердження Положення про приймальну комісію МДУ Доповідач: відповідальний секретар приймальної комісії МДУ Юлія ДЕМИДОВА
2. Про попередній розподіл ставок професорсько-викладацького складу Доповідач: проректор з економічних питань – головний бухгалтер Анжеліка ДОЩІК, начальник навчально-методичного центру Марія ЗІМІНА
3. Про продовження реалізації освітніх програм за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти Доповідач: завідувач аспірантури Інна ЧЕРЕДНІЧЕНКО
4. Про розподіл ліцензованого обсягу за спеціальностями, формами навчання та освітніми програмами за рівнями вищої освіти Доповідач: начальник навчально-методичного центру Марія ЗІМІНА
5. Різне
5.1 Про оновлення брендбуку МДУ Доповідач: керівник проєкту «Брендбук МДУ та розвиток кампусу» Андрій СТОЙКА

Засідання 29.06.2022

29 червня 2022 року відбулося засідання Вченої ради МДУ (Протокол No14)
Порядок денний:

1. Про підсумки роботи Ради з якості вищої освіти у 2021- 2022 н.р. Доповідач: перший проректор Олена БУЛАТОВА
2. Про підсумки навчальної та навчально-методичної роботи університету у 2021-2022 н.р. та шляхи її вдосконалення. Доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи Тетяна МАРЕНА
3. Про стан реалізації Стратегічного плану розвитку МДУ 2021-2025 Доповідач: перший проректор Олена БУЛАТОВА
4. Про результати роботи Центру розвитку людського потенціалу у 2021-2022 н. р. Доповідач: директор ЦРЛП Лідія КОРОБЧЕНКО
5. Про затвердження робочих навчальних планів на 2022- 2023 н.р. Доповідач: начальник НМЦ Марія ЗІМІНА
6. Різне
6.1. Про прийняття нової редакції Статуту Маріупольського державного університету Доповідач: начальник юридичного відділу Вікторія ЛУКОВКА
6.2. Про моніторинг освітніх програм та навчальних планів Доповідач: перший проректор Олена БУЛАТОВА
6.3. Про затвердження змін до освітньо-наукових програм «Історія та археологія» (2020), «Політологія» (2020), «Право. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» (2020), «Право. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» (2020) та відповідних навчальних планів Доповідач: завідувач аспірантури Інна ЧЕРЕДНІЧЕНКО
6.4. Про затвердження програм вступних випробувань для вступу до аспірантури у 2022 році Доповідач: завідувач аспірантури Інна ЧЕРЕДНІЧЕНКО
6.5. Про переведення та відрахування здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти за підсумками щорічної атестації Доповідач: завідувач аспірантури Інна ЧЕРЕДНІЧЕНКО
6.6. Про затвердження вартості навчання в МДУ для вступників першого (бакалаврського), другого (магістерського), третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти та докторантури у 2022 році Доповідач: проректор з економічних питань-головний бухгалтер Анжеліка ДОЩІК
6.7. Про затвердження положень Доповідач: перший проректор Олена БУЛАТОВА
6.8. Про затвердження кандидатур на призначення іменних стипендій Доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи Тетяна МАРЕНА
6.9. Про затвердження Положення про апеляційну комісію Доповідач: відповідальний секретар приймальної комісії Юлія ДЕМИДОВА

Засідання 10.05.2022

10 травня 2022 року відбулося засідання Вченої ради МДУ (Протокол No11)
Порядок денний:

1. Про зміни у складі Вченої ради МДУ Доповідач: перший проректор Олена БУЛАТОВА
2. Прорезультатинауковоїроботивикладачівуніверситетуу2021р.тазавданняна2022р. Доповідач: перший проректор Олена БУЛАТОВА
3. Про підсумки міжнародної діяльності МДУ у 2021 р. Доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв’язки) Олена ПАВЛЕНКО
4. Про підсумки фінансово-господарської діяльності університету в 2021 р. Доповідач: проректор з економічних питань-головний бухгалтер Анжеліка ДОЩІК
5. Про виконання рішень Вченої ради Доповідач: перший проректор Олена БУЛАТОВА
6. Про діяльність Комісії з питань академічної доброчесності за 2021 рік Доповідач: голова Комісії з питань академічної доброчесності Юлія ІЗОТОВА
7. Про результати роботи творчих колективів МДУ.
8. Різне
8.1. Про затвердження організаційної структури МДУ Доповідач: начальник юридичного відділу Вікторія ЛУКОВКА
8.2. Про затвердження кандидатур на призначення іменних стипендій Доповідач: начальник НМЦ Марія ЗІМІНА
8.3. Про затвердження наукових та науково-методичних видань Доповідач: перший проректор Олена БУЛАТОВА
8.4. Про модернізацію та відкриття освітніх програм за рівнями вищої освіти та спеціальностями університету Доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи Тетяна МАРЕНА
8.5. Про затвердження додатку до плану-графіка підвищення кваліфікації/ стажування науково-педагогічних та педагогічних працівників Маріупольського державного університету на 2022 рік Доповідач: директор ЦРЛП Лідія КОРОБЧЕНКО
8.6. Про видачу диплома доктора філософії Кравченко О. В. Доповідач: завідувач аспірантури Інна ЧЕРЕДНІЧЕНКО
8.7. Про затвердження Плану наукової та науково-дослідної роботи МДУ на 2022 рік Доповідач: перший проректор Олена БУЛАТОВА
8.8. Про рекомендацію до аспірантури за результатами ЕК Доповідач: завідувач аспірантури Інна ЧЕРЕДНІЧЕНКО
8.9. Про рекомендацію до друку та поширення мережею Інтернет збірки матеріалів ХХIУ підсумкової науково-практичної конференції викладачів «Актуальні проблеми науки та освіти» 2022 року» Доповідач: голова Ради молодих вчених МДУ Володимир ТОПУЗОВ
8.10 Про затвердження програм індивідуальних усних співбесід, фахових іспитів, творчих конкурсів та екзаменаційних матеріалів для вступу на ОС бакалавр та ОС магістр у 2022 р. Доповідач: заступник відповідального секретаря приймальної комісії Юлія ДЕМИДОВА

Засідання 31.08.2022

31 серпня 2022 року відбулося засідання Вченої ради МДУ (Протокол No1)
Порядок денний:

1. Про зміни у складі Вченої ради МДУ. Доповідач: перший проректор Олена БУЛАТОВА
2. Про діяльність МДУ у 2021-2022 н.р. та пріоритетні напрямки роботи в 2022-2023 н.р. Доповідач: ректор Микола ТРОФИМЕНКО
3. Про затвердження організаційної структури МДУ. Доповідач: перший проректор Олена БУЛАТОВА, начальник юридичного відділу Вікторія ЛУКОВКА
4. Про затвердження Положень та програм. Доповідач: перший проректор Олена БУЛАТОВА
5. Про затвердження Стратегічного плану розвитку МДУ на 2021-2025 роки у новій редакції. Доповідач: перший проректор Олена БУЛАТОВА
6. Про особливості організації освітнього процесу у І семестрі 2022-2023 н.р. Доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи Тетяна МАРЕНА, начальник навчально-методичного центру Марія ЗІМІНА
7. Різне. Про затвердження: - Плану роботи МДУ на 2022-2023 навч. рік; - Складу Ради з освітньо-виховної діяльності МДУ; - Складу Ради з якості вищої освіти МДУ. Доповідач: перший проректор Олена БУЛАТОВА

Засідання 04.10.2022

4 жовтня 2022 року відбулося засідання Вченої ради МДУ (Протокол No2)
Порядок денний:

1. Про якість підготовки фахівців у МДУ за результатами роботи Екзаменаційних комісій. Доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи Тетяна МАРЕНА.
2. Про виконання плану держзамовлення у 2022 р. Доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи Тетяна МАРЕНА.
3. Різне
3.1. Про затвердження: - Положення про Раду молодих вчених; - ОПП «Право» за першим (бакалаврським) рівнем ВО; - ОП «Право» за другим (магістерським) рівнем ВО. Доповідач: перший проректор Олена БУЛАТОВА.
3.2. Про затвердження оновленого складу редакційних колегій наукових видань - «Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія»; - «Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія»; - «Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право»; - «Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка»; - «Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія». Доповідач: перший проректор Олена БУЛАТОВА.
3.3. Про затвердження до друку та поширення в мережі Інтернет наукового видання «Вісник Маріупольського державного університету Серія: Філософія, культурологія, соціологія» No 23. Доповідач: перший проректор Олена БУЛАТОВА
3.4. Про подання претендентів на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених. Доповідач: перший проректор Олена БУЛАТОВА.
3.5. Про розподіл ставок професорсько-викладацького складу на 2022-2023 навчальний рік. Доповідач: проректор з економічних питань, головний бухгалтер Анжеліка ДОЩІК, начальник навчально-методичного центру Марія ЗІМІНА. 3.6. Про затвердження лімітів стипендіатів. Доповідач: проректор з економічних питань, головний бухгалтер Анжеліка ДОЩІК.

Засідання 02.11.2022

02 листопада 2022 року відбулося засідання Вченої ради МДУ (Протокол No3)
Порядок денний:

1. Про результати аудиту наявних ресурсів функціонування МДУ в умовах переміщення. Доповідач: перший проректор Олена БУЛАТОВА.
2. Про створення брендбуку та оновлення Брендингової стратегії університету в контексті ребрендингу. Доповідач: керівник проєкту з розробки брендбуку, начальник відділу інформації та зв’язків з громадськістю Оксана ДЕРЕВ’ЯНКО.
3. Різне.
3.1. Про затвердження тем дисертаційних досліджень здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії набору 2022 року. Доповідач: перший проректор Олена БУЛАТОВА.
3.2. Про затвердження індивідуальних навчальних планів здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії набору 2022 року. Доповідач: перший проректор Олена БУЛАТОВА.
3.3. Про затвердження індивідуальних наукових планів здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії набору 2022 року. Доповідач: перший проректор Олена БУЛАТОВА.
3.4. Затвердження звіту про виконання індивідуального плану наукової роботи здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук. Доповідач: перший проректор Олена БУЛАТОВА.
3.5. Затвердження звіту про виконання індивідуального плану наукової роботи здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук і переведення на наступний рік підготовки. Доповідач: перший проректор Олена БУЛАТОВА.

Засідання 27.06.2023

27 червня 2023 року відбулося засідання Вченої ради МДУ (Протокол № 10)

 

 

Порядок денний:

 

1. Про підсумки роботи Ради з якості вищої освіти у 2022-2023 н.р.

Доповідач: голова Ради з якості вищої освіти, перший проректор Олена БУЛАТОВА.

 

2. Про підсумки навчальної та навчально-методичної роботи університету у 2022-2023 н.р. та шляхи її вдосконалення.

Доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи Тетяна МАРЕНА.

 

3. Про стан реалізації Стратегічного плану розвитку МДУ 2021-2025.

Доповідач: перший проректор Олена БУЛАТОВА.

 

4. Про затвердження

- освітніх програм, робочих навчальних планів за першим (бакалаврським), другим (магістерським), третім (освітньо-науковим) рівнями вищої освіти за освітніми програмами спеціальностей університету на 2023-2024 навч. рік;

- освітньо-професійних програм та навчальних планів з підготовки фахових молодших бакалаврів Відокремленого структурного підрозділу «Вугледарський фаховий коледж Маріупольського державного університету».

Доповідач: начальник навчально-методичного відділу Марія ЗІМІНА.

 

5. Різне:

5.1. Про затвердження персонального складу постійних комісій Вченої ради Університету.

Доповідач: перший проректор Олена БУЛАТОВА.

 

5.2. Про затвердження до друку та поширення мережею Інтернет чергових випусків наукового видання «Вісник Маріупольського державного університету»: серія «Економіка», серія «Право», серія: Філологія», серія: Філософія, культурологія, соціологія» та змін у складі редколегії видання «Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія».

Доповідач: перший проректор Олена БУЛАТОВА.

 

5.3. Про затвердження кандидатур на призначення іменних стипендій.

Доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи Тетяна МАРЕНА.

 

5.4. Про переведення здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти за підсумками щорічної атестації

Доповідач: перший проректор Олена БУЛАТОВА.

 

5.5. Про внесення змін до Правил прийому до Маріупольського державного університету в 2023 році

Доповідач: відповідальний секретар приймальної комісії Юлія ДЕМИДОВА.

 

5.6. Про затвердження

- наукової, науково-методичної та навчально-методичної літератури;

- положень

- методичних рекомендацій.

Доповідач: перший проректор Олена БУЛАТОВА.

 

5.7. Про затвердження вартості навчання в МДУ для вступників 2023 р.

Доповідач: проректор з економічних питань-головний бухгалтер Анжеліка ДОЩІК, відповідальний секретар приймальної комісії Юлія ДЕМИДОВА.

 

5.8. Про внесення змін до організаційної структури Маріупольського державного університету.

Доповідач: начальник юридичного відділу Вікторія ЛУКОВКА.

 

5.9. Про затвердження в новій редакції Положення про факультет/навчально-науковий інститут Маріупольського державного університету.

Доповідач: начальник юридичного відділу Вікторія ЛУКОВКА.

 

5.10. Про впровадження ключових показників ефективності в МДУ.

Доповідач: перший проректор Олена БУЛАТОВА.

 

Доповідач: начальник юридичного відділу Вікторія ЛУКОВКА.

 

5.12. Про обрання за конкурсом на вакантні посади науково-педагогічних працівників МДУ у 2023 році.

Доповідач: перший проректор Олена БУЛАТОВА.

Засідання 01.12.2022

01 грудня 2022 року відбулося засідання Вченої ради МДУ (Протокол No4)
Порядок денний:

1. Про знятття обов’язків т.в.о. вченого секретаря МДУ. Доповідач: перший проректор Олена БУЛАТОВА.
2. Про зміни у складі Вченої ради МДУ. Доповідач: перший проректор Олена БУЛАТОВА
3. Про результати роботи приймальної комісії МДУ під час вступної кампанії 2022 р. Доповідач: відповідальний секретар приймальної комісії Юлія ДЕМИДОВА, завідувач аспірантури Інна ЧЕРЕДНІЧЕНКО.
4. Про підготовку до підсумкової атестації за ступенем магістра. Доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи Тетяна МАРЕНА.
5. Про реалізацію стратегії залучення абітурієнтів та підготовку до проведення вступної кампанії у 2023 р. Доповідач: відповідальний секретар приймальної комісії Юлія ДЕМИДОВА.
6. Різне:
6.1. Про обрання представника (делегата) для участі у роботі з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ Доповідач: декан економіко-правового факультету Роман ТОЛПЕЖНІКОВ.
6.2. Про рекомендацію до участі у другому етапі конкурсного відбору проєктів фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та науково- технічних (експериментальних) розробок молодих вчених. Доповідач: перший проректор Олена БУЛАТОВА.
6.3. Про рекомендацію до участі у другому етапі конкурсного відбору проєктів наукових досліджень і розробок. Доповідач: перший проректор Олена БУЛАТОВА.
6.4. Про реалізацію проєкту «CRM платформа для організації ефективної вступної кампанії в МДУ». Доповідачі: доцент кафедри менеджменту та фінансів Суздалєва О.С., старший викладач кафедри маркетингу та туризму Горюнова К.А.
6.5. Про присвоєння вчених звань: - професора кафедри педагогіки та освіти МДУ – Задорожній-Княгницькій Леніні Вікторівні, доктору педагогічних наук; - доцента кафедри педагогіки та освіти МДУ – Нетребі Марині Михайлівні, кандидату філологічних наук; - доцента кафедри дошкільної освіти МДУ – Логозинській Олені Леонідівні, кандидату педагогічних наук; - доцента кафедри дошкільної освіти МДУ – Макаренко Світлані Іванівні, кандидату педагогічних наук; - доцента кафедри історії та археології МДУ – Забавіну В’ячеславу Олеговичу, кандидату історичних наук. Доповідач: перший проректор Олена БУЛАТОВА.

Засідання 28.12.2022

28 грудня 2022 року відбулося засідання Вченої ради МДУ (Протокол № 5)

 

Порядок денний:

1. Про виконання плану підвищення кваліфікації НПП.

Доповідач: керівник Центру розвитку людського потенціалу Лідія КОРОБЧЕНКО.

 

2. Про затвердження лімітів стипендіатів.

Доповідач: проректор з економічних питань-головний бухгалтер Анжеліка ДОЩИК, начальник навчально-методичного центру Марія Зіміна.

 

3. Про нове позиціонування ОП в умовах тимчасового переміщення та формування переліку освітніх програм відповідно до потреб ринку.

Доповідач: перший проректор Олена БУЛАТОВА, проректор з науково-педагогічної роботи Тетяна МАРЕНА.

 

4. Про розробку нової освітньої концепції МДУ.

Доповідач: перший проректор Олена БУЛАТОВА, проректор з науково-педагогічної роботи Тетяна МАРЕНА.

 

5. Різне:

5.1. Про підсумки проведення щорічного конкурсу «Кращий молодий науковець Маріупольського державного університету.

Доповідач: голова Ради молодих вчених МДУ Тетяна ІВАНЕЦЬ.

 

5.2. Про затвердження наукової, науково-методичної та навчально-методичної літератури.

Доповідач: голова Ради з якості вищої освіти, перший проректор Олена БУЛАТОВА.

 

5.3. Про затвердження зразків бланків документів про вищу освіту та академічної довідки.

Доповідач: проректор з наукового-педагогічної роботи Тетяна МАРЕНА.

 

Доповідач: перший проректор Олена БУЛАТОВА.

 

5.5. Про затвердження до друку та поширення в мережі Інтернет чергових випусків наукового видання «Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія», «Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка», «Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія», «Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право», «Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія»

та змін у складі редколегії видання «Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія».

Доповідач: перший проректор Олена БУЛАТОВА.

 

5.6. Про схвалення складу Комісії з питань дотримання Етичного кодексу МДУ.

Доповідач: перший проректор Олена БУЛАТОВА.

 

5.7. Про затвердження складу Комісії з питань академічної доброчесності.

Доповідач: перший проректор Олена БУЛАТОВА.

 

5.8. Про внесення змін до загальної чисельності та розподілу квот делегатів Конференції трудового колективу Маріупольського державного університету та Конференції трудового колективу факультету/навчально-наукового інституту Маріупольського державного університету

Доповідач: начальник юридичного відділу Вікторія ЛУКОВКА.

Засідання від 22.02.2023

22 лютого 2023 року відбулося засідання Вченої ради МДУ (Протокол № 6)

 

Порядок денний:

1. Про результати наукової роботи викладачів університету у 2022 р. та завдання на 2023 р.

Доповідач: перший проректор Олена БУЛАТОВА

 

2. Про підсумки міжнародної діяльності МДУ у 2022 р.

Доповідачі: директор Центру міжнародної освіти Ірина СІКОРСЬКА, начальник відділу по роботі з іноземними студентами Центру міжнародної освіти Лідія ШЕВЧЕНКО

 

3. Про підсумки фінансово-господарської діяльності університету у 2022 р.

Доповідач: проректор з економічних питань-головний бухгалтер Анжеліка ДОЩИК

 

4. Про впровадження ключових показників ефективності в МДУ

Доповідач: перший проректор Олена БУЛАТОВА

 

5. Про виконання рішень Вченої ради

Доповідач: т.в.о. вченого секретаря Тетяна МАРЕНА

 

6. Різне

6.1. Про затвердження

- Затвердити Положення про порядок присудження ступеня доктора філософії у Маріупольському державному університеті

- Положення про тьютора освітньої програми Маріупольського державного університету

- Зміни до Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників (додаються)

- Каталог елективних дисциплін циклу загальної підготовки

Доповідач: голова Ради з якості вищої освіти, перший проректор Олена БУЛАТОВА

 

6.2. Про модернізацію та відкриття освітніх програм за рівнями вищої освіти та спеціальностями університету

Доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи Тетяна МАРЕНА

 

6.3. Про діяльність Комісії з питань академічної доброчесності

Доповідач: голова Комісії з питань академічної доброчесності Олена ПЕТРЕНКО

 

6.4. Про затвердження кандидатур на призначення іменних стипендій

Доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи Тетяна МАРЕНА

 

6.5. Про затвердження Плану наукової та науково-дослідної роботи МДУ на 2023 рік

Доповідач: перший проректор Олена БУЛАТОВА

 

6.6. Про рекомендацію до друку та поширення мережею Інтернет збірки

матеріалів ХХV підсумкової науково-практичної конференції викладачів «Актуальні проблеми науки та освіти» 2023 року.

Доповідач: голова Ради молодих вчених МДУ Тетяна ІВАНЕЦЬ

 

6.7. Про затвердження нової редакції Положення про Вчену раду Маріупольського державного університету

Доповідач: начальник юридичного відділу Вікторію ЛУКОВКА

 

6.8. Про затвердження нової редакції Регламенту Вченої ради Маріупольського державного університету

Доповідач: начальник юридичного відділу Вікторію ЛУКОВКА

 

6.9. Про затвердження Положення про порядок обрання виборних представників з числа штатних працівників до складу Вченої ради Маріупольського державного університету

Доповідач: начальник юридичного відділу Вікторію ЛУКОВКА

 

6.10. Про затвердження в новій редакції Положення про Вчену раду факультету/навчально-наукового інституту Маріупольського державного університету

Доповідач: начальник юридичного відділу Вікторію ЛУКОВКА

 

6.11. Про затвердження нової редакції Положення про Відокремлений структурний підрозділ «Вугледарський фаховий коледж Маріупольського державного університету

Доповідачі: начальник юридичного відділу Вікторію ЛУКОВКА, в.о. директора Відокремленого структурного підрозділу «Вугледарський фаховий коледж Маріупольського державного університету» Анну ЯРОШЕНКО

Засідання 29.03.2023

29 березня 2023 року відбулося засідання Вченої ради МДУ (Протокол № 7)

 

Порядок денний:

 

1. Про підготовку до підсумкової атестації за ступенем бакалавра.

Доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи Тетяна МАРЕНА.

 

2. Про працевлаштування випускників 2022 року.

Доповідач: завідувач навчальної лабораторії з організації практик та працевлаштування випускників Марія ГУРЖИЙ.

 

3. Різне.

3.1. Про підсумки проведення щорічного конкурсу «Краще студентське наукове товариство Маріупольського державного університету.

Доповідач: голова ради молодих вчених МДУ Тетяна ІВАНЕЦЬ.

 

3.2. Про затвердження змін у складі редакційної колегії наукового видання «Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія».

Доповідач: перший проректор Олена БУЛАТОВА.

 

3.3. Про затвердження змін у складі редакційної колегії наукового видання «Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія».

Доповідач: перший проректор Олена БУЛАТОВА.

 

3.4. Про внесення змін до «Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників, обрання за конкурсом та укладання з ними трудових договорів (контрактів) у Маріупольському державному університеті».

Доповідач: начальник відділу кадрів Ольга БЛАГІНІНА.

 

3.5. Про результати рейтингового оцінювання науково-педагогічних працівників, кафедр і факультетів Маріупольського державного університету».

Доповідач: перший проректор Олена БУЛАТОВА.

Засідання 28.04.2023

28 квітня 2023 року відбулося засідання Вченої ради МДУ (Протокол № 8)

 

Порядок денний:

 

1. Про вибори голови Вченої ради, заступника голови Вченої ради, вченого секретаря.

Доповідач: ректор Університету Микола ТРОФИМЕНКО.

 

2. Про зміни у складі Вченої ради.

Доповідач: голова Вченої ради Микола ТРОФИМЕНКО.

 

3. Затвердження напрямів діяльності постійних комісій при Вченій раді.

Доповідач: перший проректор Олена БУЛАТОВА.

 

4. Про реалізацію Стратегії інтернаціоналізації МДУ.

Доповідач: перший проректор Олена БУЛАТОВА, директор Центру міжнародної освіти Ірина СІКОРСЬКА.

 

5. Про попередній розподіл ставок професорсько-викладацького складу.

Доповідач: проректор з економічних питань-головний бухгалтер Анжеліка ДОЩІК, начальник навчально-методичного відділу Марія ЗІМІНА.

 

6. Про присвоєння звання «Почесного професора Маріупольського державного університету» ректору Київського національного університету будівництва і архітектури П.М.Кулікову.

Доповідач: голова Вченої ради Микола ТРОФИМЕНКО.

 

7. Різне

7.1. Про нове позиціонування ОП в умовах тимчасового переміщення та формування переліку освітніх програм відповідно до потреб ринку.

Доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи Тетяна МАРЕНА.

 

7.2. Про затвердження Правил прийому до Маріупольського державного університету в 2023 році.

Доповідач: відповідальний секретар приймальної комісії Юлія ДЕМИДОВА.

 

7.3. Про затвердження Стратегічного плану залучення вступників на 2023 – 2025 рр.

Доповідач: відповідальний секретар приймальної комісії Юлія ДЕМИДОВА.

 

7.4. Про затвердження програм вступних випробувань, співбесід та екзаменаційних матеріалів для вступу на ОС Бакалавр, ОС Магістр, вступу до аспірантури у 2023 р.

Доповідачі: відповідальний секретар приймальної комісії Юлія ДЕМИДОВА, завідувач аспірантури Інна ЧЕРЕДНІЧЕНКО.

 

7.5. Про рекомендацію до аспірантури за результатами роботи ЕК.

Доповідач: завідувач аспірантури Інна ЧЕРЕДНІЧЕНКО.

 

7.6. Про обрання представників (делегатів) для участі у роботі з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ.

Доповідач: декан економіко-правового факультету Роман ТОЛПЕЖНІКОВ.

 

7.7. Про створення разової спеціалізованої вченої ради для проведення захисту дисертації здобувача Чернецького Сергія Сергійовича.

Доповідач: завідувач кафедри публічного управління та адміністрування Анна ЧЕЧЕЛЬ.

 

7.8. Про затвердження:

- наукової, науково-методичної та навчально-методичної літератури;

- програм підвищення кваліфікації;

- положень.

Доповідач: голова Ради з якості вищої освіти, перший проректор Олена БУЛАТОВА.

 

7.9. Про затвердження Правил прийому на навчання до Відокремленого структурного підрозділу «Вугледарський фаховий коледж Маріупольського державного університету в 2023 році.

Доповідач: в.о. директора ВСП «Вугледарський фаховий коледж МДУ» Анна ЯРОШЕНКО.

Засідання 31.05.2023

31 травня 2023 року відбулося засідання Вченої ради МДУ (Протокол № 9)

 

Порядок денний:

 

1. Про стан та перспективи розвитку навчання впродовж життя.

Доповідач: керівник Центру розвитку людського потенціалу Лідія КОРОБЧЕНКО.

 

2. Про затвердження лімітів стипендіатів.

Доповідач: проректор з економічних питань-головний бухгалтер Анжеліка ДОЩІК, начальник навчально-методичного відділу Марія ЗІМІНА.

 

3. Про реалізацію стратегії цифровізації освітньо-наукового процесу МДУ.

Доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи Тетяна МАРЕНА.

 

4. Різне.

4.1. Про затвердження Концепції цифровізації МДУ.

Доповідач: голова Ради з якості вищої освіти, перший проректор Олена БУЛАТОВА.

 

4.2. Про подовження терміну навчання здобувачам 4 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Маріупольського державного університету.

Доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи Тетяна МАРЕНА.

Засідання 29.06.2023

29 червня 2023 року відбулося засідання Вченої ради МДУ (Протокол № 11)

 

Порядок денний:

 

1. Про приєднання Державного професійно-технічного навчального закладу «Київське вище професійне училище машинобудування та комп’ютерно-інтегрованих технологій» до Маріупольського державного університету.

Доповідач: ректор Маріупольського державного університету Микола ТРОФИМЕНКО.

 

2. Про делегування повноваження приймальній комісії по затвердженню Змін, обумовлених змінами в законодавстві.

Доповідач: відповідальний секретар приймальної комісії Юлія ДЕМИДОВА.

Положення про Вчену раду
Положення про порядок присвоєння вчених звань доцента і професора Вченою радою МДУ
Склад Вченої ради