магістр

Освітня програма «Перекладознавчі студії: італійська мова та культура, англійська мова»

Програма спрямована на підготовку фахівців-філологів, перекладачів з двох іноземних мов, дослідників. Програма побудована на інноваційній освітній моделі, яка поєднує новітні методики навчання італійської та англійської мов із застосуванням кращих зразків зарубіжного досвіду, практичної підготовки за кордоном, дослідницької діяльності з фокусом на італійській культурі.

Детальніше про програму: умови зарахування, навчання, працевлаштування

Умови вступу Дізнайтесь більше про умови вступу на програму "Перекладознавчі студії: італійська мова та культура, англійська мова"
Ганна Трифонова
Ганна Трифонова [email protected] гарант освітно-професійної програми, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент

Наша програма забезпечує формування перекладачів з двох іноземних мов (італійської та англійської) з особливим фокусом на італійській культурі. Ми пропонуємо сучасну освітню модель, яка будується на новітніх методиках навчання із застосуванням зарубіжного досвіду, можливості стажувань та навчання за кордоном, займатися дослідницькою діяльністю на матеріалі різносистемних мов з акцентом на культурній складовій. Ми допомагаємо студентам розвиватися та самовдосконалюватися, використовуючи індивідуальний підхід до кожного, та майстерність і досвід наших викладачів.

Знання іноземних мов і перекладацькі навички відкривають великі можливості для кар’єрного розвитку. Приєднавшись до нашої програми, ви станете перекладачем двох іноземних мов (італійської та англійської) і знавцем самобутньої та багатої італійської культури, яка мала вплив на всю європейську цивілізацію.

Профіль освітньої програми «Перекладознавчі студії: італійська мова та культура, англійська мова»
Вартість навчання (денна форма)
48730 ₴/рік
Вартість навчання (заочна форма)
17060 ₴/рік
Умови вступу Дізнайтесь більше про умови вступу на програму "Перекладознавчі студії: італійська мова та культура, англійська мова"
Галузь знань
Гуманітарні науки
Спеціальність
Філологія
Форми навчання
Денна, заочна
Освітня кваліфікація
Магістр філології
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти –Магістр
Спеціальність 035 «Філологія»
Освітня програма «Перекладознавчі студії: італійська мова та культура, англійська мова»
Обсяг програми
90 кредитів ЄКТС, 1 рік 4 місяці
Мова викладання
українська
Наявність акредитації
Міністерство освіти і науки України Сертифікат НД №0585927
Переглянути сертифікат
Мета програми
Підготовка фахівців-філологів, перекладачів італійської та англійської мов, здатних вирішувати складні теоретичні та практичні проблеми в галузі філології, перекладознавства та міжкультурної комунікації через проведення досліджень та застосування інновацій у діяльності, пов’язаній з аналізом, творенням (зокрема перекладом) і оцінюванням письмових та усних текстів різних жанрів і стилів, організацією успішної комунікації італійською та англійською мовами.
Характеристика програми)
Предметна область
Об’єкти вивчення – переклад, міжкультурна комунікація.

Цілі навчання: підготовка сучасних конкурентоспроможних магістрів-філологів, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог, у діяльності, пов’язаній з аналізом, творенням (зокрема перекладом) і оцінюванням письмових та усних текстів різних жанрів і стилів, організацією успішної комунікації італійською та англійською мовами.

Методи, методики та технології: загальнонаукові, філологічні та перекладознавчі методи дослідження й аналізу тексту, інформаційно-комунікаційні технології у філології.

Інструменти та обладнання: комп’ютерний клас з відкритим доступом до мережі Інтернет, цифрова лабораторія мовної підготовки, аудиторії з мультимедійним обладнанням факультету іноземних мов, наукова бібліотека із спеціалізованими читальними залами з електронними каталогами, бібліотека Італійського культурного центру МДУ.
Фокус програми
Програма фокусується на формуванні перекладацьких навичок на базі двох західноєвропейських мов (італійської та англійської) з поглибленим вивченням італійської культури, а також проведенні наукових досліджень, покликаних вдосконалити сучасну перекладознавчу науку.
Орієнтація програми
Академічна, професійна.
Особливості програми
Особливістю ОПП є означена практична спрямованість на формування навичок усного та письмового перекладу із залученням різносистемних мов (італійської, української, англійської); синтез теоретичних та практичних аспектів перекладу з проведенням наукових досліджень і впровадженням інноваційної діяльності з метою вдосконалення сучасної перекладознавчої науки і практики. Унікальність ОПП полягає у комплексному підході до формування сучасного перекладача, який володіє навичками усного та письмового перекладу з двох західноєвропейських мов (італійської та англійської) для потреб економіки регіону з урахуванням його особливостей та індустріального потенціалу. Освітньо-професійна програма слугує розвитку італійсько-української співпраці в галузі освіти, науки та культури і розширює світоглядні орієнтири через поглиблене вивчення італійської культури.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Посади згідно з Національним класифікатором професій в Україні ДК003:2010:
2310 Викладачі закладів вищої освіти
2444.1 Молодший науковий співробітник (філологія, лінгвістика та переклади)
2444.2 філолог, лінгвіст, перекладач та усний перекладач;
2444.2 гід-перекладач; перекладач технічної літератури; редактор-перекладач.
Продовження освіти
Можливість навчатися за програмами третього циклу.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Теоретичне навчання здійснюється на основі поєднання лекційних та семінарських (практичних) занять з самостійною роботою здобувача вищої освіти. Практична підготовка передбачає проходження виробничих (перекладацької та редакторсько-перекладацької) та переддипломної практик.
Система оцінювання
Оцінювання здійснюється через вимірювання результатів навчання як у формі поточного (вправи, тести, презентації), так і проміжного (усні та письмові екзамени, заліки / диференційовані заліки, для оцінювання результатів та звітів практик) контролю.
Програмні компетентності
Загальні
1) Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
2) Здатність бути критичним і самокритичним.
3) Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.
4) Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
5) Здатність працювати в команді та автономно.
6) Здатність спілкуватися іноземною мовою.
7) Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
8) Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
9) Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
10) Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
11) Здатність проведення досліджень на належному рівні.
12) Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
13) Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію; працювати в команді з дотриманням етичних норм та цінностей мультикультурного суспільства; здійснювати наукову полеміку та спілкування державною та іноземною мовами.
Спеціальні
1) Здатність вільно орієнтуватися в різних лінгвістичних напрямах і школах.
2) Здатність осмислювати літературу як полісистему, розуміти еволюційний шлях розвитку вітчизняного і світового літературознавства.
3) Здатність критично осмислювати історичні надбання та новітні досягнення філологічної науки.
4) Здатність здійснювати науковий аналіз і структурування мовного / мовленнєвого й літературного матеріалу з урахуванням класичних і новітніх методологічних принципів.
5) Усвідомлення методологічного, організаційного та правового підґрунтя, необхідного для досліджень та/або інноваційних розробок у галузі філології, презентації їх результатів професійній спільноті та захисту інтелектуальної власності на результати досліджень та інновацій.
6) Здатність застосовувати поглиблені знання з обраної філологічної спеціалізації для вирішення професійних завдань.
7) Здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в обраній галузі філологічних досліджень.
8) Усвідомлення ролі експресивних, емоційних, логічних засобів мови для досягнення запланованого прагматичного результату.
9) Здатність виявляти особливості італійської культури і її роль у процесах міжкультурної взаємодії.
Програмні результати навчання
1. Оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність, будувати і втілювати ефективну стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення.
2. Упевнено володіти державною та іноземною мовами для реалізації письмової та усної комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й наукового спілкування; презентувати результати досліджень державною та іноземною мовами.
3. Застосовувати сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, для успішного й ефективного здійснення професійної діяльності та забезпечення якості дослідження в конкретній філологічній галузі.
4. Оцінювати й критично аналізувати соціально, особистісно та професійно значущі проблеми і пропонувати шляхи їх вирішення у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування.
5. Знаходити оптимальні шляхи ефективної взаємодії у професійному колективі та з інших професійних груп різного рівня.
6. Застосовувати знання про експресивні, емоційні, логічні засоби мови та техніку мовлення для досягнення запланованого прагматичного результату й організації успішної комунікації.
7. Аналізувати, порівнювати і класифікувати різні напрями і школи в лінгвістиці.
8. Оцінювати історичні надбання та новітні досягнення літературознавства.
9. Характеризувати теоретичні засади (концепції, категорії, принципи, основні поняття тощо) та прикладні аспекти обраної філологічної спеціалізації.
10. Збирати й систематизувати мовні, літературні, фольклорні факти, інтерпретувати й перекладати тексти різних стилів і жанрів (залежно від обраної спеціалізації).
11. Здійснювати науковий аналіз мовного, мовленнєвого й літературного матеріалу, інтерпретувати та структурувати його з урахуванням доцільних методологічних принципів, формулювати узагальнення на основі самостійно опрацьованих даних.
12. Дотримуватися правил академічної доброчесності.
13. Доступно й аргументовано пояснювати сутність конкретних філологічних питань, власну точку зору на них та її обґрунтування як фахівцям, так і широкому загалу, зокрема особам, які навчаються.
14. Створювати, аналізувати й редагувати тексти різних стилів та жанрів.
15. Обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для аналізу конкретного лінгвістичного чи літературного матеріалу.
16. Використовувати спеціалізовані концептуальні знання з обраної філологічної галузі для розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог.
17. Планувати, організовувати, здійснювати і презентувати дослідження та/або інноваційні розробки в конкретній філологічній галузі.
18. Застосовувати культурологічні знання у практичній професійній та дослідницькій діяльності.

Викладачі освітньої програми

Остап Бодик
Остап Бодик [email protected]

завідувач кафедри англійської філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Неллі Гайдук
Неллі Гайдук [email protected]

доцент кафедри прикладної філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Олена Павленко
Олена Павленко [email protected]

професор кафедри англійської філології, доктор філологічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України

Академічні профілі
Таїсія Поклад
Таїсія Поклад [email protected]

старший викладач кафедри романо-германської філології

Академічні профілі
Юлія Сабадаш
Юлія Сабадаш [email protected]

завідувач кафедри культурології, доктор культурології, професор

Академічні профілі
Ганна Трифонова
Ганна Трифонова [email protected]

в.о. завідувача кафедри романо-германської філології, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент

Академічні профілі
Потрібна консультація або є запитання? Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами