магістр

Освітня програма «Середня освіта. Українська мова і література як іноземні»

Програма орієнтована на підготовку фахівців, які здатні використовувати отримані знання та навички з філологічних дисциплін для викладання української мови як рідної, а також як другої мови спілкування. Випускники майстерно організовують навчальний процес в іншомовній аудиторії, яка не володіє українською мовою взагалі або хоче підвищити свою мовленнєву компетенцію.

Детальніше про програму: умови зарахування, навчання, працевлаштування

Умови вступу Дізнайтесь більше про умови вступу на програму "Середня освіта. Українська мова і література як іноземні"
Олена Євмененко
Олена Євмененко [email protected] гарант освітньо-професійної програми, кандидат філологічних наук, доцент

Магістранти вивчають організацію наукових досліджень, освітній менеджмент, теорію літератури, комунікативну, психо- і соціолінгвістику, сучасні технології навчання, форми і засоби викладання української мови як іноземної, іноземну мову за профспрямуванням. Перший професійний досвід майбутні фахівці отримують під час проходження практики з навчання української мови іноземних студентів.

Профіль освітньої програми «Середня освіта. Українська мова і література як іноземні»
Вартість навчання (денна форма)
33300 ₴/рік
Вартість навчання (заочна форма)
18041 ₴/рік
Умови вступу Дізнайтесь більше про умови вступу на програму "Середня освіта. Українська мова і література як іноземні"
Галузь знань
Освіта/Педагогіка
Спеціальність
Середня освіта
Форми навчання
Денна, заочна
Освітня кваліфікація
Магістр освіти за спеціальністю «Середня освіта. Українська мова і література як іноземні»
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Магістр
Спеціальність 014 «Середня освіта»
Освітня програма «Середня освіта. Українська мова і література як іноземні»
Обсяг програми
90 кредитів ЄКТС, 1 рік 4 місяці
Мова викладання
українська
Наявність акредитації
Міністерство освіти і науки України Сертифікат НД №0585926
Переглянути сертифікат
Мета програми
Підготовка високопрофесійних компетентних конкурентоспроможних фахівців, які:
· здатні ефективно розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру на рівнях середньої освіти, фахової передвищої та вищої освіти в рамках спеціальності 014 Середня освіта за предметною спеціалізацією «Українська мова і література»;
· спроможні на високому професійному рівні використовувати набуті теоретичні та прикладні знання та навички для викладання української мови та літератури, у тому числі в іншомовній аудиторії;
· прагнуть до самоосвіти, самовдосконалення на засадах інтеграції національних, європейських і світових культурних цінностей та досягнень у галузі освіти.
Характеристика програми)
Предметна область
Об’єкти вивчення та діяльності: організація і забезпечення освітнього процесу у закладах повної загальної середньої освіти, на рівнях фахової передвищої та вищої освіти в рамках спеціальності 014 Середня освіта за предметною спеціалізацією «Українська мова і література»; педагогічні теорії, концепції, методики викладання освітніх і спеціальних дисциплін.

Цілі навчання: підготовка професіоналів, які мають фундаментальні знання з української філології, здатні розв’язувати складні освітні задачі, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій в рамках спеціальності 014 Середня освіта, демонструють володіння прикладними навичками навчання української мови як іноземної.

Теоретичний зміст предметної області: сучасні теоретичні засади фундаментальних і прикладних наук галузі, достатні для формування спеціалізованих умінь/навичок розв’язання проблем, необхідних для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності в умовах освітнього середовища закладу середньої освіти, фахової передвищої та вищої освіти, які відповідають предметній спеціалізації.

Методи, методики та технології: загальнонаукові методи пізнання та дослідницької діяльності, спеціальні філологічні методи аналізу лінгвістичних одиниць, методи і методики дослідження мови і літератури, освітні технології та методики, що ґрунтуються на компетентнісному та діяльнісному підходах до навчання, методики інтегрування професійного знання та розв’язання складних задач у мультидисциплінарних контекстах, інформаційно-комунікаційні технології.

Інструментарій та обладнання: сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання для освітнього процесу; спеціалізоване технологічне обладнання і програмне забезпечення; інформаційні ресурси та технології; бази для проведення практик.
Фокус програми
Акцент на формуванні професійної компетентності здобувачів вищої освіти на засадах інтеграції національних, європейських і світових тенденцій розвитку освіти, її інтеграції у європейський освітній простір; методичної компетентності з організації навчання в закладах середньої освіти та в іншомовній аудиторії відповідно до обраної спеціалізації.
Орієнтація програми
Освітньо-професійна
Особливості програми
Освітня програма орієнтована на формування компетентностей для професійної освітньої діяльності в іншомовній аудиторії, навчання української мови як іноземної, інтеграцію практичної підготовки з інноваційною, пошуково-дослідницькою діяльністю. Програмою передбачено:
· практико зорієнтований підхід при викладанні навчальних дисциплін професійного циклу;
· набуття здобувачами вищої освіти навичок soft skills упродовж усього періоду навчання;
· поглиблене опанування фундаментальних та прикладних філологічних дисциплін для організації та проведення навчання української мови, у тому числі в іншомовній аудиторії; · проходження виробничої практики в україномовній та іншомовній аудиторії;
· визнання результатів навчання, отриманих здобувачами вищої освіти у неформальній та / або інформальній освіті;
· постійний зворотний зв’язок з вчителями-практиками для осучаснення програми підготовки та пошуку додаткових мотиваторів для підвищення якості навчання студентів;
· залучення до викладання на освітній програмі зовнішніх стейкхолдерів;
· створення кожним студентом власної траєкторії навчання шляхом вільного вибору 25% навчальних дисциплін за своїми вподобаннями з бази даних дисциплін вільного вибору студента.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Компетентності, набуті здобувачами вищої освіти за цією Програмою, можуть застосовуватися в дослідницькій, освітній, організаційно-управлінській, медійно-комунікативній, бізнесовій та інших сферах зайнятости на посадах, що вимагають педагогічної кваліфікації, знання законів ефективної комунікації, а також для здійснення освітньої діяльності в закладах середньої, фахової передвищої та вищої освіти в рамках спеціальності 014 Середня освіта. Магістр може працювати на посаді вчителя української мови в середніх загальноосвітніх школах, гімназіях, ліцеях, професійно-технічних училищах та коледжах, де викладання ведеться державною мовою або/і мовами національних меншин; вчителя української мови як іноземної у мовних школах чи на мовних курсах.

Магістр освіти має право обіймати такі посади згідно з чинною редакцією Національного класифікатора професій України (ДК 003:2010 із змінами №10 затвердженими наказом Міністерства економіки № 810 від 25.10.2021):
231 Викладачі закладів вищої освіти
232 Викладачі середніх навчальних закладів
2320 Вчителі закладів загальної середньої освіти та спеціалізованої освіти
2321 Викладачі закладів професійної (професійно-технічної) освіти
2322 Викладачі закладів фахової передвищої освіти
235 Інші професіонали в галузі освіти та навчання

Професійні назви робіт за International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08):
2320 Vocational Education Teachers
2330 Secondary Education Teachers
Продовження освіти
Можливість продовження навчання за програмою третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі освіти дорослих.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Студентоцентроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання, навчання через практику, елементи тренінгових технологій, залучення студентів до квазіпрофесійної діяльності. Викладання проводиться у вигляді: лекцій, мультимедійних лекцій, інтерактивних лекцій, семінарів, практичних занять, самостійного навчання, практичної підготовки, майстер-класів, консультацій з науково-педагогічними працівниками кафедри, підготовки кваліфікаційної роботи.
Система оцінювання
Оцінювання навчальних досягнень здобувачів здійснюється за національною шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно; зараховано, незараховано); 100-бальною шкалою та шкалою ЄКТС (А, В, С, D, E, FX, F). Види контролю: поточний, тематичний, підсумковий, семестровий, самоконтроль; модульні контрольні роботи за вивченими темами; методичні портфоліо (за результатами виробничих практик); виконані проєкти з обов’язковою презентацією результатів; екзамени семестрові: усні, письмові у формі тестів; комбіновані (для циклу дисциплін професійної підготовки); підсумкова атестація у формі кваліфікаційного іспиту зі спеціальності та спеціалізації, публічного захисту кваліфікаційної роботи.
Програмні компетентності
Загальні
ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК2. Здатність використовувати цифрові освітні ресурси, інформаційні та комунікаційні технології у професійній діяльності.
ЗК3. Здатність планувати та управляти освітньою діяльністю, забезпечувати та оцінювати якість виконуваних робіт.
ЗК4. Здатність виявляти та вирішувати проблеми у сфері професійної діяльності, бути критичним і самокритичним.
ЗК5. Здатність генерувати нові ідеї (креативність) та приймати обґрунтовані рішення.
ЗК6. Здатність розробляти та презентувати освітні проєкти, управляти ними та мотивувати виконавців на досягнення спільної мети.
ЗК7. Здатність здійснювати науково-педагогічні дослідження, прогнозувати та презентувати їх результати.
Спеціальні
ФК1. Здатність до поглиблення знань і розуміння предметної області та професійної діяльності.
ФК2. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності.
ФК3. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності і визначати потреби, перспективи та наявні ресурси для професійного розвитку впродовж життя.
ФК4. Здатність до моделювання змісту навчання, формування в учнів ключових компетентностей та здійснення інтегрованого навчання.
ФК5. Здатність використовувати ефективні шляхи мотивації учнів до саморозвитку, спрямовувати їх на прогрес і формувати у них обґрунтовану позитивну самооцінку.
ФК6. Здатність до конструктивної та безпечної взаємодії з учасниками освітнього процесу.
ФК7. Здатність забезпечувати функціонування безпечного та інклюзивного освітнього середовища.
ФК 8. Здатність формувати в учнів культуру академічної доброчесності та дотримуватися її принципів у власній професійній діяльності.
Програмні результати навчання
ПК1. Здатність критично осмислювати історичні надбання та новітні досягнення філологічної науки, необхідні для професійної та/або інноваційної діяльності.
ПК2. Здатність оперувати методами наукового аналізу та структурування мовного й літературного матеріалу з урахуванням класичних і новітніх методів, прийомів, методик.
ПК3. Здатність застосовувати на практиці знання про принципи, методи та прийоми аналізу художнього тексту.
ПК4 Здатність застосовувати поглиблені знання із літературознавства (загального мовознавства) для вирішення професійних завдань; вільно користуватися спеціальною термінологією в обраній галузі філологічних досліджень.
ПК5. Здатність використовувати сучасні методи й технології навчання української мови і літератури, доступно транслювати їх у площину навчальних предметів української мови та української літератури з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей здобувачів освіти.
ПК6. Здатність використовувати когнітивно-дискурсивні вміння, спрямовані на сприйняття й створення зв’язних монологічних і діалогічних текстів в усній і писемній формах, володіти методикою розвитку мовленнєвої компетенції учнів у процесі говоріння й підготовки творчих робіт.
ПК7. Здатність планувати, організовувати, виконувати та презентувати прикладне дослідження з української мови / літератури, застосовувати елементи теоретичного й експериментального дослідження в професійній діяльності.
ПК8. Здатність відбирати та готувати матеріал для навчання в іноземців усіх видів мовленнєвої діяльності, дотримуючись принципів наступності, системності.
ПК9. Здатність оцінювати інформаційно-комунікаційне обладнання, технічні засоби навчання з погляду доцільності використання для роботи з іншомовною авдиторією.

Обов'язкові дисципліни

Викладачі освітньої програми

Віктор Дворянкін
Віктор Дворянкін [email protected]

доцент кафедри української філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Олена Євмененко
Олена Євмененко [email protected]

в.о. завідувача кафедри української філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Марія Коновалова
Марія Коновалова [email protected]

доцент кафедри української філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Ірина Мельничук
Ірина Мельничук [email protected]

декан факультету філології та масових комунікацій, доцент кафедри української філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Потрібна консультація або є запитання? Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами