бакалавр

Освітня програма «Журналістика та соціальна комунікація»

Освітня програма для творчої та креативної молоді, яка прагне пов’язати своє життя із медіа. Вона спрямована на підготовку фахівців – професіоналів своєї справи на радіо, телебаченні, у друкованих та інтернет-ЗМК, нових медіа та інформаційних агенціях.

Студенти вивчають новітні технології виробництва та подачі контенту, створюють журналістські тексти, сценарії теле- і радіопрограм, практикуються у фотожурналістиці та мультимедіадизайні, оволодівають методиками і технологіями для реалізації медіапроєктів. Тренінги, майстер-класи провідних українських і зарубіжних журналістів допомагають дізнаватися про особливості майбутньої професії та отримувати корисний досвід.

Детальніше про програму: умови зарахування, навчання, працевлаштування

Умови вступу Дізнайтеся правила прийому на програму «Журналістика та соціальна комунікація»
Світлана Безчотнікова
Світлана Безчотнікова [email protected] гарант освітньої програми, доктор філологічних наук, професор

При розробці програми та формуванні її освітніх компонентів вивчався досвід провідних закладів вищої освіти України, Великої Британії, Ірландії, Швеції, Польщі, Австрії. Це стало можливим завдяки участі у проєкті Еразмус+ DESTIN «Журналістська освіта задля демократії в Україні: розвиваємо стандарти, доброчесність та професіоналізм».

Профіль освітньої програми «Журналістика та соціальна комунікація»
Вартість навчання (денна форма)
37480 ₴/рік
Вартість навчання (заочна форма)
13120 ₴/рік
є можливість навчання на бюджетній формі навчання
Умови вступу Дізнайтеся правила прийому на програму «Журналістика та соціальна комунікація»
Галузь знань
Журналістика
Спеціальність
Журналістика
Форми навчання
Денна, заочна
Освітня кваліфікація
Бакалавр журналістики та соціальної комунікації
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Бакалавр
Спеціальність 061 «Журналістика»
Освітня програма «Журналістика та соціальна комунікація»
Обсяг програми
240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців
Мова викладання
Українська, англійська
Наявність акредитації
Міністерство освіти і науки України Сертифікат НД №0585915
Переглянути сертифікат
Мета програми
Забезпечити підготовку фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в галузі журналістики та соціальних комунікацій, сформувати здатність випускника виконувати складні спеціалізовані завдання та розв’язувати практичні проблеми в галузі журналістики та соціальних комунікацій, що передбачає застосування положень і методів соціальнокомунікаційних та інших наук і характеризується невизначеністю умов щодо забезпечення ефективності комунікаційної діяльності.
Характеристика програми)
Предметна область
Нормативна частина – 75%; варіативна частина – 25%
Фокус програми
Загальна
Орієнтація програми
Освітньо-професійна, прикладна
Особливості програми
Опанування студентом новітніх технологій виробництва та подачі контенту з використанням найновіших електронних систем, мультимедійних засобів. Випускник має володіти основними методами, методиками й технологіями, засобами та знаряддями, що використовують у сфері практичної журналістики та соціальних комунікацій, необхідними для реалізації проєктів.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Бакалавр журналістики та соціальної комунікації може обіймати такі посади:
2451.2 Журналіст, Інокореспондент, Коментатор, Кореспондент, Кореспондент власний, Кореспондент спеціальний, Оглядач, Оглядач політичний,
3131 Монтажер, Оператор відеозапису, Оператор звукозапису, Оператор обробки та титрування телепередач, Оператор-кінокореспондент, Фотокореспондент, Фотокореспондент спеціальний,
3472 Диктор, Фахівець з інтерв'ювання (засоби масової інформації),
2455.2 Асистент режисера телебачення, Режисер радіомовлення, Режисер телебачення.
Згідно з International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08) випускник може обіймати такі посади:
2642 Journalist,
2642 TV\Radio News Producer,
2642 TV\Radio News announcer,
3445 Program coordinator (broadcasting).
Продовження освіти
Можливість продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Студентоцентроване та проблемно-орієнтоване навчання, що базується на застосуванні інноваційних підходів та інтерактивних освітніх технологій. Теоретичне навчання здійснюється на основі поєднання лекційних, семінарських (практичних) та лабораторних занять з самостійною роботою студента. Практична підготовка передбачає проходження навчальної (ознайомчої), навчальної та виробничої практики.
Система оцінювання
Формами підсумкового контролю є екзамени, заліки, а також диференційовані заліки, які проводяться для оцінювання якості виконання та захисту кваліфікаційної роботи та звіту з практики. Проміжний та поточний контроль здійснюється у формі виконання модульних контрольних робіт; підготовки та захисту проєктів, презентацій, реферативних досліджень; здійснення кейс-стаді тощо.
Програмні компетентності
Загальні
ЗК01. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях.
ЗК02. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
ЗК03. Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК04. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК05. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
ЗК06. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
ЗК07. Здатність працювати в команді.
ЗК08. Здатність навчатися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК09. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. ЗК10. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
ЗК11. Здатність спілкуватися державною мовою.
ЗК12. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
Спеціальні
СК01. Здатність застосовувати знання зі сфери соціальних комунікацій у своїй професійній діяльності.
СК02. Здатність формувати інформаційний контент.
СК03. Здатність створювати медіапродукт.
СК04. Здатність організовувати й контролювати командну професійну діяльність.
СК05. Здатність ефективно просувати створений медійний продукт.
СК06. Здатність до провадження безпечної медіадіяльності.
СК07(ЖСК). Здатність застосовувати знання про суспільні проблеми, конфлікти, гібридні війни у своїй професійній діяльності. СК08(ЖСК). Здатність формувати інформаційний контент у сфері економіки, права, культури та мистецтва, соціальних питань, міжнародних відносин та інших видів діяльності.
СК09(ЖСК). Здатність створювати медіапродукт у сфері відображення економічних, правових, політичних питань, питань культури та мистецтва, соціальних питань, питань міжнародних відносин та інших видів діяльності.
СК10. Здатність провадити професійну медіадіяльність на кросмедійних платформах.
Програмні результати навчання
Знання
З1 Знання основних розділів вивчення журналістики, в тому числі знання основ досліджуваної сфери діяльності;
З2 Знання методологій, що застосовуються в досліджуваної сфері;
З3 Знання спеціалізованих досліджень в деяких аспектах досліджуваної сфери діяльності, а також обізнаність про поточні проблеми для дослідження.

Компетентності та навички
К1 Здатність шукати, збирати, оцінювати і критично інтерпретувати відповідну інформацію про проблему і критично обговорювати явища, проблеми і ситуації;
К2 Здатність ідентифікувати, формулювати і вирішувати проблеми самостійно і виконувати завдання в заздалегідь визначені тимчасові рамки;
К3 Здатність представляти і обговорювати інформацію, проблеми та рішення в усній і письмовій мові і в діалозі з різними аудиторіями; К4 Демонструвати навички, необхідні для автономної роботи в галузі журналістики та комунікації.

Судження
С1 Здатність давати оцінку в основний області навчання з урахуванням відповідних дисциплінарних соціальних і етичних норм;
С2 Розуміння ролі знань в суспільстві і відповідальності окремих осіб за те, як вони використовуються;
С3 Здатність визначати потребу в додаткових знаннях і постійному навчанні.

ПР01. Пояснювати свої виробничі дії та операції на основі отриманих знань.
ПР02. Застосовувати знання зі сфери предметної спеціалізації для створення інформаційного продукту чи для проведення інформаційної акції.
ПР03. Оцінювати свій чи чужий інформаційний продукт, інформаційну акцію, що організована й проведена самостійно або разом з колегами.
ПР04. Виконувати пошук, оброблення та аналіз інформації з різних джерел.
ПР05. Використовувати сучасні інформаційні й комунікаційні технології та спеціалізоване програмне забезпечення для вирішення професійних завдань.
ПР06. Планувати свою діяльність та діяльність колективу з урахуванням цілей, обмежень та передбачуваних ризиків.
ПР07. Координувати виконання особистого завдання із завданнями колег.
ПР08. Виокремлювати у виробничих ситуаціях факти, події, відомості, процеси, про які бракує знань, і розкривати способи та джерела здобування тих знань.
ПР09. Оцінювати діяльність колег як носіїв прав і обов’язків членів суспільства, представників громадянського суспільства.
ПР10. Оцінювати діяльність колег з точки зору зберігання та примноження суспільних і культурних цінностей і досягнень.
ПР11. Вільно спілкуватися з професійних питань, включаючи усну, письмову та електронну комунікацію, українською мовою.
ПР12. Вільно спілкуватися з професійних питань, включаючи усну, письмову та електронну комунікацію, іноземною мовою.
ПР13. Передбачати реакцію аудиторії на інформаційний продукт чи на інформаційні акції, зважаючи на положення й методи соціальнокомунікаційних наук.
ПР14. Генерувати інформаційний контент за заданою темою з використанням доступних, а також обов’язкових джерел інформації.
ПР15. Створювати грамотний медіапродукт на задану тему, визначеного жанру, з урахуванням каналу поширення чи платформи оприлюднення.
ПР16. Планувати свою роботу та роботу колег, спрямовану як на генерування інформаційного контенту, так і створення медіапродукту, а також його промоцію.
ПР17. Розміщувати оперативну інформацію про свій медіапродукт на доступних інтернет-платформах.
ПР18. Використовувати необхідні знання й технології для виходу з кризових комунікаційний ситуацій на засадах толерантності, діалогу й співробітництва.
ПР19(ЖСК). Передбачати реакцію аудиторії на інформаційний продукт чи на інформаційні акції, зважаючи на положення й методи наук про суспільні проблеми, конфлікти, гібридні війни.
ПР20(ЖСК). Генерувати інформаційний контент за заданою темою з використанням доступних, а також обов’язкових джерел інформації у сфері відображення економіки, права, політики, культури та мистецтва, соціальних питань, міжнародних відносин та інших видів діяльності.
ПР20(ЖСК)1. Генерувати інформаційний контент за заданою темою з використанням спеціалізованих джерел інформації у сфері відображення економіки.
ПР20(ЖСК)2. Генерувати інформаційний контент за заданою темою з використанням спеціалізованих джерел інформації у сфері відображення права.
ПР20(ЖСК)3. Генерувати інформаційний контент за заданою темою з використанням спеціалізованих джерел інформації у сфері відображення політики.
ПР20(ЖСК)4. Генерувати інформаційний контент за заданою темою з використанням спеціалізованих джерел інформації у сфері відображення культури та мистецтва.
ПР20(ЖСК)5. Генерувати інформаційний контент за заданою темою з використанням спеціалізованих джерел інформації у сфері відображення соціальних питань.
ПР20(ЖСК)6. Генерувати інформаційний контент за заданою темою з використанням спеціалізованих джерел інформації у сфері відображення міжнародних відносин.
ПР20(ЖСК)7. Генерувати інформаційний контент за заданою темою з використанням спеціалізованих джерел інформації у сфері відображення туризму.
ПР20(ЖСК)8. Генерувати інформаційний контент за заданою темою з використанням спеціалізованих джерел інформації у сфері відображення освіти.
ПР20(ЖСК)9. Генерувати інформаційний контент за заданою темою з використанням спеціалізованих джерел інформації у сфері відображення молоді, фізичної культури та спорту.
ПР20(ЖСК)10. Генерувати інформаційний контент за заданою темою з використанням спеціалізованих джерел інформації у сфері відображення науки.
ПР20(ЖСК)11. Генерувати інформаційний контент за заданою темою з використанням спеціалізованих джерел інформації у сфері історичної проблематики.
ПР20(ЖСК)12. Генерувати інформаційний контент за заданою темою з використанням спеціалізованих джерел інформації у сфері таблоїдної журналістики.
ПР20(ЖСК)13. Генерувати інформаційний контент за заданою темою з використанням спеціалізованих джерел інформації у сфері релігії.
ПР21(ЖСК). Створювати грамотний медіапродукт на задану тему, визначеного жанру, з урахуванням каналу поширення чи платформи оприлюднення у сфері відображення економічних, правових, політичних питань, питань культури та мистецтва, соціальних питань, питань міжнародних відносин та інших видів діяльності.
ПР21(ЖСК)1. Створювати грамотний медіапродукт на задану тему, визначеного жанру, з урахуванням каналу поширення чи платформи оприлюднення у сфері відображення спеціальних економічних питань.
ПР21(ЖСК)2. Створювати грамотний медіапродукт на задану тему, визначеного жанру, з урахуванням каналу поширення чи платформи оприлюднення у сфері відображення спеціальних правових питань.
ПР21(ЖСК)3. Створювати грамотний медіапродукт на задану тему, визначеного жанру, з урахуванням каналу поширення чи платформи оприлюднення у сфері відображення спеціальних політичних питань.
ПР21(ЖСК)4. Створювати грамотний медіапродукт на задану тему, визначеного жанру, з урахуванням каналу поширення чи платформи оприлюднення у сфері відображення спеціальних питань культури та мистецтва.
ПР21(ЖСК)5. Створювати грамотний медіапродукт на задану тему, визначеного жанру, з урахуванням каналу поширення чи платформи оприлюднення у сфері відображення спеціальних соціальних питань.
ПР21(ЖСК)6. Створювати грамотний медіапродукт на задану тему, визначеного жанру, з урахуванням каналу поширення чи платформи оприлюднення у сфері відображення спеціальних питань міжнародних відносин.
ПР21(ЖСК)7. Створювати грамотний медіапродукт на задану тему, визначеного жанру, з урахуванням каналу поширення чи платформи оприлюднення у сфері відображення спеціальних питань туризму.
ПР21(ЖСК)8. Створювати грамотний медіапродукт на задану тему, визначеного жанру, з урахуванням каналу поширення чи платформи оприлюднення у сфері відображення спеціальних питань освіти.
ПР21(ЖСК)9. Створювати грамотний медіапродукт на задану тему, визначеного жанру, з урахуванням каналу поширення чи платформи оприлюднення у сфері відображення спеціальних питань молоді, фізичної культури та спорту.
ПР21(ЖСК)10. Створювати грамотний медіапродукт на задану тему, визначеного жанру, з урахуванням каналу поширення чи платформи оприлюднення у сфері відображення спеціальних питань науки.
ПР21(ЖСК)11. Створювати грамотний медіапродукт на задану тему, визначеного жанру, з урахуванням каналу поширення чи платформи оприлюднення у сфері відображення спеціальних питань історії.
ПР21(ЖСК)12. Створювати грамотний медіапродукт на задану тему, визначеного жанру, з урахуванням каналу поширення чи платформи оприлюднення у сфері відображення спеціальних питань таблоїдної журналістики.
ПР21(ЖСК)13. Створювати грамотний медіапродукт на задану тему, визначеного жанру, з урахуванням каналу поширення чи платформи оприлюднення у сфері відображення спеціальних питань релігії.
ПР22. Генерувати інформаційний контент, створювати медійні продукти, поширювати інформацію про них, планувати свою роботу та роботу колег, дотримуючись правил і принципів безпечної медіадіяльності на кросмедійних платформах.
ПР23. Використовувати необхідні фізичні уміння та навички для виходу з кризових комунікаційний ситуацій.
ПР24. Здійснювати редагування текстів українською мовою.
ПР25. Здійснювати синхронний переклад з іноземної мови на українську.

Обов'язкові дисципліни

Викладачі освітньої програми

Світлана Безчотнікова
Світлана Безчотнікова [email protected]

професор кафедри соціальних комунікацій, доктор філологічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України

Академічні профілі
Вадим Герасимович
Вадим Герасимович [email protected]

старший викладач кафедри соціальних комунікацій, кандидат політичних наук

Академічні профілі
Єлизавета Тарапата
Єлизавета Тарапата [email protected]

асистент кафедри соціальних комунікацій

Академічні профілі
Максим Фоломєєв
Максим Фоломєєв m.folomіeі[email protected]

доцент кафедри соціальних комунікацій, кандидат політичних наук, доцент

Академічні профілі
Потрібна консультація або є запитання? Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами