бакалавр

Освітня програма «Міжнародне право»

Світ неухильно змінюється створюючи передумови для появи нових професій, які потребують високоякісних спеціалістів, які володіють методами та інструментами, необхідними для виконання певних обов’язків, розвиваються, поліпшуються та оновлюються майже щодня, здатних на пропонування креативного підходу до справи.

Обрати майбутню професію – дуже важливо що б робота приносила задоволення та кайфував від процесу. Твій вибір – юрист-міжнародник.

Сучасні виклики , які постали перед нашою державою формує попит на досвід у сфері міжнародного й європейського права.

Особливе значення набуває розвиток знань міжнародного права в умовах відновлення державності й захисту прав людини після спустошливих війн на шляху розбудови мирного, безпечного та справедливого правопорядку як на внутрішньодержавному й міжнародному рівнях.

Умови вступу Правила прийому на програму "Міжнародне право"
Вікторія Григор'єва
Вікторія Григор'єва [email protected] гарант освітньої програми, кандидат юридичних наук, доцент

Студенти вивчають природу і функцію міжнародного права, зміст доктрин, принципів і основних міжнародних юридичних інститутів, а також в опануванні практичних навичок застосування міжнародного права. Кар’єрну ефективність у майбутніх фахівців підвищують робота у команді, проведення переговорів, робота з програмним забезпеченням. Високі знання студентів дозволяють їм отримувати стипендії на навчання у Школі європейського права та управління в Афінах.

Профіль освітньої програми «Міжнародне право»
Вартість навчання (денна форма)
26218 ₴/рік
Вартість навчання (заочна форма)
12430 ₴/рік
є можливість навчання на бюджетній формі навчання
Умови вступу Правила прийому на програму "Міжнародне право"
Галузь знань
Міжнародні відносини
Спеціальність
Міжнародне право
Форми навчання
Денна, заочна
Освітня кваліфікація
Бакалавр міжнародного права
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Бакалавр
Спеціальність 293 «Міжнародне право»
Освітня програма «Міжнародне право»
Обсяг програми
240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців
Мова викладання
українська, англійська
Мета програми
Засвоєння здобувачами ґрунтовних комплексних теоретичних знань з міжнародного та європейського права та опанування практичних навичок задля здійснення юридичного аналізу міжнародних відносин, включаючи економіко-правові відносини, реалізуючи базові знання, вміннями, навички та інші компетентності, які необхідні у сфері професійної діяльності та/або в процесі навчання, що передбачає застосування основних національних, міжнародно-правових теорій та методів юридичної науки
Характеристика програми
Предметна область
Об’єкт вивчення – Міжнародне право як нормативна система та специфічний правовий регулятор міжнародних відносин. Вивчення міжнародного права побудовано на політико-правових доктринах, цінностях і принципах, в основі яких покладені права та основоположні свободи людини. Форми юридичних практик у сфері міжнародних гуманітарних відносин .
Цілі навчання – підготовка висококваліфікованих фахівців, які мають поглиблені знання з міжнародного та європейського права і належну кваліфікацію для юридичного аналізу міжнародних відносин та ефективної роботи в міжнародному оточенні на засадах оволодіння системою професійних правничих компетентностей.
Теоретичний зміст предметної області: знання про історію розвитку, методи, функції, галузі та інститути міжнародного права; правові процеси у сфері міждержавних відносин; зміст доктрини, основних теорій і концепцій міжнародного права; міжнародно-правові поняття та визначення; принципи та норми міжнародного права; теоретичні основи правотворчої і правозастосовчої діяльності; етичні стандарти правничої професії.
Методи, методики та технології – загальнонаукові й спеціальні методи дослідження, методи міжнародного публічного і міжнародного приватного права (диспозитивний, колізійний, матеріально-правовий тощо), методи порівняльного правознавства, професійні методики, застосування яких дозволяє вирішувати практичні завдання, зокрема методики правової оцінки поведінки чи діяльності індивідів і соціальних груп, ідентифікації правової проблеми та її вирішення на основі принципів права; цифрові технології.
Фокус програми
Загальна вища юридична освіта першого (бакалаврського) рівня. Акцент на здатності здійснювати ефективну прикладну та практичну діяльність у галузі міжнародного права, права Європейського Союзу та Ради Європи спрямовану на захист прав та інтересів суб’єктів права у міжнародних правовідносинах в міжнародних й державних організаціях і установах, органах місцевого самоврядування, організаціях приватного сектору. Ключові слова: міжнародне право; міжнародні правовідносини; правове регулювання міжнародних відносин; принципи міжнародного права; застосування норм міжнародного приватного та публічного права; міжнародні організації; захист прав людини.
Орієнтація програми
Академічна та професійна орієнтація. Акцент на особистісних та групових компетентностях вирішення практичних завдань у межах широкого кола галузей права, на вільне орієнтування та застосування національного законодавства та міжнародного права.
Особливості програми
Особливість освітньої програми полягає у міждисциплінарній та багатопрофільній підготовці професіоналів, які обізнані у питаннях міжнародного права, усвідомлюють визначальну роль правника в утвердженні верховенства права через захист прав і свобод людини та здатні задовольнити відповідний попит ринку праці фахівців міжнародного гуманітарного права, зокрема в об’єднаних територіальних громадах, органах місцевого самоврядування, місцевої виконавчої влади, професійних правничих самоврядних об’єднаннях. Освітня програма надає можливість здобувачам вищої освіти опанувати фахові знання, вміння та навички, набути компетентності, які цілком розширюють можливості випускників на ринку праці. Наявність серед освітніх компонентів освітньої програми навчальної та виробничих практик забезпечує набуття практичного досвіду розв’язання юридичних проблем різного рівня з урахуванням сучасних тенденцій та закономірностей розвитку міжнародного та європейського права.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Працевлаштування на посади відповідно до Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010), які потребують наявності вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 293 «Міжнародне право», зокрема: - у системі центральних органів виконавчої влади, в юридичних особах різних за організаційно-правової формою, формою власності та видами діяльності (судовий секретар, виконавець та розпорядник; помічник керівника; референт, помічник адвоката, помічник нотаріуса, помічник судді; аташе, дипломатичний агент); - в органах місцевого самоврядування, громадських організаціях, благодійних фондах, та інших суб’єктів, що здійснюють діяльність у сфері міжнародного права (офісний службовець, консультант) - у міжнародних міжурядових та неурядових організаціях (зокрема, асистент координатора програм, помічник керівника, референт).
Продовження освіти
Можливість продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальностями «Міжнародне право», «Право» або суміжною (що узгоджується з отриманим дипломом бакалавра). Набуття додаткових кваліфікацій в системі освіти дорослих.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Студентоцентроване та проблемно-орієнтоване навчання, що базується на застосуванні інноваційних підходів та інтерактивних освітніх технологій. Теоретичне навчання здійснюється на основі поєднання лекційних та семінарських (практичних) занять з самостійною роботою здобувача вищої освіти з використанням методів дистанційного та змішаного навчання з використанням платформ Zoom, Moodle тощо. Практична підготовка передбачає проходження навчальної та виробничих практик.
Система оцінювання
Проміжний та поточний контроль у формі усних та письмових опитувань, проходження тестувань, підготовки та захисту презентацій, реферативних досліджень, розробка й захист кейсів, самооцінка студента за питаннями для самоконтролю, колоквіум. підготовка мультимедійних презентацій; підготовка проєктів договорів; підготовка тез та статей, Формами підсумкового контролю є екзамени, заліки, а також диференційований залік, який проводиться для оцінювання якості виконання та захисту курсових робіт, практичної підготовки. Підсумкова атестація шляхом проведення атестаційного екзамену з англійської мови; атестаційного екзамену зі спеціальності.
Програмні компетентності
Загальні
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
Здатність спілкуватися іноземною мовою.
Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.
Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
Здатність бути критичним і самокритичним.
Здатність працювати в команді.
Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства; усвідомлення цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідності його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми.
Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
Прагнення до збереження навколишнього середовища.
Спеціальні
Здатність застосовувати знання з основ теорії та філософії права, знання і розуміння структури правничої професії та її ролі у суспільстві.
Здатність розуміти природу, динаміку, принципи організації міжнародних відносин, форми та способи їх реалізації, типи та види міжнародних акторів, їх роль в сучасних міжнародних відносинах та міжнародній політиці.
Здатність захищати національні інтереси власної держави за допомогою міжнародно-правових інструментів.
Здатність аналізувати ретроспективи розвитку правових явищ та процесів у контексті їх впливу на сучасну правову систему.
Уміння здійснювати юридичний аналіз та юридичну кваліфікацію явищ міжнародного життя на основі міжнародно-правових норм.
Цінування та повага до гідності людини як найвищої соціальної цінності, розуміння її правової природи.
Здатність застосовувати Конвенцію про захист прав людини та основоположних свобод, а також прецедентну практику Європейського суду з прав людини.
Здатність застосовувати норми та інститути міжнародного публічного права, а також міжнародного приватного права.
Здатність здійснювати порівняльний аналіз окремих правових інститутів права Європейського Союзу та Ради Європи і правової системи України.
Здатність застосовувати норми та інститути міжнародного і національного права.
Здатність застосовувати правові принципи та доктрини.
Здатність використовувати бази даних органів юстиції та інформаційні технології необхідні під час здійснення юридичної діяльності.
Здатність використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного встановлення певних обставин.
Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти.
Здатність аналізувати правові проблеми та обґрунтовувати правові позиції.
Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ.
Здатність до консультування з правових питань, зокрема, можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, належного дотримання норм щодо нерозголошення персональних даних та конфіденційної інформації.
Здатність до самостійної підготовки проєктів актів правозастосування.
Здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх правового характеру і значення.
Уміння здійснювати ефективну комунікацію в мультикультурному середовищі (українською та іноземною мовою).
Уміння розуміти особливості міжнародно-правових явищ, прогнозувати основні напрямки розвитку міжнародного права.
Здатність адаптувати та використовувати міжнародно-правові норми та принципи в національній правовій системі.
Уміння вести дипломатичне та ділове листування, працювати з міжнародними документами: договорами, актами міжнародних організацій тощо, аналізувати їхній характер і юридичний статус, складати проекти й супровідну документацію українською й іноземними мовами.
Програмні результати навчання
Використовувати базові знання з історичних, культурних, політичних, соціальних, економічних засад розвитку суспільства.
Визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь невідомих умов та обставин.
Знати та розуміти міжнародні стандарти прав людини, положення Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також практику Європейського суду з прав людини.
Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел.
Знати та розуміти основи права Європейського Союзу.
Давати короткий правовий висновок щодо окремих фактичних обставин з достатньою обґрунтованістю.
Оцінювати недоліки і переваги певних правових аргументів, аналізуючи відому проблему.
Складати та узгоджувати план власного прикладного дослідження і самостійно збирати матеріали за визначеними джерелами.
Застосовувати інститути міжнародного публічного права, а також міжнародного приватного права.
Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна допомога, і діяти відповідно до отриманих рекомендацій.
Вільно спілкуватись державною та іноземною мовами як усно, так і письмово, із застосуванням правничої термінології.
Мати базові навички риторики.
Доносити до респондента матеріал з певної правової проблематики доступно і зрозуміло.
Знати та розуміти особливості реалізації та застосування норм національного і міжнародного матеріального і процесуального права.
Формулювати концептуальні схеми вирішення міжнародно-правових і національно-правових проблем, аналізувати правові концепції на предмет логічної послідовності та практичної адекватності.
Використовувати аналітичний та методологічний інструментарій для розуміння сутності та використання теоретичних знань з міжнародних відносин, міжнародного права, права ЄС та порівняльного права при вирішенні практичних завдань.
Використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та вторинних джерел для правничої діяльності.
Вільно використовувати для правничої діяльності доступні інформаційні технології і бази даних.
Використовувати комп’ютерні програми, необхідні у правничій діяльності.
Працювати в команді, забезпечуючи виконання завдань команди.
Застосовувати в професійній діяльності основні сучасні правові доктрини, цінності та принципи функціонування національної правової системи.
Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів.
Виокремлювати і аналізувати юридично значущі факти і робити обґрунтовані правові висновки.
Готувати проєкти необхідних актів застосування права відповідно до правового висновку зробленого у різних правових ситуаціях.
Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях.
Демонструвати фундаментальні знання іноземної мови, розуміти основні ідеї складних текстів іноземною мовою, використовувати письмову й усну інформацію іноземною мовою при виконанні інших задач діяльності, робити детальні повідомлення з широкого кола питань, викладати свій погляд на певну проблему.
Викладачі освітньої програми
Вячеслав Волік
Вячеслав Волік професор кафедри права, доктор юридичних наук, професор Академічні профілі
Вікторія Григор'єва
Вікторія Григор'єва завідувач кафедри права, кандидат юридичних наук, доцент Академічні профілі
Юлія Камардіна
Юлія Камардіна доцент кафедри права, кандидат юридичних наук Академічні профілі
Любов Князькова
Любов Князькова доцент кафедри права, кандидат юридичних наук, доцент Академічні профілі
Дар’я Лісова
Дар’я Лісова доцент кафедри права, кандидат юридичних наук, доцент Академічні профілі
Анна Політова
Анна Політова доцент кафедри права, кандидат юридичних наук, доцент Академічні профілі
Борис Свірський
Борис Свірський професор кафедри права, кандидат юридичних наук, доцент Академічні профілі
Євген Черних
Євген Черних доцент кафедри права, кандидат юридичних наук, доцент Академічні профілі
Потрібна консультація або є запитання? Маєте пропозиції з вдосконалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами
Ваше повідомлення успішно відправлено!
Ми надамо вам відповідь найближчім часом.