магістр

Освітня програма «Менеджмент. Управління закладом загальної середньої освіти»

Освітньо-професійна програма спрямована на підготовку керівників закладів загальної середньої освіти як освітніх менеджерів нового покоління. Випускники оволодівають комплексом компетентностей, необхідних для ефективного управління закладом освіти в умовах реалізації Концепції Нової української школи, академічної й фінансово-економічної автономії, розширення повноважень і підвищення соціальної відповідальності закладів загальної середньої освіти.

Детальніше про програму: умови зарахування, навчання, працевлаштування

Умови вступу Дізнайтесь більше про умови вступу на програму "Управління закладом загальної середньої освіти"
Леніна Задорожна-Княгницька
Леніна Задорожна-Княгницька [email protected] гарант освітньо-професійної програми, доктор педагогічних наук, професор

Магістранти вивчають теорію і практику управління в освіті, психологію управління, управлінську деонтологію, управління фінансово-економічною діяльністю закладу освіти, трудове й контрактне право в освіті, само менеджмент і тайм-менеджмент керівника. Обов’язковий компонент навчання – виробнича практика у закладах загальної середньої освіти з атестації педагогічних кадрів, з управління початковою школою. Академічна мобільність реалізується у вишах-партнерах МДУ, зокрема в Університеті Західної Македонії (Грецька Республіка).

Профіль освітньої програми «Менеджмент. Управління закладом загальної середньої освіти»
Вартість навчання (денна форма)
48730 ₴/рік
Вартість навчання (заочна форма)
17060 ₴/рік
Умови вступу Дізнайтесь більше про умови вступу на програму "Управління закладом загальної середньої освіти"
Галузь знань
Управління та адміністрування
Спеціальність
Менеджмент
Форми навчання
Денна, заочна
Освітня кваліфікація
Магістр менеджменту. Керівник закладу загальної середньої освіти
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти –Магістр
Спеціальність 073 «Менеджмент»
Освітня програма «Управління закладом загальної середньої освіти»
Обсяг програми
90 кредитів ЄКТС, 1 рік 4 місяці
Мова викладання
українська
Наявність акредитації
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти Сертифікат №879
Переглянути сертифікат
Мета програми
Підготовка компетентних конкурентоспроможних менеджерів освіти, які:
- здатні ефективно здійснювати управління закладом освіти в умовах реалізації Концепції Нової української школи, академічної й фінансово-економічної автономії в рамках спеціальності 073 «Менеджмент»;
- характеризуються наявністю стійких моральних цінностей,
національною світоглядною позицією, патріотизмом, лідерськими та організаторськими якостями, готовністю до самореалізації в професійній і громадській діяльності, розширення повноважень і підвищення соціальної відповідальності закладів загальної середньої освіти;
- прагнуть до самоосвіти, самовдосконалення на засадах інтеграції національних, європейських і світових культурних цінностей та досягнень у галузі початкової освіти.
- спроможні ефективно взаємодіями з партнерами закладу освіти та громадою.
Характеристика програми)
Предметна область
Менеджмент організацій. Освітній менеджмент: галузь знань «Управління та адміністрування». Менеджмент організацій, освітній менеджмент – 47%; вибіркові дисципліни – 27%; виробничі практики, кваліфікаційна робота – 26%.
Фокус програми
Акцент на освітньому менеджменті (технології, управління освітніми системами, закладом освіти, ресурсами, знаннями; інформаційно-комунікаційні технології).
Орієнтація програми
Освітньо-професійна
Особливості програми
Програма розкриває професійно значущі якості та здібності у здобувачів, які мають досвід педагогічної (та управлінської) діяльності, прагнуть до саморозвитку і самовдосконалення компетентностей, які необхідні в діяльності керівника закладу освіти; формує психологічну готовність до виконання професійних завдань і функцій в умовах постійних змін. Різні види виробничих практик є обов’язковим компонентом програми і здійснюються у межах індивідуальної освітньої траєкторії кожного здобувача вищої освіти.

Програмою передбачено:
- практико зорієнтований підхід при викладанні навчальних дисциплін професійного циклу;
- набуття здобувачами вищої освіти навичок soft skills упродовж усього періоду навчання;
- реалізацію елементів дуальної освіти за рахунок поєднання традиційного навчання з навчанням на робочих місцях у закладах освіти;
- визнання результатів навчання, отриманих здобувачами вищої освіти у неформальній та / або інформальній освіті;
- постійний зворотний зв'язок з директорами закладів загальної середньої освіти (зокрема Маріупольської громади) для осучаснення програми підготовки та пошуку додаткових мотиваторів для підвищення якості навчання здобувачів магістерського ступеня;
- залучення до викладання на освітній програмі зовнішніх стейкхолдерів;
- створення кожним здобувачем освіти власної траєкторії навчання шляхом вільного вибору 25% навчальних дисциплін за своїми вподобаннями з бази даних дисциплін вільного вибору.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Магістри, які здобули освіту за цією Програмою, придатні для організаційно-управлінської діяльності в системі загальної середньої освіти України.
Сфера працевлаштування – заклади загальної середньої освіти, керівні органи управління загальною середньою освітою.

Магістр менеджменту має право обіймати такі посади згідно з чинною редакцією Національного класифікатора професій України (ДК 003:2010 із змінами №10 затвердженими наказом Міністерства економіки № 810 від 25.10.2021):

1210.1 Директор навчально-виховного закладу (середньої загальноосвітньої школи, спеціалізованої школи, гімназії, інтернату і т.ін.)
Продовження освіти
Можливість навчатися на третьому (освітньо-науковому) рівні для здобуття ступеню доктора філософії; підвищувати кваліфікацію у різних видах.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Студентоцентроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання, навчання через практику, елементи тренінгових технологій, залучення здобувачів освіти до квазіпрофесійної діяльності. Викладання проводиться у вигляді: лекцій, мультимедійних лекцій, інтерактивних лекцій, семінарів, практичних занять, самостійного навчання, практичної підготовки, майстер-класів, консультацій з науково-педагогічними працівниками кафедри, підготовки кваліфікаційної роботи.
Система оцінювання
Оцінювання навчальних досягнень здобувачів здійснюється за національною шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно; зараховано, незараховано); 100-бальною шкалою та шкалою ЄКТС (А, В, С, D, E, FX, F). Види контролю: поточний, тематичний, підсумковий, семестровий, самоконтроль; модульні контрольні роботи за вивченими темами; методичні портфоліо (за результатами виробничих практик); виконані проєкти з обов’язковою презентацією результатів; екзамени семестрові: усні, письмові у формі тестів; комбіновані (для циклу дисциплін професійної підготовки); підсумкова атестація у формі кваліфікаційного іспиту.
Програмні компетентності
Загальні
ЗК 1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗК 2. Здатність до спілкуватися з представниками інших професійних груп. різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

ЗК 3. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.

ЗК 4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети

ЗК 5. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

ЗК 6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК 7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК 8. Здатність працювати у команді, виявляючи навички публічного мовлення і аргументації державною мовою.

ЗК 9. Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію; працювати в команді з дотриманням етичних норм та цінностей мультикультурного суспільства; здійснювати наукову полеміку та спілкування державною та іноземною мовами.
Спеціальні
СК 1. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів.

СК 2. Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани.

СК 3. Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного само менеджменту.

СК 4. Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації.

СК 5. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління;

СК 6. Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі управління людьми;

СК 7.Здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість;

СК 8. Здатність використовувати психологічні технології роботи з персоналом.

СК 9. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію.

СК 10. Здатність до управління закладом освіти та його розвитком.

СК 11. Здатність демонструвати поведінку, що відповідає принципам та нормам управлінської деонтології.

СК 12. Здатність упроваджувати ефективні педагогічні технології для забезпечення якості освіти відповідно до державних стандартів для задоволення потреб здобувачів освіти, батьків, інших стейкхолдерів.
Програмні результати навчання
РН1. Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах.

РН 2. Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення.

РН 3. Проектувати ефективні системи управління організаціями.

РН 4. Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати підприємницькі ідеї.

РН 5. Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах.

РН 6. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність.

РН 7. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті.

РН 8. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні системи для вирішення задач управління організацією.

РН 9. Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та іноземною мовами.

РН 10. Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач.

РН 11. Забезпечувати особистий професійний розвиток та планування власного часу.

РН 12. Вміти делегувати повноваження та керівництво організацією (підрозділом).

РН 13. Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу).

РН 14. Вміти діяти у відповідності до документів, які регламентують професійну поведінку керівника закладу освіти, визначають деонтологічні принципи його управлінської діяльності.

РН 15. Знати Державні стандарти у сфері освіти для різних рівнів, вміт визначати напрями і засоби їх реалізації у закладі освіти із застосування інноваційних технологій.

Викладачі освітньої програми

Олена Блашкова
Олена Блашкова [email protected]

доцент кафедри практичної психології, кандидат педагогічних наук

Академічні профілі
Наталя Воєвутко
Наталя Воєвутко [email protected]

доцент кафедри педагогіки та освіти, кандидат педагогічних наук, доцент

Академічні профілі
Марина Горбашевська
Марина Горбашевська [email protected]

в.о. завідувача кафедри менеджменту та фінансів, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Вікторія Григор'єва
Вікторія Григор'єва [email protected]

завідувач кафедри права, кандидат юридичних наук, доцент

Академічні профілі
Леніна Задорожна-Княгницька
Леніна Задорожна-Княгницька [email protected]

декан психолого-педагогічного факультету, професор кафедри педагогіки та освіти, доктор педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України

Академічні профілі
Людмила Кислова
Людмила Кислова [email protected]

доцент кафедри менеджменту та фінансів, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Марія Нікольченко
Марія Нікольченко [email protected]

доцент кафедри української філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Олена Павленко
Олена Павленко [email protected]

професор кафедри англійської філології, доктор філологічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України

Академічні профілі
Лариса Присяжнюк
Лариса Присяжнюк [email protected]

доцент кафедри педагогіки та освіти, кандидат педагогічних наук, доцент

Академічні профілі
Потрібна консультація або є запитання? Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами