бакалавр

Освітня програма «Системний аналіз»

Програма спрямована на підготовку фахівців у сфері ІТ. Її обирають ті, хто хоче отримати необхідні знання і вміння для налагодження  процесів автоматизації, розробки технічних завдань, тестування програмного забезпечення, складання аналітичних звітів.

Детальніше про програму: умови зарахування, навчання, працевлаштування

Умови вступу Дізнайтесь правила прийому на освітню програму "Системний аналіз"
Анжеліка Стахова
Анжеліка Стахова [email protected] гарант освітньої програми, кандидат технічних наук, доцент

Студенти вивчають організацію баз даних, теорію інформації та кодування, системи штучного інтелекту, програмування, інформаційні технології і системи, комп’ютерну графіку. До проведення занять долучаються фахівці-практики, які мають досвід роботи у комерційній розробці інформаційних технологій і програмних додатків. Практичні навички студенти отримують в аналітичних та інформаційно-технічних відділах підприємств.

Профіль освітньої програми «Системний аналіз»
Вартість навчання (денна форма)
23700 ₴/рік
Вартість навчання (заочна форма)
14600 ₴/рік
є можливість навчання на бюджетній формі навчання
Умови вступу Дізнайтесь правила прийому на освітню програму "Системний аналіз"
Галузь знань
Інформаційні технології
Спеціальність
Системний аналіз
Форми навчання
Денна, заочна
Освітня кваліфікація
Бакалавр з системного аналізу
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Бакалавр
Спеціальність 124 «Системний аналіз»
Освітня програма «Системний аналіз»
Обсяг програми
240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців
Мова викладання
українська
Наявність акредитації
Міністерство освіти і науки України Сертифікат НД №0592994
Переглянути сертифікат
Мета програми
Забезпечити підготовку висококваліфікованих бакалаврів системного аналізу, здатних формулювати, вирішувати й узагальнювати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у різних видах діяльності з використанням системного підходу та методів системного аналізу.
Характеристика програми)
Предметна область
Об'єкти професійної діяльності випускників:
Математичні методи та інформаційні технології аналізу, моделювання, прогнозування та прийняття рішень стосовно складних систем різної природи (інформаційних, економічних, фінансових, соціальних, технічних, організаційних, екологічних тощо)
Фокус програми
Акцент на вмінні використовувати методи моделювання, аналізу даних, оптимізації, дослідження операцій, прогнозування, оцінювання ризиків, теорії керування та прийняття рішень, теорії ігор та конфліктів, експертного оцінювання, сталого розвитку та ін.
Орієнтація програми
Академічна, професійна
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Випускники можуть працювати в наукових, освітніх, аналітичних, IT та інших установах і підрозділах на посадах, що вимагають застосування методів системного аналізу
Продовження освіти
Можливість продовжити навчання за освітньо-професійною або освітньо-науковою програмою ступеня магістра, а також підвищувати кваліфікацію та отримувати додатковку післядипломну освіту
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Студентоцентроване та проблемно-орієнтоване навчання, що базується за застосуванні інноваційних підходів та інтерактивних освітніх технологій. Теоретичне навчання здійснюється на основі поєднання лекційних, семінарських (практичних) та лабораторних занять з самостійною роботою студента. Практична підготовка передбачає проходження науково-дослідної практики
Система оцінювання
Формами підсумкового контролю є екзамени, заліки, а також диференційовані заліки, які проводяться для оцінювання якості виконання та захисту курсової роботи та звіту з практики. Проміжний та поточний контроль здійснюється у формі виконання модульних контрольних робіт, підготовки та захисту проєктів, презентацій, реферативних досліджень, здійснення кейс-стаді тощо
Програмні компетентності
Загальні
ЗК-1. Здатність ло абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК-2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуацях.
ЗК-3. Здатність планувати і управляти часом.
ЗК-4. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
ЗК-5. Здатність спілкуватися державною мовою усно та письмово.
ЗК-6. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК-7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних лжерел.
ЗК-8. Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК-9. Здатність ло адаптації та дії в новій ситуації.
ЗК-10.3датність працюювати автономно.
ЗК-11. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК-12. Здатність працювати в команді.
ЗК-13. Здатність працювати в міжнародному контексті.
ЗК-14. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
ЗК-15. Здатність реалізувати свої права і обовʼязки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК-16. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності
для активного відпочинку та ведення здорового способу життя
Спеціальні
СК-1. Здатність використовувати системний аналіз як сучасну міждисциплінарну методологію, що базується на прикладних математичних методах та сучасних інформаційних технологіях і орієнтована на вирішення задач аналізу i синтезу технічних, економічних, соціальних, екологічних та інших складних систем.
СК-2. Здатність формалізувати проблеми, описані природною мовою, у тому числі за допомогою математичних методів, застосовувати загальні підходи до математичного моделовання конкретних процесів.
СК-3. Здатність будувати математично коректні моделі статичних та динамічних процесів і систем зосередженими та розподіленими параметрами із врахуванням невизначеності зовнішніх та внутрішніх факторів.
СК-4. Здатність визначати основні чинники, які впливають на розвиток фізичних, економічних, соціальних процесів, виокремловати в них стохастичні та невизначені показники, формулювати їх у вигляді випадкових або нечітких величин, векторів, процесів та досліджувати залежності між ними.
СК-5. Здатність формулювати задачі оптимізації при проєктуванні систем управління та прийняття рішень, а саме: математичні моделі, критерії оптимальності, обмеження, цілі управління: обирати раціональні методи та алгоритми розв'язання задач оптимізації та оптимального керування.
СК-6. Здатність до компʼютерної реалізації математичних моделей реальних систем і процесів; проектувати, застосовувати і супроводжувати програмні засоби моделювання, прийняття рішень, оптимізації, обробки інформації, інтелектуального аналізу даних.
СК-7. Здатність використовувати сучасні інформаційні технології для комп'ютерної реалізації математичних моделей та прогнозування поведінки конкретних систем, а саме: обʼєктно-орієнтований підхід при проектуванні складних систем різної природи, прикладні математичні пакети, застосування баз даних і знань.
СК-8. Здатність організовувати роботу з аналізу та проектування складних систем, створення відповідних інформаційних технологій та програмного забезпечення.
СК-9. Здатність представляти математичні аргументи і висновки з них з ясністою і точністю і в таких формах, які підходять для аудиторії як усно так і в письмовій формі.
СК-10. Здатність розробляти екепериментальні спостережувальні дослідження, аналізувати дані отримані в них.
СК-11. Здатність системно аналізувати свою професійну і соціальну діяльність, оцінювати накопичений досвід.
Програмні результати навчання
1. Знати і вміти застосовувати на практиці диференціальне та інтегральне числення, ряди та інтеграл Курьє, аналітичну геометрію, лінійну алгебру та векторний аналіз, функціональний аналіз та дискретну математику в обсязі, необхідному для вирішення типових завдань системного аналізу.
2. Вміти використовувати стандартні схеми для розвʼязання комбінаторних та логічних задач, що сформульовані природною мовою, застосовувати класичні алгоритми для перевірки властивостей та класифікації обʼєктів, множин, відношень, графів, груп, кілець, решіток, булевих функцій тощо.
3. Вміти визначати ймовірнісні розподіли стокастичних показників та факторів, що впливають на характеристики досліджуваних процесів, досліджувати властивості та знаходити характеристики багатовимірних випадкових векторів та використовувати їх для розвʼязання прикладних задач, формалізувати стохастичні показники та фактори у вигляді випадкових величин, векторів, процесів.
4. Знати та вміти застосовувати базові методи якісного аналізу та інтегрування звичайних диференціальних рівнянь і систем, диференціальних рівнянь в частинних похідних, в тому числі рівнянь математичної фізики.
5. Знати основні положення теорії метричних просторів, лебегівської теорії міри та інтеграла, теорії обмежених лінійних операторів в банахових та гільбертових просторах, застосовувати техніку і методи функціонального аналізу для розвʼязання задач керування складними процесами в умовах невизначеності.
6. Знати та вміти застосовувати основні методи постановки та вирішення задач системного аналізу в умовах невизначеності цілей, зовнішніх умов та конфліктів.
7. Знати основи теорії оптимізації, оптимального керування, теорії прийняття рішень, вміти застосовувати їх на практиці для розвязування прикладних задач управління і проектування складних систем.
8. Володіти сучасними методами розробки програм і програмних комплексів та прийняття оптимальних рішень щодо складу програмного забезпечення, алгоритмів процедур і операцій.
9. Вміти створювати ефективні алгоритми для обчислювальних задач системного аналізу та систем підтримки прийняття рішень.
10. Знати архітектуру сучасних обчислювальних систем і комп'ютерних мереж.
11. Знати і вміти застосовувати на практиці системи управління базами даних і знань та інформаційні системи.
12. Застосовувати методи і засоби роботи з даними і знаннями, методи математичного, логікосемантичного, обʼєктного та імітаційного моделювання, технології системного і статистичного аналізу.
13. Проектувати, реалізовувати, тестувати, впроваджувати, супроводжувати, експлуатувати програми, засоби роботи з даними і знаннями в компʼютерних системах і мережах.
14. Розуміти і застосовувати на практиці методи статистичного моделювання і прогнозування, оцінювати вихідні дані.
15. Розуміти українську та іноземну мови на рівні, достатньому для обробки фахових інформаційно-літературних джерел, професійного усного і письмового спілкування, написання текстів за фаховою тематикою.
16. Розуміти і реалізувати свої права і обовʼязки як члена суспільства, усвідомловати цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
17. Зберігати та примножувати досягнення і цінності суспільства на основі розуміння місця предметної області у загальній системі знань, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя.

Викладачі освітньої програми

Олексій Альохін
Олексій Альохін [email protected]

професор кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, доктор економічних наук, професор

Академічні профілі
Ольга Демідко
Ольга Демідко [email protected]

доцент кафедри культурології, кандидат історичних наук

Академічні профілі
Владислав Дудник
Владислав Дудник [email protected]

асистент кафедри системного аналізу та інформаційних технологій

Академічні профілі
Ганна Мартинюк
Ганна Мартинюк [email protected]

в. о. завідувача кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, кандидат технічних наук, доцент

Академічні профілі
Марія Мнацаканян
Марія Мнацаканян [email protected]

доцент кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, кандидат технічних наук

Академічні профілі
Андрій Охріменко
Андрій Охріменко [email protected]

старший викладач кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, кандидат технічних наук

Академічні профілі
Олена Пефтієва
Олена Пефтієва [email protected]

доцент кафедри прикладної філології, кандидат філологічних наук, доцент, кандидат філологічних наук, доцент, -

Академічні профілі
Ольга Савченко
Ольга Савченко [email protected]

старший викладач кафедри системного аналізу та інформаційних технологій

Академічні профілі
Анжеліка Стахова
Анжеліка Стахова [email protected]

доцент кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, кандидат технічних наук, доцент

Академічні профілі
Потрібна консультація або є запитання? Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами