магістр

Освітня програма «Журналістика. Медіакомунікації та зв’язки з громадськістю»

При розробці програми та формуванні її освітніх компонентів вивчався досвід провідних закладів вищої освіти України, Великої Британії, Ірландії, Швеції, Польщі, Австрії. Це стало можливим завдяки участі у проєкті Еразмус+ DESTIN «Журналістська освіта задля демократії в Україні: розвиваємо стандарти, доброчесність та професіоналізм». Випускники освітньої програми є фахівцями з комунікацій, які на основі ґрунтовних теоретичних знань, сформованих професійних компетентностей креативного і критичного мислення, розвинутих навичок аналізу, здатні забезпечити діяльність, оптимізацію, просування та інноваційний розвиток медіакомунікацій і зв’язків з громадськістю.

Детальніше про програму: умови зарахування, навчання, працевлаштування

Умови вступу дізнайтесь про правила прийому на освітню програму "Журналістика. Медіакомунікації та зв’язки з громадськістю"
Тетяна Іванова
Тетяна Іванова [email protected] гарант освітньо-професійної програми, доктор педагогічний наук, професор

Магістранти вивчають методологію наукових досліджень, теорію та історію соціальних комунікацій, новітні медіа, зв'язки з громадськістю, маркетинг, інтегровані комунікаційні технології, рекламу, іноземну мову у професійному середовищі. Майбутні фахівці проходять практику на базі відділів інформації та зв’язків з громадськістю, редакціях ЗМІ, професійних журналістських організаціях. На базі Лабораторії медіаграмотності та медіадосліджень магістранти відвідують просвітницькі заходи та проводять наукові дослідження з блогінгу і цифрових медіа.

Профіль освітньої програми «Журналістика. Медіакомунікації та зв’язки з громадськістю»
Вартість навчання (денна форма)
48730 ₴/рік
Вартість навчання (заочна форма)
17060 ₴/рік
є можливість навчання на бюджетній формі навчання
Умови вступу дізнайтесь про правила прийому на освітню програму "Журналістика. Медіакомунікації та зв’язки з громадськістю"
Галузь знань
Журналістика
Спеціальність
Журналістика
Форми навчання
Денна, заочна
Освітня кваліфікація
Магістр журналістики: аналітик комунікацій, фахівець зі зв’язків з громадськістю, контент-менеджер
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Магістр
Спеціальність 061 «Журналістика»
Освітня програма «Журналістика. Медіакомунікації та зв’язки з громадськістю»
Обсяг програми
90 кредитів ЄКТС, 1 рік 4 місяці
Мова викладання
українська, англійська
Наявність акредитації
Міністерство освіти і науки України Сертифікат НД №0585934
Переглянути сертифікат
Мета програми
Підготовка фахівців з медіакомунікацій та зв’язків з громадськістю, конкурентоспроможних на національному та міжнародному ринках праці, які володіють знанням новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, методів верифікації та аналізу даних, креативним мисленням та здатних розв’язувати складні задачі у сфері медіакомунікацій та зв’язків з громадськістю на основі використання інноваційних підходів та генерування оптимальних рішень щодо розвитку медіакомунікацій на глобальному та національному рівнях та вирішення головного завдання зв’язків з громадськістю – гармонізації соціальних відносин.
Характеристика програми)
Предметна область
Об’єкт діяльності: закономірності функціонування журналістики у різних її виявах, видах, формах, технологіях та сферах використання (власне журналістика, видавнича діяльність, редагування, медіакомунікації, медіапродюсування, реклама, зв’язки з громадськістю тощо) у ретроспективній, поточній та перспективній площинах.
Цілі навчання: набуття здатності розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері журналістики.
Теоретичний зміст предметної області: комунікаційні процеси в суспільстві (власне журналістська, видавнича, рекламна та ін.діяльність) та їх репрезентація у широкому спектрі медіапродуктів; типологія, структура і соціальні функції сучасних комунікаційних технологій; медіа у системі соціального управління та самоорганізації суспільства; медіавпливи на масову свідомість на глобальному, регіональному та локальному рівнях.
Методи, методики та технології: збір, оброблення й аналіз/перевірка фактичної інформації, типологізація та класифікація досліджуваних об’єктів; контент-аналіз медіапродуктів; моніторинг відображення суспільних процесів у системі медіа; методики діагностики, експертизи та прогнозування; комунікаційні технології;сучасні цифрові технології.
Інструменти та обладнання: сучасна комп’ютерна техніка та мультимедійне обладнання, інформаційні, бібліотечні ресурси та спеціальне програмне забезпечення, що застосовується для оброблення та візуалізації даних у різних сферах журналістської діяльності.
Фокус програми
Загальна
Орієнтація програми
Академічна, освітньо-професійна
Особливості програми
Особливістю програми є її орієнтація на підготовку фахівців з медіакомунікацій та зв’язків з громадськістю, які на основі загальної гуманітарної підготовки, сформованих здатностей креативного і критичного мислення, розвинутих аналітичних навичок, здатні здійснювати ефективні комунікації на глобальному і національному рівнях як засобами медіа, так і шляхом професійного використання інструментів, технік та технологій зв’язків з громадськістю. Наявність серед освітніх компонентів освітньої програми переддипломної практики забезпечує набуття практичного досвіду розв’язання проблем у сфері медіакомунікацій та зв’язків з громадськістю. При розробці освітньої програми та формуванні її освітніх компонентів враховано досвід провідних вітчизняних та зарубіжних ЗВО щодо реалізації програм журналістської та медіаосвіти.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Працевлаштування на посади відповідно до Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010), які потребують наявності вищої освіти зі спеціальності 061 Журналістика. Магістр може обіймати посади і робочі місця у редакціях різних медіаструктур, видавництвах, інформаційних, рекламних та PR-агенціях, закладах освіти відповідного профілю, наукових установах, дослідницьких центрах.
Продовження освіти
Магістр може продовжити навчання за програмою третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти та набувати додаткових кваліфікацій у системі освіти дорослих.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Студентоцентроване та проблемно-орієнтоване навчання, що базується на застосуванні інноваційних підходів та інтерактивних освітніх технологій. Теоретичне навчання здійснюється на основі поєднання лекційних, семінарських (практичних) та лабораторних занять з самостійною роботою студента. Практична підготовка передбачає проходження переддипломної практики.
Система оцінювання
диференційовані заліки, які проводяться для оцінювання якості виконання та захисту кваліфікаційної роботи та звіту з практики. Проміжний та поточний контроль здійснюється у формі виконання модульних контрольних робіт; підготовки та захисту проектів, презентацій, реферативних досліджень; здійснення кейс-стаді тощо.
Програмні компетентності
Загальні
ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК02. Здатність планувати час та управляти ним.
ЗК03. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК04. Здатність спілкуватися іноземною мовою як усно, так і письмово.
ЗК05. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК06. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК07. Здатність розробляти проєкти та управляти ними.
ЗК08. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня.
ЗК09. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
Спеціальні
СК01. Здатність використовувати спеціалізовані концептуальні знання з теорії та історії журналістики, новітні технологічні досягнення для розв’язання задач дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері журналістики.
СК02. Здатність критично осмислювати проблеми у сфері журналістики та дотичні до них міждисциплінарні проблеми.
СК03. Здатність приймати ефективні рішення у сфері журналістики.
СК04. Здатність управляти робочими або навчальними процесами у сфері журналістики, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів.
СК05. Здатність зрозуміло і недвозначно доносити власні висновки з питань журналістики, а також знання та пояснення, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються.
СК06. Здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі журналістики у широких та/або мультидисциплінарних контекстах, за умов неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності.
СК07. Здатність забезпечувати та оцінювати стратегічний розвиток команди.
СК 08 Здатність створювати контент, адаптований до типу видання, іноземною мовою (англійська).
СК 09 Здатність забезпечувати фахову промоцію медіа або окремих медіаматееріалів в цифровому середовищі українською та іноземними мовами (англійська).
СК 10 Здатність аналізувати, обробляти та створювати візуальний контент в цифровому середовищі відповідно до запитів цільової аудиторії.
Програмні результати навчання
РН01. Приймати ефективні рішення з проблем журналістики, у тому числі в умовах багатокритеріальності, неповних чи суперечливих інформації та вимог.
РН02. Аналізувати та оцінювати потенційний вплив розвитку технологій на сучасний стан та розвиток журналістики.
РН 03. Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, та перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження.
РН04. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і письмово для обговорення професійної діяльності, результатів досліджень та інновацій, пошуку та аналізу відповідної інформації.
РН05. Генерувати нові ідеї та використовувати сучасні технології під час створення медіапродуктів.
РН06. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових досліджень та практичної діяльності.
РН07. Дискутувати зі складних комунікаційних проблем, пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх розв’язання.
РН08. Використовувати передові знання і методики у процесі дослідження діяльності та створення нових медіаінституцій.
РН09. Проводити порівняльний аналіз законодавчої бази та діяльності окремих медіаінституцій України та країн Європейського Союзу. РН10. Мати практичні навички розв’язання проблем, пов’язаних з організацією нових медіаустанов та інституцій.
РН11. Брати продуктивну участь у розробленні проєктів документів, що регламентують діяльність в усіх сферах журналістики, обґрунтовувати суспільну потребу в їх прийнятті, прогнозувати результати їх впливу на суспільство.
РН12. Розробляти та реалізовувати інноваційні та дослідницькі проєкти у сфері журналістики з урахуванням правових, соціальних, економічних та етичних аспектів.
РН13. Організовувати роботу колективу, забезпечувати професійний розвиток його членів та досягнення поставлених цілей.
РН14. Аналізувати, обробляти та створювати вербальний та невербальний контент з використанням цифрових майданчиків, сервісів, додатків та технологій в цифровому просторі.
РН 15. Генерувати мультимедійний контент, адаптований до мобільних додатків та технологій для вирішення професійних завдань.

Обов'язкові дисципліни

Студенти що навчаються за освітньою програмою «Журналістика. Медіакомунікації та зв’язки з громадськістю» під час навчання мають можливість самостійно обрати 25% навчальних дисциплін з каталогу вибіркових дисциплін

Викладачі освітньої програми

Світлана Безчотнікова
Світлана Безчотнікова [email protected]

професор кафедри соціальних комунікацій, доктор філологічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України

Академічні профілі
Тетяна Іванова
Тетяна Іванова [email protected]

завідувач кафедри соціальних комуникацій, доктор педагогічний наук, професор

Академічні профілі
Єлизавета Тарапата
Єлизавета Тарапата [email protected]

асистент кафедри соціальних комунікацій

Академічні профілі
Максим Фоломєєв
Максим Фоломєєв m.folomіeі[email protected]

доцент кафедри соціальних комунікацій, кандидат політичних наук, доцент

Академічні профілі
Потрібна консультація або є запитання? Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами