магістр

Освітня програма «Переклад (англійська, німецька)»

В умовах глобалізації та зміцнення міжнародних зв'язків професія перекладача користується незмінним попитом на ринку праці. Наші викладачі – досвідчені професіонали, які плекають конкурентоспроможних фахівців. Підготовка за освітньою програмою спрямована на формування і розвиток компетентностей, що дозволять магістрам оволодіти основними знаннями, вміннями, навичками, необхідними для подальшої професійної перекладацької та науково-дослідної діяльності.

Детальніше про програму: умови зарахування, навчання, працевлаштування

Умови вступу Дізнайтесь більше про умови вступу на програму "Переклад (англійська, німецька)"
Вікторія Канна
Вікторія Канна [email protected] гарант освітньо-професійної програми, кандидат філологічних наук, доцент

Після успішного завершення програми наші випускники здатні вільно володіти двома іноземними мовами та мають всі необхідні кваліфікації для роботи викладачем, філологом, перекладачем, застосовувати свої знання та вміння у засобах масової інформації, видавництвах, рекламних агенціях та інших сферах соціальної діяльності, пов’язаних із перекладом.

Профіль освітньої програми «Переклад (англійська, німецька)»
Вартість навчання (денна форма)
48730 ₴/рік
Вартість навчання (заочна форма)
17060 ₴/рік
Умови вступу Дізнайтесь більше про умови вступу на програму "Переклад (англійська, німецька)"
Галузь знань
Гуманітарні науки
Спеціальність
Філологія
Форми навчання
Денна, заочна
Освітня кваліфікація
Магістр філології. Перекладач (англійська, німецька, українська)
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Магістр
Спеціальність 035 «Філологія»
Освітня програма «Філологія. Переклад (англійська, німецька)»
Обсяг програми
90 кредитів ЄКТС, 1 рік 4 місяці
Мова викладання
українська
Наявність акредитації
Міністерство освіти і науки України Сертифікат НД №0585927
Мета програми
Підготовка філологів-перекладачів, готових швидко, ефективно й адекватно реагувати на кон’юнктурні зміни ринку праці, проводити дослідження на належному рівні та розв’язувати складні професійні задачі і проблеми у діяльності, пов’язаній з аналізом, творенням (зокрема перекладом) і оцінюванням письмових та усних текстів різних жанрів і стилів, організацією успішної комунікації різними мовами (українською, англійською, німецькою), надавати експертну консультацію при вирішенні суспільно- політичних проблем на різних рівнях комунікації.
Характеристика програми)
Предметна область
Цикл загальної підготовки – 33,4%, професійної підготовки – 66,6 %.
Фокус програми
Загальна. Акцент робиться на лінгвістичних дисциплінах та курсах, які забезпечують фундаментальну підготовку перекладача.
Орієнтація програми
Професійна. Акцент на особистісних та групових компетентностях; акцент на письмовій та усній формах комунікації рідною мовою та вільне володіння іноземними мовами.
Особливості програми
Особливостями освітньої програми, що розкривають її унікальність, є спрямованість на комплексне здобуття філологічної освіти та підготовку фахівців з практичного перекладу, які володіють професійними компетентностями з організації усного (синхронного або послідовного) / письмового перекладу текстів різної жанрової приналежності та міжкультурної комунікації. Освітня програма забезпечує необхідні потреби у висококваліфікованих фахівцях- перекладачах із навичками у сфері усного (синхронного та/або послідовного) та письмового (різноманітної жанрової приналежності) перекладу англійською, та/або німецькою мовами, аналогів яким немає в нашому регіоні (з урахуванням його економічного та індустріального потенціалу).

Особливу увагу у реалізації ОП приділено розвитку соціально-ділових компетенцій та компетентностей soft skills через участь ЗВО у проєктах, науково-практичних та навчально-комунікативних заходах кафедри теорії та практики перекладу. ОП має практичну спрямованість на формування навичок усного та письмового перекладу із залученням різносистемних мов (англійської, німецької, української); синтезує теоретико- практичні аспекти перекладу з проведенням наукових досліджень і впровадженням інноваційної діяльності з метою вдосконалення сучасної перекладознавчої науки і практики; слугує розвитку української співпраці в галузі освіти, науки та культури із міжнародними партнерами.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Магістр філології має достатній кваліфікаційний рівень для роботи викладачем вищого навчального закладу, філологом- дослідником, філологом, гідом-перекладачем, перекладачем, перекладачем технічної літератури, редактором-перекладачем, менеджером, секретарем-референтом, завідувачем відділів міжнародних зв'язків, у засобах масової інформації, видавництвах, рекламних агенціях, консультаційних рекламних службах, науково-дослідних установах.
Продовження освіти
Можливість навчатися за програмами третього циклу.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Стиль навчання – синергетичний, що дозволяє студентові обирати дисципліни та організовувати власне навчання під керівництвом викладача. Програмою підготовки передбачено теоретичне та практичне навчання, самостійна робота. Головний підхід до викладання – науково-практичний, що дозволяє здійснювати науково обґрунтовану підготовку перекладачів з урахуванням регіональної специфіки. Під час першого року навчання студент обирає тему дослідження, яку презентує та захищає в останні місяці навчання перед комісією науковців.
Система оцінювання
Державні іспити, захист кваліфікаційної роботи, поточні іспити та заліки, тестування, контрольні роботи, опитування, дискусії, презентації, портфоліо.
Програмні компетентності
Загальні
1) Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
2) Здатність бути критичним і самокритичним.
3) Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.
4) Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
5) Здатність працювати в команді та автономно.
6) Здатність спілкуватися іноземною мовою.
7) Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
8) Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
9) Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
10) Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
11) Здатність проведення досліджень на належному рівні.
12) Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
Спеціальні
1) Здатність вільно орієнтуватися в різних лінгвістичних напрямах і школах.
2) Здатність осмислювати літературу як полісистему, розуміти еволюційний шлях розвитку вітчизняного і світового літературознавства.
3) Здатність критично осмислювати історичні надбання та новітні досягнення філологічної науки.
4) Здатність здійснювати науковий аналіз і структурування мовного / мовленнєвого й літературного матеріалу з урахуванням класичних і новітніх методологічних принципів.
5) Усвідомлення методологічного, організаційного та правового підґрунтя, необхідного для досліджень та/або інноваційних розробок у галузі філології, презентації їх результатів професійній спільноті та захисту інтелектуальної власності на результати досліджень та інновацій.
6) Здатність застосовувати поглиблені знання з обраної філологічної спеціалізації для вирішення професійних завдань.
7) Здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в обраній галузі філологічних досліджень.
8) Усвідомлення ролі експресивних, емоційних, логічних засобів мови для досягнення запланованого прагматичного результату.
9) Здатність надавати експертну консультацію при вирішенні суспільних проблем на різних рівнях комунікації з урахуванням особливостей мовленнєвої ситуації при здійсненні процесу міжкультурного спілкування.
10) Здатність порівнювати норми та узуси мов, залучених у перекладі на рівні тексту, розрізняти та адекватно відтворювати у мовах оригіналу та перекладу поверхневу та глибинну структуру текстів, визначати вербальні та невербальні засоби передачі глибинних структур тексту у перекладацькій практиці; тлумачити невербальні засоби спілкування, що використовуються іншомовним комунікантами.
11) Здатність створювати автентичні тексти мовою перекладу (англійською, німецькою), володіння термінологічним апаратом перекладу, використання традиційних та інноваційних методів перекладу у практичній діяльності, знань з методики викладання перекладу для удосконалення процесу навчання та відповідності сучасним вимогам суспільства, здатність логічно і стилістично правильно викласти текст при перекладі з іноземної мову на рідну та навпаки. 12) Усвідомлення відповідальності за якість власної праці, об’єктивності та надійності, скромності, ввічливості та дотримання основних принципів перекладацької етики.
Програмні результати навчання
1. Оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність, будувати і втілювати ефективну стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення.
2. Упевнено володіти державною та іноземною мовами для реалізації письмової та усної комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й наукового спілкування; презентувати результати досліджень державною та іноземною мовами.
3. Застосовувати сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, для успішного й ефективного здійснення професійної діяльності та забезпечення якості дослідження в конкретний філологічній галузі.
4. Оцінювати й критично аналізувати соціально, особистісно та професійно-значущі проблеми і пропонувати шляхи їх вирішення у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування.
5. Знаходити оптимальні шляхи ефективної взаємодії у професійному колективі та з представниками інших професійних груп різного рівня.
6. Застосовувати знання про експресивні, емоційно-логічні засоби мови та техніку мовлення для досягнення запланованого прагматичного результату й організації успішної комунікації.
7. Аналізувати, порівнювати і класифікувати різні напрями і школи в лінгвістиці.
8. Оцінювати історичні надбання та новітні досягнення літературознавства.
9. Характеризувати теоретичні засади (концепції, категорії, принципи, основні поняття тощо на прикладі аспектів обраної філологічної спеціалізації.
10. Збирати й систематизувати мовні, літературні, фольклорні факти, інтерпретувати й перекладати тексти різних стилів і жанрів (залежно від обраної спеціалізації).
11. Здійснювати науковий аналіз мовного, мовленнєвого й літературного матеріалу, інтерпретувати та структурувати його з урахуванням доцільних методологічних принців, формулювати узагальнення на основі самостійно опрацьованих даних.
12. Дотримуватися правил академічної доброчесності.
13. Доступно й аргументовано пояснювати сутність конкретних філологічних питань, власну точку зору на них та їх обґрунтування як фахівцям, так і широкому загалу, зокрема особам, які навчаються.
14. Створювати, аналізувати й редагувати тексти різних стилів та жанрів.
15. Обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для аналізу конкретного лінгвістичного чи літературного матеріалу.
16. Використовувати спеціалізовані концептуальні знання з обраної філологічної галузі для розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог.
17. Планувати, організовувати, здійснювати і презентувати дослідження та/або інноваційні розробки в конкретній філологічний галузі.
18. Надавати експертну консультацію при вирішенні суспільно-політичних проблем на різних рівнях комунікації з урахуванням особливостей мовленнєвої ситуації при здійсненні процесу міжкультурного спілкування.
19. Порівнювати мовленнєві процеси рідної та іноземних (англійської, німецької) мов, розрізняти та адекватно відтворювати у мовах оригіналу та перекладу поверхневу та глибинну структуру текстів, визначати вербальні та невербальні засоби передачі глибинних структур тексту у перекладацькій практиці; тлумачити невербальні засоби спілкування, що використовуються іншомовним комунікантами.
20. Створення автентичних текстів рідною мовою та мовами перекладу (англійською, німецькою), володіння термінологічним апаратом перекладу, використання традиційних та інноваційних методів перекладу у практичній діяльності, знань з методики викладання перекладу для удосконалення процесу навчання та відповідності сучасним вимогам суспільства, логічне і стилістично правильне викладання тексту при перекладі з іноземної мову на рідну та навпаки.
21. Усвідомлення та відповідальне дотримання основних принципів перекладацької етики.

Викладачі освітньої програми

Неллі Гайдук
Неллі Гайдук [email protected]

доцент кафедри прикладної філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Наталія Городнюк
Наталія Городнюк [email protected]

професор кафедри англійської філології, доктор філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Вікторія Канна
Вікторія Канна [email protected]

доцент кафедри прикладної філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Юлія Лабецька
Юлія Лабецька [email protected]

завідувач кафедри грецької філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Віктор Ніколаєнко
Віктор Ніколаєнко [email protected]

старший викладач кафедри романо-германської філології

Академічні профілі
Марія Нікольченко
Марія Нікольченко [email protected]

доцент кафедри української філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Олена Павленко
Олена Павленко [email protected]

професор кафедри англійської філології, доктор філологічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України

Академічні профілі
Олена Педченко
Олена Педченко [email protected]

завідувач кафедри прикладної філології, кандидат філологічних наук

Академічні профілі
Наталія Пирлік
Наталія Пирлік [email protected]

декан факультету іноземних мов, доцент кафедри романо-германської філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Максим Стьопін
Максим Стьопін [email protected]

старший викладач кафедри англійської філології

Академічні профілі
Михайло Тарапатов
Михайло Тарапатов [email protected]

старший викладач кафедри прикладної філології

Академічні профілі
Потрібна консультація або є запитання? Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами