бакалавр

Освітня програма «Переклад (італійська, англійська мови)»

Програма спрямована надати необхідні знання та навички для того, щоб легко взаємодіяти із представниками інших культур. Її обирають ті, хто прагне вільно спілкуватися італійською та англійською, а також планує пов’язати своє життя із перекладацькою діяльністю.

Детальніше про програму: умови зарахування, навчання, працевлаштування

Умови вступу Дізнайтесь правила прийому на програму "Переклад (італійська, англійська мови)"
Таїсія Поклад
Таїсія Поклад [email protected] гарант освітньої програми, старший викладач

Студенти вивчають італійську мову з нуля, вдосконалюють англійську мову, а також опановують знання з теорії і практики завдяки лекціям від носіїв мови, освітнім стажуванням і культурним програмам в Італії. Практичні навички майбутні фахівці отримують на базі агенцій перекладів і видавництв. 

Профіль освітньої програми «Переклад (італійська, англійська мови)»
Вартість навчання (денна форма)
37480 ₴/рік
Вартість навчання (заочна форма)
13120 ₴/рік
є можливість навчання на бюджетній формі навчання
Умови вступу Дізнайтесь правила прийому на програму "Переклад (італійська, англійська мови)"
Галузь знань
Гуманітарні науки
Спеціальність
Філологія
Форми навчання
Денна, заочна
Освітня кваліфікація
Бакалавр філології. Перекладач (італійська, українська, англійська)
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Бакалавр
Спеціальність 035 «Філологія»
Освітня програма «Переклад (італійська, англійська мови)»
Обсяг програми
240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців
Мова викладання
українська
Наявність акредитації
Міністерство освіти і науки України Сертифікат НД №0585911
Переглянути сертифікат
Мета програми
Підготувати фахівців-філологів, перекладачів італійської та англійської мов, здатних вирішувати складні теоретичні та практичні проблеми в галузі філології.
Характеристика програми)
Предметна область
Напрям: Філологія. Основна предметна область: мови (італійська, англійська). Елективні: соціально-гуманітарні науки.
Цикл загальної підготовки – 18,75%, цикл професійної підготовки – 81,25%. Норматична – 75%, варіантивна частина – 25%.
Фокус програми
Базова вища освіта за предметною галуззю (іноземна філологія), професійна. Акцент робиться на лінгвістичних дисциплінах та курсах, які забезпечують практичну підготовку перекладача.
Орієнтація програми
Освітньо-професійна
Особливості програми
Під час виконання ОПП студенти проходять перекладацьку практику у перекладацьких агенціях, відділах міжнародних зв'язків, спеціалізованих центрах з італійської мови, проходять стажування на курсах з вивчення італійської мови у Італійській Республіці, практикуючи італійську мову безпосередню у мовному середовищі.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Посади (за наявністю диплома бакалавра):
2442.2 філолог, лінгвіст, перекладач та усний перекладач
2444.2 гід-перекладач
2444.2 перекладач технічної літератури
2444.2 редактор-перекладач
Продовження освіти
Навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій у системі післядипломної освіти.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Загальний стиль навчання – завдання-орієнтований. Лекції, практикуми, реферування фахової літератури за темами, конспектування, розв'язання професійних завдань, підготовка мультимедійних презентацій, самостійна робота студента з використанням інформаційно-конмунікаційних ресурсів. Лекційні курси поєднуються з семінарами та робочими зустрічами. Переважно навчання відбуваються в малих групах (до 15 осіб), з дискусіями та підготовкою презентацій та в мікрогрупах. Під час останнього року відповідний час виділяється на написання курсової роботи, яка також презентується та обговорюється за участі провідних викладачів фахових кафедр та одногрупників. Практична підготовка передбачає проходження навчальної та виробничої (перекладацької) практик з двох мов.
Система оцінювання
Тестування, есе, проєктні роботи, курсові роботи, підготовка портфоліо (за результатами перекладацької практики), виконання проєктів з обов'язковою презентацією результатів, екзамени семестрові: усні, письмові у формі тестів, комбіновані (для циклу професійної і практичної підготовки), випускові екзамени зі спеціальності.
Програмні компетентності
Загальні
ЗК-1. Здатність реалізувати свої права і обовʼязки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК-2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
ЗК-3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
ЗК-4. Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК-5. Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями.
ЗК-6. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК-7. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК-8. Здатність працювати в команді та автономно.
ЗК-9. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК-10. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК-11. Здатність застосовувати знання y практичних ситуаціях.
ЗК-12. Навички використання інформаційних комунікаційних технологій.
ЗК-13. Здатність проведення досліджень на належному рівні.
Спеціальні
СК-1. Усвідомлення структури філологічної науки та її теоретичних основ.
СК-2. Здатність використовувати в професійній діяльності знання про мову як особливу знакову систему, її природу, функції, рівні.
СК-3. Здатність використовувати в професійній діяльності знання з теорії та історії мов(и), що вивчаються(ється)
СК-4. Здатність аналізувати діалектні та соціальні різновиди мов(и), що вивчаються(ється), описувати соціолінгвальну ситуацію.
СК-5. Здатність використовувати в професійній діяльності системні знання про основні періоди розвитку літератури, що вивчається, від давнини до XXI століття, еволюцію напрямів, жанрів і стилів, чільних представників та художні явища, а також знання про тенденції розвитку світового літературного процесу та української літератури.
СК-6. Здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати мову(и), що вивчається(ються), в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розвʼязання комунікативних завдань у різних сферах життя.
СК-7. Здатність до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації мовних, літературних, фольклорних фактів, інтерпретації та перекладу тексту (залежно від обраної спеціалізації).
СК-8. Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для розвʼязання професійних завдань.
СК-9. Усвідомлення засад і технологій створення текстів різних жанрів і стилів державною та іноземною (іноземними) мовами.
СК-10. Здатність здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та спеціальний філологічний (залежно від обраної спеціалізації) аналіз текстів різних стилів і жанрів.
СК-11. Здатність до надання консультацій з дотримання норм літературної мови та культури мовлення.
СК-12. Здатність до організації ділової комунікації.
СК-13. Здатність перекладати тексти різних типів та жанрів.
Програмні результати навчання
1. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та нефахівцями державною та іноземною(ими) мовами усно й письмово, використовувати їх для організації ефективної міжкультурної комунікації.
2. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критичні аналізувати й інтерпретувати її, _впорядковувати, класифікувати, систематизувати.
3. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти.
4. Розуміти фундаментальні принципи буття людини, природи, суспільства.
5. Співпрацювати з колегами, представниками інших культур та релігій прибічниками різних політичних поглядів тощо.
6. Використовувати інформаційні й комунікаційні технології для вирішення складних спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності.
7. Розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розвʼязання із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів.
8. Знати й розуміти систему мови, загальні властивості літератури як мистецтва слова, історію мови (мов) і літератури (літератур), що вивчаються і вміти застосовувати ці знання у професійній діяльності.
9. Характеризувати діалектні та соціальні різновиди мов(и), що вивчаються(ється), описувати соціолінгвальну ситуацію.
10. Знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у практичній діяльності.
11. Знати принципи, технології і прийоми створення усних і письмових текстів різних жанрів і стилів державною та іноземною (іноземними) мовами.
12. Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють.
13. Аналізувати й інтерпретувати твори української та зарубіжної художньої літератури й усної народної творчості, визначати їхню специфіку й місце в літературному процесі (відповідно до обраної спеціалізації).
14. Використовувати мову(и), що вивчається(ються), в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розвʼязання комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній, професійній, науковій сферах життя.
15. Здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та спеціальний філологічний аналіз текстів різних стилів і жанрів.
16. Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у професійній діяльності.
17. Збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти мови й мовлення й використовувати їх для розвʼязання складних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання.
18. Мати навички управління комплексними діями або проектами при розвʼязанні складних проблем у професійній діяльності в галузі обраної філологічної спеціалізації та нести відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах.
19. Мати навички участі в наукових та/або прикладних дослідженнях у галузі філології.
20. Здійснювати письмовий переклад, переклад з аркуша та усний послідовний переклад текстів різних типів та жанрів з дотриманням норм лексичної еквівалентності, граматичних, синтаксичних, стилістичних норм.

Обов'язкові дисципліни

Студенти що навчаються за освітньою програмою «Переклад (італійська, англійська мови)» під час навчання мають можливість самостійно обрати 25% навчальних дисциплін з каталогу вибіркових дисциплін

Викладачі освітньої програми

Неллі Гайдук
Неллі Гайдук [email protected]

доцент кафедри прикладної філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Віктор Дворянкін
Віктор Дворянкін [email protected]

доцент кафедри української філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Юрій Дрейс
Юрій Дрейс [email protected]

доцент кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, кандидат технічних наук, доцент

Академічні профілі
Віктор Ніколаєнко
Віктор Ніколаєнко [email protected]

старший викладач кафедри романо-германської філології

Академічні профілі
Марія Нікольченко
Марія Нікольченко [email protected]

доцент кафедри української філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Ірина Петрик
Ірина Петрик [email protected]

старший викладач кафедри раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища, доктор філософії в галузі соціальних та поведінкових наук

Академічні профілі
Таїсія Поклад
Таїсія Поклад [email protected]

старший викладач кафедри романо-германської філології

Академічні профілі
Ганна Трифонова
Ганна Трифонова [email protected]

в.о. завідувача кафедри романо-германської філології, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент

Академічні профілі
Наталя Шипік
Наталя Шипік [email protected]

доцент кафедри історії та археології, кандидат історичних наук, доцент

Академічні профілі
Потрібна консультація або є запитання? Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами