бакалавр

Освітня програма «Управління персоналом та економіка праці»

Програму обирають ті, хто прагне працювати з людьми: вирішувати щоденні питання, планувати розвиток, вибудовувати стратегії. Випускники освітньої програми вирішують спектр професійних питань – від реалізації ідей, що сприяють самовдосконаленню кожного працівника, до визначення загальних пріоритетів соціально-економічного розвитку держави.

Студенти вивчають дисципліни, що формують кваліфікаційні якості фахівця з управління людськими ресурсами: управління персоналом, економіка праці, фізіологія та психологія праці, HR-аналітика, ринок праці, управління конфліктами, мотиваційний менеджмент. Процес навчання передбачає опрацювання тематичних кейсів і проблемних ситуацій, роботу в командах, а також спілкування з фахівцями-практиками сфери управління персоналом.

Детальніше про програму: умови зарахування, навчання, працевлаштування

Умови вступу Дізнайтесь про правила прийому на програму "Управління персоналом та економіка праці"
Клавдія Тахтарова
Клавдія Тахтарова [email protected] гарант освітньої програми, кандидат економічних наук, доцент

Управління персоналом у сучасних умовах отримало новий зміст. Персонал підприємства розглядається як людський капітал, ефективне управління яким стає ключовою конкурентною перевагою. Освітня програма «Управління персоналом та економіка праці» буде цікавою для тих, хто планує пов’язати своє професійне майбутнє з прийняттям ефективних управлінських рішень, плануванням й організацією управління персоналом, економіки праці, розробці кадрової політики та стратегії підприємства. Обравши дану освітню програму, здобувач отримає професійні навички та вміння, які завжди затребувані на ринку праці, оскільки менеджери з персоналу (HR Managers) присутні в складі кожного підприємства, працюють в приватному секторі, в корпораціях та в сфері державного управління.

Профіль освітньої програми «Управління персоналом та економіка праці»
Вартість навчання (денна форма)
37480 ₴/рік
Вартість навчання (заочна форма)
13120 ₴/рік
є можливість навчання на бюджетній формі навчання
Умови вступу Дізнайтесь про правила прийому на програму "Управління персоналом та економіка праці"
Галузь знань
05 «Соціальні та поведінкові науки»
Спеціальність
Економіка
Форма навчання
денна, заочна
Освітня кваліфікація
Бакалавр з економіки
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Бакалавр
Спеціальність 051 «Економіка»
Освітня програма «Управління персоналом та економіка праці»
Обсяг програми
240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців
Мова навчання
українська
Наявність акредитації
Сертифікат про акредитацію Серія УД № 05001552
Переглянути сертифікат
Мета програми
Підготовка фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними для розв’язання завдань предметної області діяльності.
Характеристика програми)
Предметна область
Об’єкт вивчення та/або діяльності:
закономірності функціонування та розвитку соціально-економічних систем, соціально-економічних процесів, їх моделювання, прогнозування та регулювання, мотивація і поведінка економічних суб’єктів. Цілі навчання: підготовка фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними для розв’язання завдань предметної області. Теоретичний зміст предметної області:
поняття, категорії, концепції, принципи економічних наук.
Методи, методики та технології:
загальнонаукові методи пізнання та дослідницької діяльності, математичні та статистичні методи економічного аналізу, економіко-математичне моделювання, інформаційно-комунікаційні технології досліджень, розповсюдження, та презентацій результатів досліджень.
Інструментарій та обладнання:
сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні системи та програмні продукти, що застосовуються у професійній діяльності.
Фокус програми
Загальна
Орієнтація програми
Академічна, професійна
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Бакалавр з економіки може обіймати такі посади фахівців згідно з Класифікатором професій (ДК 003:2010):
3119 – технік з нормування праці, хронометражист
3226 – інструктор з трудової адаптації
3423 – агенти із зайнятості й трудових контрактів
3423 – адміністративний помічник
3423 – інспектор з кадрів
3423 – організатор з персоналу
3423 – фахівець з найму робочої сили
3435 – організатори діловодства
3431 – секретарі адміністративних органів
3340 - лаборант (освіта)
3436 – помічники керівників
3443 – інспектори із соціальної допомоги
3460 – соціальні працівники тощо.
Згідно з International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08), випускник-бакалавр може обіймати такі посади:
3333 – Employment Agents and Contractors
3353 – Government Social Benefits Officials
3359 – Wage Inspector
3412 – Social Work Associate Professionals
4110 – General Office Clerks
4132 – Data Entry Clerk
4313 - Payroll Clarks
4415 – Filing Clerks
4416 – Personnel Clerks
4416 – Human Resource Assistant
4416 – Human Resource Clerk
etc.
Продовження освіти
Можливість продовжувати освіту за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Студентоцентроване навчання здійснюється із застосуванням інноваційних підходів та інтерактивних освітніх технологій на основі поєднання лекційних, семінарських (практичних) занять, самостійної роботи здобувачів вищої освіти, консультацій. Методи навчання: лекції, кейс-навчання, використання ділових ігор тощо. Практична підготовка передбачає проходження навчальної і двох видів виробничих практик.
Система оцінювання
Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за системою ECTS. Види контролю: поточний (тематичний та модульний), підсумковий (іспити, заліки, захист курсових робіт, звітів з практики).
Програмні компетентності
Загальні
ЗК 1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК 2. Здатність зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК 4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК 5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
ЗК 6. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК 7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
ЗК 8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК 9. Здатність до адаптації та дій в новій ситуації.
ЗК 10. Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК 11. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК 12. Навички міжособистісної взаємодії.
ЗК 13. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
Фахові
СК1. Здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної області, основ функціонування сучасної економіки на мікро-, мезо-, макро- та міжнародному рівнях.
СК2. Здатність здійснювати професійну діяльність у відповідності з чинними нормативними та правовими актами.
СК3. Розуміння особливостей провідних наукових шкіл та напрямів економічної науки.
СК4. Здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати.
СК5. Розуміння особливостей сучасної світової та національної економіки, їх інституційної структури, обґрунтування напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави.
СК6. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач.
СК7. Здатність застосовувати комп’ютерні технології та програмне забезпечення з обробки даних для вирішення економічних завдань, аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів.
СК8. Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері економічних та соціально-трудових відносин.
СК9. Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та економетричних моделей соціально-економічні процеси.
СК10. Здатність використовувати сучасні джерела економічної, соціальної, управлінської, облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів.
СК11. Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння закономірностей економічних систем і процесів та із застосуванням сучасного методичного інструментарію.
СК12. Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення.
СК13. Здатність проводити економічний аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, оцінку їх конкурентоспроможності.
СК14. Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох професійних сферах з урахуванням економічних ризиків та можливих соціально-економічних наслідків.
СК15. Розуміння механізмів функціонування ринку праці, формування попиту і пропозиції на робочу силу.
СК16. Здатність самостійно проводити дослідження ринку праці і зайнятості, використовувати інструменти аналізу трудоресурсного середовища на міжнародному і макрорівні.
СК17. Здатність діагностувати стан внутрішньофірмового ринку праці, мотивації праці, реалізовувати заходи щодо управління людськими ресурсами (HRM).
СК18. Здатність здійснювати планування трудових показників, проводити аудит у сфері управління персоналом, праці та трудових відносин.
СК19. Розуміння особливостей формування кар’єрних траєкторій в умовах сучасного ринку праці, інструментарію управління кар’єрою.
Програмні результати навчання
ПРН1. Асоціювати себе як члена громадянського суспільства, наукової спільноти, визнавати верховенство права, зокрема у професійній діяльності, розуміти і вміти користуватися власними правами і свободами, виявляти повагу до прав і свобод інших осіб, зокрема, членів колективу.
ПРН2. Відтворювати моральні, культурні, наукові цінності, примножувати досягнення суспільства в соціально-економічній сфері, пропагувати ведення здорового способу життя.
ПРН3. Знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати базові концепції мікро- та макроекономіки.
ПРН4. Розуміти принципи економічної науки, особливості функціонування економічних систем.
ПРН5. Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень різними економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади).
ПРН6. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної діяльності.
ПРН7. Пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду фундаментальних принципів і знань на основі розуміння основних напрямів розвитку економічної науки.
ПРН8. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач.
ПРН9. Усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави.
ПРН10. Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники, які характеризують результативність їх діяльності.
ПРН11. Вміти аналізувати процеси державного та ринкового регулювання соціально-економічних і трудових відносин.
ПРН12. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. ПРН13. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники.
ПРН14. Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку.
ПРН15. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні.
ПРН16. Вміти використовувати дані, надавати аргументацію, критично оцінювати логіку та формувати висновки з наукових та аналітичних текстів з економіки.
ПРН17. Виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ і проблем в однієї або декількох професійних сферах з урахуванням ризиків та можливих соціально-економічних наслідків.
ПРН18. Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність.
ПРН19. Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення соціально-економічних завдань, підготовки та представлення аналітичних звітів.
ПРН20. Оволодіти навичками усної та письмової професійної комунікації державною та іноземною мовами.
ПРН21. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик економічних систем різного рівня, а також особливостей поведінки їх суб’єктів.
ПРН22. Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі із новими об’єктами та у невизначених умовах.
ПРН23. Показувати навички самостійної роботи, демонструвати критичне, креативне, самокритичне мислення.
ПРН24. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та свідомо на основі етичних принципів, цінувати та поважати культурне різноманіття, індивідуальні відмінності людей.
ПРН25. Аналізувати чисельність та структуру персоналу підприємства, визначати потребу в персоналі, здійснювати професійний підбір кандидатів у відповідності до отриманих результатів.
ПРН26. Визначати потреби у розвитку персоналу і організовувати системи навчання співробітників з використанням внутрішніх та зовнішніх ресурсів.

Викладачі освітньої програми

Світлана Калініна
Світлана Калініна [email protected]

декан економіко-правового факультету, професор кафедри економіки праці, доктор економічних наук, професор

Академічні профілі
Світлана Ланська
Світлана Ланська [email protected]

в.о. завідувача кафедри економіки праці, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Тетяна Марена
Тетяна Марена [email protected]

проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Ганна Мартинюк
Ганна Мартинюк [email protected]

в. о. завідувача кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, кандидат технічних наук, доцент

Академічні профілі
Христина Мітюшкіна
Христина Мітюшкіна [email protected]

завідувач кафедри раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Ганна Омельченко
Ганна Омельченко [email protected]

доцент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Валерія Подунай
Валерія Подунай [email protected]

доцент кафедри економіки праці, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Альона Стадник
Альона Стадник [email protected]

доцент кафедри філософії та соціології, кандидат соціологічних наук, доцент

Академічні профілі
Клавдія Тахтарова
Клавдія Тахтарова [email protected]

доцент кафедри економіки праці, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Діана Шебаніц
Діана Шебаніц [email protected]

доцент кафедри права, кандидат історичних наук , доцент

Академічні профілі
Наталя Шипік
Наталя Шипік [email protected]

доцент кафедри історії та археології, кандидат історичних наук, доцент

Академічні профілі
Потрібна консультація або є запитання? Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами