Наукові дослідження

Здійснення науково-дослідної роботи – один із головних напрямів у Маріупольському університеті, якому надається пріоритет і створюються умови для ефективного розвитку. 

Діяльність наших науковців забезпечує розвиток фундаментальних та прикладних наукових досліджень і розробок, сприяння новим формам наукової співпраці з установами, організаціями і підприємствами, підтримку наукових пошуків здобувачів освіти. Науково-дослідна робота проводиться із використанням багатоканального фінансування, зокрема тих можливостей, які надає входження України в міжнародний науковий простір.

Науковці незламного вишу досліджують: 

  • суспільні науки; 
  • гуманітарні науки і мистецтво; 
  • математичні науки та природничі науки;  
  • технічні науки.

 

Наукові школи

 

з теорії міждержавної та регіональної співпраці

Керівник: член-кореспондент НАПН України, заслужений працівник освіти України, д.політ.н., професор Костянтин Балабанов. Основні наукові напрямки школи: дослідження світових та регіональних інтеграційних процесів, міжнародних відносин та зовнішньої політики, політичних та соціально-економічних процесів у Середземномор'ї, роль та місце України в регіоні.

з міжнародної економіки

Керівник: д.е.н., професор Олена Булатова. Основні наукові напрямки школи: дослідження теоретичних і практичних питань розвитку світового господарства, міжнародних економічних відносин, висвітлення актуальних питань інтеграційних процесів та регіоналізації світового господарства, розвиток міжнародної й регіональної конкурентоспроможності, міжрегіональна співпраця, євроінтеграційне спрямування України в умовах глобалізації.

   із проблем інформаційної політики та соціального інжинірингу

Керівник: заслужений журналіст України, член Національної спілки письменників України, д. філол. н., професор Георгій Почепцов. Основні наукові напрямки школи: розгляд набору соціо- і психотехнологій, створених для управління великими масами людей; висвітлення сутності та основних складових сучасної інформаційної політики; розкриття технологій використання інформаційних стратегій та ведення сучасних інформаційних війн.

з історіографії історії України

Керівник: д.і.н., професор Володимир Романцов. Основні наукові напрямки школи: дослідження історіографічних аспектів історії українського козацтва, козацької держави (Гетьманщини), історичних постатей України ХVІ-XVII ст.; історичний та джерелознавчий аналіз грецької спільноти Північного Приазов'я.

.

з дошкільної освіти

Керівник: к.пед.н., професор Катерина Щербакова. Основні наукові напрямки школи: дослідження фундаментальних і загальних питань педагогічної науки, дошкільної освіти та педагогіки вищої школи.

Нормативно-правова база наукової діяльності

Закони України 
Про наукову і науково-технічну діяльність 
Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки 

Постанови Верховної Ради України 
Про Премію Верховної Ради України молодим ученим 

Укази Президента України 
Про Державну премію України в галузі освіти 
Про Положення про щорічні гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень 

Постанови Кабінету Міністрів України 
Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти
Про затвердження Порядку виплати надбавки за стаж наукової роботи 
Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів 

Накази Міністерства освіти і науки України 
Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, 
Деякі питання присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань  
Про затвердження Переліку наукових спеціальностей 
Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України 
Про затвердження Порядку надання відомостей про основні результати наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та у сфері трансферу технологій 
Про затвердження Вимог до оформлення дисертації, МОН України

Внутрішні документи
Положення про організацію підготовки та проведення науково-комунікативних заходів (від 29.12.2017)