магістр

Освітня програма «Системний аналіз»

Вона спрямована на підготовку системних аналітиків, які володіють компетентностями з економіки та юриспруденції. Випускники здатні прогнозувати розвиток систем і кон’юнктури ринку, оцінювати різні види ризиків, проєктувати системи управління та прийняття рішень, які спрямовані на безпеку соціально-економічних систем, зокрема оподаткування.

Детальніше про програму: умови зарахування, навчання, працевлаштування

Умови вступу Дізнайтесь більше про умови вступу на програму "Системний аналіз"
Олексій Альохін
Олексій Альохін [email protected] гарант освітньо-професійної програми, доктор економічних наук, професор

Магістранти вивчають системи та методи штучного інтелекту, менеджмент ІТ-проєктів, системний аналіз і теорію прийняття рішень, математичне моделювання соціально-економічних систем, інтелектуальний аналіз даних, методи та моделі обліку й аудиту, господарське право та інтелектуальну власність. Практичні навички магістранти отримують в лабораторії системного аналізу, де розробляють моделі складних систем і процесів, застосовують алгоритми та інструменти прогнозування, використовують міри оцінювання ризиків. 

Профіль освітньої програми «Системний аналіз»
Вартість навчання (денна форма)
33300 ₴/рік
Вартість навчання (заочна форма)
18041 ₴/рік
є можливість навчання на бюджетній формі навчання
Умови вступу Дізнайтесь більше про умови вступу на програму "Системний аналіз"
Галузь знань
Інформаційні технології
Спеціальність
Системний аналіз
Форми навчання
Денна, заочна
Освітня кваліфікація
Магістр з системного аналізу
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Магістр
Спеціальність 124 «Магістр з системного аналізу»
Освітня програма «Системний аналіз»
Обсяг програми
90 кредитів ЄКТС, 1 рік 4 місяці
Мова викладання
українська
Наявність акредитації
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти Сертифікат №797
Переглянути сертифікат
Мета програми
Надання здобувачам вищої освіти поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь і розуміння, які відносяться до областей системного аналізу, систем і методів прийняття рішень, що дають можливість ефективно виконувати завдання інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності, яка орієнтована на дослідження й розв’язання складних задач проектування та розроблення інформаційних систем для задоволення потреб науки, бізнесу та підприємств у різних галузях.
Характеристика програми)
Предметна область
Нормативна частина – 75%; варіативна частина – 25%
Фокус програми
Загальна
Орієнтація програми
Академічна, професійна
Особливості програми
Особливістю програми є її орієнтація на розвиток перспективних напрямів комп’ютерного та математичного моделювання, систем підтримки прийняття рішень та оптимізацію складних систем різної природи.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Випускники можуть працювати на первинних посадах, за професіями, які визначені Національним класифікатором України:
Класифікатор професій ДК 003:2010:
1238 Керівники проєктів та програм
2121.2 Математик-аналітик з дослідження операцій
2131.1 Науковий співробітник-консультант (обчислювальні системи)
2131.2 Аналітик комп’ютерних систем
2131.2 Адміністратор даних
2131.2 Аналітик комп'ютерного банку даних
2149.2 Аналітик систем (крім комп’ютерних)
2433.1 Науковий співробітник-консультант (інформаційна аналітика)
2433.2 Аналітик консолідованої інформації
2447 Професіонал у сфері управління проєктами та програмами
Продовження освіти
Можливість продовжувати освіту на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Студентоцентроване та проблемно-орієнтоване навчання, що базується на застосуванні інноваційних підходів та інтерактивних освітніх технологій. Теоретичне навчання здійснюється на основі поєднання лекційних, семінарських (практичних) та лабораторних занять з самостійною роботою студента. Практична підготовка передбачає проходження науково-дослідної практики.
Система оцінювання
Формами підсумкового контролю є екзамени, заліки, а також диференційовані заліки, які проводяться для оцінювання якості виконання та захисту курсової роботи та звіту з практики. Проміжний та поточний контроль здійснюється у формі виконання модульних контрольних робіт; підготовки та захисту проектів, презентацій, реферативних досліджень; здійснення кейс-стаді тощо.
Програмні компетентності
Загальні
1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
2. Здатність спілкуватися іноземною мовою
3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел
4. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності)
5. Здатність розробляти проєкти та управляти ними
6. Уміння спілкуватися усно та в письмовій формі українською мовою
7. Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію; працювати в команді з дотриманням етичних норм та цінностей мультикультурного суспільства.
8. Здатність вчитися самостійно і автономно¸ розробляти власну траєкторію саморозвитку упродовж життя
Спеціальні
1. Здатність інтегрувати знання та здійснювати системні дослідження, застосовувати методи математичного та інформаційного моделювання складних систем та процесів різної природи
2. Здатність проєктувати архітектуру інформаційних систем
3. Здатність розробляти системи підтримки прийняття рішень та рекомендаційні системи
4. Здатність оцінювати ризики, розробляти алгоритми управління ризиками в складних системах різної природи
5. Здатність моделювати, прогнозувати та проєктувати складні системи і процеси на основі методів та інструментальних засобів системного аналізу
6. Здатність застосовувати теорію і методи Data Science для здійснення інтелектуального аналізу даних з метою виявлення нових властивостей та генерації нових знань про складні системи
7. Здатність управляти робочими процесами у сфері інформаційних технологій, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів
8. Здатність розробляти і реалізовувати наукові та прикладні проєкти в галузі інформаційних технологій та дотичні до неї міждисциплінарні проєкти
9. Здатність здійснювати захист прав інтелектуальної власності, комерціалізацію результатів досліджень та інновацій
10. Здатність до самоосвіти та професійного розвитку
Програмні результати навчання
1. Спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки у сфері системного аналізу та інформаційних технологій і є основою для оригінального мислення та проведення досліджень
2. Будувати та досліджувати моделі складних систем і процесів застосовуючи методи системного аналізу, математичного, комп’ютерного та інформаційного моделювання
3. Застосовувати методи розкриття невизначеностей в задачах системного аналізу, розкривати ситуаційні невизначеності та невизначеності в задачах взаємодії, протидії та конфлікту стратегій, знаходити компроміс при розкритті концептуальної невизначеності
4. Розробляти та застосовувати методи, алгоритми та інструменти прогнозування розвитку складних систем і процесів різної природи
5. Використовувати міри оцінювання ризиків та застосовувати їх при аналізі багатофакторних ризиків в складних системах
6. Застосовувати методи машинного навчання та інтелектуального аналізу даних, математичний апарат нечіткої логіки, теорії ігор та розподіленого штучного інтелекту для розв’язання складних задач системного аналізу
7. Розробляти інтелектуальні системи в умовах слабо структурованих даних різної природи
8. Здійснювати ідентифікацію та оцінювання параметрів математичних моделей об’єктів керування
9. Розробляти та застосовувати моделі, методи та алгоритми прийняття рішень в умовах конфлікту, нечіткої інформації, невизначеності та ризиків
10. Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються
11. Вільно презентувати та обговорювати усно і письмово результати досліджень та інновацій, інші питання професійної діяльності державною та англійською мовами
12. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань, розробляти власну траєкторію саморозвитку
13. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики
14. Використовувати та обґрунтовувати управлінські рішення при плануванні та виконанні проєктів в галузі інформаційних технологій та дотичні до неї міждисциплінарні проєкти

Викладачі освітньої програми

Олексій Альохін
Олексій Альохін [email protected]

професор кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, доктор економічних наук, професор

Академічні профілі
Марина Горбашевська
Марина Горбашевська [email protected]

в.о. завідувача кафедри менеджменту та фінансів, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Юрій Дрейс
Юрій Дрейс [email protected]

доцент кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, кандидат технічних наук, доцент

Академічні профілі
Вікторія Канна
Вікторія Канна [email protected]

доцент кафедри прикладної філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Ганна Мартинюк
Ганна Мартинюк [email protected]

в. о. завідувача кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, кандидат технічних наук, доцент

Академічні профілі
Надія Марченко
Надія Марченко [email protected]

доцент кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, кандидат технічних наук, доцент

Академічні профілі
Марія Мнацаканян
Марія Мнацаканян [email protected]

доцент кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, кандидат технічних наук

Академічні профілі
Потрібна консультація або є запитання? Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами