бакалавр

Освітня програма «Туризм»

Бажаєте відкрити світ та показати його іншим?! 
Ця програма саме для вас!
Ви дізнаєтесь про усі нюанси туристичної сфери, подивитесь на роботу туристичних агентств зсередини. 
На вас чекають не лише базові знання та теорія, а й активна практична діяльність в кращих підприємствах туристичного бізнесу України та за кордоном. 

Ваші Професійні навички складатимуться з вивчення іноземних мов, маркетингу у туристичній індустрії, основ туризмознавства, ресторанної справи, готельного господарства, менеджменту, організації екскурсійної діяльності, тощо. Соціальні навички відзначаться підвищенням рівня комунікабельність, критичного мислення, креативності, вміння дотримуватися дедлайнів.

Детальніше про програму: умови зарахування, навчання, працевлаштування

Умови вступу Дізнайтесь умови вступу на програму «Туризм»
Катерина Горюнова
Катерина Горюнова [email protected] гарант освітньої програми, доктор філософії з менеджменту

За будь-яких часів, ми всі хочемо відволіктися від рутини та насолодитися позитивними емоціями. Отже, туристичній сфері ніколи не загрожує занепад. Ані пандемія ані, навіть, повномасштабне вторгнення не вбили туризм в Україні. Навпаки, внутрішній туризм рідною країною тепер затребуваний як ніколи.
Зараз туризму вкрай потрібні енергійні, сучасні, кваліфіковані спеціалісти щоб вивести туристичну сферу України на європейський рівень! 
Зробимо це разом!

Профіль освітньої програми «Туризм»
Вартість навчання (денна форма)
37480 ₴/рік
Вартість навчання (заочна форма)
13120 ₴/рік
є можливість навчання на бюджетній формі навчання
Умови вступу Дізнайтесь умови вступу на програму «Туризм»
Галузь знань
Сфера обслуговування
Спеціальність
Туризм
Форми навчання
Денна, заочна
Освітня кваліфікація
Бакалавр з туризму
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Бакалавр
Спеціальність 242 «Туризм»
Освітня програма «Туризм»
Обсяг програми
240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців
Мова викладання
українська
Наявність акредитації
Акредитаційна комісія України Сертифікат УД №11016703
Переглянути сертифікат

Викладачі кафедри підготували електронні навчальні посібники, що будуть завжди під рукою. 
Завантажуй на смартфон, планшет, ноутбук або комп'ютер та вивчай курси у зручному форматі! 

 

 туроперейтинг.pngорганізація готельного господарства.pngорганізація туризму.pngмаркетинг послуг.png

Мета програми
Підготовка фахівців, здатних самостійно вирішувати складні завдання, знаходити оптимальні шляхи вирішення проблем, запроваджувати ефек-тивні сучасні методи діяльності у сфері туризму на засадах оволодіння системою професійних компетентностей, інноваційних технологій та со-ціальної мобільності.
Характеристика програми)
Предметна область
Об’єкти вивчення:
- туризм як суспільний феномен, складна соціо- еколого-економічна система, яка охоплює географічні, соціокультурні, екологічні, економічні, організаційно-правові аспекти, процеси і явища, пов’язані з комфортним та безпечним подорожуванням;
- туризм як сфера професійної діяльності, яка передбачає формування, просування, реалізацію та організацію споживання туристичного продукту, послуг суб’єктів туристичної діяльності з організації комплексного туристичного обслуговування в індустрії туризму.
Фокус програми
Акцент на здобутті системних знань та навичок із організації туристичної діяльності. Програма дозволяє всебічно вивчити специфіку здійснення туристичної діяльності та особливості обслуговування туристів як на вітчизняному, так і на міжнародному ринках.
Орієнтація програми
Освітньо-професійна. Програма має професiйну та прикладну спрямованiсть. Програма орієнтується на сучасні тенденції у розвитку туристичної галузі; інноваційні технології ведення туристичного, готельного та ресторанного бізнесу.
Особливості програми
Особливостями освітньо-професійної програми, що розкривають її унікальність, є спрямованість на комплексну підготовку фахівців з туризму, акцент на здобутті системних знань та навичок із організації туристичної діяльності. Програма дозволяє всебічно вивчити специфіку здійснення туристичної діяльності та особливості обслуговування туристів як на вітчизняному, так і на міжнародному ринках; отримання професійних компетентностей забезпечується шляхом проведення навчально-освітніх, пізнавальних та організаційних заходів на базі туристичних суб’єктів, музеїв, туристичних агенцій з використанням їх матеріально-технічної бази. Особливу увагу приділено ро-звитку соціально-ділових компетентностей та soft skills через участь ЗВО у науково-практичних та навчально-комунікативних заходах кафедри маркетингу та туризму, таких як Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні технології управління туристичним та готельно-ресторанним бізнесом», щорічний Туристичний зліт здобувачів і випускників спеціальності, регулярні зустрічі із стейкголдерами тощо.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
У відповідності до класифікатора професій ДК 003:2010 особа, що отримала ступінь бакалавра з туризму, може займати посади:
1315 Керівники малих підприємств готелів та за-кладів ресторанного господарства без апарату уп-равління
1319 Керівники інших малих підприємств без апарату управління
1448.1 Менеджери (управителі) з організації діяльності туристичних агентств та бюро подорожей
1455.1 Менеджери (управителі) в готельному господарстві
3414 Консультанти з подорожей та організатори подорожей в т.ч.:
3414 Фахівець з туристичного обслуговування
3414 Організатор подорожей (екскурсій)
3414 Екскурсовод
3414 Фахівець із організації дозвілля
3414 Фахівець з розвитку сільського туризму
3414 Фахівець з конференц-сервісу
3414 Фахівець із спеціалізованого обслуговування
3414 Інструктор оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму)
3414 Фахівець із туристичної безпеки
3340 Інструктор-методист з туризму
3439 Інші технічні фахівці в галузі управління
3439 Інспектор з туризму
Продовження освіти
Можливість продовження навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти; отримання післядипломної освіти на споріднених та інших спеціальностях; підвищення кваліфікації; академічна мобільність.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване навчання, що базується на застосуванні інноваційних підходів та інтерактивних освітніх технологій. Теоретичне навчання здійснюється на основі комбінації лекцій, семінарських, практичних занять із розв’язування проблем, дискусій, тренінгів, виконання проектів, дослідницьких лабораторних робіт, підготовки кваліфікаційної роботи. Практична підготовка передбачає проходження різних видів практики.
Система оцінювання
Оцінювання навчальних досягнень здійснюється в умовах кредитно-модульної організації освітнього процесу за 100-бальною (рейтинговою) шкалою ЄКТС (ECTS), національною 4-х бальною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).
Форми контролю: поточний контроль - усне та письмове опитування, тестові завдання в тому числі комп’ютерне тестування, есе, презентації тощо; підсумковий контроль – екзамени та заліки з урахуванням накопичених балів поточного контролю, захист курсових робіт та захист звітів з практик; підсумкова атестація – публічний захист кваліфікаційної роботи
Програмні компетентності
Загальні
ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя
ЗК3. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо
ЗК4. Здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу
ЗК5. Прагнення до збереження навколишнього середовища
ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел
ЗК7. Здатність працювати в міжнародному контексті
ЗК8. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій
ЗК9. Вміння виявляти, ставити і вирішувати проблеми
ЗК10. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово
ЗК11. Здатність спілкуватися іноземною мовою
ЗК12. Навички міжособистісної взаємодії
ЗК13. Здатність планувати та управляти часом
ЗК14. Здатність працювати в команді та автономно
Спеціальні
CК1. Знання та розуміння предметної області та розуміння специфіки професійної діяльності
CК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
CК3. Здатність аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал територій
CК4. Здатність аналізувати діяльність суб’єктів індустрії туризму на всіх рівнях управління
CК5. Розуміння сучасних тенденцій і регіональних пріоритетів розвитку туризму в цілому та окремих його форм і видів
CК6. Розуміння процесів організації туристичних подорожей і комплексного туристичного обслуговування (готельного, ресторанного, транспортного, екскурсійного, рекреаційного)
CК7. Здатність розробляти, просувати, реалізовувати та організовувати споживання туристичного продукту
CК8. Розуміння принципів, процесів і технологій організації роботи суб’єкта туристичної індустрії та її підсистем
CК9. Здатність забезпечувати безпеку туристів у звичайних та складних форсмажорних обставинах
CК10. Здатність здійснювати моніторинг, інтерпретувати, аналізувати та систематизувати туристичну інформацію, уміння презентувати туристичний інформаційний матеріал
CК11. Здатність використовувати в роботі туристичних підприємств інформаційні технології та офісну техніку
CК12. Здатність визначати індивідуальні туристичні потреби, використовувати сучасні технології обслуговування туристів та вести претензійну роботу
CК13. Здатність до співпраці з діловими партнерами і клієнтами, уміння забезпечувати з ними ефективні комунікації
CК14. Здатність працювати у міжнародному середовищі на основі позитивного ставлення до несхожості до інших культур, поваги до різноманітності та мультикультурності, розуміння місцевих і професійних традицій інших країн, розпізнавання міжкультурних проблем у професійній практиці
CК15. Здатність діяти у правовому полі, керуватися нормами законодавства
CК16. Здатність працювати з документацією та здійснювати розрахункові операції суб’єктом туристичного бізнесу
CК17. Здатність працювати у сучасному діджиталізованому економічному просторі, розуміння принципів електронної комерції, просування туристичного продукту та розширення ринків збуту за допомогою інтернет- та цифрових технологій бізнесу
CК18. Здатність приймати обґрунтовані ефективні управлінські рішення, спрямовані на оптимізацію діяльності туристичної організації, використання її ресурсного потенціалу та підвищення конкуренто-спроможності в ринкових умовах
CК19. Вміння проводити маркетингові дослідження різних аспектів туристичної діяльності, розробляти туристичну продукцію, що відповідає очікуванням споживачів туристичних послуг, визначати фактори конкурентоспроможності та методи ринкової конкуренції, використовуючи дані про регіональні особливості туристичної інфраструктури, ринкову кон’юнктуру та динаміку зовнішнього середовища
CК20. Здатність організовувати рекламну діяльність туристичного підприємства, здійснювати управління PR процесами, формувати та розвивати туристичний бренд, здійснювати стратегічне позиціонування підприємства на локальному та міжнародному ринках туристичних послуг
Програмні результати навчання
РH 1. Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці основні положення туристичного законодавства, національних і міжнародних стандартів з обслуговування туристів.
РH 2. Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці базові поняття з теорії туризму, організації туристичного процесу та туристичної діяльності суб’єктів ринку туристичних послуг, а також світоглядних та суміжних наук.
РH 3. Знати і розуміти основні форми і види туризму, їх поділ.
РН 4. Пояснювати особливості організації рекреаційно-туристичного простору.
РН 5. Аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал території.
РН 6. Застосовувати у практичній діяльності принципи і методи організації та технології обслуговування туристів.
РН 7. Розробляти, просувати та реалізовувати туристичний продукт.
РН 8. Ідентифікувати туристичну документацію та вміти правильно нею користуватися.
РН 9. Організовувати процес обслуговування споживачів туристичних послуг на основі використання сучасних інформаційних, комунікаційних і сервісних технологій та дотримання стандартів якості і норм безпеки.
РН 10. Розуміти принципи, процеси і технології організації роботи суб’єкта туристичного бізнесу та окремих його підсистем (адміністративно- управлінська, соціально-психологічна, економічна, техніко-технологічна).
РН 11. Володіти державною та іноземною (ними) мовою (мовами), на рівні, достатньому для здійснення професійної діяльності.
РН 12. Застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами туристичних послуг.
РН 13. Встановлювати зв’язки з експертами туристичної та інших галузей.
РН 14. Проявляти повагу до індивідуального і культурного різноманіття.
РН 15. Проявляти толерантність до альтернативних принципів та методів виконання професійних завдань.
РН 16. Діяти у відповідності з принципами соціальної відповідальності та громадянської свідомості.
РН 17. Управляти своїм навчанням з метою самореалізації в професійній туристичній сфері.
РН 18. Адекватно оцінювати свої знання і застосовувати їх в різних професійних ситуаціях.
РН 19. Аргументовано відстоювати свої погляди у розв’язанні професійних завдань.
РН 20. Виявляти проблемні ситуації і пропонувати шляхи їх розв’язання.
РН 21. Приймати обґрунтовані рішення та нести відповідальність за результати своєї професійної діяльності.
РН 22. Професійно виконувати завдання в невизначених та екстремальних ситуаціях.
РН 23. Вміння організовувати діяльність підрозділу, колективу, групи, розподіляти робочі завдання, здійснювати поточний моніторинг та корегування результатів індивідуальної та групової діяльності, здійснювати об’єктивне оцінювання досягнень працівників, формувати плани роботи, управлінські та комунікаційні структури.
РН 24. Здатність працювати з управлінською інформацією, формувати аналітичні та статистичні звіти, працювати з технічною та супровідною документацією тощо.

Обов'язкові дисципліни

Студенти що навчаються за освітньою програмою «Туризм» під час навчання мають можливість самостійно обрати 25% навчальних дисциплін з каталогу вибіркових дисциплін

Викладачі освітньої програми

Світлана Арабаджи
Світлана Арабаджи [email protected]

доцент кафедри історії та археології, кандидат історичних наук, доцент

Академічні профілі
Анжеліка Балабаниць
Анжеліка Балабаниць [email protected]

завідувач кафедри маркетингу та туризму, доктор економічних наук, професор

Академічні профілі
Марина Горбашевська
Марина Горбашевська [email protected]

в.о. завідувача кафедри менеджменту та фінансів, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Катерина Горюнова
Катерина Горюнова [email protected]

доцент кафедри маркетингу та туризму, доктор філософії з менеджменту

Академічні профілі
Ігор Гудима
Ігор Гудима [email protected]

професор кафедри філософії та соціології, доктор філософських наук, доцент

Академічні профілі
Ольга Демідко
Ольга Демідко [email protected]

доцент кафедри культурології, кандидат історичних наук

Академічні профілі
Ольга Захарова
Ольга Захарова [email protected]

в.о. завідувача кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Христина Мітюшкіна
Христина Мітюшкіна [email protected]

завідувач кафедри раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Марія Нікольченко
Марія Нікольченко [email protected]

доцент кафедри української філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Ганна Омельченко
Ганна Омельченко [email protected]

доцент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Володимир Омельченко
Володимир Омельченко [email protected]

професор кафедри менеджменту та фінансів, доктор економічних наук, професор

Академічні профілі
Олена Рібейро Рамос
Олена Рібейро Рамос [email protected]

доцент кафедри маркетингу та туризму, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Андрій Стойка
Андрій Стойка [email protected]

професор кафедри маркетингу та туризму, доктор наук з державного управління, професор

Академічні профілі
Валентина Токарева
Валентина Токарева [email protected]

професор кафедри маркетингу та туризму, доктор наук з державного управління, професор, Заслужений працівник освіти України

Академічні профілі
Анастасія Трофименко
Анастасія Трофименко [email protected]

доцент кафедри політології та міжнародних відносин, кандидат політичних наук, доцент

Академічні профілі
Діана Шебаніц
Діана Шебаніц [email protected]

доцент кафедри права, кандидат історичних наук , доцент

Академічні профілі
Потрібна консультація або є запитання? Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами