Система забезпечення якості

Система внутрішнього забезпечення якості в Маріупольському університеті створена з метою досягнення університетом рівня якості, визначеного «Стандартами і рекомендаціями щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти».

Завданнями Системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Університеті є: 

 • визначення загальної структури системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти; 
 • конкретизації змісту процедур контролю якості; 
 • розподіл сфер відповідальності за функціонування системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.

Моніторинг освітніх програм проводиться на основі Положення про розробку, моніторинг, перегляд, удосконалення та закриття освітніх програм у Маріупольському державному університеті. Для вивчення ефективності функціонування освітніх програм пропонується використовувати таку сукупність критеріїв, елементів та методів дослідження. 

Нормативне забезпечення освітнього процесу в МДУ

Закони України:

 • «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII >>>
 • «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 р. № 222-VІІІ >>>

Постанови Кабінету Міністрів України:

 • «Про затвердження нормативів чисельності студентів (курсантів), аспірантів (ад'юнктів), докторантів, здобувачів наукового ступеня кандидата наук, слухачів, інтернів, клінічних ординаторів на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах III і IV рівня акредитації та вищих навчальних закладах післядипломної освіти державної форми власності» від 17.08.2002 р. № 1134 >>>
 • «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30.12.2015 № 1187 >>>
 • «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» від 23.11.2011 р. № 1341 >>>
 • «Про створення Єдиної державної електронної бази з питань освіти» від 13.07.2011 р. № 752 >>>
 • "Про документи про вищу освіту (наукові ступені) від 09.09.2020 № 811 >>>
 • «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 29.04.2015 р. № 266 >>>
 • «Про затвердження Порядку реалізації права на академічну мобільність» від 12.08.2015 р. № 579  >>>
 • «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30 грудня 2015 р. № 1187  >>>
 • «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» від 21.08.2019 р. № 800  >>>
 • «Про атестацію здобувачів ступеня фахової передвищої освіти та ступенів вищої освіти на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту» від 19.05.2021 №497 >>>
 • «Про затвердження Порядку скасування рішення про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації» від 26.08.2021 №897 >>>

Накази Міністерства освіти і науки України:

 • «Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» від 08.04.1993 р. № 93 >>>
 • «Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти» від 15.07.1996 р. № 245 >>>
 • "Про затвердження рекомендованого переліку видів навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи для науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників" від 16.02.2022 № 186 >>>
 • «Про затвердження Положення про дистанційне навчання» від 25.04.2013 р. № 466» >>>
 • «Про затвердження Переліку предметних спеціалізацій спеціальності 014 «Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)», за якими здійснюється формування і розміщення державного замовлення та поєднання спеціальностей (предметних спеціалізацій) в системі підготовки педагогічних кадрів» від 12.05.2016 № 506 >>>
 • «Про затвердження Порядку надання доступу фізичним та юридичним особам до Реєстру документів про вищу освіту та Порядку замовлення на створення інформації, що відтворюється в документах про вищу освіту, та обліку документів про вищу освіту в Єдиній державній електронній базі з питань освіти» від 06.03.2015 р. № 249 >>>
 • «Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків до них, зразка академічної довідки» від 12.05.2015 р. № 525 >>>
 • «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність» від 12.08.2015 р. № 579 >>>
 • «Про особливості формування навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік» від 26.01.2015 р. № 47 >>>
 • Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (наказ МОН України № 977 від 11.07.2019) >>>

Внутрішні нормативні документи МДУ:

Результати опитувань щодо якості освіти