Корисні документи з організації освітнього процесу

 • Положення про організацію освітнього процесу >>>
 • Правила призначення академічних та соціальних стипендій  >>>
 • Інструкція про порядок визначення академічної різниці та перезарахування навчальних дисциплін >>>
 • Положення про індивідуальний графік навчання >>>
 • Положення про кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти в Маріупольському державному університеті  >>>
 • Положення про порядок переведення здобувачів вищої освіти, які навчаються на договірній основі за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб, на вакантні місця державного замовлення >>>
 • Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Маріупольського державного університету  >>>
 • Положення про проведення практик здобувачів вищої освіти Маріупольського державного університету  >>> 
 • Каталог елективних дисциплін циклу загальної підготовки >>>
 • Положення про академічну доброчесність у МДУ >>>
 • Положення про гуртожиток МДУ >>>
 • Правила внутрішнього розпорядку у студентському гуртожитку МДУ >>>
 • Положення про студентське самоврядування >>>
 • Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату у кваліфікаційних роботах студентів >>>
 • Порядок та умови надання державної цільової підтримки >>>
 • Положення щодо політики розвитку soft skills у Маріупольському державному університеті >>>
 • Положення про порядок розрахунків за надання освітніх послуг та нарахування й сплати пені >>>
 • Порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення здобувачам вищої освіти >>>
 • Положення про порядок видачі документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, академічних довідок у Маріупольському державному університеті  >>>
 • Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються в Маріупольському державному університеті, та надання їм академічної відпустки >>>
 • Порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та / або інформальній освіті >>>
 • Порядок формування індивідуального навчального плану здобувача вищої освіти >>>
 • Положення про організацію контролю та оцінювання успішності навчання здобувачів вищої освіти в Маріупольському державному університеті >>>
 • Етичний кодекс Маріупольського державного університету >>>
 • Кодекс академічної доброчесності МДУ >>>