магістр

Освітня програма «Філологія. Українська мова та література»

Програма спрямована на підготовку фахівців у сфері лінгвістики, літературознавства, методики навчання української мови і літератури. Також програма дозволяє отримати спеціалізацію «Коректор/редактор» або «Іноземна мова (англійська)». Завдяки цьому випускники мають широкий спектр працевлаштування, знаходячи себе в науковій, літературно-видавничій, освітній галузях. 

Детальніше про програму: умови зарахування, навчання, працевлаштування

Умови вступу Дізнайтесь більше про умови вступу на програму "Філологія. Українська мова та література"
Марія Коновалова
Марія Коновалова [email protected] гарант освітньо-професійної програми, кандидат філологічних наук, доцент

Магістранти вивчають організацію наукових досліджень, педагогіку вищої школи, актуальні проблеми сучасної лінгвістики, теорію літератури, лінгвокультурологію, історію української літературної критики, дискурс сучасної української літератури, комунікативну, психо- та соціолінгвістику, методику викладання філологічних дисциплін у вищій школі. За обраною спеціалізацією майбутні фахівці вивчають англійську мову у професійному середовищі або літературне редагування. Практика проходить за профілем майбутньої професії. 

Профіль освітньої програми «Філологія. Українська мова та література»
Вартість навчання (денна форма)
33300 ₴/рік
Вартість навчання (заочна форма)
18041 ₴/рік
є можливість навчання на бюджетній формі навчання
Умови вступу Дізнайтесь більше про умови вступу на програму "Філологія. Українська мова та література"
Галузь знань
Гуманітарні науки
Спеціальність
Філологія
Форми навчання
Денна, заочна
Освітня кваліфікація
Магістр філології за спеціалізацією «Українська мова та література, зарубіжна література», викладач закладу вищої освіти, літературний редактор
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Магістр
Спеціальність 035 «Філологія»
Освітня програма «Філологія. Українська мова та література»
Обсяг програми
90 кредитів ЄКТС, 1 рік 4 місяці
Мова викладання
українська
Наявність акредитації
Міністерство освіти і науки України Сертифікат НД №0585927
Переглянути сертифікат
Мета програми
Основна мета навчання передбачає формування комплексу знань, умінь та навичок для застосування у професійній діяльності у сфері лінгвістики, літературознавства, методики навчання мови і літератури, розвиток професійно орієнтованої міжкультурної комунікативної компетенції як складової діяльнісної компетенції магістра-філолога спеціальності 035 Філологія за предметною спеціалізацією 035.01 Українська мова та література. Надати освіту в області філології із широким доступом до працевлаштування, підготувати студентів із особливим інтересом до певних областей філології для подальшого навчання. Програма розвиває лінгвістичні та літературознавчі навички філолога, навички іншомовної комунікації; реалізує здатність до виконання професійних завдань.
Характеристика програми)
Предметна область
Об’єкти вивчення та діяльності: розвиток професійно орієнтованої міжкультурної комунікативної компетенції як складової діяльнісної компетенції.

Теоретичний зміст предметної області: фундаментальні знання, що необхідні для вирішення освітніх та науково- дослідних завдань у професійній сфері; основи теорії мовної комунікації, методика викладання філологічних дисциплін у вищій школі.

Методи, методики та технології: традиційні та інноваційні, інтерактивні методи й інноваційні технології навчання, що ґрунтуються на компетентісному та діяльнісному підходах до навчання.

Інструменти та обладнання: традиційні носії інформації, глобальні комп’ютерні мережі, засоби комунікації (e-mail, Інтернет, телефон, мультимедія), сучасні технічні засоби.
Фокус програми
Акцент на формування професійної компетентності здобувачів вищої освіти; філологічної компетентності магістрів-філологів відповідно до обраної спеціалізації.
Орієнтація програми
Освітньо-професійна
Особливості програми
Можливість продовжити навчання на третьому освітньо- науковому рівні вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій у системі післядипломної освіти.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Магістр-філолог може працювати в науковій, літературно- видавничій, освітній галузях; на викладацьких, науково- дослідних та адміністративних посадах у вищих навчальних закладах 1-4 рівнів акредитації; у друкованих та електронних засобах масової інформації, PR-технологіях, у різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і культурних центрах тощо. Професійні назви робіт за класифікатором професій (ДК 003:2010):
2444 Професіонали в галузі філології, лінгвістики та перекладів
2444.2 Філолог
2444.1 Наукові співробітники (філологія, лінгвістика, переклади)
2444.1 Молодший науковий співробітник (філологія, лінгвістика та переклади)
2444.1 / 23667 Науковий співробітник (філологія, лінгвістика та переклади)
2444.1 Науковий співробітник-консультант (філологія, лінгвістика та переклади)
2444.1 Філолог-дослідник
2444.2 Філологи, лінгвісти, перекладачі та усні перекладачі
2444.2 Лінгвіст
2451 Професіонали в галузі літератури
2451.1 Літературознавці
2451.2 / 23166 Літературний співробітник
2451.2 Письменники, редактори та журналісти
2451.2 / 24531 Редактор
2451.2/24540 Редактор літературний
Продовження освіти
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Студентоцентрований, професійно орієнтований, комунікативно-спрямований.
Система оцінювання
Система оцінювання:
- модульні контрольні роботи за вивченими темами;
- методичні портфоліо (за результатами виробничих практик);
- виконання проєктів з обов’язковою презентацією результатів (Power Point);
- екзамени семестрові: усні, письмові у формі тестів, комбіновані (для циклу дисциплін професійної і практичної підготовки);
- комплексний кваліфікаційний екзамен зі спеціальності та спеціалізації;
Програмні компетентності
Загальні
ЗК 1. Здатність спілкуватися державною мовою як компетентно усно, так і письмово.
ЗК 2. Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК3. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК 4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК 5. Здатність працювати в команді та автономно.
ЗК 6. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК 7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК 8. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
ЗК 9. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
ЗК 10. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
ЗК 11. Здатність проведення досліджень на належному рівні.
ЗК 12. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК 13. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
Спеціальні
КП 1. Здатність вільно орієнтуватися в різних лінгвістичних напрямах і школах.
КП 2. Здатність осмислювати літературу як полісистему, розуміти еволюційний шлях розвитку вітчизняного і світового літературознавства.
КП 3. Здатність до критичного осмислення історичних надбань та новітніх досягнень філологічної науки.
КП 4. Здатність здійснювати науковий аналіз і структурування мовного / мовленнєвого й літературного матеріалу з урахуванням класичних і новітніх методологічних принципів.
КП 5. Усвідомлення методологічного, організаційного та правового підґрунтя,необхідного для досліджень та/або інноваційних розробок у галузі філології, презентації їх результатів професійній спільноті та захисту інтелектуальної власності на результати досліджень та інновацій.
КП 6. Здатність професійно застосовувати поглиблені знання з обраної філологічної спеціалізації: мовознавства, літературознавства, фольклористики, перекладознавства, прикладної лінгвістики, літературної критики тощо.
КП 7. Здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в обраній галузі філологічних досліджень.
КП 8. Усвідомлення ролі експресивних, емоційних, логічних засобів мови для досягнення запланованого прагматичного результату.
КП 9. Здатність чітко й виразно висловлювати думку, використовувати знання законів техніки мовлення: правильна постановка дихання, розвиток голосу, чітка та зрозуміла дикція, нормативна орфоепія.
Програмні результати навчання
РН 1. Оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність, будувати і втілювати ефективну стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення.
РН 2. Демонструвати належний рівень володіння державною та іноземною мовами для реалізації письмової та усної комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й наукового спілкування; презентувати результати своїх досліджень державною та іноземною мовами.
РН 3. Застосовувати сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, для успішного й ефективного здійснення професійної діяльності та забезпечення якості наукового дослідження в конкретній філологічній галузі.
РН 4. Оцінювати й критично аналізувати соціально, особистісно та професійно значущі проблеми і пропонувати шляхи їх вирішення у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування.
РН 5. Знаходити оптимальні шляхи ефективної взаємодії у професійному колективі та з представниками інших професійних груп різного рівня.
РН 6. Застосовувати знання про експресивні, емоційні, логічні засоби мови та техніку мовлення для досягнення запланованого прагматичного результату й організації успішної комунікації.
РН 7. Аналізувати, порівнювати і класифікувати різні напрямки і школи в лінгвістиці.
РН 8. Оцінювати історичні надбання та новітні досягнення літературознавства.
РН 9. Характеризувати теоретичні засади (концепції, категорії, принципи, основні поняття тощо) та прикладні аспекти обраної філологічної спеціалізації.
РН 10. Збирати й систематизувати мовні, літературні, фольклорні факти, інтерпретувати й перекладати тексти різних стилів і жанрів.
РН 11. Здійснювати науковий аналіз мовного, мовленнєвого й літературного матеріалу, інтерпретувати та структурувати його з урахуванням доцільних методологічних принципів, формулювати узагальнення на основі самостійно опрацьованих даних.
РН 12. Дотримуватися правил академічної доброчесності.
РН 13. Доступно й аргументовано пояснювати сутність конкретних філологічних питань, власну точку зору на них та її обґрунтування як фахівцям, так і широкому загалу, зокрема особам, які навчаються.
РН 14. Створювати, аналізувати й редагувати тексти різних стилів та жанрів.
РН 15. Обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для аналізу конкретного лінгвістичного чи літературного матеріалу.
РН 16. Використовувати спеціалізовані концептуальні знання з обраної філологічної галузі для розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог.
РН 17. Планувати, організовувати, здійснювати і презентувати дослідження та/або інноваційні розробки в конкретній філологічній галузі.

Обов'язкові дисципліни

Викладачі освітньої програми

Віктор Дворянкін
Віктор Дворянкін [email protected]

доцент кафедри української філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Олена Євмененко
Олена Євмененко [email protected]

в.о. завідувача кафедри української філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Марія Коновалова
Марія Коновалова [email protected]

доцент кафедри української філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Ірина Мельничук
Ірина Мельничук [email protected]

декан факультету філології та масових комунікацій, доцент кафедри української філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Марія Нікольченко
Марія Нікольченко [email protected]

доцент кафедри української філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Потрібна консультація або є запитання? Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами