магістр

Освітня програма «Середня освіта. Мова і література (англійська)»

Програма орієнтована на підготовку педагогів нового покоління шляхом розвитку ключових умінь ХХІ століття. Випускники володіють професійними компетентностями, які необхідні вчителю англійської мови та зарубіжної літератури у закладах загальної середньої освіти, а також важливі для проведення науково-методичної та управлінської діяльності в системі освіти України.

Детальніше про програму: умови зарахування, навчання, працевлаштування

Умови вступу Дізнайтесь більше про умови вступу на програму "Середня освіта. Мова і література (англійська)"
Остап Бодик
Остап Бодик [email protected] гарант освітньо-професійної програми, кандидат філологічних наук, доцент

Магістранти поглиблено вивчають мовознавство, літературознавство, педагогіку, підкріплюючи теорію практикою, та вдосконалюють комунікативні навички з іноземних мов. Під час навчання майбутні фахівці беруть участь в освітньо-культурних стажуваннях за кордоном, долучаються до реалізації міжнародних проєктів, відвідують зустрічі з діячами культури та лекції викладачів з університетів-партнерів МДУ.

Профіль освітньої програми «Середня освіта. Мова і література (англійська)»
Вартість навчання (денна форма)
33300 ₴/рік
Вартість навчання (заочна форма)
18041 ₴/рік
Умови вступу Дізнайтесь більше про умови вступу на програму "Середня освіта. Мова і література (англійська)"
Галузь знань
Освіта
Спеціальність
Середня освіта
Форми навчання
Денна, заочна
Освітня кваліфікація
Магістр освіти. Вчитель англійської мови, другої іноземної мови (німецької\новогрецької) та зарубіжної літератури
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Магістр
Спеціальність 014 «Середня освіта»
Освітня програма «Середня освіта. Мова і література (англійська)»
Обсяг програми
90 кредитів ЄКТС, 1 рік 4 місяці
Мова викладання
українська, англійська, німецька
Наявність акредитації
Міністерство освіти і науки України Сертифікат УД №05008515
Переглянути сертифікат
Мета програми
Забезпечення фундаментальної теоретичної і практичної підготовки висококваліфікованих кадрів, які набувають глибоких ґрунтовних знань для виконання професійних завдань та обов’язків науково-дослідницького та інноваційного характеру в галузі освіти та методики викладання іноземних мов та зарубіжної літераткури; здатності до самостійної постановки і вирішення завдань науково-практичної діяльності.
Характеристика програми)
Предметна область
Нормативна частина – 75%; варіативна частина – 25%.
Фокус програми
Загальна
Орієнтація програми
Академічна, професійна
Особливості програми
Освітня програма надає можливість здобувачам вищої освіти опанувати як стандартні фахові компетентності, так і ексклюзивні знання, вміння та навички, які цілком розширюють можливості випускників на ринку праці. Наявність серед освітніх компонентів освітньої програми виробничої (педагогічної) практики з основної мови, зарубіжної літератури та виробничої (педагогічної) практики з другої іноземної мови, зарубіжної літератури забезпечує набуття практичного досвіду розв’язання кола проблем з методики викладання іноземної мови та зарубіжної літератури з урахуванням сучасних тенденцій та закономірностей При розробці освітньої програми та формуванні її освітніх компонентів враховано досвід провідних вітчизняних закладів вищої освіти (Київського університету імені Бориса Гринченка, Херсонського державного університету, Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського) щодо реалізації освітньої програми у галузі середньої освіти.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Магістр освіти може працювати в освітній галузях; закладах загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів; ліцеях, гімназіях, колегіумах тощо. Працевлаштування можливе у різних професійних групах та за Державним класифікатором економічної діяльності (КВЕД) та за Державним класифікатором професій:
2320 Вчитель середнього навчально-виховного закладу
2359.2 Організатор позакласної та позашкільної виховної роботи з дітьми
2359.2 Педагог-організатор
Продовження освіти
Здобуття освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі освіти дорослих.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване навчання. Викладання проводиться у вигляді: лекції, мультимедійної лекції, інтерактивної лекції, семінарів, практичних занять, самостійної роботи (підготовка есе, презентацій, рефератів), виробничої (педагогічної) практики з основної мови, зарубіжної літератури та виробничої (педагогічної) практики з другої іноземної мови, зарубіжної літератури науково- дослідної практики, виконання кваліфікаційної роботи.
Система оцінювання
Формами підсумкового контролю є екзамени, заліки, а також диференційований залік, який проводиться для оцінювання якості виконання та захисту звіту з практики. Проміжний та поточний контроль здійснюється у формі виконання контрольних робіт; підготовки та захисту проєктів, презентацій, реферативних досліджень тощо.
Програмні компетентності
Загальні
ЗК 1. Здатність діяти соціально відповідально та громадянські свідомо на основі загальнолюдських ціннісних орієнтирів, дотримуватися основ безпеки професійної діяльності та здорового способу життя.
ЗК 2. Здатність володіти базовими знаннями з методології наукових досліджень в обсязі, необхідному для здійснення професійної науково-дослідної діяльності.
ЗК 3. Здатність до збору, обробки, збереження, продукування і передачі професійно важливої інформації з метою її використання в рамках професійного, дослідницького контенту
ЗК 4. Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію; працювати в команді з дотриманням етичних норм та цінностей мультикультурного суспільства; здійснювати наукову полеміку та спілкування державною та іноземною мовами.
ЗК 5. Здатність вчитися самостійно і автономно розробляти власну траєкторію саморозвитку упродовж життя.
Спеціальні
СК 1.Здатність діагностувати і оцінити рівень розвитку, досягнення та освітніх потреб особистості школяра.
СК 2. Здатність до міждисциплінарної взаємодії й уміння співпрацювати з представниками інших галузей гуманітарного знання в ході розв’язання науково-дослідних і прикладних завдань.
СК 3.Здатність розуміти і застосовувати освітні теорії та методології в якості основи для навчання і організації позааудиторної виховної роботи.
СК 4.Здатність діяти у відповідності до вимог професійного обов`язку, демонструвати професійну поведінку, що відповідає принципам та нормам педагогічної деонтології, психології спілкування.
СК 5.Здатність організовувати навчально-виховний процес у межах викладання предмету спеціалізації з урахуванням соціального контексту і розвитку учнів.
СК 6.Здатність створювати і підтримувати психологічно безпечні умови навчання, освітні умови для саморозвитку і самореалізації в рамках освітнього середовища.
СК 7.Здатність упроваджувати ефективні педагогічні, ІКТ технології для забезпечення якості освіти відповідно до державних стандартів, задоволення потреб здобувачів освіти, батьків.
СК 8. Здатність керувати навчальним та виховним процесом, вносити корективи до навчальних планів з метою досягнення бажаного результату навчання відповідно до цілей навчання іноземної мови.
СК 9.Здатність аналізувати літературні явища у їх єдності з філософськими, естетичними та моральними аспектами, володіння методами літературознавчих досліджень; навички інтерпретації художніх творів та аналізу літературної творчості.
СК 10. Здатність організовувати свою мовленнєву поведінку відповідно до соціокультурних стереотипів носіїв іноземної мови, володіння країнознавчими знаннями про країну, мова якої вивчається.
Програмні результати навчання
РН 1. Упевнено володіти двома іноземними мовами на рівні професійного і побутового спілкування.
РН 2. Впроваджувати принципи, підходи, умов реалізації Державних стандартів освіти, організації профільного навчання у закладах загальної середньої освіти.
РН 3. Застосовувати психологічні механізми ділового спілкування.
РН 4. Розуміти та володіти сутностями, психофізіологічних основ та особливостей педагогічної творчості вчителя, майстерності, творчої педагогічної діяльності.
РН 5 Знати та використовувати методологію та організацію наукового дослідження.
РН 6. Знати особливості історії, культури, сучасних проблем країн, мова яких вивчається.
РН 7. Розуміти основні лінгвістичніх категорії, механізми іншомовної комунікації.
РН 8. Порівнювати будову різних мов, виявляти їх подібні ознаки та розбіжності.
РН 9. Спілкуватися двома мовами (німецькою та англійською) у всіх видах іншомовної мовленнєвої діяльності, володіти основами культури усного й писемного мовлення, вміннями й навичками спілкування у різних галузях і ситуаціях відповідно до досвіду, інтересів та психологічних особливостей мовця.
РН 10. Аналізувати основні напрями реформування освіти в Україні і зарубіжних країнах; сформулювати і оцінити проблеми щодо проведення реформ на різних рівнях освіти.
РН 11. Обирати методи і прийоми диференціації (індивідуалізації) навчання учнів старшої і профільної школи відповідно до специфіки предмету спеціалізації.
РН 12. Реалізовувати основні управлінські функції аналізу, прогнозування, організації, контролю, самоконтролю в процесі організаційно-методичної, навчально-методичної, науково-методичної, виховної та інших видів діяльності.
РН 13. Застосовувати теоретичні знання сучасних наукових парадигм, освітніх концепцій, педагогічних теорій для використання у практичній діяльності вчителя відповідно до спеціалізації.
РН 14. Визначати та застосовувати сучасні педагогічні (ІКТ) технології навчання у старшій школі.
РН 15. Проводити педагогічне дослідження з використанням іншомовних джерел інформації, застосовувати теоретичні і емпіричні методи дослідження педагогічних явищ і процесів на засадах міждисциплінарності, компаративістики; оформляти і презентувати результати у кваліфікаційній роботі за обраною проблемою.
РН 16. Використовувати ефективні методи і прийоми викладання зарубіжної літератури.

Викладачі освітньої програми

Остап Бодик
Остап Бодик [email protected]

завідувач кафедри англійської філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Наталія Городнюк
Наталія Городнюк [email protected]

професор кафедри англійської філології, доктор філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Ігор Гудима
Ігор Гудима [email protected]

професор кафедри філософії та соціології, доктор філософських наук, доцент

Академічні профілі
Леніна Задорожна-Княгницька
Леніна Задорожна-Княгницька [email protected]

декан психолого-педагогічного факультету, професор кафедри педагогіки та освіти, доктор педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України

Академічні профілі
Тетяна Розумна
Тетяна Розумна [email protected]

доцент кафедри англійської філології, кандидат педагогічних наук, доцент

Академічні профілі
Потрібна консультація або є запитання? Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами