Рада з якості вищої освіти

Рада з якості вищої освіти є елементом внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності Маріупольського університету.

Метою Ради є розвиток та вдосконалення системи забезпечення якості вищої освіти МДУ відповідно до його стратегічних напрямів розвитку. 

Напрями роботи: 

 • науково-методичний супровід виконання Закону України «Про вищу освіту», постанов КМУ з питань вищої освіти, інструктивних та нормативних документів МОНУ, а також документів МДУ; 
 • розробка і впровадження нормативних документів з управління якістю освітнього процесу; 
 • моніторинг і перегляд освітніх програм, розробка рекомендацій щодо їх вдосконалення; 
 • експертиза ресурсного забезпечення освітнього процесу (кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічого інформаційного); 
 • створення умов для забезпечення академічної доброчесності та боротьби з академічним плагіатом; 
 • розвиток студентоцентрованого підходу, розширення участі здобувачів в організації освітнього процесу; 
 • моніторинг якості знань, організація та проведення опитувань внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів; 
 • розширення участі зовнішніх стейкхолдерів в організації та реалізації освітнього процесу; 
 • вдосконалення використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі; 
 • вивчення та впровадження досвіду вітчизняних і зарубіжних закладів вищої освіти; 
 • розробка рекомендацій щодо вдосконалення практичної підготовки фахівців; 
 • сприяння розвитку науково-дослідної діяльності учасників освітнього процесу, поєднання навчання та досліджень; 
 • науково-методична експертиза наукових та навчально-методичних видань (монографій підручників, посібників); 
 • сприяння професійному розвитку і підвищенню кваліфікації науково-педагогічних працівників університету (в т.ч. координація роботи Школи педагогічної майстерності викладачів); 
 • сприяння роботі з автоматизації освітнього процесу (в т.ч. з використанням АС «Деканат»); 
 • забезпечення прозорості та публічності системи управління якістю та освітньо-наукової діяльності; 
 • сприяння розвитку взаємодії з Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти та міжнародними агентствами з акредитації. 
Олена Булатова
перший проректор, доктор економічних наук,
професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносин,
голова ради
[email protected]
Тетяна Марена
проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин,
заступник голови ради
[email protected]
Марія Зіміна
начальник навчально-методичного відділу,
секретар ради
[email protected]