магістр

Освітня програма «Початкова освіта»

Освітньо-професійна програма спрямована на підготовку фахівця, здатного організовувати освітній процес у початковій школі, вирішувати нестандартні завдання дослідницького характеру у галузі початкової освіти, розв'язувати складні задачі педагогічної діяльності в умовах Нової української школи, фахової передвищої та вищої освіти у межах спеціальності 013 Початкова освіта. Випускники володіють інноваційними технологіями навчання, методами організації наукового та творчого пошуку, а також здатні проводити ефективну педагогічну діяльність, виконувати функції тьютора в громадах у період реінтеграції деокупованих територій.

Детальніше про програму: умови зарахування, навчання, працевлаштування

Умови вступу Дізнайтесь більше про правила прийому на освітню програму "Початкова освіта"
Оксана Голюк
Оксана Голюк [email protected] гарант освітньо-професійної програми, кандидат педагогічних наук, доцент

Магістранти вивчають технології формування компетентностей здобувачів початкової освіти, педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями, управління у сфері початкової освіти, тьюторство з практикумом у початковій освіті, інформаційно-комунікаційні технології та цифрові сервіси у сфері початкової освіти. Обов’язковий компонент навчання – три види виробничої практики в закладі загальної середньої освіти (педагогічна, управлінська, тьюторська) та переддипломна практика. Академічна мобільність реалізується у вишах-партнерах МДУ, зокрема в Університеті Західної Македонії (Грецька Республіка).

Профіль освітньої програми «Початкова освіта»
Вартість навчання (денна форма)
33300 ₴/рік
Вартість навчання (заочна форма)
18041 ₴/рік
є можливість навчання на бюджетній формі навчання
Умови вступу Дізнайтесь більше про правила прийому на освітню програму "Початкова освіта"
Галузь знань
Освіта/Педагогіка
Спеціальність
Початкова освіта
Форми навчання
Денна, заочна
Освітня кваліфікація
Магістр початкової освіти. Вчитель початкових класів закладу загальної освіти. Організатор позакласної та позашкільної роботи з дітьми
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Магістр
Спеціальність 013 «Початкова освіта»
Освітня програма «Початкова освіта»
Обсяг програми
90 кредитів ЄКТС, 1 рік 4 місяці
Мова викладання
українська
Наявність акредитації
Міністерство освіти і науки України Сертифікат НД №0585922
Переглянути сертифікат
Мета програми
Підготовка високопрофесійних компетентних конкурентоспроможних педагогів-професіоналів, які:
· здатні ефективно розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру на рівнях початкової освіти, фахової передвищої та вищої освіти в рамках спеціальності 013 Початкова освіта;
· характеризуються наявністю стійких моральних цінностей, національною світоглядною позицією, патріотизмом, лідерськими та організаторськими якостями, готовністю до самореалізації в професійній і громадській діяльності;
· прагнуть до самоосвіти, самовдосконалення на засадах інтеграції національних, європейських і світових культурних цінностей та досягнень у галузі початкової освіти;
· спроможні виконувати функції тьютора в громадах у період реінтеграції деокупованих територій
Характеристика програми)
Предметна область
Об’єкт вивчення та діяльності: освітній процес на першому рівні (початкова освіта) повної загальної середньої освіти, на рівнях фахової передвищої та вищої освіти в рамках спеціальності 013 Початкова освіта.

Ціль навчання: набуття здобувачами вищої освіти здатності розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру на рівнях початкової освіти, фахової передвищої та вищої освіти в рамках спеціальності 013 Початкова освіта.

Теоретичний зміст предметної області: спеціалізовані концептуальні та інноваційні засади підготовки здобувачів освіти в умовах освітнього середовища початкової школи, закладу фахової передвищої та вищої освіти зі спеціальності 013 Початкова освіта.

Методи, методики та технології: методи інноваційної діяльності; методики інтегрування професійного знання та розв’язання складних задач у мультидисциплінарних контекстах; сучасні цифрові технології; теоретичні та емпіричні методи збору, обробки й аналізу інформації; психолого-педагогічні методи; математичні методи обробки даних.

Інструменти та обладнання: обладнання навчального й загального призначення для кабінетів початкової школи; мультимедійне обладнання, сучасні універсальні та спеціалізовані інформаційні ресурси та програмні продукти; бібліотечні ресурси, зокрема електронні.
Фокус програми
Створення умов для набуття здобувачами вищої освіти загальних і фахових компетентностей, які дозволять здійснювати організаційну, дослідницьку та інноваційну діяльність на рівнях початкової освіти, фахової передвищої та вищої освіти в галузі початкової освіти на засадах інтеграції національних, європейських і світових тенденцій розвитку освіти, її інтеграції у європейський освітній простір. Освітні компоненти додаткової спеціалізації спрямовані на формування спроможності майбутніх фахівців інтегрувати тьюторинг в освітній процес початкової школи в умовах воєнного часу та повоєнного відновлення країни.
Орієнтація програми
Освітньо-професійна
Особливості програми
Освітня програма спрямована на формування компетентностей та результатів навчання, які передбачають інтеграцію фахової підготовки в галузі початкової освіти з інноваційною, пошуково-дослідницькою діяльністю.
Програмою передбачено:
· практико зорієнтований підхід при викладанні навчальних дисциплін професійного циклу;
· набуття здобувачами вищої освіти навичок soft skills упродовж усього періоду навчання;
· поглиблене опанування теорії та практики тьюторства як нової соціально-професійної ролі педагога в освітньому процесі початкової школи;
· реалізацію елементів дуальної освіти за рахунок поєднання традиційного навчання з навчанням на робочих місцях у закладах освіти;
· визнання результатів навчання, отриманих здобувачами вищої освіти у неформальній та / або інформальній освіті;
· постійний зворотний зв'язок з вчителями-практиками початкової школи (зокрема Маріупольської громади) для осучаснення програми підготовки та пошуку додаткових мотиваторів для підвищення якості навчання студентів;
· залучення до викладання на освітній програмі зовнішніх стейкхолдерів;
· створення кожним студентом власної траєкторії навчання шляхом вільного вибору 25% навчальних дисциплін за своїми вподобаннями з бази даних дисциплін вільного вибору студента.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Магістри, які здобули освіту за цією Програмою, придатні для організаційно-управлінської, науково-методичної й освітньої діяльності в системі початкової освіти України, а також для здійснення освітньої діяльності в закладах фахової передвищої та вищої освіти в рамках спеціальності 013 Початкова освіта. Випускники можуть працювати тьюторами в початкових класах закладів загальної середньої освіти (не дивлячись на відсутність такої професії в Національному класифікаторі професій України).
Магістр початкової освіти має право обіймати такі посади згідно з чинною редакцією Національного класифікатора професій України (ДК 003:2010 із змінами №10 затвердженими наказом Міністерства економіки № 810 від 25.10.2021):
231 Викладачі закладів вищої освіти
2322 Викладач закладів фахової передвищої освіти
2331 Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти
235 Інші професіонали в галузі освіти та навчання.
Сферою працевлаштування є установи та заклади, підпорядковані Міністерству освіти і науки України: заклади загальної середньої освіти, фахової передвищої та вищої освіти (які здійснюють підготовку за спеціальністю 013 Початкова освіта), заклади післядипломної освіти.
Згідно з International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08) магістр початкової освіти може обіймати такі посади:
2341 Primary School Teachers
Продовження освіти
Можливість продовження навчання за програмою третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі освіти дорослих.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Студентоцентроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання, навчання через практику, елементи тренінгових технологій, залучення студентів до квазіпрофесійної діяльності. Викладання проводиться у вигляді: лекцій, мультимедійних лекцій, інтерактивних лекцій, семінарів, практичних занять, самостійного навчання, практичної підготовки, майстер-класів, консультацій з науково-педагогічними працівниками кафедри, підготовки кваліфікаційної роботи.
Система оцінювання
Оцінювання навчальних досягнень здобувачів здійснюється за національною шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно; зараховано, незараховано); 100-бальною шкалою та шкалою ЄКТС (А, В, С, D, E, FX, F). Види контролю: поточний, тематичний, підсумковий, семестровий, самоконтроль; модульні контрольні роботи за вивченими темами; методичні портфоліо (за результатами виробничих практик); виконані проєкти з обов’язковою презентацією результатів; екзамени семестрові: усні, письмові у формі тестів; комбіновані (для циклу дисциплін професійної підготовки); підсумкова атестація у формі кваліфікаційного іспиту та захисту кваліфікаційної роботи.
Програмні компетентності
Загальні
ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
ЗК 2. Здатність генерувати нові ідеї (креативність)
ЗК 3. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість
ЗК 4. Здатність працювати автономно
ЗК 5. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні
ЗК 6. Здатність виявляти громадянську свідомість та відповідальність, активну життєву позицію, патріотизм
Спеціальні
СК 1. Здатність реалізовувати концептуальні засади, цілі, завдання, принципи функціонування системи освіти в професійній діяльності, усвідомлювати та поціновувати взаємозалежність людей і систем у глобальному світі
СК 2. Здатність використовувати різні стратегії комунікації в професійній та науковій діяльності на рівнях початкової освіти, фахової передвищої та вищої освіти
СК 3. Здатність застосовувати інформаційно-комунікаційні технології та цифрові сервіси в організації освітнього, наукового та виробничого процесів на рівнях початкової освіти, фахової передвищої та вищої освіти за спеціальністю 013 Початкова освіта
СК 4. Здатність ефективно діяти, розв’язуючи складні задачі у широких або мультидисциплінарних контекстах у процесі формування ключових компетентностей здобувачів початкової освіти та реалізації змісту освітніх галузей, визначених Державним стандартом початкової освіти
СК 5. Здатність створювати та застосовувати інноваційні технології в освітньому процесі початкової школи закладів загальної середньої освіти, закладах фахової передвищої та вищої освіти в стандартних, нестандартних та невизначених ситуаціях
СК 6. Здатність до педагогічного партнерства, до організації інклюзивного навчання здобувачів початкової освіти
СК 7. Здатність управляти освітнім та виробничим процесами у сфері початкової освіти, що потребують нових стратегічних підходів, з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності
СК 8. Здатність інтегрувати знання й розв’язувати складні задачі, провадити дослідження та/або інноваційну діяльність з метою розвитку нових знань та процедур на рівнях початкової освіти, фахової передвищої та вищої освіти в рамках спеціальності 013 Початкова освіта
СК 9. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності, визначати індивідуальні професійні потреби та перспективи, оцінювати результати діяльності команд та колективів
СК 10. Здатність персоніфікувати початкову освіту під індивідуальні потреби здобувача початкової освіти та побудувати і реалізувати індивідуальну модель тьюторського супроводу
Програмні результати навчання
ПРН 01 Мати спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем початкової освіти, необхідні для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та процедур
ПРН 02 Вільно обговорювати результати професійної діяльності, досліджень та інноваційних проєктів на рівнях початкової освіти, фахової передвищої та вищої освіти в рамках спеціальності 013 Початкова освіта державною та іноземною мовами усно і письмово.
ПРН 03 Створювати інноваційне інформаційно-освітнє середовище на рівнях початкової освіти, фахової передвищої та вищої освіти в рамках спеціальності 013 Початкова освіта, адаптувати його до різних умов реалізації освітнього процесу
ПРН 04 Організовувати та управляти освітнім та виробничим процесами у сфері початкової освіти, налагоджувати співпрацю з різними соціальними інституціями, категоріями фахівців у стандартних, нестандартних та невизначених умовах
ПРН 05 Здійснювати супервізію, інтервізію, надавати педагогічну, психологічну та методичну допомогу учасникам освітнього процесу, організовувати роботу інклюзивного класу
ПРН 06 Об’єктивно оцінювати результати діяльності учнів та колективів на рівнях початкової освіти, фахової передвищої та вищої освіти в рамках спеціальності 013 Початкова освіта, проводити педагогічну експертизу, здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності
ПРН 07 Ефективно використовувати практичний інструментарій тьюторської діяльності, спрямованої на вирішення освітніх завдань шляхом індивідуальної роботи з учнем
ПРН 08 Здійснювати підтримку окремих індивідів і груп у плануванні власних освітніх траєкторій
ПРН 09 Дотримуватися основних принципів академічної доброчесності в процесі здобуття вищої освіти та в майбутній професійній діяльності

Викладачі освітньої програми

Наталя Воєвутко
Наталя Воєвутко [email protected]

доцент кафедри педагогіки та освіти, кандидат педагогічних наук, доцент

Академічні профілі
Оксана Голюк
Оксана Голюк [email protected]

завідувач кафедри педагогіки та освіти, кандидат педагогічних наук, доцент

Академічні профілі
Леніна Задорожна-Княгницька
Леніна Задорожна-Княгницька [email protected]

декан психолого-педагогічного факультету, професор кафедри педагогіки та освіти, доктор педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України

Академічні профілі
Марина Нетреба
Марина Нетреба [email protected]

доцент кафедри педагогіки та освіти, кандидат філологічних наук

Академічні профілі
Олена Павленко
Олена Павленко [email protected]

професор кафедри англійської філології, доктор філологічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України

Академічні профілі
Лариса Присяжнюк
Лариса Присяжнюк [email protected]

доцент кафедри педагогіки та освіти, кандидат педагогічних наук, доцент

Академічні профілі
Ірина Хаджинова
Ірина Хаджинова [email protected]

старший викладач кафедри педагогіки та освіти

Академічні профілі
Потрібна консультація або є запитання? Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами