магістр

Освітня програма «Управління територіальною громадою»

Якою ви бачите Україну після перемоги?! 

Вже сьогодні зрозуміло, що повоєнне відновлення та розбудова України буде вимагати  висококваліфікованих фахівців із сучасним проєвропейським баченням, професіоналів з нульовою терпимістю до корупції, справжніх лідерів які зможуть як згуртувати громаду, так і привернути до України та її регіонів увагу цілого світу! Підготовка саме таких експертів проходить за освітньою програмою «Управління територіальною громадою».

Умови вступу дізнайтесь про умови вступу на освітню програму "Управління територіальною громадою"
Андрій Стойка
Андрій Стойка [email protected] гарант освітньої програми, доктор наук з державного управління, професор

Розробляючи програму команда досвідчених експертів галузі використала кращій американський та європейський досвід, залучила до викладання знаних фахівців з публічного управління та адміністрування передусім на рівні територіальних громад. До викладання кожної дисципліни поряд з університетським викладачем залучається практик, що проводитиме як оглядові лекції та дискусійні клуби, так і майстеркласи та воркшопи. Ми будемо працювати індивідуально та в командах, реалізовувати громадські проєкти та розробляти проєкт розвитку конкретної територіальної громади.

Унікальність програми полягає у паралельному та перетинаючомуся викладанні 3-х освітніх програм Школи Публічних студій МДУ: “Управління територіальною громадою”, “Публічні комунікації” та “Публічна історія”.

Якщо ви хочете розвивати свою англомовну компетентність, креативне мислення та системну аналітику, отримати досвід публічних презентацій, вміння вибудовувати комунікаційну стратегію  - ця програма саме для вас. «Управління територіальною громадою» - це унікальна програма для управлінців європейської України.

Випускник ОП «Управління територіальною громадою»:
  - розуміє громаду та регіон завдяки компетенціям досліджувати та аналізувати;
  -
розробляє та реалізовує нові адміністративні послуги, зокрема цифрові;
  -
має проєвропейські та євроатлантичні погляди, поділяє європейські цінності та приймає рішення на підставі цих цінностей;
  - ефективно комунікує з громадою та бізнесом;
  - має стратегічне бачення перспектив розвитку громади та регіону завдяки вмінню стратегувати, планувати;
  - забезпечувати синергічний ефект взаємодії з другим (бізнес) та третім (громадський) секторами.

Мета програми
Підготовка фахівців з розвитку територіальних громад, інтегрованих у європейський та світовий освітньо-науковий простір, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері публічного управління та адміністрування.
Характеристика програми)
Предметна область
Об’єкти вивчення: принципи і закономірності функціонування системи публічного управління та адміністрування як сукупності інститутів державного управління, місцевого самоврядування, громадянського суспільства відповідно до покладених на них функцій і повноважень; відносини, явища, процеси, моделі та механізми, що характеризують прояви публічного управління та адміністрування на вищому, центральному, регіональному та місцевому рівнях.

Цілі навчання: підготовка фахівців з публічного управління та адміністрування, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері публічного управління та адміністрування.
Теоретичний зміст предметної області: наукові концепції (теорії) публічного управління та адміністрування, зокрема на вищому, центральному, регіональному та місцевому рівнях управління.

Методи, методики та технології: наукового пізнання, управління та прийняття рішень, аналітичної обробки інформації, інституціонального, інструментального, функціонального, організаційно-технологічного та правового забезпечення, електронного урядування, системного аналізу, моделювання, прогнозування та проєктування.

Інструменти та обладнання: інформаційно-аналітичні інструменти, системи підтримки прийняття та реалізації управлінських рішень, спеціалізоване програмне забезпечення.
Фокус програми
Фокус програми направлений на публічне управління та адміністрування на рівні територіальної громади.
Особливості та відмінності програми
Унікальність освітньої програми "Управління територіальною громадою" полягає у паралельному та перетинаючомуся викладанні 3-х освітніх программ Школи Публічних студій МДУ: "Управління територіальною громадою", "Публічні комунікації" та "Публічна історія"; формуючи свою індивідуальну траєкторію навчання здобувачі освіти можуть обрати мейджор, що додасть можливості отримати міждисциплінарні компетентності з публічних комунікацій та публічної історій, а також майнор, не пов'язаний безпосередньо зі спеціальністю, який в свою чергу дозволить отримати часткову кваліфікацію зі спеціальностей, за якими готує фахівців Маріупольський університет.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Випускник ОПП «Розвиток територіальної громади» здатний працювати:
- на посадах в регіональних органах центральних органів влади;
- на посадах в органах місцевого самоврядування;
- на посадах в структурах недержавних суб’єктів громадянського суспільства та громадських організацій;
- на керівних посадах і посадах фахівців на підприємствах, установах і організаціях державної і комунальної форм власності;
- на управлінських і адміністративних посадах в міжнародних організаціях та їх представництвах в Україні
Продовження освіти
Мають право продовжити навчання на третьому (докторському) рівні вищої освіти та набуття додаткових кваліфікацій в системі освіти дорослих.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Студентоцентроване та практико-орієнтоване навчання; лекції, конференції з проведенням презентацій, семінарів, дискусій; самонавчання; відпрацювання професійних навичок за допомогою інноваційних методів та інтерактивних форм: тренінгів, case study, ділових ігор, роботи в малих групах; індивідуальних занять, проходження практик, консультацій з викладачами.
Система оцінювання
Тестування знань, контрольні роботи, захист звіту з практики, усні та письмові екзамени, заліки. Атестація: єдиний кваліфікаційний державний іспит, захист кваліфікаційної роботи.
Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за національною шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно; зараховано, незараховано); 100-бальною шкалою.
Програмні компетентності
Інтегральна
Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері публічного управління та адміністрування та/або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог
Загальні
ЗК 1. Здатність до абстрактного та конкретного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК 2. Здатність працювати в команді, мотивувати людей та рухатися до спільної мети, бути лідером, діяти соціально відповідально та свідомо.
ЗК 3. Здатність розробляти та управляти проєктами.
ЗК 4. Здатність удосконалювати й розвивати професійний, інтелектуальний і культурний рівні.
ЗК 5. Здатність приймати обґрунтовані рішення та використовувати сучасні комунікаційні технології
ЗК 6. Здатність до професійного спілкування іноземною мовою.
ЗК 7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
Спеціальні (Фахові)
CК 1. Здатність налагоджувати соціальну взаємодію між різними суб’єктами публічної влади, співробітництво, попереджати та розв’язувати конфлікти
CК 2. Здатність організовувати діяльність органів публічного управління та інших організацій соціальної сфери.
CК 3. Здатність організовувати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій, зокрема розробляти заходи щодо впровадження електронного урядування в сфері місцевого самоврядування та органів виконавчої влади.
CК 4. Здатність визначати показники сталого розвитку на місцевому та організаційному рівнях.
СК 5. Здатність представляти органи публічного управління у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності, громадянами та налагоджувати ефективні комунікації соціального діалогу з ними.
CК 6. Здатність здійснювати професійну діяльність з урахуванням потреб забезпечення національної безпеки України та вимог гнучкого реагування в надзвичайних ситуаціях.
CК 7. Здатність самостійно готувати проєкти нормативно-правових актів, аналітичні довідки, пропозиції, доповіді, надавати експертну оцінку нормативно-правовим актам на різних рівнях публічного управління та адміністрування.
CК 8. Здатність розробляти стратегічні документи розвитку соціально-економічних систем на рівні ОТГ.
CК 9. Здатність здійснювати наукову та дослідницьку діяльність у сфері публічного управління та адміністрування.
CК 10. Здатність приймати обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням питань європейської та євроатлантичної інтеграції.
Програмні результати навчання
Програмні результати навчання
ПР1. Знати теоретичні та прикладні засади вироблення й аналізу публічної політики, основ та технологій прийняття управлінських рішень.
ПР2. Розв’язувати складні задачі публічного управління та адміністрування, враховуючи вимоги законодавства, виявляти правові колізії та проблеми, розробляти проєкти нормативно-правових актів для їх усунення.
ПР3. Знати основні засади національної безпеки та уміти попереджати й нейтралізувати виклики і загрози національним інтересам України в межах своєї професійної компетенції.
ПР4. Використовувати сучасні статистичні методи, моделі, цифрові технології, спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язання складних задач публічного управління та адміністрування.
ПР5. Визначати пріоритетні напрями впровадження електронного урядування, розвитку електронної демократії у контексті поширення цифрових соціальних сервісів.
ПР6. Здійснювати ефективне управління інноваціями, ресурсами, ризиками, проєктами, змінами, якістю, застосовувати сучасні моделі, підходи та технології, міжнародний досвід при соціальному проєктуванні та реорганізації управлінських та загальноорганізаційних структур у територіальній громаді.
ПР7. Уміти розробляти національні/регіональні програмні документи щодо розвитку публічного управління, використовуючи системний аналіз і комплексний підхід, а також методи командної роботи щодо розвитку територіальної громади.
ПР8. Уміти здійснювати ефективну комунікацію, аргументувати свою позицію, використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у публічному управлінні та адмініструванні в інституціях соціальної сфери на засадах соціальної відповідальності, правових та етичних норм.
ПР9. Спілкуватися іноземною мовою на професійну тематику, обговорювати проблеми публічного управління та результати досліджень.
ПР10. Представляти органи публічного управління й інші організації публічної сфери та презентувати для фахівців і широкого загалу результати їх діяльності.
ПР11. Розробляти обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням питань європейської та євроатлантичної інтеграції, враховувати цілі, наявні законодавчі, часові та ресурсні обмеження, оцінювати політичні, соціальні, економічні та екологічні наслідки варіантів рішень.
ПР12. Планувати і здійснювати наукові та прикладні дослідження у сфері публічного управління та адміністрування, включаючи аналіз проблематики, постановку цілей і завдань, вибір та використання теоретичних та емпіричних методів дослідження, аналіз його результатів, формулювання обґрунтованих висновків.

Викладачі освітньої програми

Андрій Стойка
Андрій Стойка [email protected]

професор кафедри маркетингу та туризму, доктор наук з державного управління, професор

Академічні профілі
Анна Чечель
Анна Чечель [email protected]

завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, доктор економічних наук, професор

Академічні профілі
Денис Тарасенко
Денис Тарасенко [email protected]

директор навчально-наукового інституту управління, професор кафедри публічного управління та адміністрування, доктор економічних наук, професор

Академічні профілі
Максим Фоломєєв
Максим Фоломєєв m.folomіeі[email protected]

доцент кафедри соціальних комунікацій, кандидат політичних наук, доцент

Академічні профілі
Вікторія Зеленська
Вікторія Зеленська [email protected]

доцент кафедри раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища, кандидат біологічних наук, доцент

Академічні профілі
Аліна Надежденко
Аліна Надежденко [email protected]

доцент кафедри публічного управління та адміністрування, кандидат наук з державного управління

Академічні профілі
Світлана Верительник
Світлана Верительник [email protected]

доцент кафедри публічного управління та адміністрування, доктор філософії з публічного управління та адміністрування

Академічні профілі
Потрібна консультація або є запитання? Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами