бакалавр

Освітня програма «Середня освіта. Українська мова і література, зарубіжна література»

Програма спрямована на розвиток професійних компетентностей, необхідних для здійснення педагогічної діяльності у закладах загальної середньої освіти. Її обирають ті, хто прагне навчати дітей шкільного віку українській мові та літературі, зарубіжній літературі. Крім того, освітня програма дозволяє випускникам отримати спеціалізацію «Викладання української мови як іноземної».

Детальніше про програму: умови зарахування, навчання, працевлаштування

Умови вступу Дізнайтесь правила прийому на освітню програму "Середня освіта. Українська мова і література, зарубіжна література"
Марія Нікольченко
Марія Нікольченко [email protected] гарант освітньої програми, кандидат філологічних наук, доцент

Студенти вивчають історію української та зарубіжної літератури, сучасну українську літературну мову, педагогіку, основи психології, сучасні технології викладання мови та літератури. Практична підготовка майбутніх учителів проходить на базі шкіл і ліцеїв.

Профіль освітньої програми «Середня освіта. Українська мова і література, зарубіжна література»
Вартість навчання (денна форма)
17100 ₴/рік
Вартість навчання (заочна форма)
10400 ₴/рік
є можливість навчання на бюджетній формі навчання
Умови вступу Дізнайтесь правила прийому на освітню програму "Середня освіта. Українська мова і література, зарубіжна література"
Галузь знань
Освіта
Спеціальність
Середня освіта
Форми навчання
Денна, заочна
Освітня кваліфікація
Бакалавр освіти. Вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Бакалавр
Спеціальність 014 «Середня освіта»
Освітня програма «Cередня освіта. Українська мова і література, зарубіжна література»
Обсяг програми
240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців
Мова викладання
українська
Наявність акредитації
Міністерство освіти і науки України НД №0596530
Переглянути сертифікат
Мета програми
Формування професійної компетентності майбутнього вчителя української мови та літератури, зарубіжної літератури для виконання професійно-педагогічних функцій у закладах середньої освіти. Надати студентам базові знання в галузі методики викладання української мови та літератури в загальноосвітніх закладах, основи педагогіки, психології
Характеристика програми)
Предметна область
Нормативна частина – 75%; варіативна частина – 25%
Фокус програми
Загальна
Орієнтація програми
Освітньо-професійна
Особливості програми
Акцент на організації освітнього процесу з викладання української мови та літератури, зарубіжної літератури у закладах загальної середньої освіти з використанням сучасних інформаційних та педагогічних технологій, вивченні української мови як іноземної мови.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Посади (за наявності диплома бакалавра) вчителя української мови та літератури, зарубіжної літератури в закладах освіти. Згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України (ДК 003: 2010) у редакції від 18.08.2020:
2320 - Вчитель загальноосвітнього навчального закладу.
3340 – Асистент вчителя
Згідно з International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08) випускник може обіймати такі посади:
233 Secondary education teachers
Продовження освіти
Можливість навчання за програмами другого рівня вищої освіти за галуззю знань, що узгоджується з отриманим дипломом бакалавра або суміжною.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Загальний стиль навчання – студентоцентрований, професійно-орєнтований, комунікативно-спрямований. Лекційні курси поєднуються із семінарами та розв’язанням практичних завдань. Оволодіння основами професійних знань під час аудиторних занять та проходження навчальних та виробничих практик.
Система оцінювання
Усні відповіді на практичних і семінарських заняттях, тестування; виконання творчих та пошукових завдань; методичні портфоліо (за результатами педагогічних практик); навчальні проєкти з обов’язковою презентацією результатів; екзамени семестрові: усні, письмові у формі тестів, комбіновані (для циклу дисциплін професійної і практичної підготовки); кваліфікаційні екзамени.
Програмні компетентності
Загальні
- Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина, вміти застосовувати основні принципи функціонування сучасного суспільства сталого розвитку та його соціальних інститутів в умовах ринкових відносин, дотримуватися основ безпеки професійної діяльності та здорового способу життя.
- Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (креативність).
- Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію; працювати в команді з дотриманням етичних норм та цінностей мультикультурного суспільства; спілкуватися рідною та іноземною мовами усно та письмово.
- Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру; здатність до вираження національної культурної ідентичності, творчого вираження.
- Здатність взаємодіяти з громадськістю, батьками учнів, ЗМІ, демонструючи професійно-педагогічні якості, виявляючи навички публічного мовлення і аргументації.
Спеціальні
- Володіння лінгводидактичними уміннями; здатність аналізувати лінгвістичні явища на основі відповідних загальнонаукових методів. Знання системи сучасної української літературної мови, еволюції її граматичної будови.
- Розуміння закономірностей літературного процесу, основних проблем теорії літератури, сучасних тенденцій розвитку стилів і жанрів української та зарубіжної літератури, художнього значення літературних творів для формування духовності людини; здатність використовувати в професійній діяльності системні знання про основні періоди розвитку української та зарубіжної літератури від давнини до сучасності.
- Володіння методичними прийомами та організаційними технологіями; здатність добирати і використовувати сучасні методики й технології, необхідні для ефективної роботи в педагогічній діяльності.
- Здатність організовувати навчально-виховний процес в основній школі з урахуванням індивідуальних та особливих потреб, можливостей, здібностей та інтересів школярів, осіб з особливими освітніми потребами.
- Здатність аналізувати навчально-виховний процес, власну професійну діяльність за різними методиками та технологіями.
- Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати ефективне керівництво пізнавальною діяльністю учнів, моральним та інтелектуальним розвитком особистості школяра.
- Здатність використовувати цифрові технології та нові електронні освітні ресурси в процесі навчання.
- Здатність до прогнозування результатів освітнього процесу, пошуку, аналізу та використання інформації з різних джерел. Оволодіння навичками самостійного навчання, підвищення професійної кваліфікації, навчання упродовж усього життя.
Програмні результати навчання
РН 1 Знання вікової та педагогічної психології, історії педагогіки, сучасних тенденцій мовної освіти та виховання на гуманістичних засадах; вміння аналізувати різні концепції освіти в розрізі природи людини, її місця у світі загалом і в структурі освіти зокрема.
РН 2 Володіння сучасною українською літературною мовою. Розуміння її лексичного, фонетичного, морфемного, морфологічного, синтаксичного стилістичного рівнів, уміння за допомогою наукової термінології описати і пояснити мовні явища.
РН 3 Володіння знаннями з літературознавства, історії та теорії української та зарубіжної літератур; усвідомлення історії українського письменства як тяглості літературно-мистецьких форм та закономірних явищ, знання основних літературознавчих фактів.
РН 4 Здатність до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації мовних, літературних, фольклорних фактів.
РН 5 Знання принципів, технологій та прийомів створення усних і письмових текстів різних жанрів і стилів державною та іноземними мовами.
РН 6 Практичне володіння англійською мовою. Розуміння її фонетичного, граматичного, синтаксичного рівнів, уміння пояснити мовні явища та володіння навичками термінологічного наукового опису.
РН 7 Володіння навичками проєктування, моделювання освітнього процесу, організації процесу навчання з української мови та літератури, іноземної мови, враховуючи психолого-педагогічні основи навчального процесу в школі, новітні методики та технології навчання та специфіку професійної викладацької діяльності.
РН 8 Здатність до пошуку нових підходів у науково-методичній та організаційно-методичній роботі – запровадження у навчальний процес нових інформаційних онлайн технологій, у тому числі інтенсивних методів навчання, індивідуального навчання тощо, вивчення, узагальнення та розповсюдження нових інформаційних навчальних та виховних технологій.
РН 9 Володіння знаннями і навичками здійснення виховної, методичної, організаційно-керівної діяльності в системі освіти.
РН 10 Здатність ефективно і результативно працювати в команді (групі, колективі) з метою реалізації навчальних і професійних завдань.
РН 11 Уміння виконувати критичний самоаналіз навчально-виховної діяльності з метою її удосконалення.
РН 12 Знати теоретичні основи організації наукового проєктування за напрямом підготовки; уміти реферувати наукові джерела (у т. ч. іншомовні) і оформлювати результати досліджень у курсовому проєкті з методики викладання української мови та літератури, зарубіжної літератури.
РН 13 Знання завдань національно-патріотичного виховання дітей та молоді; уміння визначити принципи і методи виховання учнів.
РН 14 Здатність продовжити навчання та здійснювати професійну діяльність в іншомовному оточенні.

Викладачі освітньої програми

Оксана Голюк
Оксана Голюк [email protected]

завідувач кафедри педагогіки та освіти, кандидат педагогічних наук, доцент

Академічні профілі
Ігор Гудима
Ігор Гудима [email protected]

професор кафедри філософії та соціології, доктор філософських наук, доцент

Академічні профілі
Віктор Дворянкін
Віктор Дворянкін [email protected]

доцент кафедри української філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Ольга Демідко
Ольга Демідко [email protected]

доцент кафедри культурології, кандидат історичних наук

Академічні профілі
Леніна Задорожна-Княгницька
Леніна Задорожна-Княгницька [email protected]

декан психолого-педагогічного факультету, професор кафедри педагогіки та освіти, доктор педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України

Академічні профілі
Юлія Золотько
Юлія Золотько [email protected]

старший викладач кафедри англійської філології

Академічні профілі
Вікторія Іванова
Вікторія Іванова [email protected]

доцент кафедри раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Марія Коновалова
Марія Коновалова [email protected]

доцент кафедри української філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Ірина Мельничук
Ірина Мельничук [email protected]

декан факультету філології та масових комунікацій, доцент кафедри української філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Марина Нетреба
Марина Нетреба [email protected]

доцент кафедри педагогіки та освіти, кандидат філологічних наук

Академічні профілі
Марія Нікольченко
Марія Нікольченко [email protected]

доцент кафедри української філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Анастасія Трофименко
Анастасія Трофименко [email protected]

доцент кафедри політології та міжнародних відносин, кандидат політичних наук, доцент

Академічні профілі
Потрібна консультація або є запитання? Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами