магістр

Освітня програма «Публічне управління та адміністрування»

Ви амбітна, талановита та цікава особистість, яка зможе змінити Україну на краще?! Ця програма саме для Вас!

Доки існуватиме народ, суспільство і держава, – існуватиме і затребуваність в кадрах для відповідного управління.

Ваші Професійні навички складатимуться з вивчення іноземних мов у професійному середовищі, концептуальних основ публічного управління та адміністрування, публічної служби, публічної політики, стратегічного управління та місцевого розвитку в умовах глобальних викликів, цифрового розвитку та електронного урядування, HR-стратегії органу публічної влади та інформаційно-комунікативної діяльностї в публічному управлінні тощо.

Успіх починається з освіти!

Детальніше про програму: умови зарахування, навчання, працевлаштування

Умови вступу Дізнайтесь правила прийому на програму "https://mu.edu.ua/uk/magistracy"
Аліна Надежденко
Аліна Надежденко [email protected] гарант освітньо-професійної програми, кандидат наук з державного управління, доцент

Освітня програма «Публічне управління та адміністрування» – це унікальна можливість подальшого кар’єрного росту для молодих фахівців, які прагнуть бути залученими до реформування системи публічного управління; бути обізнаними в політичних, соціально-економічних та правових процесах, які відбуваються у державі; мати власну громадянську позицію та приймати ефективні управлінські рішення в сучасних умовах державотворення.

Стань лідером змін в рідній країні!

 

Профіль освітньої програми «Публічне управління та адміністрування»
Вартість навчання (денна форма)
48730 ₴/рік
Вартість навчання (заочна форма)
17060 ₴/рік
є можливість навчання на бюджетній формі навчання
Умови вступу Дізнайтесь правила прийому на програму "https://mu.edu.ua/uk/magistracy"
Галузь знань
28 «Публічне управління та адміністрування»
Спеціальність
281 «Публічне управління та адміністрування»
Форма навчання
денна, заочна
Освітня кваліфікація
Магістр з публічного управління та адміністрування
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти − Магістр
Спеціальність − Публічне управління та адміністрування
Освітня програма Публічне управління та адміністрування
Обсяг програми
90 кредитів ЄКТС, 1 рік 4 місяці
Мова навчання
українська
Наявність акредитації
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти Сертифікат № 869
Переглянути сертифікат
Мета програми
Поглиблена підготовка висококваліфікованих фахівців у сфері публічного управління, які володіють системою фундаментальних теоретичних та практичних знань; вивчення управлінських дисциплін у межах широкого кола суспільних наук та розвиток креативних навичок їх застосування на практиці; формування цілісного сприйняття та розуміння адміністративної діяльності як найважливішого напряму суспільної життєдіяльності.
Характеристика програми)
Предметна область
Об’єкти вивчення та/або діяльності: вся сфера публічного управління та адміністрування.

Теоретичний зміст предметної області: наукові концепції (теорії) публічного управління та адміністрування, зокрема на вищому, центральному, регіональному та місцевому рівнях управління.

Методи, методики та технології: наукового пізнання, управління та прийняття рішень, аналітичної обробки інформації, інституціонального, інструментального, функціонального, організаційно-технологічного та правового забезпечення, електронного урядування, системного аналізу, моделювання, прогнозування та проєктування.

Інструменти та обладнання: інформаційно-аналітичні інструменти, системи підтримки прийняття та реалізації управлінських рішень, спеціалізоване програмне забезпечення.
Фокус програми
Загальний: в галузі публічного управління та адміністрування. Акцент робиться на отриманні комплексу знань, набутті умінь та навичок з управління в організаціях (установах) публічного сектору, що передбачає набуття предметно-спеціальних компетентностей для забезпечення подальшого особистісного розвитку та стратегічного розвитку суспільства, території, громади, держави.
Орієнтація програми
Освітньо-професійна
Особливості програми
Освітня програма надає можливість здобувачам вищої освіти опанувати як стандартні фахові компетентності, так і ексклюзивні знання, вміння та навички до розв’язання проблем публічного управління та адміністрування різного рівня з урахуванням сучасних тенденцій та закономірностей розвитку держави.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Магістр публічного управління та адміністрування здатний працювати:
- на посадах в центральних і місцевих органах державної влади;
- на посадах в органах місцевого самоврядування;
- на посадах в структурах недержавних суб’єктів громадянського суспільства та громадських організацій;
- на керівних посадах і посадах фахівців на підприємствах, установах і організаціях державної і комунальної форм власності;
- на управлінських і адміністративних посадах в міжнародних організаціях та їх представництвах в Україні.

Зокрема, згідно державного класифікатора професій ДК 003:2010 магістр публічного управління та адміністрування може обіймати первинні посади за професійними назвами робіт:
1120 Вищі посадові особи державних органів влади
1120.1 Вищі посадові особи органів державної виконавчої влади
1120.2 Вищі посадові особи місцевих органів державної влади
1210 Керівники підприємств, установ та організацій
1229.1 Керівні працівники апарату центральних органів державної влади
1229.3 Керівні працівники апарату місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування
Продовження освіти
Здобуття освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі освіти дорослих
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване навчання.

Викладання проводиться у вигляді: лекції, мультимедійної лекції, інтерактивної лекції, семінарів, практичних занять, самостійної роботи (підготовка есе, презентацій, рефератів), виробничої та переддипломної практики, виконання кваліфікаційної роботи.
Система оцінювання
Оцінювання навчальних досягнень здійснюється в умовах кредитно-модульної організації освітнього процесу за 100-бальною (рейтинговою) шкалою ЄКТС, національною 4-х бальною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).

Форми контролю: поточний контроль - усне та письмове опитування, тестові завдання в тому числі комп’ютерне тестування, презентації, есе тощо; підсумковий контроль – екзамени та заліки з урахуванням накопичених балів поточного контролю, захист звіту з практики;

Підсумкова атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи та єдиного державного кваліфікаційного іспиту за спеціальністю в установленому порядку.
Програмні компетентності
Загальні
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК01).
Здатність працювати в команді, мотивувати людей та рухатися до спільної мети, бути лідером, діяти соціально відповідально та свідомо (ЗК02).
Здатність розробляти та управляти проєктами (ЗК03).
Здатність удосконалювати й розвивати професійний, інтелектуальний і культурний рівні (ЗК04).
Здатність приймати обґрунтовані рішення та використовувати сучасні комунікаційні технології (ЗК05).
Здатність до професійного спілкування іноземною мовою (ЗК06).
Здатність генерувати нові ідеї (креативність) (ЗК07).
Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію, працювати в команді з дотриманням етичних норм та цінностей мультикультурного суспільства, здійснювати наукову полеміку та спілкування державно та іноземною мовами (ЗК08).
Спеціальні
Здатність налагоджувати соціальну взаємодію, співробітництво, попереджати та розв’язувати конфлікти (СК01).
Здатність організовувати діяльність органів публічного управління та інших організацій публічної сфери (СК02).
Здатність організовувати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій, зокрема розробляти заходи щодо впровадження електронного урядування в різних сферах публічного управління та адміністрування (СК03).
Здатність визначати показники сталого розвитку на вищому, центральному, регіональному, місцевому та організаційному рівнях (СК04).
Здатність представляти органи публічного управління у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності, громадянами та налагоджувати ефективні комунікації з ними (СК05).
Здатність здійснювати професійну діяльність з урахуванням потреб забезпечення національної безпеки України (СК06).
Здатність самостійно готувати проєкти нормативно-правових актів, аналітичні довідки, пропозиції, доповіді, надавати експертну оцінку нормативно-правовим актам на різних рівнях публічного управління та адміністрування (СК07).
Здатність розробляти стратегічні документи розвитку соціально-економічних систем на вищому, центральному, регіональному, місцевому та організаційному рівнях (СК08).
Здатність здійснювати наукову та дослідницьку діяльність у сфері публічного управління та адміністрування (СК09).
Здатність приймати обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням питань європейської та євроатлантичної інтеграції (СК10).
Здатність критично осмислювати й розв’язувати складні задачі та проблеми, що потребують міждисциплінарних підходів, оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної / недостатньої інформації та суперечливих вимог (СК11).
Здатність до самоосвіти та підвищення кваліфікації у сфері публічного управління та адміністрування на основі інноваційних підходів (СК12).
Програмні результати навчання
Знати теоретичні та прикладні засади вироблення й аналізу публічної політики, основ та технологій прийняття управлінських рішень (РН01).
Розв’язувати складні задачі публічного управління та адміністрування, враховуючи вимоги законодавства, виявляти правові колізії та проблеми, розробляти проєкти нормативно-правових актів для їх усунення (РН02).
Знати основні засади національної безпеки та уміти попереджати й нейтралізувати виклики і загрози національним інтересам України в межах своєї професійної компетенції (РН03).
Використовувати сучасні статистичні методи, моделі, цифрові технології, спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язання складних задач публічного управління та адміністрування (РН04).
Визначати пріоритетні напрями впровадження електронного урядування та розвитку електронної демократії (РН05).
Здійснювати ефективне управління інноваціями, ресурсами, ризиками, проєктами, змінами, якістю, застосовувати сучасні моделі, підходи та технології, міжнародний досвід при проєктуванні та реорганізації управлінських та загально- організаційних структур (РН06).
Уміти розробляти національні/регіональні програмні документи щодо розвитку публічного управління, використовуючи системний аналіз і комплексний підхід, а також методи командної роботи (РН07).
Уміти здійснювати ефективну комунікацію, аргументувати свою позицію, використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у сфері публічного управління та адміністрування на засадах соціальної відповідальності, правових та етичних норм (РН08).
Спілкуватися іноземною мовою на професійну тематику, обговорювати проблеми публічного управління та результати досліджень (РН09).
Представляти органи публічного управління й інші організації публічної сфери та презентувати для фахівців і широкого загалу результати їх діяльності (РН10).
Розробляти обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням питань європейської та євроатлантичної інтеграції, враховувати цілі, наявні законодавчі, часові та ресурсні обмеження, оцінювати політичні, соціальні, економічні та екологічні наслідки варіантів рішень (РН11).
Планувати і здійснювати наукові та прикладні дослідження у сфері публічного управління та адміністрування, включаючи аналіз проблематики, постановку цілей і завдань, вибір та використання теоретичних та емпіричних методів дослідження, аналіз його результатів, формулювання обґрунтованих висновків (РН12).

Викладачі освітньої програми

Олена Бражко
Олена Бражко [email protected]

професор кафедри публічного управління та адміністрування, доктор наук державного управління, професор

Академічні профілі
Світлана Верительник
Світлана Верительник [email protected]

доцент кафедри публічного управління та адміністрування, доктор філософії з публічного управління та адміністрування

Академічні профілі
Марина Зелінська
Марина Зелінська [email protected]

доцент кафедри публічного управління та адміністрування, кандидат політичних наук, доцент

Академічні профілі
Аліна Надежденко
Аліна Надежденко [email protected]

доцент кафедри публічного управління та адміністрування, кандидат наук з державного управління

Академічні профілі
Марія Нікольченко
Марія Нікольченко [email protected]

доцент кафедри української філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Денис Тарасенко
Денис Тарасенко [email protected]

директор навчально-наукового інституту управління, професор кафедри публічного управління та адміністрування, доктор економічних наук, професор

Академічні профілі
Анна Чечель
Анна Чечель [email protected]

завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, доктор економічних наук, професор

Академічні профілі
Потрібна консультація або є запитання? Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами