бакалавр

Освітня програма «Соціологія»

Соціологія є наукою про суспільство та людські взаємовідносини, тобто про всіх нас, наші прагнення, наші бажання, наші проблеми, наше майбутнє. Дана освітня програма спрямована на підготовку фахівців, здатних досліджувати громадську думку в суспільстві та бачити реальну картину того, що відбувається у світі. Бо соціолог – це не лише фахівець, який володіє розвинутим соціологічним способом мислення, розуміється на особливостях суспільних процесів, вміє їх аналізувати та робити прогноз, це ще й людина з високим рівнем громадської свідомості, якій не байдужі ті процеси, що відбуваються в рідному місті, регіоні, країні. Соціологія являється тим інструментом, що допомагає владі почути голос суспільства, тому її обирають ті, хто має активну життєву позицію і бажання змінити життя людей на краще.

Детальніше про програму: умови зарахування, навчання, працевлаштування

Умови вступу Дізнайтесь правила прийому на програму "Соціологія"
Яна Зоська
Яна Зоська [email protected] гарант освітньої програми, доктор соціологічних наук, професор

Студенти вивчають історію і теорію соціології, галузеві соціології, методику організації та проведення соціологічних досліджень. Після отримання необхідних знань майбутні фахівці втілюють у життя власні дослідницькі проєкти, долучаються до науково-дослідної роботи кафедри філософії та соціології МДУ. Набути перші професійні навички студентам допомагає практика в органах місцевої влади, громадських організаціях.

Профіль освітньої програми «Соціологія»
Вартість навчання (денна форма)
37480 ₴/рік
Вартість навчання (заочна форма)
13120 ₴/рік
є можливість навчання на бюджетній формі навчання
Умови вступу Дізнайтесь правила прийому на програму "Соціологія"
Галузь знань
Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність
Соціологія
Форми навчання
Денна, заочна
Освітня кваліфікація
Бакалавр з соціології
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Бакалавр
Спеціальність 054 «Соціологія»
Освітня програма «Соціологія»
Обсяг програми
240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців
Мова викладання
українська
Наявність акредитації
Національне агентство із забезпечення якості освіти Сертифікат №1688
Переглянути сертифікат
Мета програми
Підготовка висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців у сфері соціальної взаємодії, які володіють іноземними мовами, розвинутими загальними та спеціальними компетентностями, фундаментальними та професійно орієнтованими знаннями та вміннями, спроможні вирішувати типові професійні завдання у галузі соціології, вміють аналізувати та оцінювати соціальні явища та конфліктні ситуації, компетентно розробляти заходи оптимального вирішення соціальних проблем.
Характеристика програми)
Предметна область
Нормативна частина – 75%; варіативна частина – 25%.
Фокус програми
Загальна
Орієнтація програми
Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, орієнтована на здобуття глибоких знань та професійних навичок у сфері соціології, соціальних досліджень у рамках затверджених стандартів, забезпечення підготовки бакалаврів фахівців з розвинутими базовими та фаховими компетенціями.
Особливості програми
Особливістю освітньої програми є її орієнтація на практичну складову підготовки, яка передбачає розробку та проведення конкретних соціологічних досліджень та соціальних проектів, формування комплексного розуміння специфіки суспільних процесів й особливостей розвитку соціальних спільнот в регіоні, що передбачає опанування широкого спектру методів збору й аналізу соціологічної інформації та набуття обов’язкових практичних навичок під час проходження практики.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Місцем працевлаштування можуть виступати державні, комерційні, неурядові організації, заклади вищої освіти, які займаються соціологічними дослідженнями; структурні підрозділи підприємств та організацій, які займаються аналітичною діяльністю, маркетинговими дослідженнями, налагодженням громадських зв’язків, управлінням соціальними відносинами та процесами, роботою з персоналом.
Основна сфера зайнятості відповідає кодам 263, 243 та 242 ISCO-08 Міжнародного стандарту класифікації професій Міжнародної організації праці.
Продовження освіти
Можливість продовжувати освіту за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі освіти дорослих.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване навчання, поєднання лекційних та семінарських (практичних) занять з самостійною роботою студента, практична підготовка в результаті проходження чотирьох видів практик: навчальної, двох виробничих та переддипломної.
Система оцінювання
Проведення екзаменів, заліків, диференційованих заліків (для оцінювання якості виконання та захисту курсових робіт та звітів з практики); проміжний та поточний контроль у формі усних та письмових опитувань, виконання модульних контрольних робіт, проходження тестувань, підготовки та захисту презентацій, реферативних й соціологічних досліджень; державна атестація шляхом проведення публічного захисту кваліфікаційної роботи.
Програмні компетентності
Загальні
- Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях.
- Здатність спілкуватися іноземною мовою.
- Здатність працювати в команді.
- Здатність бути критичним і самокритичним.
- Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
- Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
- Навички міжособистісної взаємодії.
- Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
- Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.
- Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
- Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
- Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
- Здатність розробляти власну траєкторію саморозвитку
Спеціальні
- Здатність оперувати базовим категоріально-понятійним апаратом соціології.
- Здатність до опанування та використання основних класичних та сучасних соціологічних теорій.
- Здатність аналізувати соціальні зміни, що відбуваються в Україні та світі в цілому.
- Здатність збирати, аналізувати та узагальнювати соціальну інформацію з використанням соціологічних методів.
- Здатність самостійно планувати, організовувати та проводити соціологічне дослідження.
- Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати аргументовані висновки та рекомендації.
- Здатність презентувати результати соціологічних досліджень для фахівців та нефахівців.
- Здатність дотримуватися у своїй діяльності норм професійної етики соціолога.
- Здатність розумітися на специфіці суспільних процесів та особливостях розвитку соціальних спільнот в регіоні.
- Здатність планувати, розробляти та реалізовувати проекти соціального спрямування.
Програмні результати навчання
- Використовувати понятійний апарат соціології в освітній, дослідницькій та інших сферах професійної діяльності.
- Розуміти історію розвитку соціології, її сучасні концепції та теорії, основні проблеми.
- Застосовувати положення соціологічних теорій та концепцій до дослідження соціальних змін в Україні та світі.
- Пояснювати закономірності та особливості розвитку і функціонування соціальних явищ у контексті професійних задач.
- Вільно спілкуватися державною та іноземною / іноземними мовами усно і письмово з професійних питань.
- Ефективно виконувати різні ролі (зокрема організатора, комунікатора, критика, генератора ідей, виконавця тощо) у команді в процесі вирішення фахових задач.
- Вміти використовувати інформаційно-комунікаційні технології у процесі пошуку, збору та аналізу соціологічної інформації.
- Обґрунтовувати власну позицію, робити та аргументувати самостійні висновки за результатами досліджень і аналізу професійної літератури.
- Вміти розробляти програму соціологічного дослідження.
- Володіти навичками збору соціальної інформації з використанням кількісних та якісних методів.
- Презентувати результати власних досліджень для фахівців і нефахівців.
- Знати та дотримуватися етичних норм професійної діяльності соціолога.
- Вміти проводити дослідження та робити прогноз щодо розвитку суспільних процесів з урахуванням регіональної специфіки.
- Виступати організатором та виконавцем проектів соціального спрямування.

Обов'язкові дисципліни

Студенти що навчаються за освітньою програмою «Соціологія» під час навчання мають можливість самостійно обрати 25% навчальних дисциплін з каталогу вибіркових дисциплін

Викладачі освітньої програми

Ігор Гудима
Ігор Гудима [email protected]

професор кафедри філософії та соціології, доктор філософських наук, доцент

Академічні профілі
Яна Зоська
Яна Зоська [email protected]

професор кафедри філософії та соціології, доктор соціологічних наук, професор

Академічні профілі
Олександр Зубченко
Олександр Зубченко [email protected]

доцент кафедри філософії та соціології, кандидат соціологічних наук

Академічні профілі
Тетяна Іванець
Тетяна Іванець [email protected]

завідувач кафедри філософії та соціології, кандидат політичних наук, доцент

Академічні профілі
Марія Нікольченко
Марія Нікольченко [email protected]

доцент кафедри української філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Альона Стадник
Альона Стадник [email protected]

доцент кафедри філософії та соціології, кандидат соціологічних наук, доцент

Академічні профілі
Потрібна консультація або є запитання? Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами