бакалавр

Освітня програма «Кібербезпека»

Програма спрямована на підготовку фахівців, які здатні запобігати кібератакам і втручанню на об’єкти інформаційної діяльності. Її обирають ті, хто прагне навчитися захищати мережі та системи, встановлювати й оновлювати апаратне і програмне забезпечення, забезпечувати безпеку організації.

Умови вступу Дізнайтесь правила прийому на освітню програму "Кібербезпека"
Ганна Мартинюк
Ганна Мартинюк [email protected] гарант освітньої програми, кандидат технічних наук, доцент

Студенти вивчають програмування, принципи побудови комплексних систем захисту інформації, методи захисту інформації в комп’ютерних системах і мережах. Заняття проходять на сучасному обладнанні з кібербезпеки, а також кіберполігоні Rangeforse. Теоретичні знання і практичні вміння майбутні фахівці підкріплюють під час проходження практик на підприємствах і у підрозділах із захисту інформації.

Профіль освітньої програми «Кібербезпека»
Вартість навчання (денна форма)
26218 ₴/рік
Вартість навчання (заочна форма)
10750 ₴/рік
є можливість навчання на бюджетній формі навчання
Умови вступу Дізнайтесь правила прийому на освітню програму "Кібербезпека"
Галузь знань
Інформаційні технології
Спеціальність
Кібербезпека та захист інформації
Форми навчання
Денна, заочна
Освітня кваліфікація
Бакалавр з кібербезпеки
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Бакалавр
Спеціальність 125 «Кібербезпека»
Освітня програма «Кібербезпека»
Обсяг програми
240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців
Мова викладання
українська
Мета програми
Підготовка кваліфікованих, конкурентоспроможних, інтегрованих у європейський та світовий науково-освітній простір фахівців з інформаційної та кібербезпеки, здатних вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми інформаційної безпеки, захищеності інформаційного і кіберпросторів держави в цілому та окремих суб’єктів. ОПП Кібербезпека відповідає місії МДУ, у якій наголошується щодо продукування та реалізації проривних моделей розвитку людського капіталу, зміцнення науково-освітнього та інноваційного потенціалу України.
Характеристика програми
Предметна область
Об’єкти професійної діяльності випускників:
- об’єкти інформатизації, включаючи комп’ютерні, автоматизовані, телекомунікаційні, інформаційні, інформаційно-аналітичні, інформаційно-телекомунікаційні системи, інформаційні ресурси й технології;
- технології забезпечення безпеки інформації;
- процеси управління інформаційною та/або кібербезпекою об'єктів, що підлягають захисту.

Знання:
- законодавчої, нормативно-правової бази України та вимог відповідних міжнародних стандартів і практик щодо здійснення професійної діяльності;
- принципів супроводу систем та комплексів інформаційної та/або кібербезпеки;
- теорії, моделей та принципів управління доступом до інформаційних ресурсів; теорії систем управління інформаційною та/або кібербезпекою;
- методів та засобів виявлення, управління та ідентифікації ризиків;
- методів та засобів оцінювання та забезпечення необхідного рівня захищеності інформації;
- методів та засобів технічного та криптографічного захисту інформації;
- сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;
- сучасного програмно-апаратного забезпечення інформаційно-комунікаційних технологій;
- автоматизованих систем проектування.

Методи, методики, інформаційно-комунікаційні технології та інші технології забезпечення інформаційної та/або кібербезпеки.

Інструменти та обладнання:
- системи розробки, забезпечення, моніторингу та контролю про-цесів інформаційної та/або кібербезпеки;
- сучасне програмно-апаратне забезпечення інформаційно-кому-нікаційних технологій.
Фокус програми
Загальна підготовка фахівців в галузі інформаційних технологій, які володіють компетентностями, необхідними для встановлення та підтримки мереж та систем, їх конкретних компонентів; адміністрування системи управління даними, що дозволяють безпечно зберігати, запитувати, захищати та використовувати дані.
Орієнтація програми
Освітньо-професійна
Особливості програми
Особливість програми полягає у комплексному підході, який орієнтований на підготовку фахівця з потужною теоретичною та практичною базою для підготовки адміністратора мереж та систем. Освітня програма корелюється з професійним стандартом «Адміністратор мереж та систем» затвердженим Наказом Адміністрації Держспецзв’язку № 25 від 25 листопада 2022 р.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Бакалавр з кібербезпеки здатний виконувати професійні види робіт згідно з Національною рамкою кваліфікацій та Національним класифікатором України, а також з професійним стандартом «Адміні-стратор мереж та систем» затвердженого Наказом Адміністрації Держспецзв’язку № 25 від 25 листопада 2022 р. Основна:
3439 Фахівець з організації інформаційної безпеки. Фахівець із організації захисту інформації з обмеженим доступом
2139.2 Молодший адміністратор мереж і систем
Додаткова:
3121 Фахівець з інформаційних технологій
3119 Технік (сфера захисту інформації)
Продовження освіти
Можливість продовжити навчання за освітньою програмою ступеня магістра
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Студентоцентроване та проблемно-орієнтоване навчання, що базується на застосуванні інноваційних підходів та інтерактивних освітніх технологій. Теоретичне навчання здійснюється на основі поєднання лекційних, семінарських (практичних) та лабораторних занять з самостійною роботою студента. Практична підготовка передбачає проходження навчальної, виробничої те переддипломної практик.
Система оцінювання
Формами підсумкового контролю є екзамени, заліки, а також диференційовані заліки, які проводяться для оцінювання якості виконання та захисту індивідуальних проектних завдань та звітів з практики. Проміжний та поточний контроль здійснюється у формі виконання модульних контрольних робіт; підготовки та захисту проєктів, презентацій, реферативних досліджень; здійснення кейс-стаді тощо
Програмні компетентності
Загальні
1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії
3.Здатність професійно спілкуватися державною та іноземною мовами як усно, так і письмово
4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми за професійним спрямуванням
5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації
6. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, вер-ховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні
7. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку сус-пільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здо-рового способу життя
8. Здатність до адаптації та дії у новій ситуації
9. Здатність до вибору стратегії спілкування, працювати в команді
10. Здатність дотримуватися правил та норм з безпеки та охорони праці, зокрема щодо безпечної експлуатації електронного устаткування та електричного обладнання
Спеціальні
1. Здатність застосовувати законодавчу та нормативно-правову бази, а також державні та міжнародні вимоги, практики і стандарти з метою здійснення професійної діяльності в галузі інформаційної та/або кібербезпеки
2. Здатність до використання інформаційно-комунікаційних технологій, сучасних методів і моделей інформаційної безпеки та/або кібербезпеки
3. Здатність до використання програмних та програмно-апаратних комплексів засобів захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах
4. Здатність забезпечувати неперервність бізнесу згідно встановленої політики інформаційної та /або кібербезпеки
5. Здатність забезпечувати захист інформації, що обробляється в інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах з метою реалізації встановленої політики інформаційної та /або кібербезпеки.
6. Здатність відновлювати штатне функціонування інформаційних, інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) систем після реалізації загроз, здійснення кібератак, збоїв та відмов різних класів та походження
7. Здатність впроваджувати та забезпечувати функціонування комплексних систем захисту інформації (комплекси нормативно-правових, організаційних та технічних засобів і методів, процедур, практичних прийомів та ін.)
8. Здатність здійснювати процедури управління інцидентами, проводити розслідування, надавати їм оцінку
9. Здатність здійснювати професійну діяльність на основі впровадженої системи управління інформаційною та /або кібербезпекою
10. Здатність застосовувати методи та засоби криптографічного та технічного захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності
11. Здатність виконувати моніторинг процесів функціонування інформаційних, інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) систем згідно встановленої політики інформаційної та /або кібербезпеки
12. Здатність аналізувати, виявляти та оцінювати можливі загрози, ураз-ливості та дестабілізуючі чинники інформаційному простору та інфор-маційним ресурсам згідно з встановленою політикою інформаційної та /або кібербезпеки
13. Здатність розроблювати та документувати стандартні операційні процедури адміністрування систем щодо захисту інформації
14. Здатність підтримувати програмне та інше забезпечення систем управління базами даних
15. Здатність впроваджувати стандарти управління даними, вимоги і специфікації
16. Здатність проводити періодичне обслуговування системи та мережі
17. Здатність вирішувати проблеми з апаратним /програмним інтерфейсом та проблеми сумісності
Програмні результати навчання
1. застосувати знання державної та іноземних мов з метою забезпечення ефективності професійної комунікації
2. організувати власну професійну діяльність, обирати оптимальні методи та способи розв’язування складних спеціалізованих задач та практичних проблем у професійній діяльності, оцінювати їхню ефективність
3. використовувати результати самостійного пошуку, аналізу та синтезу інформації з різних джерел для ефективного рішення спеціалізованих задач професійної діяльності
4. аналізувати, аргументувати, приймати рішення при розв’язанні складних спеціалізованих задач та практичних проблем у професійній діяльності, які характеризуються комплексністю та неповною визначеністю умов, відповідати за прийняті рішення
5. адаптуватися в умовах частої зміни технологій професійної діяльності, прогнозувати кінцевий результат
6. критично осмислювати основні теорії, принципи, методи і поняття у навчанні та професійній діяльності
7. діяти на основі законодавчої та нормативно-правової бази України та вимог відповідних стандартів, у тому числі міжнародних в галузі інформаційної та /або кібербезпеки
8. готувати пропозиції до нормативних актів щодо забезпечення інформаційної та /або кібербезпеки
9. впроваджувати процеси, що базуються на національних та міжнародних стандартах, виявлення, ідентифікації, аналізу та реагування на інциденти інформаційної та /або кібербезпеки
10. виконувати аналіз та декомпозицію інформаційно-телекомунікаційних систем
11. виконувати аналіз зв’язків між інформаційними процесами на віддалених обчислювальних системах
12 розробляти моделі загроз та порушника
13 аналізувати проекти інформаційно-телекомунікаційних систем базуючись на стандартизованих технологіях та протоколах передачі даних
14 вирішувати завдання захисту програм та інформації, що обробляється в інформаційно-телекомунікаційних системах програмно-апаратними засобами та давати оцінку результативності якості прийнятих рішень
15 використовувати сучасне програмно-апаратне забезпечення інформаційно-телекомунікаційних технологій
16 реалізовувати комплексні системи захисту інформації в автоматизованих системах (АС) організації (підприємства) відповідно до вимог нормативно-правових документів
17 забезпечувати процеси захисту та функціонування інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) систем на основі практик, навичок та знань, щодо структурних (структурно-логічних) схем, топології мережі, сучасних архітектур та моделей захисту електронних інформаційних ресурсів з відображенням взаємозв’язків та інформаційних потоків, процесів для внутрішніх і віддалених компонент
18 використовувати програмні та програмно-апаратні комплекси захисту інформаційних ресурсів
19 застосовувати теорії та методи захисту для забезпечення безпеки інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах
20 забезпечувати функціонування спеціального програмного забезпечення, щодо захисту інформації від руйнуючих програмних впливів, руйнуючих кодів в інформаційно-телекомунікаційних системах
21 вирішувати задачі забезпечення та супроводу (в тому числі: огляд, тестування, підзвіт-ність) системи управління доступом згідно встановленої політики безпеки в інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах
22 вирішувати задачі управління процедурами ідентифікації, автентифікації, авторизації процесів і користувачів в інформаційно-телекомунікаційних системах згідно встановленої політики інформаційної та /або кібербезпеки
23 реалізовувати заходи з протидії отриманню несанкціонованого доступу до інформаційних ресурсів і процесів в інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах
24 вирішувати задачі управління доступом до інформаційних ресурсів та процесів в інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах на основі моде-лей управління доступом (мандатних, дискреційних, рольових)
25 забезпечувати введення підзвітності системи управління доступом до електронних інформаційних ресурсів і процесів в інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах з використанням журналів реєстрації подій, їх аналізу та встановлених процедур захисту
26 впроваджувати заходи та забезпечувати реалізацію процесів попередження отриманню несанкціонованого доступу і захисту інформаційних, інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) систем на основі еталонної моделі взаємодії відкритих систем
27 вирішувати задачі захисту потоків даних в інформаційних, інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах
28 аналізувати та проводити оцінку ефективності та рівня захищеності ресурсів різних класів в інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах в ході проведення випробувань згідно встановленої політики інформаційної та /або кібербезпеки
29 здійснювати оцінювання можливості реалізації потенційних загроз інформації, що обробляється в інформаційно-телекомунікаційних системах та ефективності використання комплексів засобів захисту в умовах реалізації загроз різних класів
30 здійснювати оцінювання можливості несанкціонованого доступу до елементів інформаційно-телекомунікаційних систем
31 застосовувати теорії та методи захисту для забезпечення безпеки елементів інформаційно-телекомунікаційних систем
32 вирішувати задачі управління процесами відновлення штатного функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем з використанням процедур резервування згідно встановленої політики безпеки
33 вирішувати задачі забезпечення безперервності бізнес процесів організації на основі теорії ризиків
34 приймати участь у розробці та впровадженні стратегії інформаційної безпеки та/або кібербезпеки відповідно до цілей і завдань організації
35 вирішувати задачі забезпечення та супроводу комплексних систем захисту інформації, а також протидії несанкціонованому доступу до інформаційних ресурсів і процесів в інформа-ційних та інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах згідно встановленої політики інформаційної і\або кібербезпеки
36 виявляти небезпечні сигнали технічних засобів
37 вимірювати параметри небезпечних та завадових сигналів під час інструментального контролю процесів захисту інформації та визначати ефективність захисту інформації від витоку технічними каналами відповідно до вимог нормативних документів системи технічного захисту інформації
38 інтерпретувати результати проведення спеціальних вимірювань з використанням технічних засобів, контролю характеристик інформаційно-телекомунікаційних систем відповідно до вимог нормативних документів системи технічного захисту інформації
39 проводити атестацію (спираючись на облік та обстеження) режимних територій (зон), приміщень тощо в умовах додержання режиму секретності із фіксуванням результатів у відпові-дних документах
40 інтерпретувати результати проведення спеціальних вимірювань з використанням технічних-засобів, контролю характеристик ITC відповідно до вимог нормативних документів системи технічного захисту інформації
41 забезпечувати безперервність процесу ведення журналів реєстрації подій та інцидентів на основі автоматизованих процедур
42 впроваджувати процеси виявлення, ідентифікації, аналізу та реагування на інциденти інформаційної і/або кібербезпеки
43 застосовувати національні та міжнародні регулюючі акти в сфері інформаційної безпеки та/ або кібербезпеки для розслідування інцидентів
44 вирішувати задачі забезпечення безперервності бізнес-процесів організації на основі тео-рії ризиків та встановленої системи управління інформаційною безпекою, згідно з вітчизняними та міжнародними вимогами та стандартами
45 застосовувати різні класи політик інформаційної безпеки та/ або кібербезпеки, що базуються на ризик-орієнтованому контролі доступу до інформаційних активів
46 здійснювати аналіз та мінімізацію ризиків обробки інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах
47 вирішувати задачі захисту інформації, що обробляється в інформаційно-телекомунікацій-них системах з використанням сучасних методів та засобів криптографічного захисту інформації
48 виконувати впровадження та підтримку систем виявлення вторгнень та використовувати компоненти криптографічного захисту для забезпечення необхідного рівня захищеності інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах
49 забезпечувати належне функціонування системи моніторингу інформаційних ресурсів і процесів в інформаційно-телекомунікаційних системах
50 забезпечувати функціонування програмних та програмно-апаратних комплексів виявлення вторгнень різних рівнів та класів (статистичних, сигнатурних, статистично-сигнатурних)
51 підтримувати працездатність та забезпечувати конфігурування систем виявлення вторгнень в інформаційно-телекомунікаційних системах;
52 використовувати інструментарій для моніторингу процесів в інформаційно-телекомунікаційних системах
53 вирішувати задачі аналізу програмного коду на наявність можливих загроз
54 усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод і громадянина в Україні
Викладачі освітньої програми
Олексій Альохін
Олексій Альохін професор кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, доктор економічних наук, професор Академічні профілі
Ольга Демідко
Ольга Демідко доцент кафедри культурології, кандидат історичних наук Академічні профілі
Сфера інтересів
Яна Зоська
Яна Зоська професор кафедри філософії та соціології, доктор соціологічних наук, професор Академічні профілі
Вікторія Іванова
Вікторія Іванова доцент кафедри раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища, кандидат економічних наук, доцент Академічні профілі
Ганна Мартинюк
Ганна Мартинюк в. о. завідувача кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, кандидат технічних наук, доцент Академічні профілі
Надія Марченко
Надія Марченко доцент кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, кандидат технічних наук, доцент Академічні профілі
Андрій Міщенко
Андрій Міщенко професор кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, доктор технічних наук, професор Академічні профілі
Анастасія Трофименко
Анастасія Трофименко доцент кафедри політології та міжнародних відносин, кандидат політичних наук, доцент Академічні профілі
Діана Шебаніц
Діана Шебаніц доцент кафедри права, кандидат історичних наук , доцент Академічні профілі
Потрібна консультація або є запитання? Маєте пропозиції з вдосконалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами
Ваше повідомлення успішно відправлено!
Ми надамо вам відповідь найближчім часом.