бакалавр

Освітня програма «Філологія. Англійська мова і література. Перекладознавчі студії»

Програма орієнтована на підготовку філологів – фахівців, які майстерно володіють мовою для здійснення міжкультурної комунікації та міжнародного спілкування. Її обирають ті, хто прагне комплексно вивчити англійську мову, досліджувати царину лінгвістики, літературознавства та перекладу.

Умови вступу Дізнайтесь правила прийому на програму "Філологія. Англійська мова і література. Перекладознавчі студії"
Олена Павленко
Олена Павленко [email protected] гарант освітньої програми, доктор філологічних наук, професор

Окрім іноземної мови, студенти вивчають дисципліни філологічного циклу: латину, лінгвокраїнознавство, літературознавство, практику перекладу ділової та наукової літератури. Професійні навички майбутні фахівці отримують під час проходження практики у центрі міжнародної освіти, відділах міжнародних зв'язків і зовнішньоекономічної діяльності, під час участі в освітньо-культурних стажуваннях закордоном. 

Профіль освітньої програми «Філологія. Англійська мова і література. Перекладознавчі студії»
Вартість навчання (денна форма)
26218 ₴/рік
Вартість навчання (заочна форма)
10750 ₴/рік
є можливість навчання на бюджетній формі навчання
Умови вступу Дізнайтесь правила прийому на програму "Філологія. Англійська мова і література. Перекладознавчі студії"
Галузь знань
Гуманітарні науки
Спеціальність
Філологія
Форми навчання
Денна, заочна
Освітня кваліфікація
Бакалавр філології за спеціальністю германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Бакалавр
Спеціальність 035 «Філологія»
Освітня програма «Філологія. Англійська мова і література. Перекладознавчі студії»
Обсяг програми
240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців
Мова викладання
українська
Наявність акредитації
Міністерство освіти і науки України Сертифікат НД №0585911
Переглянути сертифікат
Мета програми
Підготовка висококваліфікованих фахівців у сфері англійської та французької філології, які володіють системою фундаментальних теоретичних та практичних знань і здатні розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі філології в діяльності, пов'язаній з аналізом, творенням (зокрема перекладом) і оцінюванням письмових і усних текстів різних жанрів і стилів, організацією успішної комунікації англійською та французькою мовами.
Характеристика програми)
Предметна область
Нормативна частина – 75%; варіативна частина – 25%.
Фокус програми
Загальна
Орієнтація програми
Освітньо-професійна
Особливості програми
У використанні дебатних технологій викладання, змішаного навчання, а також акцент на вивчення лінгвокультурної та соціолінгвістики у науково-практичній площині англійської та французької мов
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Бакалавр з філології може обіймати такі посади:
2444 Професіонали в галузі філології, лінгвістики та перекладів
2444.2 Філолог
2444.2 Редактор-перекладач
2451 Професіонали в галузі літератури
Згідно з Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08) випусник може обіймати такі посади:
264 Authors, journalists and linguists
Продовження освіти
Навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій у системі післядипломної освіти освіти.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Викладання проводиться у вигляді: лекцій, мультимедійних лекцій, інтерактивних лекцій, семінарів, практичних занять, самостійної роботи (підготовка есе, презентацій, рефератів), навчальної та виробничої практики, виконання курсових робіт
Система оцінювання
Формами підсумкового контролю є екзамени, заліки, диференційовані заліки, кваліфікаційний комплексний іспит зі спеціальності. Проміжний та поточний контроль здійсюється у формі виконання контрольних робіт, підготовки та захисту презентацій, реферативних досліджень тощо
Програмні компетентності
Загальні
1) Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
2) Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
3) Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
4) Здатність бути критичним і самокритичним.
5) Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями.
6) Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.
7) Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
8) Здатність працювати в команді та автономно.
9) Здатність спілкуватися іноземною мовою.
10) Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
11) Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
12) Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
13) Здатність проведення досліджень на належному рівні
14) Навички раціональної економічної поведінки та формування підприємницького мислення
Спеціальні
1) Усвідомлення структури філологічної науки та її теоретичних основ.
2) Здатність використовувати в професійній діяльності знання про мову як особливу знакову систему, її природу, функції, рівні.
3) Здатність використовувати в професійній діяльності знання з теорії та історії англійської та французької мов.
4) Здатність аналізувати діалектні та соціальні різновиди англійської та французької мов, описувати соціолінгвальну ситуацію.
5) Здатність використовувати в професійній діяльності системні знання про основні періоди розвитку зарубіжної і зокрема англійської літератур від давнини до ХХІ століття, еволюцію напрямів, жанрів і стилів, чільних представників та художні явища, а також знання про тенденції розвитку світового літературного процесу та української літератури.
6) Здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати англійську та французьку мови в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у різних сферах життя.
7) Здатність до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації мовленнєвих, літературних, фольклорних фактів, інтерпретації та перекладу англомовних текстів.
8) Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для розв’язання професійних завдань.
9) Усвідомлення засад і технологій створення текстів різних жанрів і стилів державною та англійською мовами.
10) Здатність здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та перекладацький аналіз текстів різних стилів і жанрів.
11) Здатність до надання консультацій з дотримання норм літературної мови та культури мовлення.
12) Здатність до організації ділової комунікації.
Програмні результати навчання
1. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та нефахівцями державною та англійською і франузькою мовами усно й письмово, використовувати їх для організації ефективної міжкультурної комунікації.
2. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати, впорядковувати, класифікувати й систематизувати.
3. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти.
4. Розуміти фундаментальні принципи буття людини, природи, суспільства.
5. Співпрацювати з колегами, представниками інших культур та релігій, прибічниками різних політичних поглядів тощо.
6. Використовувати інформаційні й комунікаційні технології для вирішення складних спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності.
7. Розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів.
8. Знати й розуміти систему мови, загальні властивості літератури як мистецтва слова, історію зарубіжної літератури, зокрема англійської та французької мов і літератур, і вміти застосовувати ці знання у професійній діяльності.
9. Характеризувати діалектні та соціальні різновиди англійської та французької мов, описувати соціолінгвальну ситуацію.
10. Знати норми літературної мови та вмити їх застосовувати у практичній діяльності.
11. Знати принципи, технології та прийоми створення усних і письмових текстів різних жанрів і стилів державною та англйською і французькою мовами.
12. Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють.
13. Аналізувати й інтерпретувати твори зарубіжної, зокрема англійської та французької, художньої літератури й усної народної творчості, визначати їхню специфіку й місце в літературному процесі.
14. Використовувати англійську і французьку мови в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній, професійній, науковій сферах життя.
15. Здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та перекладацький аналіз текстів різних стилів і жанрів.
16. Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції германістики, уміти застосовувати їх у професійній діяльності.
17. Збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти мови й мовлення й використовувати їх для розв’язання складних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання.
18. Мати навички управління комплексними діями або проєктами при розв’язанні складних проблем у професійній діяльності в галузі філології та перекладу та нести відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах.
19. Мати навички участі в наукових та/або прикладних дослідженнях у галузі філології.
20. Знати й розуміти сутність, форми та принципи підприємництва, організацію і функціонування підприємницької діяльності і вміти застосовувати ці знання у практичній діяльності.

Викладачі освітньої програми

Остап Бодик
Остап Бодик [email protected]

завідувач кафедри англійської філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Наталія Городнюк
Наталія Городнюк [email protected]

професор кафедри англійської філології, доктор філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Юлія Золотько
Юлія Золотько [email protected]

старший викладач кафедри англійської філології

Академічні профілі
Олена Павленко
Олена Павленко [email protected]

професор кафедри англійської філології, доктор філологічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України

Академічні профілі
Тетяна Розумна
Тетяна Розумна [email protected]

доцент кафедри англійської філології, кандидат педагогічних наук, доцент

Академічні профілі
Максим Стьопін
Максим Стьопін [email protected]

старший викладач кафедри англійської філології

Академічні профілі
Потрібна консультація або є запитання? Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами