бакалавр

Освітня програма «Усний та письмовий переклад (англійська, німецька)»

Програма спрямована на підготовку конкурентоздатного поліфункціонального фахівця з високим рівнем теоретичних і практичних знань і вмінь у галузі перекладу, здатного розв’язувати складні професійні проблеми та вільно спілкуватися двома найуживанішими європейськими  мовами -англійською та німецькою.  Нашу програму обирають ті, хто бажає оволодіти навичками усного та письмового науково-технічного, юридичного, військового, медичного, економічного перекладу. 

Студенти вивчають англійську та німецьку мови, а також мають змогу оволодіти знаннями, уміннями та навичками, які дозволяють орієнтуватися в сучасних технологіях і стратегіях перекладу, комп’ютерних технологіях, масових комунікаціях. Під час навчання майбутні перекладачі мають можливість брати участь у чисельних міжнародних стажуваннях та проходити практику на базі перекладацьких агенцій.

Детальніше про програму: умови зарахування, навчання, працевлаштування

Умови вступу Дізнайтесь правила прийому на програму "Усний та письмовий переклад (англійська, німецька)"
Гарант Програми
Гарант Програми @mu.edu.ua гарант освітньої програми

Окрім ґрунтовного вивчення мов, студенти опановують теорію та практику усного і письмового перекладів, лінгвокраїнознавство, комп’ютерну лексикографію, основи художнього перекладу, переклад ділової кореспонденції. Під час навчання молодь бере участь у міжнародних освітньо-культурних стажуваннях. 

Профіль освітньої програми «Усний та письмовий переклад (англійська, німецька)»
Вартість навчання (денна форма)
37480 ₴/рік
Вартість навчання (заочна форма)
13120 ₴/рік
є можливість навчання на бюджетній формі навчання
Умови вступу Дізнайтесь правила прийому на програму "Усний та письмовий переклад (англійська, німецька)"
Галузь знань
Гуманітарні науки
Спеціальність
Філологія
Форми навчання
Денна, заочна
Освітня кваліфікація
Бакалавр філології. Перекладач з англійської та німецької мов (усний послідовний та письмовий переклад)
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Бакалавр
Спеціальність 035 «Філологія»
Освітня програма «Усний і письмовий переклад (англійська, німецька)»
Обсяг програми
240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців
Мова викладання
українська
Наявність акредитації
Міністерство освіти і науки України Сертифікат НД №0585911
Переглянути сертифікат
Мета програми
Підготовка фахівців, здатних розв'язувати складні задачі і проблеми, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог, у діяльності, пов'язаній з аналізом, творенням (зокрема перекладом) і оцінюванням письмових та усних текстів різних жанрів і стилів (як із науково-дослідною, критично-аналітичною, так і з прикладною метою), організацією успішної комунікації різними мовами.
Характеристика програми)
Предметна область
Нормативна частина – 75%, варіантивна частина – 25%
Фокус програми
Загальна вища освіта за предметною галуззю, професійна. Акцент на лінгвістичних дисциплінах та курсах, які забезпечують практичну підготовку перекладача.
Орієнтація програми
Академічна, професійна. Програма базується на загальновідомих наукових результатах із врахуванням теперішнього стану лінгвістики, перекладознавства, педагогіки та психології, орієнтує на актуальні спеціалізації, у межах яких можлива професійна та наукова кар'єра перекладача.
Особливості програми
Освітня програма передбачає підготовку з усного та письмого перекладу з основної іноземної мови (англійської) та другої іноземної мови (німецької). Формування практичних навичок у здобувачів вищої освіти забезпечується проходженням перекладацької практики з іноземної мови 1,2 у перекладацьких агенціях, відділах міжнародних зв'язків, підприємствах та організаціях. Також студенти мають можливість брати участь у програмі «Подвійний диплом».
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Посади (за наявності диплома бакалавра) в перекладацьких, туристичних, крюінгових агенціях, відділах міжнародних зв'язків, іноземних компаніях та їх представництвах в Україні, у ЗМІ та літературно-видавничій галузі.
Продовження освіти
Можливість навчатися за програмою другого циклу за цією галуззю знань (що узгоджується з отриманим дипломом бакалавра) або суміжною: доступ до спеціалізованих лінгвістичних досліджень.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Загальний стиль навчання – завдання-орієнтований. Лекційні курси поєднуються з семінарами та робочими зустрічами. Переважно навчання відбувається у малих групах (до 15 осіб), з дискусіями та підготовкою презентацій самостійно та в мікрогрупах. Широко використовується алгоритмізація навчання. Під час 3 та 4 років навчання відповідний час виділяється на написання курсових робіт, які презентуються та обговорюються за участі провідних викладачів фахових кафедр та одногрупників.
Система оцінювання
Тестування знань, усні та писемні презентації, звіти про проходження практик, есе, портфоліо, захист курсової та кваліфікаційної робіт, опитування, дискусії, самоконтроль та самооцінка, усні та письмові іспити.
Програмні компетентності
Загальні
ЗК-1. Здатність реалізувати свої права і обовʼязки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громалянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність Його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини громадянина в Україні.
ЗК-2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки i технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
ЗК-3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
ЗК-4. Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК-5. Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями.
ЗК-6. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК-7. Уміння вирішувати проблеми.
ЗК-8. Здатність працювати в команді та автономно.
ЗК-9. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК-10. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК-11. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК-12. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
ЗК-13. Здатність проведення досліджень на належному рівні.
Спеціальні
СК-1. Усвідомлення структури філологічної науки та її теоретичних основ.
СК-2. Здатність використовувати в професійній діяльності знання про мову як особливу знакову систему, її природу, функції, рівні.
СК-3. Здатність використовувати в професійній діяльності знання з теорії та історії мов(и), зо вивчаються (ється).
СК-4. Здатність бути критичним і самокритичним.
СК-5. Здатність використовувати в професійній діяльності системні знання про основні періоди розвитку літератури, що вивчаються, від давнини до XXI століття, еволюцію напрямів, жанрів і стилів, чільних представників та художні явища, а також знання про тенденції розвитку світового літературного процесу та української літератури.
СК-6. Здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати мову(и), що вивчається(ються), в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розвʼязання комунікативних завдань у різних сферах життя.
СК-7. Здатність до збирания й аналізу, систематизації та інтерпретації мовних, літературних, фольклорних фактів, інтерпретації
та перекладу тексту (залежно від обраної спеціалізації).
СК-8. Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для розв'язання професійних завдань.
СК-9. Усвідомлення засад і технологій створення текстів різних жанрів і стилів державною та іноземною (іноземними) мовами.
СК-10. Здатність здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та спеціальний філологічний (залежно від обраної спеціалізації) аналіз текстів різних стилів і жанрів.
СК-11. Здатність до надання консультацій з дотримання норм літературної мови та культури мовлення.
СК-12. Здатність до організації ділової комунікації.
СК-13. Знання загальних принципів перекладу, а також навички та уміння його здійснення.
СК-14. Володіння мовами у тих видах мовленнєвої діяльності, які задіяні у перекладі та компенсаторними стратегіями стратегіями
мовленнєвої поведінки врахування особливості мовленнєвої ситуації при здійснюванні процесу міжкультурного спілкування.
СК-15. Здатність до конфігурації памʼяті та гнучкості переключення з одного мовного коду на інший; здійснювати опір інтерференції: вміння обирати стратегії перекладу функціональної перспективи висловлювання
СК-16. Уміння аналізувати резюме замовника на текст оригіналу, презентувати текст перекладу, працювати з документацією, знати професійну поведінку перекладача.
Програмні результати навчання
1. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та нефахівцями державною та іноземними мовами усно й письмово, використовувати їх для організації ефективної міжкультурної комунікації.
2. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних
баз, критично аналізувати й інтерпретувати, впорядковувати, класифікувати й систематизувати.
3. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти.
4. Розуміти фундаментальні принципи буття людини, природи, суспільства.
5. Співпрацювати з колегами, представниками інших культур та релігій, прибічниками різних політичних поглядів тощо.
6. Використовувати інформаційні й комунікаційні технології для вирішення складних спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності.
7. Розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розвʼязання із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів.
8. Знати й розуміти систему мови, загальні властивості літератури як мистецтва слова, історію мов і літератур, що вивчаються, і вміти застосовувати ці знання у професійній діяльності.
9. Знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у практичній діяльності.
10. Знати принципи, технології та прийоми створення усних письмових текстів різних жанрів і стилів державною та іноземними
мовами.
11. Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють.
12. Аналізувати й інтерпретувати твори української та зарубіжної художньої літератури й усної народної творчості, визначати їхню специфіку й місце в літературному процесі (відповідно до обраної спеціалізації).
13. Використовувати мови, що вивчаються, в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розвʼязання комунікативних завдань у побутовій, суспільній навчальній, професійній, науковій сферах життя.
14. Здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та спеціальний філологічний аналіз текстів різних стилів і жанрів.
15. Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у професійній діяльності.
16. Збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти мови й мовлення й використовувати їх для розвʼязання складних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання.
17. Мати навички управління комплексними діями або проектами при розвʼязанні складних проблем у професійній діяльності в галузі обраної філологічної спеціалізації та нести відповідальність за приняття рішень у непередбачуваних умовах.
18. Мати навички участі в наукових та/або прикладних дослідженнях у галузі філології.
19. Знати засоби досягнення еквівалентності у перекладі.
20. Здійснювати письмовий переклад текстів різних типів та жанрів.
21. Здійснювати послідовний та усний переклад з листа з дотриманням норм лексичної еквівалентності, а також граматичних, синтаксичних та стилістичних норм тексту перекладу з урахуванням темпоральних характеристик оригінального тексту; здійснювати послідовний та усний переклад з листа з дотриманням норм лексичної еквівалентності, а також граматичних, синтаксичних та стилістичних норм тексту перекладу 3 урахуванням темпоральних характеристик оригінального тексту; володіння системою скоропису під час виконання усного послідовного перекладу.

Викладачі освітньої програми

Неллі Гайдук
Неллі Гайдук [email protected]

доцент кафедри прикладної філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Віктор Дворянкін
Віктор Дворянкін [email protected]

доцент кафедри української філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Ольга Демідко
Ольга Демідко [email protected]

доцент кафедри культурології, кандидат історичних наук

Академічні профілі
Віктор Ніколаєнко
Віктор Ніколаєнко [email protected]

старший викладач кафедри романо-германської філології

Академічні профілі
Марія Нікольченко
Марія Нікольченко [email protected]

доцент кафедри української філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Олена Пефтієва
Олена Пефтієва [email protected]

доцент кафедри прикладної філології, кандидат філологічних наук, доцент, кандидат філологічних наук, доцент, -

Академічні профілі
Наталія Пирлік
Наталія Пирлік [email protected]

декан факультету іноземних мов, доцент кафедри романо-германської філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Максим Стьопін
Максим Стьопін [email protected]

старший викладач кафедри англійської філології

Академічні профілі
Михайло Тарапатов
Михайло Тарапатов [email protected]

старший викладач кафедри прикладної філології

Академічні профілі
Анастасія Трофименко
Анастасія Трофименко [email protected]

доцент кафедри політології та міжнародних відносин, кандидат політичних наук, доцент

Академічні профілі
Наталя Шипік
Наталя Шипік [email protected]

доцент кафедри історії та археології, кандидат історичних наук, доцент

Академічні профілі
Потрібна консультація або є запитання? Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами