бакалавр

Освітня програма «Публічне управління та адміністрування»

Стань професіоналом, який може змінити Україну в період відновлення на краще!

Якщо ти бажаєш активно розбудовувати українську державність та впроваджувати прогресивні практики публічного управління та адміністрування на рівні міст, регіонів та країни в цілому – ця програма для тебе.

Здобувачі вивчають дисципліни, що формують кваліфікаційні якості фахівця з публічного управління та адміністрування: англійську мову, конституційно-правові засади публічного управління та адміністрування, державне управління та місцеве самоврядування, публічне управління соціальним розвитком, публічні фінанси, адміністративні послуги, адаптивне лідерство, антикорупційну діяльність в сфері публічного управління та адміністрування тощо.

Детальніше про програму: умови зарахування, навчання, працевлаштування

Умови вступу Дізнайтесь правила прийому на програму "Публічне управління та адміністрування"
Олена Бражко
Олена Бражко [email protected] гарант освітньої програми, доктор наук державного управління, професор

Якщо ти хочеш змінити державу на краще, тоді дізнайся, як вона працює. Як фахівець у галузі публічного управління та адміністрування ти зможеш працювати в органах державної влади та місцевого самоврядування, в недержавних організаціях громадського суспільства, організаціях, підприємствах, установах і організаціях різних форм власності, міжнародних організаціях та їх представництвах в Україні, стати аналітиком, експертом, радником, консультантом з управління, децентралізації, регіонального розвитку на рівні сучасних вимог.

Відбудуємо, відновимо, зміцнимо та покращимо нашу славну Україну!

Профіль освітньої програми «Публічне управління та адміністрування»
Вартість навчання (денна форма)
37480 ₴/рік
Вартість навчання (заочна форма)
13120 ₴/рік
є можливість навчання на бюджетній формі навчання
Умови вступу Дізнайтесь правила прийому на програму "Публічне управління та адміністрування"
Галузь знань
Публічне управління та адміністрування
Спеціальність
Публічне управління та адміністрування
Форми навчання
Денна, заочна
Освітня кваліфікація
Бакалавр публічного управління та адміністрування
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Бакалавр
Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»
Освітня програма «Публічне управління та адміністрування»
Обсяг програми
240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців
Мова викладання
українська
Мета програми
Підготовка фахівців з публічного управління та адміністрування, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері публічного управління та адміністрування або у процесі навчання.
ОПП Публічне управління та адміністрування відповідає місії МДУ, у якій наголошується щодо продукування та реалізації проривних моделей розвитку людського капіталу, зміцнення науково-освітнього та інноваційного потенціалу України.
Характеристика програми)
Предметна область
Об’єкти професійної діяльності випускників: вся сфера публічного управління та адміністрування.
Теоретичний зміст предметної області: наукові концепції (теорії) публічного управління та адміністрування, управління на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях, адміністрування у всіх сферах діяльності.
Знання:
- структури та особливостей функціонування сфери публічного управління та адміністрування;
- стандартів, принципів та норм діяльності у сфері публічного управління та адміністрування;
- основних нормативно-правових актів та положень законодавства у сфері публічного управління та адміністрування;
- технологій вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень;
- методів аналізу та оцінювання програм сталого розвитку;
- інструментів належного врядування.
Методи, методики та технології:
методи, методики та технології наукового пізнання, управління та прийняття рішень, аналітичної обробки інформації, організаційно-технологічного та правового забезпечення, прогнозування та проєктування.
Інструменти та обладнання:
інформаційно-аналітичні інструменти, системи підтримки прийняття та реалізації управлінських рішень, спеціалізоване програмне забезпечення
Фокус програми
Загальна
Підготовка фахівців з публічного адміністрування та управління, здатних використовувати набуті компетентності в межах професійної діяльності з урахуванням специфіки багаторівневого управління територіями на засадах забезпечення сталого розвитку, запровадження сучасних технологій цифровізації публічних послуг та євроінтеграційного курсу держави.
Ключові слова: публічне управління, публічне адміністрування, місцеве самоврядування, державне управління, сталий розвиток, належне врядування, соціальний розвиток, євроінтеграція.
Орієнтація програми
Освітньо-професійна
Особливості програми
Особливість (унікальність) ОП. Особливістю (унікальністю) освітньої програми є формування фахівця з публічного управління та адміністрування, який володіє додатковою компетентністю щодо здатності виявляти, аналізувати та знаходити шляхи вирішення проблем розвитку територій з урахуванням специфіки повоєнного відновлення, що обумовлено вивченням навчальних дисциплін «Політичні інститути та процеси», «Державне управління та місцеве самоврядування», «Публічне управління соціальним розвитком», «Публічне адміністрування», «Прийняття управлінських рішень в публічній сфері». Освітньо-професійна програма враховує міждисциплінарних підхід. До реалізації її змісту та практичної підготовки залучаються відомі професіонали-практики й експерти з органів законодавчої та виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, всеукраїнських громадських об’єднань, міжнародні експерти, вчені та громадські діячі.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Бакалавр публічного управління та адміністрування здатний працювати:
- на посадах в центральних і місцевих органах державної влади;
- на посадах в органах місцевого самоврядування;
- на посадах в структурах недержавних суб’єктів громадянського суспільства та громадських організацій;
- на посадах фахівців на підприємствах, установах і організаціях державної і комунальної форм власності;
- на управлінських і адміністративних посадах в міжнародних організаціях та їх представництвах в Україні.
Зокрема, згідно державного класифікатора професій ДК 003:2010 бакалавр публічного управління та адміністрування може обіймати первинні посади за професійними назвами робіт:
3431 Секретарі адміністративних органів (Інспектор з контролю за виконанням доручень; Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету; Оргсекретар (асоціації, союзу, федерації); Секретар адміністративний; Секретар виконкому; Секретар комітету (організації, підприємства, установи); Секретар органу самоорганізації населення; Секретар правління)
3435 Організатори діловодства
3435.1 Організатори діловодства (державні установи)
3435.2 Організатори діловодства (види економічної діяльності)
3436 Помічники керівників
3436.1 Помічники керівників підприємств, установ та
організацій
3439 Асистент фахівця з міського та районного планування
3439 Асистент фахівця з розміщення продуктивних сил та регіональної економіки
3439 22643 Інспектор з основної діяльності
3439 22749 Інструктор виконкому з організаційної роботи
3439 22802 Інструктор з основної діяльності
3439 Секретар центрального органу виконавчої влади
3443 Інспектор з виплати пенсій
3443 Інспектор з призначення пенсій
3443 Інспектор з соціальної допомоги
3444 Інспектор з ліцензування
344 Державні інспектори
3449 Інші державні інспектори
Продовження освіти
Мають право продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти.
Стиль та методика навчання
Викладання та навчання
Студентоцентроване та проблемно-орієнтоване навчання, що базується на застосуванні інноваційних підходів та інтерактивних освітніх технологій.
Теоретичне навчання здійснюється на основі поєднання лекційних, семінарських (практичних) з самостійною роботою студента. Практична підготовка передбачає проходження навчальної, виробничої та переддипломної практик.
Методи оцінювання
Формами підсумкового контролю є екзамени, заліки, а також диференційовані заліки, які проводяться для оцінювання якості звітів з практики. Проміжний та поточний контроль здійснюється у формі виконання модульних контрольних робіт; презентацій, реферативних досліджень; здійснення кейс-стаді тощо.
Програмні компетентності
Інтегральна компетентність
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері публічного управління та адміністрування або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та наукових методів відповідної галузі і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
Загальні
1. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.
2. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
3. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
4. Здатність бути критичним і самокритичним.
5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
6. Здатність працювати в команді.
7. Здатність планувати та управляти часом.
8. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
10. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
11. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
12. Навички міжособистісної взаємодії.
13. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів діяльності).
Фахові
1. Здатність до соціальної взаємодії, до співробітництва й розв’язання конфліктів.
2. Здатність забезпечувати належний рівень вироблення та використання управлінських продуктів, послуг чи процесів.
3. Здатність забезпечувати дотримання нормативно-правових та морально-етичних норм поведінки.
4. Здатність використовувати в процесі підготовки і впровадження управлінських рішень сучасні ІКТ.
5. Здатність використовувати систему електронного документообігу.
6. Здатність здійснювати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій.
7. Здатність розробляти тактичні та оперативні плани управлінської діяльності.
8. Здатність готувати проекти управлінських рішень та їх впроваджувати.
9. Здатність впроваджувати інноваційні технології.
10. Здатність до дослідницької та пошукової діяльності в сфері публічного управління та адміністрування.
11. Здатність у складі робочої групи проводити прикладні дослідження в сфері публічного управління та адміністрування.
12. Здатність застосовувати ефективні управлінські інструменти публічного управління та адміністрування в органах державної та регіональної влади, місцевого самоврядування з урахуванням тенденцій сталого розвитку держави та Приазов’я зокрема.
Програмні результати навчання
1. Використовувати базові знання з історичних, культурних, політичних, соціальних, економічних засад розвитку суспільства.
2. Застосовувати норми та правила професійного спілкування українською мовою.
3. Уміти усно і письмово спілкуватися іноземною мовою.
4. Знати структуру та особливості функціонування сфери публічного управління та адміністрування.
5. Знати стандарти, принципи та норми діяльності у сфері публічного управління та адміністрування.
6. Знати основні нормативно-правові акти та положення законодавства у сфері публічного управління та адміністрування.
7. Уміти організовувати та брати участь у волонтерських/культурноосвітніх/спортивних проектах, спрямованих на формування здорового способу життя / активної громадянської позиції.
8. Розуміти та використовувати технології вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень.
9. Знати основи електронного урядування.
10. Уміти користуватися системою електронного документообігу.
11. Уміти здійснювати пошук та узагальнення інформації, робити висновки і формулювати рекомендації в межах своєї компетенції.
12. Уміти налагодити комунікацію між громадянами та органами державної влади і місцевого самоврядування.
13. Використовувати методи аналізу та оцінювання програм сталого розвитку.
14. Уміти коригувати професійну діяльність у випадку зміни вихідних умов.
15. Застосовувати методи контролю якості у сфері професійної діяльності.
16. Використовувати дані статистичної звітності, обліку та спеціальних досліджень у професійній діяльності.
17. Уміти застосовувати демократичні технології прийняття управлінських рішень, враховуючи інтереси й потреби громадян, суспільства та держави в умовах повоєнного відновлення України та Приазов’я зокрема.

Обов'язкові дисципліни

Основи підприємництва Конституційно-правові засади публічного управління та адміністрування Електронне урядування та електронний документообіг Основи сталого розвитку суспільства Державне управління та місцеве самоврядування Теорія та методологія публічного управління та адміністрування Євроінтеграція та національна ідентичність Політичні інститути та процеси Публічне адміністрування Публічне управління соціальним розвитком Демократія: від теорії до практики Публічні фінанси

Студенти що навчаються за освітньою програмою «Публічне управління та адміністрування» під час навчання мають можливість самостійно обрати 25% навчальних дисциплін з каталогу вибіркових дисциплін

Викладачі освітньої програми

Олена Бражко
Олена Бражко [email protected]

професор кафедри публічного управління та адміністрування, доктор наук державного управління, професор

Академічні профілі
Світлана Верительник
Світлана Верительник [email protected]

доцент кафедри публічного управління та адміністрування, доктор філософії з публічного управління та адміністрування

Академічні профілі
Ірина Деснова
Ірина Деснова [email protected]

в.о. завідувача кафедри практичної психології, кандидат педагогічних наук, доцент

Академічні профілі
Марина Зелінська
Марина Зелінська [email protected]

доцент кафедри публічного управління та адміністрування, кандидат політичних наук, доцент

Академічні профілі
Юлія Золотько
Юлія Золотько [email protected]

старший викладач кафедри англійської філології

Академічні профілі
Вікторія Іванова
Вікторія Іванова [email protected]

доцент кафедри раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Юлія Камардіна
Юлія Камардіна [email protected]

доцент кафедри права, кандидат юридичних наук

Академічні профілі
Олександр Кулешов
Олександр Кулешов [email protected]

доцент кафедри права, кандидат юридичних наук, доцент

Академічні профілі
Аліна Надежденко
Аліна Надежденко [email protected]

доцент кафедри публічного управління та адміністрування, кандидат наук з державного управління

Академічні профілі
Марія Нікольченко
Марія Нікольченко [email protected]

доцент кафедри української філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Альона Стадник
Альона Стадник [email protected]

доцент кафедри філософії та соціології, кандидат соціологічних наук, доцент

Академічні профілі
Денис Тарасенко
Денис Тарасенко [email protected]

директор навчально-наукового інституту управління, професор кафедри публічного управління та адміністрування, доктор економічних наук, професор

Академічні профілі
Анна Чечель
Анна Чечель [email protected]

завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, доктор економічних наук, професор

Академічні профілі
Діана Шебаніц
Діана Шебаніц [email protected]

доцент кафедри права, кандидат історичних наук , доцент

Академічні профілі
Наталя Шипік
Наталя Шипік [email protected]

доцент кафедри історії та археології, кандидат історичних наук, доцент

Академічні профілі
Потрібна консультація або є запитання? Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами