магістр

Освітня програма «Управління персоналом та економіка праці»

Що це за освітня програма?

Вона спрямована на підготовку фахівців-економістів, здатних реалізовувати проривні моделі розвитку людського капіталу, вирішувати завдання зміцнення науково-освітнього та інноваційного потенціалу держави, рівноправного включення України до світового трудоресурсного простору.

Умови вступу Дізнайтесь правила прийому на програму "Управління персоналом та економіка праці"
Світлана Ланська
Світлана Ланська [email protected] гарант освітньо-професійної програми, кандидат економічних наук, доцент

Як проходить навчання?

Магістранти вивчають стратегії HRM, лідерство та мотивацію, корпоративну соціальну відповідальність, циорові трансформації трудоресурсного

забезпечення економіки, інформаційно-комунікаційні технології в системі безперервного професійного розвитку, глобалізаційні процеси в системі світового ринку праці. Навчання передбачає опрацювання тематичних кейсів і проблемних ситуацій. До освітнього процесу залучаються професіонали-практики у сфері управління персоналом, ринку праці та зайнятості, економіки праці. Практична підготовка проходить на базі підприємств Києва, серед яких фармацевтична компанія «СТРОЛБІОФАРМ», Перша міжнародна рекрутингова компанія «ІСТ-ВЕСТ», компанія з консультування «ІСТ-ВЕСТ КОНСАЛТИНГ».

Ким я зможу працювати?

  • керівник підрозділів кадрів і соціально-трудових відносин
  • керівник проєктів і програм
  • менеджер з підбору, забезпечення та використання персоналу
  • менеджер у соціальній соері
  • менеджер із соціальної та корпоративної відповідальності
  • економіст
  • науковий співробітник (економіка, праця, зайнятість)
  • асистент, викладач

У мови зарахування

на базі ОС бакалавр/спеціаліст/магістр: ЄВ| 2023/2024 та ЄФВВ 2024

Профіль освітньої програми «Управління персоналом та економіка праці»
Вартість навчання (денна форма)
48730 ₴/рік
Вартість навчання (заочна форма)
17060 ₴/рік
є можливість навчання на бюджетній формі навчання
Умови вступу Дізнайтесь правила прийому на програму "Управління персоналом та економіка праці"
Галузь знань
Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність
Економіка
Форма навчання
денна, заочна
Освітня кваліфікація
Магістр з економіки
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Магістр
Спеціальність – 051 «Економіка»
Освітня програма – «Економіка підприємства»
Обсяг програми
90 кредитів ЄКТС, 1 рік 4 місяці
Мова навчання
Українська
Наявність акредитації
Міністерство освіти і науки України Серія УД № 05001562
Переглянути сертифікат
Мета програми
Мета програми: підготовка сучасних фахівців у сфері економіки за другим (магістерським) рівнем, які володіють фундаментальними теоретико-методологічними знаннями і фаховими компетентностями у сфері управління персоналом та економіки праці й здатні вирішувати завдання трудоресурсного забезпечення економіки на різних рівнях.
Мета реалізації ОП тісно корелює з місією та стратегією МДУ у частині продукування та реалізації проривних моделей розвитку людського капіталу, зміцнення науково-освітнього та інноваційного потенціалу України.
Характеристика програми)
Предметна область
Об’єкт вивчення та/або діяльності: сучасні економічні процеси та явища, праця, персонал, наукові методи нормативного, кількісного та інституційного аналізу, інструментарій формування міжнародної, національної, регіональної, секторальної економічної політики та економіки підприємства.
Цілі навчання: підготовка висококваліфікованих професіоналів з економіки, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і прикладними навичками, зокрема, у сфері економіки праці та управління персоналом, здатних розв’язувати складні дослідницькі, інноваційні й управлінські задачі та проблеми функціонування економічних систем різного рівня, що характеризуються невизначеністю умов та вимог.
Теоретичний зміст предметної області: загальні закони та тенденції економічного розвитку, мотивація та поведінка суб’єктів ринку; теорії мікро-, макро- і міжнародної економіки; сучасні кількісні методи аналізу економічних процесів; інституціональний і міждисциплінарний аналіз; закономірності сучасних соціально-економічних процесів; теорії економічного управління для різних виробничих систем і секторів економіки; економічні теорії праці та управління персоналом.
Методи, методики та технології: загальнонаукові та специфічні методи пізнання і дослідження; математичні, статистичні, якісні методи економічного аналізу; соціологічні, експертного оцінювання, анкетування; економіко-математичне моделювання, прогнозування; інформаційно-комунікаційні технології, спеціальне програмне забезпечення; методи дослідницької діяльності та презентації результатів досліджень. Інструментарій та обладнання: сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні системи та програмні продукти, що застосовуються в економічній діяльності та управлінні персоналом.
Фокус програми
Загальна освіта в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», з професійною орієнтацією на досягнення економічної науки у сфері управління персоналом та економіки праці з урахуванням трансформацій трудоресурсного забезпечення умовах глобалізації і цифровізації ринку праці. Ключові слова: економіка, управління персоналом, економіка праці, трудоресурсне забезпечення, ринок праці.
Орієнтація програми
Освітньо-професійна програма для магістрів. Програма спрямована надати здобувачу вищу економічну освіту в галузі соціальних та поведінкових наук за спеціальністю 051 «Економіка» для здійснення професійної діяльності в області управління персоналом та економіки праці.
Особливості програми
Особливістю ОПП є інтегрований підхід до навчання, формування теоретичних знань і практичних навичок щодо вирішення завдань управління персоналом та економіки праці, трудоресурсного забезпечення на різних рівнях в умовах глобалізації та цифровізації ринку праці. Наявність серед освітніх компонентів освітньої програми двох видів практики (виробничої та переддипломної) забезпечує набуття практичного досвіду у сфері управління персоналом та економіки праці з урахуванням сучасних тенденцій трудоресурсного забезпечення економічного розвитку. При розробці освітньої програми та формуванні її освітніх компонент враховано досвід провідних вітчизняних та зарубіжних закладів вищої освіти щодо реалізації програм економічної освіти.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Магістр з економіки може обіймати такі посади керівників, менеджерів (управителів) та професіоналів згідно з Класифікатором професій (ДК 003:2010):
12 – Керівники підприємств, установ та організацій
122 – Керівники виробничих та інших основних підрозділів
123 – Керівники функціональних підрозділів
1232 – Керівники підрозділів кадрів і соціально-трудових відносин
1238 – Керівники проектів та програм
2412 – Професіонали в галузі праці та зайнятості
2441.2 – Економісти
2447 – Професіонали у сфері управління проектами та програмами тощо.
Згідно з International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08), випускник-магістр може обіймати такі посади:
2423 – Personnel and Careers Professionals
2631 – Economists
Продовження освіти
Можливість продовжувати освіту на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти та здобувати додаткові кваліфікації в системі освіти дорослих (в системі післядипломної освіти, підвищення кваліфікації тощо).
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване теоретичне навчання здійснюється із застосуванням інноваційних підходів та інтерактивних освітніх технологій на основі поєднання лекційних, семінарських (практичних) занять, самостійної роботи здобувачів вищої освіти, консультацій, проведення наукових досліджень в рамках виконання курсової та кваліфікаційної робіт. Акцент робиться на професійному саморозвитку, здатності презентувати результати самостійного навчання, що сприятиме розумінню потреби й готовності до самоосвіти протягом життя.
Методи навчання: проблемні лекції, колоквіуми, кейс-навчання, використання ділових ігор тощо. Практична підготовка передбачає проходження виробничої та переддипломної практик.
Система оцінювання
Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за системою ECTS. Види контролю: поточний (тематичний та модульний), підсумковий (іспити, заліки, звіти з практики). Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи.
Програмні компетентності
Загальні
ЗК1. Здатність генерувати нові ідеї (креативність)
ЗК2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
ЗК3. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети
ЗК4. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності)
ЗК5. Здатність працювати в команді
ЗК6. Здатність розробляти та управляти проєктами
ЗК7. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів)
ЗК8. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні
Спеціальні
СК1. Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний інструментарій для обґрунтування стратегії розвитку економічних суб’єктів та пов’язаних з цим управлінських рішень
СК2. Здатність до професійної комунікації в сфері економіки іноземною мовою
СК3. Здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, які необхідні для розв’язання комплексних економічних проблем, робити на їх основі обґрунтовані висновки
СК4. Здатність використовувати сучасні інформаційні технології, методи та прийоми дослідження економічних та соціальних процесів, адекватні встановленим потребам дослідження
СК5. Здатність визначати ключові тренди соціально-економічного та людського розвитку
СК6. Здатність формулювати професійні задачі в сфері економіки та розв’язувати їх, обираючи належні напрями і відповідні методи для їх розв’язання, беручи до уваги наявні ресурси
СК7. Здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів господарювання
СК8. Здатність оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень
СК9. Здатність застосовувати науковий підхід до формування та виконання ефективних проєктів у соціально-економічній сфері
СК10. Здатність до розробки сценаріїв і стратегій розвитку соціально-економічних систем
СК11. Здатність планувати і розробляти проєкти у сфері економіки, здійснювати її інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення
СК 12. Здатність аналізувати глобальні тенденції розвитку ринку праці та управління персоналом, визначати їх взаємозв’язок з економічним розвитком
СК 13. Здатність розробляти та використовувати стратегічні інструменти управління персоналом і сучасні персонал-технології
Програмні результати навчання
ПРН 1. Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-практичних проблем
ПРН 2. Розробляти, обґрунтовувати і приймати ефективні рішення з питань розвитку соціально-економічних систем та управління суб’єктами економічної діяльності
ПРН 3. Вільно спілкуватися з професійних та наукових питань державною та іноземною мовами усно і письмово
ПРН 4. Розробляти соціально-економічні проєкти та систему комплексних дій щодо їх реалізації з урахуванням їх цілей, очікуваних соціально-економічних наслідків, ризиків, законодавчих, ресурсних та інших обмежень
ПРН 5. Дотримуватися принципів академічної доброчесності
ПРН 6. Оцінювати результати власної роботи, демонструвати лідерські навички та уміння управляти персоналом і працювати в команді. ПРН 7. Обирати ефективні методи управління економічною діяльністю, обґрунтовувати пропоновані рішення на основі релевантних даних та наукових і прикладних досліджень
ПРН 8. Збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, необхідні для вирішення комплексних економічних завдань
ПРН 9. Приймати ефективні рішення за невизначених умов і вимог, що потребують застосування нових підходів, методів та інструментарію соціально-економічних досліджень
ПРН 10. Застосовувати сучасні інформаційні технології та спеціалізоване програмне забезпечення у соціально-економічних дослідженнях та в управлінні соціально-економічними системами
ПРН 11. Визначати та критично оцінювати стан та тенденції соціально-економічного розвитку, формувати та аналізувати моделі економічних систем та процесів
ПРН 12. Обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів господарювання, враховуючи цілі, ресурси, обмеження та ризики
ПРН 13. Оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень
ПРН 14. Розробляти сценарії і стратегії розвитку соціально-економічних систе
ПРН 15. Організовувати розробку та реалізацію соціально-економічних проєктів із врахуванням інформаційного, методичного, матеріального, фінансового та кадрового забезпечення
ПРН 16. Оцінювати глобальні тенденції розвитку економіки, ринку праці та управління персоналом, а також визначати їх взаємозв’язок з метою прийняття ефективних управлінських рішень
ПРН 17. Розробляти стратегії управління персоналом відповідно до напрямків і стратегічних планів розвитку суб’єктів економіки

Викладачі освітньої програми

Ольга Беззубченко
Ольга Беззубченко [email protected]

доцент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Світлана Калініна
Світлана Калініна [email protected]

декан економіко-правового факультету, професор кафедри економіки праці, доктор економічних наук, професор

Академічні профілі
Вікторія Канна
Вікторія Канна [email protected]

доцент кафедри прикладної філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Світлана Ланська
Світлана Ланська [email protected]

в.о. завідувача кафедри економіки праці, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Володимир Омельченко
Володимир Омельченко [email protected]

професор кафедри менеджменту та фінансів, доктор економічних наук, професор

Академічні профілі
Валерія Подунай
Валерія Подунай [email protected]

доцент кафедри економіки праці, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Клавдія Тахтарова
Клавдія Тахтарова [email protected]

доцент кафедри економіки праці, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Потрібна консультація або є запитання? Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами