бакалавр

Освітня програма «Початкова освіта»

Початкову освіту обирають ті, хто прагне присвятити своє професійне життя навчанню і вихованню дітей молодшого шкільного віку. Вона спрямована на розвиток компетентностей для ефективної організації освітнього процесу в 1-4 класах закладів загальної середньої освіти, роботи з дітьми в центрах розвитку дитини, позашкільних дитячих закладах, оздоровчих центрах. Випускники програми володіють сучасними підходами до навчання, виховання й розвитку здобувачів початкової освіти в Новій українській школі, спроможні навчати англійській або новогрецькій мовам в початковій школі.

Детальніше про програму: умови зарахування, навчання, працевлаштування

Умови вступу Дізнайтесь правила вступу на освітню програму "Початкова освіта"
Лариса Присяжнюк
Лариса Присяжнюк [email protected] гарант освітньої програми, кандидат педагогічних наук, доцент

Студенти вивчають педагогічні дисципліни, загальну, вікову й педагогічну психологію, методики формування компетентностей в освітніх галузях початкової освіти. Теоретична підготовка майбутніх фахівців поєднується з педагогічною практикою для формування професійного досвіду під час навчання. До викладання на освітній програмі залучаються зовнішні стейкхолдери: провідні науковці, управлінці, методисти, учителі закладів загальної середньої освіти.

Профіль освітньої програми «Початкова освіта»
Вартість навчання (денна форма)
17100 ₴/рік
Вартість навчання (заочна форма)
10400 ₴/рік
є можливість навчання на бюджетній формі навчання
Умови вступу Дізнайтесь правила вступу на освітню програму "Початкова освіта"
Галузь знань
Освіта/Педагогіка
Спеціальність
Початкова освіта
Форми навчання
Денна, заочна
Освітня кваліфікація
Бакалавр початкової освіти
Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти
Вчитель англійської / новогрецької мови у початковій школі
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Бакалавр
Спеціальність 013 «Початкова освіта»
Освітня програма «Початкова освіта»
Обсяг програми
240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців
Мова викладання
українська
Наявність акредитації
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти Сертифікат №1431
Переглянути сертифікат
Мета програми
Підготовка високопрофесійних компетентних педагогічних працівників для закладів загальної початкової освіти, які:
- здатні розв’язувати складні спеціалізовані завдання розвитку, навчання та виховання дітей молодшого шкільного віку із застосовуванням теорії і методики початкової освіти у невизначених умовах;
- характеризуються наявністю стійких моральних цінностей, національною свідомістю, патріотизмом, готовністю до самореалізації в професійній і громадській діяльності;
- прагнуть до самоосвіти, самовдосконалення на засадах інтеграції національних, європейських і світових культурних цінностей та досягнень у галузі початкової освіти.
Характеристика програми)
Предметна область
Галузь знань – освіта. Нормативна частина – 75%, варіативна частина – 25%
Фокус програми
Базова вища освіта у сфері початкової освіти. Освітня програма: Початкова освіта.
Орієнтація програми
Академічна та професійна орієнтація
Особливості програми
Програма передбачає інтеграцію фахової підготовки в галузі початкової освіти з інноваційною та дослідницькою діяльністю. Вона базується на сучасних уявленнях про тенденції, закономірності розвитку педагогіки та методик початкової освіти. Програма передбачає формування специфічних умінь та навичок у сфері інструментальної та хорової діяльності, образотворчого мистецтва, англійської або новогрецької мови; проходження п’яти видів практики. Дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (softskills) упродовж усього періоду навчання.
Програмою передбачені навчальні дисципліни, спрямовані на формування загальних та фахових компетентностей; дисципліни вільного вибору, що забезпечують реалізацію індивідуальних освітніх траєкторій, принципу студентоцентризму, особистісно зорієнтованої професійної підготовки.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Випускники можуть працювати в закладах загальної середньої освіти. Згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010) бакалавр початкової освіти, підготовлений за цією програмою, може обіймати такі посади: 2320, 2331 – Вчитель загальноосвітнього навчального закладу. Займані посади – учитель початкової школи; учитель англійської / новогрецької мови у початковій школі. Згідно з International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08) бакалавр початкової освіти може обіймати такі посади: 234 – Primary School and Early Childhood Teachers
Продовження освіти
Можливість навчатися за програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти за цією галуззю знань (що узгоджується з отриманим дипломом бакалавра) або суміжною.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Студентоцентроване навчання, самонавчання, проблемноорієнтоване навчання, елементи тренінгових технологій. Викладання та навчання проводиться у вигляді: лекцій (традиційних, мультимедійних, інтерактивних), практичних занять, лабораторних занять, що передбачають використання інноваційних та інтерактивних методів викладання, самостійного навчання, консультацій, підготовки курсової роботи.
Система оцінювання
Формами підсумкового контролю є екзамени, заліки, а також диференційовані заліки, які проводяться для оцінювання якості виконання та захисту курсових робіт та звітів з практики. Проміжний та поточний контроль здійснюється у формі виконання модульних контрольних робіт; підготовки та захисту проектів, презентацій, реферативних досліджень; здійснення кейс-стаді.
Програмні компетентності
Загальні
Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
Здатність працювати в команді.
Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
Здатність діяти соціально відповідально і свідомо.
Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
Спеціальні
Здатність спілкуватися державною та іноземною мовами як усно, так і письмово.
Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, використовувати відкриті ресурси, інформаційно-комунікаційні та цифрові технології, оперувати ними в професійній діяльності.
Здатність до інтеграції та реалізації предметних знань як основи змісту освітніх галузей Державного стандарту початкової освіти: мовно-літературної, математичної, природничої, технологічної, інформатичної, соціальної і здоров’язбережувальної, громадянської та історичної, мистецької, фізкультурної.
Здатність управляти власними емоційними станами, налагоджувати конструктивну та партнерську взаємодію з учасниками освітнього процесу, формувати мотивацію здобувачів початкової освіти до навчання та організовувати їхню пізнавальну діяльність.
Здатність до проєктування осередків навчання, виховання й розвитку здобувачів початкової освіти.
Здатність до організації освітнього процесу в початковій школі з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей молодших школярів, розвитку в них критичного мислення та формування ціннісних орієнтацій.
Здатність до моделювання змісту відповідно до очікуваних результатів навчання, добору оптимальних форм, методів, технологій та засобів формування ключових і предметних компетентностей молодших школярів у процесі вивчення освітніх галузей Державного стандарту початкової освіти: мовно-літературної, математичної, природничої, технологічної, інформатичної, соціальної і здоров’язбережувальної, громадянської та історичної, мистецької, фізкультурної.
Здатність до збору, інтерпретації та застосування даних у сфері початкової освіти із використанням методів наукової діяльності до формування суджень, що враховують соціальні, наукові та етичні аспекти.
Здатність до різних видів оцінювання навчальних досягнень здобувачів початкової освіти на засадах компетентнісного підходу.
Здатність до професійно-педагогічної діяльності в інклюзивному середовищі з різними категоріями дітей з особливими освітніми потребами.
Здатність до здійснення профілактичних заходів щодо збереження життя та здоров’я учнів початкової школи, до надання їм домедичної допомоги, до протидії та попередження булінгу, різних проявів насильства.
Здатність доносити до фахівців і нефахівців інформацію, ідеї, проблеми, рішення, власний досвід та аргументувати їх на засадах партнерської взаємодії в умовах початкової школи.
Здатність розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва; усвідомлення власної національної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження інших.
Здатність до вміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя задля підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку суспільства і держави.
Здатність до адекватного усвідомлення особистісно-професійних якостей, самопізнання, самооцінки як підґрунтя формування критичного, гуманістично-зорієнтованого мислення, емоційної усталеності, екстраверсії, розвитку проникливості; сформованість психологічного мислення; здатність до самоусвідомлення, саморозвитку, вдосконалення педагогічної діяльності з високим рівнем автономності.
Здатність до визначення методичної теми самоосвіти, обґрунтування її актуальності, мети, завдань та інших ознак дослідження; здатність до вивчення літератури з методичної теми самоосвіти, з метою визначення шляхів підвищення ефективності її розв’язання; здатність до формулювання основних ідей дослідження; здатність до розроблення систем начальних завдань/систем уроків тощо, з метою реалізації основних ідей дослідження; здатність до апробації на практиці розроблених систем начальних завдань/систем уроків тощо; здатність до оцінювання ефективності розроблених систем начальних завдань/систем уроків тощо; здатність до підведення підсумків, висновків.
Здатність до застосування професійно профільованих лінгвістичних і літературознавчих знань, умінь та навичок, що становлять теоретичну основу іншомовної освітньої галузі та її окремих змістових ліній.
Програмні результати навчання
Організовувати монологічну, діалогічну та полілогічну форми спілкування з молодшими школярами, іншими учасниками освітнього процесу, представниками громади, поважаючи права людини та суспільні цінності; формувати судження, що враховують соціальні, наукові та етичні аспекти.
Управляти складною професійною діяльністю та проєктами в умовах початкової школи, виробляти та ухвалювати рішення в непередбачуваних робочих та навчальних контекстах.
Критично оцінювати достовірність та надійність інформаційних джерел, дотримуватися юридичних і етичних вимог щодо використання інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій у перебігу педагогічної діяльності в початковій школі.
Спілкуватися із професійних питань засобами державної та іноземної мов в усній та письмовій формах, застосовувати в освітньому процесі прийоми збагачення усного й писемного мовлення молодших школярів.
Організовувати освітній процес із використанням цифрових технологій та технологій дистанційного навчання молодших школярів, розвивати в учнів навички безпечного використання цифрових технологій та сервісів.
Інтегрувати та використовувати академічні предметні знання як основу змісту освітніх галузей Державного стандарту початкової освіти (мовно-літературної, математичної, природничої, технологічної, інформатичної, соціальної і здоров’язбережувальної, громадянської та історичної, мистецької, фізкультурної) та трансформувати їх у різні форми.
Планувати й здійснювати освітній процес з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей молодших школярів, забезпечувати розвиток пізнавальної діяльності учнів, формувати в них мотивацію до навчання.
Організовувати конструктивну та партнерську взаємодію з учасниками освітнього процесу початкової школи, використовувати практики самозбереження психічного здоров’я, усвідомленого емоційного реагування.
Планувати та організовувати освітній процес у початковій школі, позаурочні й позашкільні заняття та заходи, використовуючи різні організаційні форми навчання та типи занять, із дотриманням принципу науковості та вимог нормативних документів початкової школи.
Використовувати в освітній практиці різні прийоми формувального, поточного і підсумкового оцінювання навчальних досягнень здобувачів початкової освіти, прийоми диференційованого оцінювання дітей з особливими освітніми потребами.
Збирати, інтерпретувати та застосовувати дані у сфері початкової освіти із використанням методів наукової діяльності.
Застосовувати методи та прийоми навчання, інновації, міжпредметні зв’язки та інтегрувати зміст різних освітніх галузей в стандартних і нестандартних ситуаціях професійної діяльності в початковій школі, оцінювати результативність їх застосування.
Організовувати освітній простір з дотриманням принципів універсального дизайну, безпечно, проєктувати навчальні осередки у класі спільно з молодшими школярами з урахуванням їхніх вікових особливостей, інтересів і потреб, забезпечувати дотримання вимог безпеки життєдіяльності, санітарії та гігієни, створювати психологічно комфортні умови освітнього процесу.
Забезпечувати індивідуальний і диференційований розвиток здобувачів початкової освіти з особливими освітніми потребами відповідно до їхніх можливостей.
Здійснювати профілактичні заходи щодо збереження життя та фізичного й психічного здоров’я здобувачів початкової освіти, надавати їм домедичну допомогу (за потреби), планувати та реалізовувати заходи щодо попередження і протидії булінгу та різних проявів насильства чи будь-якої з форм дискримінації серед учнів початкової школи й інших учасників освітнього процесу.
Використовувати основні техніки спілкування з дорослими людьми, різні форми та засоби комунікації з батьками, колегами, іншими фахівцями з метою підтримки здобувачів у освітньому процесі початкової школи, керувати педагогічним і професійним розвитком осіб та груп.

Обов'язкові дисципліни

Академічне письмо Українознавчі студії Загальні основи педагогіки початкової освіти зі вступом до спеціальності Історія педагогіки Дидактика початкової школи Теорія та методика виховання Основи наукових досліджень в початковій освіті Педагогіка партнерства Педагогічна майстерність вчителя початкової школи Українська мова з методикою формування компетентностей в мовно-літературній освітній галузі Природознавство з методикою формування компетентностей в природничій освітній галузі Основи технологічної освіти з методикою формування компетентностей в технологічній освітній галузі

Студенти що навчаються за освітньою програмою «Початкова освіта» під час навчання мають можливість самостійно обрати 25% навчальних дисциплін з каталогу вибіркових дисциплін

Викладачі освітньої програми

Наталя Воєвутко
Наталя Воєвутко [email protected]

доцент кафедри педагогіки та освіти, кандидат педагогічних наук, доцент

Академічні профілі
Оксана Голюк
Оксана Голюк [email protected]

завідувач кафедри педагогіки та освіти, кандидат педагогічних наук, доцент

Академічні профілі
Ольга Грошовенко
Ольга Грошовенко [email protected]

доцент кафедри педагогіки та освіти, кандидат педагогічних наук

Академічні профілі
Олена Євмененко
Олена Євмененко [email protected]

в.о. завідувача кафедри української філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Леніна Задорожна-Княгницька
Леніна Задорожна-Княгницька [email protected]

декан психолого-педагогічного факультету, професор кафедри педагогіки та освіти, доктор педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України

Академічні профілі
Марина Нетреба
Марина Нетреба [email protected]

доцент кафедри педагогіки та освіти, кандидат філологічних наук

Академічні профілі
Марія Нікольченко
Марія Нікольченко [email protected]

доцент кафедри української філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Лариса Присяжнюк
Лариса Присяжнюк [email protected]

доцент кафедри педагогіки та освіти, кандидат педагогічних наук, доцент

Академічні профілі
Анастасія Трофименко
Анастасія Трофименко [email protected]

доцент кафедри політології та міжнародних відносин, кандидат політичних наук, доцент

Академічні профілі
Ірина Хаджинова
Ірина Хаджинова [email protected]

старший викладач кафедри педагогіки та освіти

Академічні профілі
Наталя Шипік
Наталя Шипік [email protected]

доцент кафедри історії та археології, кандидат історичних наук, доцент

Академічні профілі
Потрібна консультація або є запитання? Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами