бакалавр

Освітня програма «Філологія. Українська мова та література, редагування»

Програму обирають ті, хто бажає поєднати своє професійне життя з мистецтвом слова. Освітня програма спрямована надати ґрунтовні знання з української мови та літератури. Також вона дозволяє випускникам отримати спеціалізацію «Коректор/редактор» або «Іноземна мова (англійська)».

Детальніше про програму: умови зарахування, навчання, працевлаштування

Умови вступу Дізнайтесь правила прийому на програму "Філологія. Українська мова та література, редагування"
Віктор Дворянкін
Віктор Дворянкін [email protected] гарант освітньої програми, кандидат філологічних наук, доцент

Студенти вивчають діалектологію української мови, польську і старослов'янську мови, стилістику та культуру мови, історію української та зарубіжної літератури, проходять практикуми з редагування. Фахові навички майбутні філологи отримують завдяки різноманітним практикам: фольклорній, діалектологічній, виробничій за профілем майбутньої професії.

Профіль освітньої програми «Філологія. Українська мова та література, редагування»
Вартість навчання (денна форма)
23700 ₴/рік
Вартість навчання (заочна форма)
14600 ₴/рік
є можливість навчання на бюджетній формі навчання
Умови вступу Дізнайтесь правила прийому на програму "Філологія. Українська мова та література, редагування"
Галузь знань
Гуманітарні науки
Спеціальність
Філологія
Форми навчання
Денна, заочна
Освітня кваліфікація
Бакалавр філології
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Бакалавр
Спеціальність 035 «Філологія»
Освітня програма «Філологія. Українська мова та література, редагування»
Обсяг програми
240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців
Мова викладання
українська
Наявність акредитації
Міністерство освіти і науки України Сертифікат НД №0585911
Переглянути сертифікат
Мета програми
Підготувати компетентного конкурентоспроможного фахівця в галузі філології (українська мова і література), забезпечити фундаментальну теоретичну і практичну підготовку, сформувати у студентів мовні, мовленнєві та соціокультурні компетентності, які мають стати основою для професійної діяльності.
Характеристика програми)
Предметна область
Цикл загальної підготовки – 25%; цикл професійної підготовки – 75%. Нормативна частина – 75%; варіативна частина – 25%
Фокус програми
Загальна за спеціальністю філологія
Орієнтація програми
Академічна, професійна
Особливості програми
Акцент на вивченні дисциплін філологічного циклу (українське мовознавство: теорія та історія, сучасна літературна мова, історія мови, теорія літературознавства, історія літературної критики та літератури, основ літературного редагування, вивченні іноземної мови (англійської) з використанням сучасних інформаційних та комунікативних технологій. Особлива увага приділяється розвитку soft skills студентів, участі у науково-практичних та навчально-комунікативних заходах. Обов’язковим є проходження навчальних та виробничої практик.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Бакалавр-філолог може працювати в науковій, літературно-видавничій та освітній галузях; у засобах масової інформації; у навчально-виховних закладах; різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і культурних центрах тощо; у різних галузях господарства, де потрібні послуги зі створення, аналізу, перекладу, оцінювання текстів; у друкованих та електронних засобах масової інформації як редактор, коректор, копірайтер, рерайтер, контент-менеджер тощо.
Згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010 фахівці, які здобули освіту за освітньою програмою «Філологія. Українська мова та література, редагування» можуть обіймати такі посади:
2444 Професіонали в галузі філології, лінгвістики та перекладів
2444.2 – філолог;
2444.2 – лінгвіст;
2451 Професіонали в галузі літератури
2451.1 – літературознавець;
2451.2 – літературний співробітник;
2451.2 – оглядач;
2451.2 – редактор
Продовження освіти
Можливість навчання за програмами другого рівня вищої освіти за галуззю знань, що узгоджується з отриманим дипломом бакалавра або суміжною.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Загальний стиль навчання – студентоцентрований, професійно-орєнтований, комунікативно-спрямований. Лекційні курси поєднуються із семінарами та розв’язанням практичних завдань. Оволодіння основами професійних знань під час аудиторних занять та проходження навчальних практик.
Система оцінювання
Усні відповіді на практичних і семінарських заняттях, тестування; виконання творчих та пошукових завдань; методичні портфоліо (за результатами педагогічних практик); навчальні проєкти з обов’язковою презентацією результатів; екзамени семестрові: усні, письмові у формі тестів, комбіновані (для циклу дисциплін професійної і практичної підготовки); комплексний кваліфікаційний екзамен.
Програмні компетентності
Загальні
- Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
- Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
- Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
- Здатність бути критичним і самокритичним.
- Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями.
- Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.
- Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
- Здатність працювати в команді та автономно.
- Здатність спілкуватися іноземною мовою.
- Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
- Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
- Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
- Здатність проведення досліджень на належному рівні.
- Навички раціональної економічної поведінки та формування підприємницького мислення.
Спеціальні
- Усвідомлення структури філологічної науки та її теоретичних основ.
- Здатність використовувати в професійній діяльності знання про мову як особливу знакову систему, її природу, функції, рівні.
- Здатність використовувати в професійній діяльності знання з теорії та історії української мови.
- Здатність аналізувати діалектні та соціальні різновиди української мови, описувати соціолінгвальну ситуацію.
- Здатність використовувати в професійній діяльності системні знання про основні періоди розвитку української літератури, що вивчається, від давнини до ХХІ століття, еволюцію напрямів, жанрів і стилів, чільних представників та художні явища, а також знання про тенденції розвитку світового літературного процесу.
- Здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати українську і англійську мову, в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у різних сферах життя.
- Здатність до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації мовних, літературних, фольклорних фактів, інтерпретації та перекладу українських текстів.
- Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для розв’язання професійних завдань.
- Усвідомлення засад і технологій створення текстів різних жанрів і стилів державною та іноземними мовами.
- Здатність здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та спеціальний філологічний аналіз текстів різних стилів і жанрів.
- Здатність до надання консультацій з дотримання норм літературної мови та культури мовлення.
- Здатність до організації ділової комунікації.
- Здатність створювати та редагувати тексти різних жанрів.
Програмні результати навчання
1. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та нефахівцями державною та іноземними мовами усно й письмово, використовувати їх для організації ефективної міжкультурної комунікації.
2. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати, впорядковувати, класифікувати й систематизувати.
3. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти.
4. Розуміти фундаментальні принципи буття людини, природи, суспільства.
5. Співпрацювати з колегами, представниками інших культур та релігій, прибічниками різних політичних поглядів тощо.
6. Використовувати інформаційні й комунікаційні технології для вирішення складних спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності.
7. Розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів.
8. Знати й розуміти систему мови, загальні властивості літератури як мистецтва слова, історію української мови і літератури, історію зарубіжної літератури, і вміти застосовувати ці знання у професійній діяльності.
9. Характеризувати діалектні та соціальні різновиди української мови, описувати соціолінгвальну ситуацію.
10. Знати норми літературної мови та вмити їх застосовувати у практичній діяльності.
11. Знати принципи, технології та прийоми створення усних і письмових текстів різних жанрів і стилів державною та іноземними мовами.
12. Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють.
13. Аналізувати й інтерпретувати твори української та зарубіжної художньої літератури й усної народної творчості, визначати їхню специфіку й місце в літературному процесі.
14. Використовувати українську і англійську мови, в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній, професійній, науковій сферах життя.
15. Здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та перекладацький аналіз текстів різних стилів і жанрів.
16. Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції славістики, уміти застосовувати їх у професійній діяльності.
17. Збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти мови й мовлення й використовувати їх для розв’язання складних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання.
18. Мати навички управління комплексними діями або проектами при розв’язанні складних проблем у професійній діяльності в галузі славістики і перекладу та нести відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах.
19. Мати навички участі в наукових та/або прикладних дослідженнях у галузі філології.
20. Знати й розуміти сутність, форми та принципи підприємництва, організацію і функціонування підприємницької діяльності і вміти застосовувати ці знання у практичній діяльності.
21. Знати основи редакторського та коректорського фаху.
22. Створювати та редагувати тексти різних жанрів.

Викладачі освітньої програми

Віктор Дворянкін
Віктор Дворянкін [email protected]

доцент кафедри української філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Олена Євмененко
Олена Євмененко [email protected]

в.о. завідувача кафедри української філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Марія Коновалова
Марія Коновалова [email protected]

доцент кафедри української філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Ірина Мельничук
Ірина Мельничук [email protected]

декан факультету філології та масових комунікацій, доцент кафедри української філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Марія Нікольченко
Марія Нікольченко [email protected]

доцент кафедри української філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Потрібна консультація або є запитання? Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами