магістр

Освітня програма «Врегулювання конфліктів та медіація»

Розвиток людського суспільства завжди супроводжувався конфліктами, бо всі суспільні процеси є складними за своєю суттю та передбачають наявність різних, часто протилежних, інтересів, цілей, задач. Саме тому врегулювання конфліктів завжди було важливою та актуальною сферою професійної діяльності. Російська агресія ще більше актуалізувала це питання та створила нову сферу виникнення конфліктів – за лінією внутрішньо переміщених осіб та приймаючих громад. В контексті цього надзвичайно зросла потреба в фахівцях, які спеціалізуються на врегулюванні конфліктів та здійсненні медіації в цьому напрямку. Випускники даної освітньої програми не лише мають поглибленні знання у питаннях, пов’язаних з сучасними соціальними процесами, проблемами миру і конфлікту, навички проведення соціологічних досліджень та забезпечення соціологічного супроводу управлінської діяльності в органах влади, комерційному та громадському секторах, але й спеціалізуються на виконанні ролі соціальних посередників, вміють ефективно організовувати діалоги і медіаційні сесії для вирішення конфліктів у суспільстві.

Детальніше про програму: умови зарахування, навчання, працевлаштування

Умови вступу Дізнайтесь правила прийому на програму "Врегулювання конфліктів та медіація"
Тетяна Іванець
Тетяна Іванець [email protected] гарант освітньо-професійної програми, кандидат політичних наук, доцент

Магістранти вивчають психологію конфлікту та управління соціальними конфліктами, медіацію і практику ведення переговорів, міжкультурну комунікацію, соціальну безпеку, моделювання та прогнозування соціальних процесів. Майбутні фахівці втілюють у життя власні дослідницькі проєкти, залучаються до науково-дослідної роботи кафедри філософії та соціології. Набути перші професійні навички магістрантам допомагає практика в соціологічних центрах, органах місцевої влади, громадських організаціях.

Профіль освітньої програми «Врегулювання конфліктів та медіація»
Вартість навчання (денна форма)
48730 ₴/рік
Вартість навчання (заочна форма)
17060 ₴/рік
є можливість навчання на бюджетній формі навчання
Умови вступу Дізнайтесь правила прийому на програму "Врегулювання конфліктів та медіація"
Галузь знань
Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність
Соціологія
Форма навчання
Денна, заочна
Освітня кваліфікація
Магістр соціології
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Магістр
Спеціальність 054««Соціологія»
Освітня програма «Врегулювання конфліктів і медіація»
Обсяг програми
90 кредитів ЄКТС, 1 рік 4 місяці
Мова навчання
Українська
Наявність акредитації
Міністерство освіти і науки України Сертифікат УД №05003421
Переглянути сертифікат
Мета програми
Підготовки фахівців із соціології, що володіють теоретичними знаннями в галузі загальної соціології, спеціальних та галузевих її напрямках, конфліктології; практичними навичками організації й проведення соціологічних досліджень, аналітичної роботи із соціальною інформацією, управління конфліктами, фасилітації діалогів, медіації.
Характеристика програми)
Предметна область
Нормативна частина – 73%; варіативна частина – 27%
Фокус програми
Спеціальна підготовка в галузі соціології конфлікту
Орієнтація програми
Освітньо-професійна
Особливості програми
Спрямованість на соціологічний супровід управлінської діяльності в органах влади різних рівнів, в комерційному та громадських секторах, на діяльність в якості соціальних посередників, що працюють у регіонах підвищеної конфліктності. Передбачає національну і міжнародну кредитну мобільність, укладення договорів про подвійний диплом, проходження практики в органах влади, громадських організаціях, соціологічній науково-дослідній лабораторії.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Працевлаштування на посадах, пов’язаних з отриманням, обробкою, аналізом та застосуванням соціологічної інформації.
Основна сфера зайнятості відповідає кодам 263, 243 та 242 ISCO-08 Міжнародного стандарту класифікації зайнятості Міжнародної організації праці: соціолог, аналітик комунікацій, аналітик консолідованої інформації, науковий співробітник, консультант (в апараті органів державної влади, місцевого самоврядування), експерт із суспільно-політичних питань, фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою, фахівець з урегулювання конфліктів та медіації у соціально-політичній сфері, соціальний патолог, фахівець із соціальної роботи, професіонал з розвитку персоналу тощо.
Продовження освіти
Право здобувати вищу освіту за програмами третього (освітньо-наукового) рівня. Набуття додаткових кваліфікацій у системі післядипломної освіти.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване навчання, поєднання лекційних та семінарських (практичних) занять з самостійною роботою студента, практична підготовка в результаті проходження трьох видів практик: двох виробничих та переддипломної.
Система оцінювання
Проведення екзаменів, заліків, диференційованих заліків (для оцінювання якості виконання та захисту звітів з практики); проміжний та поточний контроль у формі усних та письмових опитувань, виконання модульних контрольних робіт, проходження тестувань, підготовки та захисту презентацій, реферативних й соціологічних досліджень; державна атестація шляхом складання комплексного кваліфікаційного екзамену та проведення публічного захисту кваліфікаційної роботи.
Програмні компетентності
Загальні
ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК02. Здатність працювати автономно.
ЗК03. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
ЗК04. Здатність працювати в міжнародному контексті.
ЗК05. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт
ЗК06. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК07.Здатність діяти соціально відповідально в умовах сучасних викликів та гібридних загроз.
ЗК 08.Здатність усвідомлювати культурне розмаїття суспільств, виклики взаємодії в міжкультурному контексті, проблему рівних можливостей у суспільстві, зокрема її гендерних, расових, вікових аспектів.
Фахові
СК01. Здатність аналізувати соціальні явища і процеси.
СК02. Здатність виявляти, діагностувати та інтерпретувати соціальні проблеми українського суспільства та світової спільноти.
CК03. Здатність проектувати і виконувати соціологічні дослідження, розробляти й обґрунтовувати їхню методологію.
СК04. Здатність збирати та аналізувати емпіричні дані з використанням сучасних методів соціологічних досліджень.
СК05. Здатність обговорювати результати соціологічних досліджень та проектів українською та іноземною мовами.
СК06. Здатність дотримуватися у своїй діяльності норм професійної етики соціолога та керуватися загальнолюдськими цінностями.
СК07. Здатність розробляти та оцінювати соціальні проекти і програми.
СК08. Здатність співпрацювати з європейськими та євроатлантичними інституціями.
СК 09.Здатність ідентифікувати та аналізувати конфлікт, визначати варіанти інтервенції, медіабельність конфлікту.
СК 10.Здатність до активного слухання, перефразування, резюмування, постановки запитань, аналізу невербальних проявів комунікації, організації медіаційних сесій та фасилітації діалогів.
Програмні результати навчання
ПР01. Аналізувати соціальні явища і процеси, використовуючи емпіричні дані та сучасні концепції і теорії соціології.
ПР02. Здійснювати діагностику та інтерпретацію соціальних проблем українського суспільства та світової спільноти, причини їхнього виникнення та наслідки.
ПР03. Розробляти і реалізовувати соціальні та міждисциплінарні проекти з урахуванням соціальних, економічних, правових, екологічних та інших аспектів суспільного життя.
ПР04. Застосовувати наукові знання, соціологічні та статистичні методи, цифрові технології, спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язування складних задач соціології та суміжних галузей знань.
ПР05. Здійснювати пошук, аналізувати та оцінювати необхідну інформацію в науковій літературі, банках даних та інших джерелах.
ПР06. Вільно спілкуватись усно і письмово українською мовою та однією з іноземних мов при обговоренні професійних питань, досліджень та інновацій у сфері соціології та суміжних наук у тому числі в контексті співпраці з європейськими та євроатлантичними інституціями.
ПР07. Вирішувати етичні дилеми відповідно до норм професійної етики соціолога та загальнолюдських цінностей.
ПР08. Зрозуміло і недвозначно доносити знання, власні висновки та аргументацію з питань соціології та суміжних галузей знань до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються.
ПР09. Планувати і виконувати наукові дослідження у сфері соціології, аналізувати результати, обґрунтовувати висновки.
ПР10. Визначати можливості та способи ефективного вирішення конфлікту, доцільність проведення процедури медіації.
ПР11. Здійснювати медіаційні сесії з використанням широкого спектру вербальних та невербальних методів комунікації для врегулювання конфліктних ситуацій різного характеру та фасилітації діалогів.

Викладачі освітньої програми

Ігор Гудима
Ігор Гудима [email protected]

професор кафедри філософії та соціології, доктор філософських наук, доцент

Академічні профілі
Яна Зоська
Яна Зоська [email protected]

професор кафедри філософії та соціології, доктор соціологічних наук, професор

Академічні профілі
Олександр Зубченко
Олександр Зубченко [email protected]

доцент кафедри філософії та соціології, кандидат соціологічних наук

Академічні профілі
Тетяна Іванець
Тетяна Іванець [email protected]

завідувач кафедри філософії та соціології, кандидат політичних наук, доцент

Академічні профілі
Марія Нікольченко
Марія Нікольченко [email protected]

доцент кафедри української філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Альона Стадник
Альона Стадник [email protected]

доцент кафедри філософії та соціології, кандидат соціологічних наук, доцент

Академічні профілі
Михайло Тарапатов
Михайло Тарапатов [email protected]

старший викладач кафедри прикладної філології

Академічні профілі
Потрібна консультація або є запитання? Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами