бакалавр

Освітня програма «Публічне управління та адміністрування»

Стань професіоналом, який може змінити Україну в період відновлення на краще!

Якщо ти бажаєш активно розбудовувати українську державність та впроваджувати прогресивні практики публічного управління та адміністрування на рівні міст, регіонів та країни в цілому – ця програма для тебе.

Здобувачі вивчають дисципліни, що формують кваліфікаційні якості фахівця з публічного управління та адміністрування: англійську мову, конституційно-правові засади публічного управління та адміністрування, державне управління та місцеве самоврядування, публічне управління соціальним розвитком, публічні фінанси, адміністративні послуги, адаптивне лідерство, антикорупційну діяльність в сфері публічного управління та адміністрування тощо.

Умови вступу Дізнайтесь правила прийому на програму "Публічне управління та адміністрування"
Олена Бражко
Олена Бражко [email protected] гарант освітньої програми, доктор наук державного управління, професор

Якщо ти хочеш змінити державу на краще, тоді дізнайся, як вона працює. Як фахівець у галузі публічного управління та адміністрування ти зможеш працювати в органах державної влади та місцевого самоврядування, в недержавних організаціях громадського суспільства, організаціях, підприємствах, установах і організаціях різних форм власності, міжнародних організаціях та їх представництвах в Україні, стати аналітиком, експертом, радником, консультантом з управління, децентралізації, регіонального розвитку на рівні сучасних вимог.

Відбудуємо, відновимо, зміцнимо та покращимо нашу славну Україну!

Профіль освітньої програми «Публічне управління та адміністрування»
Вартість навчання (денна форма)
26218 ₴/рік
Вартість навчання (заочна форма)
10750 ₴/рік
є можливість навчання на бюджетній формі навчання
Умови вступу Дізнайтесь правила прийому на програму "Публічне управління та адміністрування"
Галузь знань
Публічне управління та адміністрування
Спеціальність
Публічне управління та адміністрування
Форми навчання
Денна, заочна
Освітня кваліфікація
Бакалавр публічного управління та адміністрування
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Бакалавр
Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»
Освітня програма «Публічне управління та адміністрування»
Обсяг програми
240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців
Мова викладання
українська
Мета програми
Підготовка фахівців з публічного управління та адміністрування, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері публічного управління та адміністрування або у процесі навчання. Мета реалізації ОП тісно корелює з місією та стратегією МДУ у частині підготовки фахівців-управлінців, які на основі сучасних підходів до вирішення складних задач і проблем здатні впроваджувати структурні реформи публічного управління, публічної служби, місцевого самоврядування та територіальної організації влади, сприяючи впровадженню європейських стандартів щодо створення належних умов професійного розвитку публічних службовців.
Характеристика програми
Предметна область
Об’єкти вивчення: вся сфера публічного управління та адміністрування.
Фокус програми
Загальна. Підготовка фахівців в галузі публічного управління та адміністрування, які володіють компетентностями, необхідними для розуміння природи публічного управління та адміністрування, його сучасного стану та розвитку на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівні.
Орієнтація програми
Освітньо-професійна
Особливості програми
Особливостями освітньо-професійної програми, що розкривають її унікальність, є спрямованість на комплексну підготовку фахівців та можливість здобувачам вищої освіти опанувати як стандартні фахові компетентності, так і знання, вміння та навички, які цілком розширюють можливості випускників на ринку праці. Навчання за програмою передбачає підготовку фахівців, які зорієнтовані на розв’язання проблем публічного управління та адміністрування різного рівня з урахуванням сучасних тенденцій та закономірностей сталого розвитку держави та Приазов’я зокрема. При розробці освітньої програми та формуванні її освітніх компонентів враховано досвід провідних вітчизняних закладів вищої освіти (Національної академії державного управління при Президентові України, НТТУ «Київський політехнічний інститут», Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ, Національного університету «Львівська політехніка», КНУН ім. Вадима Гетьмана та ін.) щодо реалізації освітніх програм у галузі публічного управління та адміністрування.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Бакалавр публічного управління та адміністрування здатний працювати:
- на посадах в центральних і місцевих органах державної влади;
- на посадах в органах місцевого самоврядування;
- на посадах в структурах недержавних суб’єктів громадянського суспільства та громадських організацій;
- на посадах фахівців на підприємствах, установах і організаціях державної і комунальної форм власності;
- на управлінських і адміністративних посадах в міжнародних організаціях та їх представництвах в Україні.
Зокрема, згідно державного класифікатора професій ДК 003:2010 бакалавр публічного управління та адміністрування може обіймати первинні посади за професійними назвами робіт (код КП Професійна назва роботи за ДК 003:2010):
1477.1 Менеджер (управитель) з персоналу
1483 Менеджер (управитель) у соціальній сфері
1493 Менеджер (управитель) систем якості в державному управлінні, Державний експер, Державний соціальний інспектор, Консультант (в органах державної влади, виконкому)
2419.3 Помічник-консультант народного депутата України, Радник (органи державної влади), Спеціаліст державної служби, Спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби
3431 Інспектор з контролю за виконанням доручень, Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету, Оргсекретар (асоціації, союзу, федерації), Секретар адміністративний, Секретар виконкому, Секретар комітету (організації, підприємства, установи), Секретар органу самоорганізації населення, Секретар правління
3435.1 Організатор діловодства (державні установи)
3436.1 Помічник керівника підприємства (установи, організації), Референт
3443 Інспектор з виплати пенсій, Інспектор з призначення пенсій, Інспектор з соціальної допомоги

International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08)
Code Occupations (ISCO-08)
1212 Human Resource Managers
1213 Policy and Planning Managers
1343 Aged Care Services Managers
1344 Social Welfare Managers
2422 Policy Administration Professionals
2635 Social Work and Counselling Professionals
3341 Office Supervisors
3343 Administrative and Executive Secretaries
3353 Government Social Benefits Officials
Продовження освіти
Можливість продовження навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване навчання. Викладання проводиться у вигляді: лекції, мультимедійної лекції, інтерактивної лекції, семінарів, практичних занять, самостійної роботи (підготовка есе, презентацій, рефератів), виконання курсових робіт, навчальної, виробничих та переддипломної практики, виконання кваліфікаційної роботи.
Система оцінювання
Оцінювання навчальних досягнень здійснюється в умовах кредитно-модульної організації освітнього процесу за 100-бальною (рейтинговою) шкалою ЄКТС (ECTS), національною 4-х бальною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).
Форми контролю: проведення екзаменів, заліків, диференційованих заліків (для оцінювання якості виконання та захисту курсових робіт та звітів з практики); проміжний та поточний контроль у формі усних та письмових опитувань, виконання модульних контрольних робіт, проходження тестувань, підготовки та захисту презентацій, реферативних досліджень; підсумкова атестація шляхом проведення атестаційного екзамену з англійської мови, атестаційного екзамену зі спеціальності та публічного захисту кваліфікаційної роботи
Програмні компетентності
Загальні
ЗК01. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями
ЗК02. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні
ЗК03. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя
ЗК04. Здатність бути критичним і самокритичним
ЗК05. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації
ЗК06. Здатність працювати в команді
ЗК07. Здатність планувати та управляти часом
ЗК08. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми
ЗК09. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел
ЗК10. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово
ЗК11. Здатність спілкуватися іноземною мовою
ЗК12. Навички міжособистісної взаємодії
ЗК13. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів діяльності)
Спеціальні
СК01. Здатність до соціальної взаємодії, до співробітництва й розв’язання конфліктів
СК02. Здатність забезпечувати належний рівень вироблення та використання управлінських продуктів, послуг чи процесів
СК03. Здатність забезпечувати дотримання нормативно-правових та морально-етичних норм поведінки
СК04. Здатність використовувати в процесі підготовки і впровадження управлінських рішень сучасні ІКТ
СК05. Здатність використовувати систему електронного документообігу
СК06. Здатність здійснювати інформаційноаналітичне забезпечення управлінських процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій
СК07. Здатність розробляти тактичні та оперативні плани управлінської діяльності
СК08. Здатність готувати проекти управлінських рішень та їх впроваджувати
СК09. Здатність впроваджувати інноваційні технології
СК10. Здатність до дослідницької та пошукової діяльності в сфері публічного управління та адміністрування
СК11. Здатність у складі робочої групи проводити прикладні дослідження в сфері публічного управління та адміністрування
СК12. Здатність застосовувати ефективні управлінські інструменти публічного управління та адміністрування в органах державної та регіональної влади, місцевого самоврядування з урахуванням тенденцій сталого розвитку держави та Приазов’я зокрема
Програмні результати навчання
РН 1. Використовувати базові знання з історичних, культурних, політичних, соціальних, економічних засад розвитку суспільства
РН 2. Застосовувати норми та правила професійного спілкування українською мовою
РН 3. Уміти усно і письмово спілкуватися іноземною мовою
РН 4. Знати структуру та особливості функціонування сфери публічного управління та адміністрування
РН 5. Знати стандарти, принципи та норми діяльності у сфері публічного управління та адміністрування
РН 6. Знати основні нормативно-правові акти та положення законодавства у сфері публічного управління та адміністрування
РН 7. Уміти організовувати та брати участь у волонтерських/культурноосвітніх/спортивних проектах, спрямованих на формування здорового способу життя / активної громадянської позиції
РН 8. Розуміти та використовувати технології вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень
РН 9. Знати основи електронного урядування
РН 10. Уміти користуватися системою електронного документообігу
РН 11. Уміти здійснювати пошук та узагальнення інформації, робити висновки і формулювати рекомендації в межах своєї компетенції
РН 12. Уміти налагодити комунікацію між громадянами та органами державної влади і місцевого самоврядування
РН 13.Використовувати методи аналізу та оцінювання програм сталого розвитку
РН 14. Уміти коригувати професійну діяльність у випадку зміни вихідних умов
РН 15. Застосовувати методи контролю якості у сфері професійної діяльності
РН 16.Використовувати дані статистичної звітності, обліку та спеціальних досліджень у професійній діяльності
Обов'язкові дисципліни
Академічне письмо Безпека життєдіяльності Політико-правові студії Соціологія Українознавчі студії Англійська мова Основи підприємництва Конституційно-правові засади публічного управління та адміністрування Електронне урядування та електронний документообіг Основи сталого розвитку суспільства Державне управління та місцеве самоврядування Теорія та методологія публічного управління та адміністрування

Студенти що навчаються за освітньою програмою «Публічне управління та адміністрування» під час навчання мають можливість самостійно обрати 25% навчальних дисциплін з каталогу вибіркових дисциплін

Викладачі освітньої програми
Олена Бражко
Олена Бражко професор кафедри публічного управління та адміністрування, доктор наук державного управління, професор Академічні профілі
Світлана Верительник
Світлана Верительник доцент кафедри публічного управління та адміністрування, доктор філософії з публічного управління та адміністрування Академічні профілі
Марина Зелінська
Марина Зелінська доцент кафедри публічного управління та адміністрування, кандидат політичних наук, доцент Академічні профілі
Юлія Золотько
Юлія Золотько старший викладач кафедри англійської філології Академічні профілі
Вікторія Іванова
Вікторія Іванова доцент кафедри раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища, кандидат економічних наук, доцент Академічні профілі
Юлія Камардіна
Юлія Камардіна доцент кафедри права, кандидат юридичних наук Академічні профілі
Олександр Кулешов
Олександр Кулешов доцент кафедри права, кандидат юридичних наук, доцент Академічні профілі
Аліна Надежденко
Аліна Надежденко доцент кафедри публічного управління та адміністрування, кандидат наук з державного управління Академічні профілі
Марія Нікольченко
Марія Нікольченко доцент кафедри української філології, кандидат філологічних наук, доцент Академічні профілі
Альона Стадник
Альона Стадник доцент кафедри філософії та соціології, кандидат соціологічних наук, доцент Академічні профілі
Денис Тарасенко
Денис Тарасенко директор навчально-наукового інституту управління, професор кафедри публічного управління та адміністрування, доктор економічних наук, професор Академічні профілі
Анна Чечель
Анна Чечель завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, доктор економічних наук, професор Академічні профілі
Діана Шебаніц
Діана Шебаніц доцент кафедри права, кандидат історичних наук , доцент Академічні профілі
Наталя Шипік
Наталя Шипік доцент кафедри історії та археології, кандидат історичних наук, доцент Академічні профілі
Потрібна консультація або є запитання? Маєте пропозиції з вдосконалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами
Ваше повідомлення успішно відправлено!
Ми надамо вам відповідь найближчім часом.