магістр

Освітня програма «Туризм»

Туризм в Україні крокує крізь виклики, трансформується,  але продовжує розвиватись: активніше створюються нові туристичні продукти, зростають турпотоки всередині країни, набирають популярності нові ніші — рекреаційний з реабілітаційними елементами,  віртуальний, ностальгійний, волонтерський туризм. Туризм буде існувати завжди, незалежно від подій історії, а деякі з них навіть слугують великим поштовхом до його розвитку.

Програма розрахована на підготовку фахівців у сфері туристичної індустрії, які мають великі знання в галузі технологій виробництва туристських послуг, аналізу рекреаційних потреб споживачів, організації туроператорської та турагентської діяльності, розробки та реалізації креативних проєктів у сфері туризму та гостинності.

Програма покликана для підготовки фахівців, професійний розвиток яких пов'язаний:  зі створенням та управлінням розвитком туристичних дестинацій; з управлінням проєктами у туризмі; з управлінням міжфірмовою та внутрішньофірмовою взаємодіє на основі цифрових стратегій ринку.

Детальніше про програму: умови зарахування, навчання, працевлаштування

Умови вступу Дізнайтесь більше про вступ на програму "Туризм"
Анжеліка Балабаниць
Анжеліка Балабаниць [email protected] гарант освітньо-професійної програми, доктор економічних наук, професор

Конкурентні переваги програми: 

  • Стійкі професійні зв'язки з туристичним бізнесом, регіональними та адміністраціями та профільними державними структурами.
  • Відкритість та співпраця: замість монологу в навчанні – інтерактивний діалог між викладачем та слухачами.
  • Організація майстер-класів, круглих столів, проєктних семінарів із залученням найбільш компетентних галузевих фахівців та практиків, керівників та провідних експертів державних структур, видатних економістів, топ-менеджерів та підприємців.
  • Організація практики та стажування студентів у провідних туристичних компаніях не тільки в Україні, а й в інших країнах.
  • Використання найкращих вітчизняних та світових методик та новітніх технологій в освіті.

Навчаючись на нашій освітній програмі Ви відчуєте синергію сучасної освіти, діджиталізованого навчального простору та комфортних умов для розвитку особистості!  Впевнені, що зможемо Вас здивувати!

Профіль освітньої програми «Туризм»
Вартість навчання (денна форма)
48730 ₴/рік
Вартість навчання (заочна форма)
17060 ₴/рік
Умови вступу Дізнайтесь більше про вступ на програму "Туризм"
Галузь знань
Сфера обслуговування
Спеціальність
Туризм
Форми навчання
Денна, заочна
Освітня кваліфікація
Магістр з туризму
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Магістр
Спеціальність 242 «Туризм»
Освітня програма «Туризм»
Обсяг програми
90 кредитів ЄКТС, 1 рік 4 місяці
Мова викладання
українська
Наявність акредитації
Національне агентство із забезпечення якості освіти Сертифікат №868
Переглянути сертифікат
Мета програми
Набуття здатності розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного та/або управлінського характеру у сфері туризму і рекреації.
Характеристика програми)
Предметна область
Об’єкти вивчення:
туризм як суспільний феномен, складна соціо-еколого-економічна система, яка включає об’єкти, явища та процеси географічного, соціокультурного, екологічного, економічного, організаційно-правового змісту, пов’язані з комфортним та безпечним подорожуванням;
туризм як сфера професійної діяльності з: 1) організації та управління туристичним процесом на різних ієрархічних рівнях; 2) дослідження, аналізу та прогнозування напрямів розвитку туристичного ринку, його сегментів, суб’єктів туристичної діяльності.
Мета навчання – набуття здатності розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного та/або управлінського характеру у сфері туризму і рекреації.
Теоретичний зміст предметної області ґрунтується на:
- основних поняттях: туризм як суспільний феномен; профілі туристичної діяльності (економічна, управлінська, громадська, освітня, наукова); інноваційний туристичний продукт і інновації в туризмі; організація та управління суб’єктами індустрії туризму; моніторинг ринку туристичних послуг; геопросторова організація туристичного процесу; міжнародний туристичний бізнес і логістика; сталий туризм і соціально відповідальний бізнес; управління якістю туристичних послуг; управління проектами в туризмі; управління регіональним розвитком туризму; туризмологія.
- концепціях: 1) гуманістична, патріотично-виховна; 2) мультикультурна, національної ідентичності; 3) глобалізації та глокалізації туризму; 4) геоторіальності туризму, геопросторової організації туристичного процесу; 5) сталого туризму задля розвитку; 6) геоекономічна; 7) інформаційно-технологічна; 8) соціально відповідального бізнесу; 9) сервісна; 10) інноваційного розвитку.
- принципах, які визначають закономірності підготовки фахівців: студентоцентричний, комптентністно-орієнтований, науковості, інноваційно-інформаційний, теоретико-прогностичний, мультидисциплінарний, лінгвокомунікативний, проблемно-орієнтований, практико-орієнтований, самореалізації особистості студента.
Методи, методики та технології: просторово- часового, соціокультурологічного, екологічного, економіко-математичного, нефінансового аналізу, синтезу, прогнозування, управління проєктами цифрові технології.
Інструменти та обладнання: спеціалізоване програмне забезпечення, інтегровані бази даних, картографічні джерела; спеціалізовані кабінети або лабораторії.
Фокус програми
Акцент освітньої програми робиться на глибоку професійно-практичну підготовку студентів, що дозволяє сформувати знання, які опираються на найновіші дослідження в сфері туризму. Програма дозволяє всебічно вивчити специфіку здійснення туристичної діяльності та особливості обслуговування туристів як на вітчизняному, так і на міжнародному ринках.
Орієнтація програми
Професійно-прикладна: програма пропонує інтегративний підхід до підготовки фахівців на основі поєднання теоретичних знань та практичної підготовки, що реалізується через теоретичні та практичні заняття, прикладні дослідження у різних сферах туристичної діяльності.
Особливості програми
Особливостями освітньо-професійної програми, що розкривають її унікальність, є:
- програма спрямована на міждисциплінарну підготовку фахівців з туризму, які здатні застосовувати новітні технології в організації туристичної діяльності й удосконалювати їх, через надання можливості проходження практики на базі міжнародних туристичних фірм;
- отримання професійних компетентностей забезпечується за рахунок проведення навчальних занять у туристичних фірмах, музеях з використанням їхньої матеріально-технічної бази; різних форм відкритих занять, тренінгів, лекцій за участю керівників та менеджерів провідних туристичних підприємств; - розвиток дослідницьких компетентностей та soft skills забезпечується участю студентів у різноманітних науково-практичних заходах кафедри туризму, зокрема у щорічній Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні технології управління туристичним та готельно-ресторанним бізнесом», у щорічному туристичному зльоті студентів і випускників спеціальності.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
У відповідності до класифікатора професій ДК 003:2010 особа, що отримала ступінь магістра з туризму, може займати посади:
2481.2 Туризмознавець
2481.2 Екскурсознавець
2213.2 Фахівець з рекреації
2483.2 Фахівець із санаторно- курортної справи
У відповідності до International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08):
242 Administration Professionals/242 фахівці з адміністрування
243 Sales, Marketing and Public Relations Professionals/243 професіонали з продажу, маркетингу та зв’язків з громадськістю
Продовження освіти
Випускники мають право продовжити навчання на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти; на академічну мобільність; набувати додаткові кваліфікації в системі освіти дорослих
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване навчання, ініціативне самонавчання. Лекційні заняття мають науково-пізнавальний характер. Практичні заняття проводяться з використанням різноманітних інтерактивних методів, кейс-стаді, ділових ігор, підготовки та захисту реферативних досліджень, а також проєктів і презентацій з використанням сучасних професійних програмних засобів.
Система оцінювання
Оцінювання навчальних досягнень здійснюється в умовах кредитно-модульної організації освітнього процесу за 100-бальною (рейтинговою) шкалою ЄКТС (ECTS), національною 4-х бальною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»). Форми контролю: поточний контроль - усне та письмове опитування, тестові завдання в тому числі комп’ютерне тестування, презентації тощо; підсумковий контроль – екзамени та заліки з урахуванням накопичених балів поточного контролю, захист звіту з практики; підсумкова атестація – підготовка та публічний захист кваліфікаційної роботи.
Програмні компетентності
Загальні
ЗК 1. Здатність до організації, планування, прогнозування результатів діяльності.
ЗК 2. Здатність вести професійну діяльність у міжнародному та вітчизняному середовищі.
ЗК 3. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК 4. Уміння розробляти проекти та управляти ними.
ЗК 5. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
ЗК 6. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК 7. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК 8. Уміння працювати в міжнародному та вітчизняному професійному середовищі.
ЗК 9. Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію, працювати в команді з дотриманням етичних норм та цінностей мультикультурного суспільства, здійснювати наукову полеміку та спілкування державною мовою.
ЗК 10. Здатність генерувати нові ідеї (креативність), прагнення до застосування сучасних інноваційних технологій.
Спеціальні
СК 1. Здатність застосовувати у професійній діяльності категорійно-термінологічний апарат, концепції, методи та інструментарій системи наук, що формують науковий базис туризму та рекреації.
СК 2. Здатність планувати і виконувати наукові та/або прикладні дослідження у сфері туризму та рекреації.
СК 3. Здатність до управління туристичним процесом у публічному секторі, в туристичній дестинації, туристичному підприємстві на різних ієрархічних рівнях.
СК 4. Здатність організовувати діяльність та співпрацю суб’єктів регіонального, національного та міжнародного туристичних ринків на засадах сталого розвитку з урахуванням світового досвіду.
СК 5. Здатність оперувати інструментами збору, обробки інформації, аналізувати та управляти туристичною інформацією.
СК 6. Здатність до аналізу, прогнозування, планування бізнес-процесів та геопросторового планування у сфері туризму та рекреації.
СК 7. Здатність розробляти та впроваджувати інновації в діяльності суб’єктів туристичного ринку.
СК 8. Здатність упроваджувати в практику міжнародний досвід рекреаційно-туристичної діяльності.
СК 9. Розуміння механізмів взаємодії суб’єктів світового та національного туристичного ринків і положень соціально-відповідального бізнесу в туризмі та рекреації.
СК 10. Здатність управляти ризиками в туризмі.
СК 11. Здатність до визначення стратегічних завдань у розвитку туристичного бізнесу.
СК 12. Знання й розуміння організації управління якістю туристичних послуг.
СК 13. Здатність до здійснення науково-дослідної роботи у сфері туризму та рекреації.
СК 14. Здатність проводити аналіз конкурентоспроможності національного туристичного продукту; розробляти, обґрунтовувати та впроваджувати стратегії зовнішньоекономічної діяльності туристичних підприємств.
СК 15. Здатність до міжкультурної взаємодії в сфері міжнародної туристичної освіти та професійної діяльності.
СК 16. Знати особливості розміщення та використання рекреаційних ресурсів, оцінювати туристичний потенціал з урахуванням особливостей сегментів туристичного ринку та видів туризму.
Програмні результати навчання
РН 1. Спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки, критичне осмислення проблем у сфері туризму та рекреації і на межі галузей знань.
РН 2. Спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, необхідні для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та процедур у сфері туризму і рекреації.
РН 3. Застосовувати сучасні цифрові технології, методи та інструменти дослідницької та інноваційної діяльності для розв’язання складних задач у сфері туризму та рекреації.
РН 4. Проводити аналіз геопросторової організації туристичного процесу, проєктувати його стратегічний розвиток на засадах сталості. РН 5. Здійснювати комплексний аналіз і оцінювання функціонування туристичного ринку різних ієрархічних рівнів, прогнозувати тенденції його розвитку.
РН 6. Аналізувати та оцінювати діяльність суб’єктів туристичного ринку, планувати результати їх стратегічного розвитку.
РН 7. Організовувати співпрацю зі стейкголдерами, формувати механізми взаємодії суб’єктів туристичного ринку з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності.
РН 8. Управляти процесами в суб’єктах індустрії туризму та рекреації на різних ієрархічних рівнях, які є складними, непередбачуваними і потребують нових стратегічних підходів.
РН 9. Розробляти та реалізовувати проєкти у сфері туризму та рекреації на засадах економічної, соціальної і екологічної ефективності. РН 10. Приймати ефективні рішення у сфері туризму та рекреації щодо розв’язання широкого кола проблем, зокрема безпеки і якості туристичного обслуговування.
РН 11. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і письмово для обговорення професійних проблем, презентації результатів досліджень та проєктів у сфері туризму і рекреації.
РН 12. Аналізувати, формулювати і реалізовувати національну та регіональну туристичну політику, вдосконалювати механізми управління туристичними дестинаціями на національному, регіональному та локальному рівнях.
РН 13. Планувати, організовувати і виконувати наукові і прикладні дослідження у сфері туризму та рекреації, обирати методи та інструменти досліджень, висувати і перевіряти гіпотези, обґрунтовувати висновки.
РН 14. Планувати і викладати спеціальні навчальні дисципліни у закладах вищої освіти, розробляти їх методичне забезпечення.
РН 15. Демонструвати здатність саморозвиватися та самовдосконалюватися упродовж життя.
РН 16. Розробляти стратегії розвитку туристичної діяльності та пропонувати способи удосконалення туристичної інфраструктури на різних рівнях державного та регіонального управління.
РН 17. Демонструвати виконання професійних завдань у стандартних та невизначених ситуаціях.

Викладачі освітньої програми

Анжеліка Балабаниць
Анжеліка Балабаниць [email protected]

завідувач кафедри маркетингу та туризму, доктор економічних наук, професор

Академічні профілі
Ольга Беззубченко
Ольга Беззубченко [email protected]

доцент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Марина Горбашевська
Марина Горбашевська [email protected]

в.о. завідувача кафедри менеджменту та фінансів, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Вікторія Мацука
Вікторія Мацука [email protected]

доцент кафедри менеджменту та фінансів, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Ольга Моргунова
Ольга Моргунова [email protected]

доцент кафедри англійської філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Володимир Омельченко
Володимир Омельченко [email protected]

професор кафедри менеджменту та фінансів, доктор економічних наук, професор

Академічні профілі
Олена Рібейро Рамос
Олена Рібейро Рамос [email protected]

доцент кафедри маркетингу та туризму, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Андрій Стойка
Андрій Стойка [email protected]

професор кафедри маркетингу та туризму, доктор наук з державного управління, професор

Академічні профілі
Галина Тихомирова
Галина Тихомирова [email protected]

доцент кафедри права, кандидат юридичних наук, доцент

Академічні профілі
Потрібна консультація або є запитання? Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами