бакалавр

Освітня програма «Середня освіта. Англійська мова та зарубіжна література»

Наша програма допоможе вам розширити світогляд, стати висококласним вчителем-словесником, агентом змін ХХІ сторіччя та поглибити знання про культуру та мову англомовних країн. Ми пропонуємо студентоцентрований підхід до навчання, що дозволяє кожному розвиватися в своєму темпі з урахуванням індивідуальних потреб. Наші викладачі – професіонали своєї справи, які забезпечують високу якість навчання та надають підтримку кожному студенту.

Вивчення іноземних мов збільшує конкурентоспроможність на ринку праці та відкриває нові можливості для подальшого розвитку кар'єри. Приєднуйтеся до нашої програми і станьте експертом у галузі англійської мови та зарубіжної літератури!

Детальніше про програму: умови зарахування, навчання, працевлаштування

Умови вступу Дізнайтеся правила прийому на освітню програму «Середня освіта. Англійська мова та зарубіжна література»
Максим Стьопін
Максим Стьопін [email protected] гарант освітньої програми, старший викладач

Студенти вивчають дисципліни наукового, психолого-педагогічного, методичного, філологічного спрямування, підкріплюючи теорію практикою. У викладанні англійської використовується інтерактив, завдяки якому майбутні фахівці набувають навички розмовної мови та сприйняття її на слух. Під час навчання молодь бере участь у міжнародних освітньо-культурних стажуваннях, адже знання англійської мови відкриває перед ними весь світ. 

Профіль освітньої програми «Середня освіта. Англійська мова та зарубіжна література»
Вартість навчання (денна форма)
17100 ₴/рік
Вартість навчання (заочна форма)
10400 ₴/рік
є можливість навчання на бюджетній формі навчання
Умови вступу Дізнайтеся правила прийому на освітню програму «Середня освіта. Англійська мова та зарубіжна література»
Галузь знань
Освіта/педагогіка
Спеціальність
Середня освіта
Форми навчання
Денна, заочна
Освітня кваліфікація
Бакалавр освіти за спеціальністю «Середня освіта. Англійська мова та література»
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Бакалавр
Спеціальність 014 «Середня освіта»
Освітня програма «Середня освіта. Англійська мова та література»
Обсяг програми
240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців
Мова викладання
українська
Наявність акредитації
Міністерство освіти і науки України Сертифікат НД №0586536
Переглянути сертифікат
Мета програми
Підготовка компетентного конкурентоздатного фахівця – вчителя англійської мови та зарубіжної літератури, який володіє фундаментальною теоретичною базою фахових дисциплін, новітніми освітніми й інформаційними технологіями та навичками їх практичного застосування, здатний до творчої науково-педагогічної діяльності, навчання впродовж життя та професійного самовдосконалення, підготовлений для задоволення нагальних потреб НУШ.
Характеристика програми)
Предметна область
Об’єкт вивчення: освітній процес у закладах середньої освіти за предметною спеціальністю «Середня освіта (Мова та зарубіжна література (англійська))».
Цілі навчання: інтегральна підготовка вчителя англійської мови та зарубіжної літератури, здатного розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми у сфері професійної діяльності, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій, самонавчання та характеризується інтегрованістю змісту навчальних дисциплін, комплексністю умов, підходів і вимог, у діяльності, пов’язаній з аналізом, синтезом, творчістю, організацією успішної комунікації різними мовами та сучасною практикою навчання іноземних мов, реалізацією спланованих професійних дій та оцінкою їхніх результатів.
Фокус програми
Підготовка вчителя англійської мови та зарубіжної літератури для закладів середньої та фахової передвищої освіти та забезпечення їхньої конкурентоспроможності на ринку праці.
Орієнтація програми
Освітньо-професійна
Особливості програми
Особливість програми полягає у її зорієнтованості на найкращий досвід професійно-методичної підготовки вчителя англійської мови та зарубіжної літератури, упровадженні в освітній процес сучасної європейської моделі підготовки професіонала в галузі іноземних мов. ОП забезпечує ґрунтовне вивчення англійської мови та зарубіжної літератури і надає потужну практичну підготовку здобувачам вищої освіти завдяки наскрізному характеру навчальної педагогічної практики з методики навчання англійської мови та виробничої педагогічної практики, під час яких студенти проводять експериментально-дослідницьку роботу із проблем сучасної методики навчання англійської мови.
Програма реалізується українською та англійською мовами, передбачає можливість підтримання програм академічної мобільності.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Фахівець здатний виконувати зазначену професійну роботу у закладах загальної та спеціалізованої, професійної (професійно-технічної), позашкільної, фахової передвищої освіти, міжшкільні ресурсні центри (міжшкільні навчально-виробничі комбінати), установи та організації у сфері освіти (за ДК 003:2010):
2320 Вчитель середнього навчально-виховного закладу
2320 Викладач професійного навчально-виховного закладу
2320 Викладач професійно-технічного навчального закладу
2320 Методист заочних шкіл і відділень
2331 Вчитель початкового навчально-виховного закладу
2359.2 Педагог-організатор
2359.2 Організатор позакласної та позашкільної виховної роботи з дітьми
3340 Асистент вчителя
3340 Лаборант (освіта)

За ISCO-08:
23 Teaching Professionals
233 Secondary Education Teachers
2330 Secondary Education Teachers
2353 Other Language Teachers
Продовження освіти
Випускник має можливість навчатися за програмою другого циклу (НРК України – 7 рівня, QF-EHEA – другого циклу, EQF-LLL – 7 рівня) за цією галуззю знань (що узгоджується з отриманим дипломом бакалавра). Набуття додаткових кваліфікацій у системі післядипломної освіти.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Студентоцентроване та проблемно-орієнтоване навчання, що базується на застосуванні інноваційних підходів та інтерактивних освітніх технологій.
Теоретичне навчання здійснюється на основі поєднання лекційних, семінарських (практичних) занять, дискусії, ділових ігор, підготовкою презентацій із самостійною роботою студента.
Практична підготовка передбачає проходження різних видів практики.
Система оцінювання
Види контролю: поточний, модульний, підсумковий, самоконтроль.
Форми контролю: усне та письмове опитування, тестові завдання, модульні контрольні роботи, заліки, екзамени, захисти звіту практик, захисти курсових робіт, атестація. Система підсумкового оцінювання будується на умовах академічної доброчесності та прозорості.
Оцінювання навчальних досягнень: 4-х бальна національна шкала (відмінно, добре, задовільно, незадовільно); 2-рівнева національна шкала (зараховано/незараховано); 100-бальна шкала за системою ЄКТС
Програмні компетентності
Загальні
ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, до застосування знань у практичних ситуаціях.
ЗК2. Знання й розуміння предметної області та професійної діяльності.
ЗК3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, до комунікації іноземною мовою за спеціальністю «Середня освіта. Мова та зарубіжна література (англійська)».
ЗК4. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук, аналіз та обробку інформації з різних джерел, ефективно використовувати цифрові ресурси та технології в освітньому процесі.
ЗК5. Здатність діяти автономно, приймати обґрунтовані рішення у професійній діяльності і відповідати за їх виконання, діяти відповідально і свідомо на основі чинного законодавства та етичних міркувань (мотивів).
ЗК6. Здатність до міжособистісної взаємодії та роботи у команді у сфері професійної діяльності, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня.
ЗК7. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства; усвідомлення цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідності його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК8. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та значення у розвитку суспільства, техніки і технологій.
ЗК9. Здатність зберігати особисте фізичне та психічне здоров’я, вести здоровий спосіб життя, керувати власними емоційними станами; конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку.
ЗК10. Здатність поважати різноманітність і мультикультурність суспільства, усвідомлювати необхідність рівних можливостей для всіх учасників освітнього процесу.
Спеціальні
ФК1. Здатність перенесення системи наукових знань у професійну діяльність та в площину навчального предмету.
ФК2. Здатність забезпечувати навчання учнів державною мовою; формувати та розвивати їх мовно-комунікативні уміння і навички в області англійської мови та зарубіжної літератури.
ФК3. Здатність здійснювати цілепокладання, планування та проєктування процесів навчання і виховання учнів з урахуванням їх вікових та індивідуальних особливостей, освітніх потреб і можливостей; добирати та застосовувати ефективні методики й технології навчання, виховання і розвитку учнів.
ФК4. Здатність формувати і розвивати в учнів ключові та предметні компетентності засобами англійської мови та зарубіжної літератури та інтегрованого навчання; формувати в них ціннісне ставлення, розвивати критичне мислення.
ФК5. Здатність здійснювати об’єктивний контроль і оцінювання рівня навчальних досягнень учнів на засадах компетентнісного підходу, аналізувати результати їхнього навчання.
ФК6. Здатність до формування колективу учнів; знаходження ефективних шляхів мотивації їх до саморозвитку (самовизначення, зацікавлення, усвідомленого ставлення до навчання); спрямування на прогрес і досягнення з урахуванням здібностей та інтересів кожного з них.
ФК7. Здатність до здійснення професійної діяльності з дотриманням вимог законодавства щодо охорони життя й здоров’я учнів (зокрема з особливими освітніми потребами); використання здоров’язбережувальних технологій під час освітнього процесу.
ФК8. Здатність до суб’єкт-суб’єктної (рівноправної та особистісно-зорієнтованої) взаємодії з учнями в освітньому процесі, залучення батьків до освітнього процесу на засадах партнерства.
ФК9. Здатність аналізувати власну педагогічну діяльність та її результати, здійснювати об’єктивну самооцінку і самокорекцію своїх професійних якостей.

ПК 1. Здатність застосовувати досягнення сучасної методичної і філологічної наук, освітніх концепцій у процесі навчання англійської мови і зарубіжної літератури в закладі середньої освіти.
ПК 2. Здатність проєктувати педагогічну діяльність, володіти професійно-методичною компетентністю для планування і проведення занять з англійської мови та зарубіжної літератури.
ПК 3. Здатність використовувати ефективні шляхи формування мовної, мовленнєвої та соціокультурної компетентностей школярів у процесі навчання англійської мови.
ПК 4. Здатність застосовувати практичні навички моделювання, конструювання освітнього процесу і змісту іншомовної підготовки для проведення навчальних занять та позакласних заходів з англійської мови та зарубіжної літератури у середніх навчальних закладах, в тому числі за умов дистанційного та змішаного навчання.
ПК 5. Здатність визначати комунікативну, пізнавальну, номінативну, емоційно-експресивну та інші функції мови, характеризувати мовні та мовленнєві одиниці у порівнянні з одиницями рідної мови.
ПК 6. Здатність виявляти закономірності літературного процесу, визначати специфіку і значення художніх концепцій і літературних творів у контексті суспільно-літературної ситуації, літературної критики і культурної епохи; давати оцінку художнього твору; визначати роль системи образів, сюжету, композиції та засобів виразності в їх поєднанні; характеризувати творчу індивідуальність автора.
ПК 7. Здатність дотримуватися сучасних норм англійської мови в усній та писемній професійній та міжособистісній комунікації з урахуванням комунікативної ситуації та комунікативного завдання відповідно до етичних і моральних норм поведінки, прийнятих в іншомовному середовищі.
Програмні результати навчання
РН1. Відтворює основні концепції та принципи педагогіки і психології; враховує в освітньому процесі закономірності розвитку, вікові та інші індивідуальні особливості учнів.
РН2. Демонструє вміння навчати учнів державною мовою; формувати та розвивати їх мовно-комунікативні уміння і навички засобами навчального предмету та інтегрованого навчання.
РН3. Називає і аналізує методи цілепокладання, планування та проєктування процесів навчання і виховання учнів на основі компетентнісного підходу з урахуванням їх освітніх потреб; класифікує форми, методи і засоби навчання предмету в закладах загальної середньої освіти.
РН4. Здійснює добір і застосовує сучасні освітні технології та методики для формування предметних компетентностей учнів; критично оцінює результати їх навчання та ефективність уроку.
РН5. Вибирає відповідні форми та методи виховання учнів на уроках і в позакласній роботі; аналізує динаміку особистісного розвитку учнів, визначає ефективні шляхи їх мотивації до саморозвитку та спрямування на прогрес і досягнення з урахуванням здібностей та інтересів кожного з них.
РН6. Називає і пояснює принципи проєктування психологічно безпечного й комфортного освітнього середовища з дотриманням вимог законодавства щодо охорони життя й здоров'я учнів (зокрема з особливими освітніми потребами), технології здоров’язбереження під час освітнього процесу, способи запобігання та протидії булінгу і налагодження ефективної співпраці з учнями та їх батьками.
РН7. Демонструє знання основ фундаментальних і прикладних наук (відповідно до предметної спеціальності), оперує базовими категоріями та поняттями предметної області спеціальності.
РН8. Генерує обґрунтовані думки в галузі професійних знань як для фахівців, так і для широкого загалу державною та іноземною мовами.
РН9. Застосовує сучасні інформаційно-комунікаційні та цифрові технології у професійній діяльності.
РН10. Демонструє володіння сучасними технологіями пошуку наукової інформації для самоосвіти та застосування її у професійній діяльності.
РН11. Виявляє навички роботи в команді, адаптації та дії у новій ситуації, пояснює необхідність забезпечення рівних можливостей і дотримання гендерного паритету у професійній діяльності.
РН12. Аналізує власну педагогічну діяльність та її результати, здійснює об’єктивну самооцінку і самокорекцію своїх професійних якостей.
РН13. Демонструє знання основних положень нормативно-правових документів щодо професійної діяльності, обґрунтовує необхідність використання інструментів демократичної правової держави у професійній та громадській діяльності та прийняття рішень на засадах поваги до прав і свобод людини в Україні.

ПРН 1. Застосовує на практиці знання про лінгвістичні, психологічні, дидактичні основи навчання англійської мови і зарубіжної літератури та шляхи формування компетентностей учнів.
ПРН 2. Вміє складати конспекти уроків різних типів, у тому числі для проведення у дистанційному режимі.
ПРН 3. Обирає педагогічні технології, методи і прийоми навчання, а також методи тестування відповідно до цілей і завдань навчання і контролю з урахуванням конкретного педагогічного контексту.
ПРН 4. Оцінює ефективність навчальних матеріалів та вміє адаптувати їх до конкретного освітянського контексту.
ПРН 5. Уміє здійснювати міжкультурну комунікацію і долати міжкультурні бар’єри на основі знання особливостей, цінностей, властивих культурам країн мов, що вивчаються, а також знання світоглядних засад, ментальних особливостей та онтологічних характеристик української культури.
ПРН 6. Характеризує тенденції, етапи і особливості літературного процесу країн у різні епохи, визначає світоглядно-естетичну специфіку літературних течій і напрямів; аналізує твір за його ознаками і в контексті епохи, називає жанрові особливості твору, оперуючи термінологією.
ПРН 7. Демонструє володіння іншомовною комунікативною компетентністю відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (РВМ В2/С1) в усіх видах усного і писемного спілкування.
ПРН 8. Доводить конкретними прикладами зв’язок між розділами мовознавства і одиницями різних рівнів системи мови, пояснює мовний і мовленнєвий матеріал, вміє сам і навчає учнів користуватися словниками різних типів.
ПРН 9. Аналізує, коментує, реферує і перекладає тексти різних стилів і тематики, демонструючи лексичну, граматичну і стилістичну компетентності.
ПРН 10. Уміє критично опрацьовувати джерела і здійснювати самостійний науковий пошук, у тому числі і з використанням емпіричних методів.
ПРН 11. Демонструє здатність критично оцінювати вітчизняний і закордонний навчальний досвід, власну навчальну та професійно-дослідницьку діяльність і вибудовувати стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення.

Викладачі освітньої програми

Остап Бодик
Остап Бодик [email protected]

завідувач кафедри англійської філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Оксана Голюк
Оксана Голюк [email protected]

завідувач кафедри педагогіки та освіти, кандидат педагогічних наук, доцент

Академічні профілі
Наталія Городнюк
Наталія Городнюк [email protected]

професор кафедри англійської філології, доктор філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Леніна Задорожна-Княгницька
Леніна Задорожна-Княгницька [email protected]

декан психолого-педагогічного факультету, професор кафедри педагогіки та освіти, доктор педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України

Академічні профілі
Юлія Золотько
Юлія Золотько [email protected]

старший викладач кафедри англійської філології

Академічні профілі
Олена Стуліка
Олена Стуліка [email protected]

доцент кафедри практичної психології, кандидат психологічних наук, доцент

Академічні профілі
Максим Стьопін
Максим Стьопін [email protected]

старший викладач кафедри англійської філології

Академічні профілі
Потрібна консультація або є запитання? Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами