бакалавр

Освітня програма «Прикладна філологія»

Навчання на освітній програмі поєднує глибоке вивчення теорії з прикладним використанням мови і літератури: художнім перекладом, лінгводидактикою, соціолінгвістикою, сценаристикою. Студенти досліджують культурний контекст, використовуючи англійську та другу іноземну на вибір – іспанську, польську, новогрецьку й інші мови, що сприяє розширенню професійних можливостей.

Умови вступу Дізнайтесь більше про умови вступу на програму "Прикладна філологія"
Олена Пефтієва
Олена Пефтієва [email protected] гарант освітньої програми, кандидат філологічних наук, доцент

Студенти навчаються за допомогою онлайн-платформ, електронних тренажерів, проєктних технологій. Розвитку навичок міжкультурної комунікації і soft skills сприяє участь у програмах академічної мобільності Еразмус+, освітньо-наукових заходах, студентських товариствах, літературному клубі, театральній студії. Практична підготовка майбутніх фахівців проходить у редакціях видавництв та у процесі реалізації перекладацьких або творчих проєктів.

Профіль освітньої програми «Прикладна філологія»
Вартість навчання (денна форма)
26218 ₴/рік
Вартість навчання (заочна форма)
10750 ₴/рік
є можливість навчання на бюджетній формі навчання
Умови вступу Дізнайтесь більше про умови вступу на програму "Прикладна філологія"
Галузь знань
Гуманітарні науки
Спеціальність
Філологія
Форми навчання
Денна, заочна
Освітня кваліфікація
Бакалавр філології за спеціалізацією германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Бакалавр
Спеціальність 035 «Філологія»
Освітня програма «Прикладна філологія»
Обсяг програми
240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців
Мова викладання
українська
Наявність акредитації
Міністерство освіти і науки України Сертифікат НД №0585911
Переглянути сертифікат
Мета програми
Підготувати висококваліфікованого філолога із сформованими загальними, професійними і прикладними компетентностями рівня «Бакалавр», що є готовим надавати послуги у сфері літературної, мовленнєвої, лінгводидактичної, перекладацької та проєктної діяльності.
Характеристика програми)
Предметна область
Об’єктами вивчення та професійної діяльності бакалавра філології є англійська мова (в теоретичному / практичному, синхронному / діахронному, діалектологічному, стилістичному, соціокультурному та інших аспектах); література й усна народна творчість; жанрово-стильові різновиди текстів; переклад; міжособистісна, міжкультурна та масова комунікація в усній і письмовій формі.
Цілі навчання – підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі філології, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, а саме в діяльності, пов’язаній з аналізом, творенням (зокрема перекладом) і оцінюванням письмових та усних текстів різних жанрів і стилів, організацією успішної комунікації різними мовами.
Теоретичний зміст предметної галузі становить система базових наукових теорій, концепцій, принципів, категорій, методів і понять філології.
Методи, методики та технології: загальнонаукові та спеціальні філологічні методи аналізу лінгвістичних одиниць, методи і методики дослідження мови і літератури, інформаційно-комунікаційні технології.
Фокус програми
Підготовка філологів, фахівців з прикладних аспектів філології (художнього перекладу, лінгводидактики, проєктної діяльності за фахом)
Орієнтація програми
Освітньо-професійна
Особливості програми
Прикладний характер навчання студентів-філологів, через використання сучасних інформаційних та комунікативних технологій, зокрема новітніх онлайн платформ та проєктних технологій, які забезпечують прикладну спрямованість діяльності сучасного філолога. Участь у проєктах, які закріплюють набуті компетентності з художнього перекладу та лінгводидактики.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України (ДК 003: 2010) у редакції від 18.08.2020:
2444 Професіонали в галузі філології, лінгвістики та перекладів
2444.2 Філолог
2444.2 Лінгвіст
2444.2 /24316 Перекладач
2451 Професіонали в галузі літератури
2451.2/23166 Літературний співробітник
2451.2 Драматург
Згідно з International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08) випускник може обіймати такі посади:
264 Authors, journalists and linguists
Бакалавр-філолог може працювати в науковій, літературно-видавничій та світній галузях; у засобах масової інформації; у різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і культурних центрах тощо; у різних галузях господарства, де потрібні послуги зі створення, аналізу, перекладу, оцінювання текстів. На викладацьких посадах у закладах загальної середньої освіти випускник може працювати при додатковому проходженні спеціальної сертифікаційної програми, яка включає цикл психолого-педагогічних та методичних дисциплін і проходження педагогічної практики).
Продовження освіти
Навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій у системі післядипломної освіти.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Студентоцентроване, професійно-орієнтоване, комунікативно-спрямоване навчання. Викладання з використанням цифрових і проєктних технологій.
Система оцінювання
усні та письмові екзамени, практики, есе, проєктна робота, переклади; захист курсових робіт/проєктів. атестаційний екзамен.
Програмні компетентності
Загальні
1) Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
2) Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
3) Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
4) Здатність бути критичним і самокритичним.
5) Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями.
6) Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.
7) Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
8) Здатність працювати в команді та автономно.
9) Здатність спілкуватися іноземною мовою.
10) Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
11) Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
12) Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
13) Здатність проведення досліджень на належному рівні
14) Навички раціональної економічної поведінки та формування підприємницького мислення
Спеціальні
1) Усвідомлення структури філологічної науки та її теоретичних основ.
2) Здатність використовувати в професійній діяльності знання про мову як особливу знакову систему, її природу, функції, рівні.
3) Здатність використовувати в професійній діяльності знання з теорії та історії англійської мови.
4) Здатність аналізувати діалектні та соціальні різновиди англійської мови, описувати соціолінгвальну ситуацію.
5) Здатність використовувати в професійній діяльності системні знання про основні періоди розвитку зарубіжної і зокрема англійської літератур від давнини до ХХІ століття, еволюцію напрямів, жанрів і стилів, чільних представників та художні явища, а також знання про тенденції розвитку світового літературного процесу та української літератури.
6) Здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати англійську мову в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у різних сферах життя.
7) Здатність до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації мовленнєвих, літературних, фольклорних фактів, інтерпретації та перекладу англомовних текстів.
8) Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для розв’язання професійних завдань.
9) Усвідомлення засад і технологій створення текстів різних жанрів і стилів державною та англійською мовами.
10) Здатність здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та перекладацький аналіз текстів різних стилів і жанрів.
11) Здатність до надання консультацій з дотримання норм літературної мови та культури мовлення.
12) Здатність до організації ділової комунікації.
13) Здатність до організації та реалізації проєктів.
14) Усвідомлення основних понять і завдань лінгводидактики.
Програмні результати навчання
1. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та нефахівцями державною та англійською мовами усно й письмово, використовувати їх для організації ефективної міжкультурної комунікації.
2. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати, впорядковувати, класифікувати й систематизувати.
3. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти.
4. Розуміти фундаментальні принципи буття людини, природи, суспільства.
5. Співпрацювати з колегами, представниками інших культур та релігій, прибічниками різних політичних поглядів тощо.
6. Використовувати інформаційні й комунікаційні технології для вирішення складних спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності.
7. Розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів.
8. Знати й розуміти систему мови, загальні властивості літератури як мистецтва слова, історію зарубіжної літератури, зокрема англійської, і вміти застосовувати ці знання у професійній діяльності.
9. Характеризувати діалектні та соціальні різновиди англійської мови, описувати соціолінгвальну ситуацію.
10. Знати норми літературної мови та вмити їх застосовувати у практичній діяльності.
11. Знати принципи, технології та прийоми створення усних і письмових текстів різних жанрів і стилів державною та англйською мовами.
12. Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють.
13. Аналізувати й інтерпретувати твори зарубіжної, зокрема англійської, художньої літератури й усної народної творчості, визначати їхню специфіку й місце в літературному процесі.
14. Використовувати англійську мову, в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній, професійній, науковій сферах життя.
15. Здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та перекладацький аналіз текстів різних стилів і жанрів.
16. Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції англістики, уміти застосовувати їх у професійній діяльності.
17. Збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти мови й мовлення й використовувати їх для розв’язання складних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання.
18. Мати навички управління комплексними діями або проєктами при розв’язанні складних проблем у професійній діяльності в галузі філології та перекладу та нести відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах.
19. Мати навички участі в наукових та/або прикладних дослідженнях у галузі філології.
20. Знати й розуміти сутність, форми та принципи підприємництва, організацію і функціонування підприємницької діяльності і вміти застосовувати ці знання у практичній діяльності.

Викладачі освітньої програми

Остап Бодик
Остап Бодик [email protected]

завідувач кафедри англійської філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Неллі Гайдук
Неллі Гайдук [email protected]

доцент кафедри прикладної філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Наталія Городнюк
Наталія Городнюк [email protected]

професор кафедри англійської філології, доктор філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Віктор Дворянкін
Віктор Дворянкін [email protected]

доцент кафедри української філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Ольга Демідко
Ольга Демідко [email protected]

доцент кафедри культурології, кандидат історичних наук

Академічні профілі
Вікторія Канна
Вікторія Канна [email protected]

доцент кафедри прикладної філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Віктор Ніколаєнко
Віктор Ніколаєнко [email protected]

старший викладач кафедри романо-германської філології

Академічні профілі
Марія Нікольченко
Марія Нікольченко [email protected]

доцент кафедри української філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Олена Педченко
Олена Педченко [email protected]

завідувач кафедри прикладної філології, кандидат філологічних наук

Академічні профілі
Олена Пефтієва
Олена Пефтієва [email protected]

доцент кафедри прикладної філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Олексій Сухомлинов
Олексій Сухомлинов [email protected]

професор кафедри прикладної філології, доктор філологічних наук, професор

Академічні профілі
Михайло Тарапатов
Михайло Тарапатов [email protected]

старший викладач кафедри прикладної філології

Академічні профілі
Анастасія Трофименко
Анастасія Трофименко [email protected]

доцент кафедри політології та міжнародних відносин, кандидат політичних наук, доцент

Академічні профілі
Наталя Шипік
Наталя Шипік [email protected]

доцент кафедри історії та археології, кандидат історичних наук, доцент

Академічні профілі
Потрібна консультація або є запитання? Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами