магістр

Освітня програма «Середня освіта. Історія»

Програма надає ґрунтовні знання для проведення наукових досліджень з історії та педагогіки, а також викладання історичних дисциплін у закладах загальної середньої освіти. Випускники  глибоко розуміють взаємозв’язки минулого і сьогодення, володіють науковими методами в галузі історії, використовують сучасні інформаційні та педагогічні технології в освітній сфері.

Детальніше про програму: умови зарахування, навчання, працевлаштування

Умови вступу Дізнайтесь більше про умови вступу на програму "Середня освіта. Історія"
Юлія Коробка
Юлія Коробка [email protected] гарант освітньо-професійної програми, кандидат історичних наук, доцент

Магістранти вивчають організацію наукових досліджень, педагогічну деонтологію, методику викладання історії, джерелознавство, історію України та Маріупольського повіту, історичну демографію, актуальні проблеми української історіографії, екскурсійну роботу, сучасні дослідження археологічної експедиції університету. У рамках педагогічної практики майбутні фахівці здобувають професійні навички у школах, гімназіях, ліцеях, коледжах.

Профіль освітньої програми «Середня освіта. Історія»
Вартість навчання (денна форма)
33300 ₴/рік
Вартість навчання (заочна форма)
18041 ₴/рік
Умови вступу Дізнайтесь більше про умови вступу на програму "Середня освіта. Історія"
Галузь знань
Освіта
Спеціальність
Середня освіта (Історія)
Форми навчання
Денна, заочна
Освітня кваліфікація
Магістр середньої освіти, вчитель історії
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Магістр
Спеціальність 014.03 «Середня освіта (Історія)»
Освітня програма «Середня освіта. Історія»
Обсяг програми
90 кредитів ЄКТС, 1 рік 4 місяці
Мова викладання
українська
Наявність акредитації
Міністерство освіти і науки України Сертифікат НД №0585924
Переглянути сертифікат
Мета програми
Метою освітньої програми є створення освітнього середовища для здобуття магістерського ступеня вищої освіти й оволодіння системою знань, умінь і практичних навичок у галузі знань 01 Освіта за спеціальністю 014.03 Середня освіта (Історія), що забезпечують на високому рівні формування здатності фахівця до професійної діяльності відповідно до кваліфікації вчителя історії на рівні загальної освіти через систему інтегральної, загальних і професійних комптентностей.
Характеристика програми)
Предметна область
Нормативна частина – 73%, варіативна частина – 27%

Об'єкти вивчення: системи освіти, освітні процеси у формальній та неформальній освіті, узагальнений соціально-педагогічний досвід, висвітлений у педагогічних теоріях, концепціях, контекстних (професійно орієнтованих) практиках, методики викладання освітніх курсів у закладах загальної середньої та вищої освіти, процеси історичного розвитку суспільства, історія України, актуальні проблеми української історіографії.

Цілі навчання: здобуття поглиблених теоретичних знань та практичних умінь і навичок за спеціальністю, підготовка фахівців, здатних розв'язувати актуальні проблеми, складні задачі дослідницького та/або інноваційного характеру в сфері історії та освіти, освітнього менеджменту та освітньої практики.

Теоретичний зміст: фундаментальні знання, що необхідні для вирішення освітніх та науково-дослідницьких завдань у професійній сфері, основні поняття, концепції, принципи освіти та педагогіки, теоретичні основи освітніх та історичних досліджень, освітня статистика, освітні вимірювання, управління освітою.

Методи, методики та технології: методи організації, здійснення, стимулювання, мотивації та контролю за ефективністю освітньо-пізнавальної діяльності, бінарні, інтегровані, індивідуально-орієнтовані, коучингові та консалтингові освітні технології, соціологічні та статистичні методи, сучасні технології навчання та організації освітнього процесу, цифрові технології.

Інструменти та обладнання: інформаційно-комунікаційні системи, комп'ютеризовано-технічне обладнання, програмне забезпечення відповідно до спеціалізації.
Фокус програми
Програма фокусується на глибокому розумінні та аналізі взаємозв'язків минулого і сьогодення, формування обізнаності у сучасних трансформаціях наукового історичного знання, спонукання до опанування методів здобуття та передачі наукового знання в галузі історії, дидактична та методична підготовка магістрів освіти, вчителів історії, використання сучасних інформаційних та педагогічних технологій.
Орієнтація програми
Академічна, освітньо-професійна
Особливості програми
ОП передбачає динамічне, інтегративне, інтерактивне навчання у межах аудиторної і позааудиторної роботи за активної участі стейкголдерів, опанування навчальних дисциплін соціогуманітарного, педагогічного та історичного спрямувань, які є фундаментом для ефективної освітньої діяльності, оволодіння професійними компетентностями у межах педагогічної та науково-дослідної практик, підготовка вчителя історії здатного до реалізації сучасних освітніх програм середньої і старшої школи, максимальне врахування регіональних особливостей освітнього простору.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Сфера працевлаштування – заклади загальної середньої освіти. Посади згідно з класифікатором професій в Україні:
2320 Вчитель закладу загальної середньої освіти
2320 Викладач професійного навчально-виховного закладу
2351.2 Вчитель-методист
2359.2 Організатор позакласної та позашкільної виховної роботи з дітьми
2359.2 Педагог-організатор
Продовження освіти
Можливість навчатися на третьому (освітньо-науковому) рівні для здобуття ступеня доктора філософії, набуття класифікації за іншими спеціальностями в системі післядипломної освіти
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Студентоцентроване та проблемно-орієнтоване навчання, що базується на застосуванні інноваційних підходів та інтерактивних освітніх технологій. Теоретичне навчання здійснюється на основі поєднання лекційних, семінарських (практичних) із самостійною роботою здобувача. Практична підготовка передбачає проходження виробничої (педагогічної) та переддипломної практик.
Система оцінювання
Усні та письмові екзамени, заліки, а також диференційовані заліки, які проводяться для оцінювання якості виконнаня та захисту звітів з виробничої та переддипломної практик. Проміжний та поточний контроль здійснюється у формі виконнаня індивідуальних науково-дослідних завдань (написання есе, науковий статей, виступи на конференціях, створення презентацій, проєктна робота тощо), модульних контрольних робіт.
Програмні компетентності
Загальні
ЗК 1. Здатність до критичного, абстрактного мислення, аналізу і синтезу.
ЗК 2. Здатність діяти соціально відповідально та громадянсько свідомо на основі загальнолюдських ціннісних орієнтирів, дотримуватися основ безпеки професійної діяльності та здорового способу життя.
ЗК 3. Здатність володіти базовими знаннями з методології наукових досліджень в обсязі, необхідному для здійснення професійно наукової дослідної роботи.
ЗК 4. Здатність до збору, обробки, збереження, продукування і передачі професійно важливої інформації з метою її використання у межах професійного, дослідницього контенту, застосувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК 5. Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію працювати в команді з дотриманням етичних норм та цінностей мультикультурного суспільства, здійснювати наукому полеміку та спілкування державною та іноземною мовами.
ЗК 6. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв'язання проблем, ініціативності та підприємливості.
ЗК 7. Здатність вчитися самостійно і автономно, розробляти власну траєкторію саморозвитку упродовж життя.
Спеціальні
СК 1. Здатність відтворювати, пояснювати та аналізувати новітні досягнення з історії України та всесвітньої історії, історіографії та методології історичної науки, джерелознавстві.
СК 2. Здатність інтерпретувати історичні процеси в Україні в контексті загальноісторичного всесвітнього простору, критично оцінювати історичні джерела.
СК 3. Здатність застосовувати отримані знання для вирішення конкретних завдань, що виникають в розвитку сучасної історичної науки.
СК 4. Здатність використовувати відповідну термінологію та форми вираження дисципліни в усній та письмовій формах рідною чи іноземною мовами.
СК 5. Здатність здійснювати навчально-методичну діяльність у закладах загальної середньої освіти.
СК 6. Здатність застосовувати та розробляти нові підходи до вирішення задач дослідницького та/або інноваційного характеру в сфері освіти.
СК 7. Здатність враховувати різноманітність, індивідуальні особливості здобувачів у плануванні та реалізації освітнього процесу в закладі освіти.
СК 8. Здатність здійснювати експертизу та надавати консультації з питань освітньої політики та інновацій в освіті.
СК 9. Здатність розробляти і реалізовувати нові освітні інструменти, проєкти та інтегрувати їх в освітнє середовище закладу освіти.
СК 10. Здатність до використання сучасних інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій в освітній та дослідницькій діяльностях.
Програмні результати навчання
РН 1. Знати основи новітніх досягнень з історії України та інших країн світу, світової історіографії та джерелознавства.
РН 2. Знати на рівні новітніх досягнень концепції розвитку освіти і педагогіки, методологію відповідних досліджень.
РН 3. Знати принципи, підходи, умови реалізації Державних стандартів освіти, організації профільного навчання у закладах загальної середньої освіти.
РН 4. Знати основні законодавчі акти у сфері охорони праці у закладах освіти.
РН 5. Знати методологію та організацію наукового дослідження.
РН 6. Вміти критично осмислювати процеси історії в України, аналізувати події та явища у загальноєвропейському контексті, розуміти сутність європейського антропогенезу та процесу формування українського народу.
РН 7. Вміти використовувати сучасні цифрові технології і ресурси у професійній, інноваційній та дослідницьцій діяльностях.
РН 8. Вміти вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і письмово для обговорення результатів освітньої, професійної діяльностей, презентації наукових досліджень та інноваційних проєктів.
РН 9. Вміти організовувати освітній процес на основі студентоцентрованого, компетентнісного, контекстного підходів та сучасних досягнень освіти, управляти навчально-пізнавальною діяльністю, об'єктивно оцінювати результати навчання здобувачів освіти.
РН 10. Вміти розробляти і викладати історію в закладах загальної середньої освіти, використовуючи методики, інструменти і технології, необхідні для досягнення поставлених цілей.
РН 11. Вміти здійснювати пошук необхідної інформації у друкованих, електронних та інших джерелах, аналізувати, систематизувати її, оцінюючи достовірнісь та релеватність.
РН 12. Вміти визначасти та застосовувати сучасні ІКТ в історичних дослідженняї та педагогічній діяльності.
РН 13. Формувати педагогічно доцільну партнерську міжособистісну взаємодію, здійснювати ділову комунікацію, зрозуміло і недвозначно доносити власні міркування, висновки та аргументацію з питань освіти і педагогіки до фахівців і широкого загалу, вести проблемно-аналітичну дискусію.
РН 14. Здійснювати консультативну діяльність у галузях історії та освіти.
РН 15. Розробляти та реалізовувати інноваційні й дослідницькі проєкти у сфері освіти та міждисциплінарного рівня із дотриманням правових, соціальних, економічних, етичних норм, здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії.
РН 16. Здійснювати етично виправдану професійну поведінку і різних ситуаціях педагогічної діяльності (ситуаціях ризику, конфлікту, морального вибору).
РН 17. Планувати, виконувати теоретичні й експерементальні дослідження у сфері освіти та історичної науки, висувати і перевіряти гіпотези, аргументувати висновки, дотримуватися принципів академічної доброчесності.
РН 18. Відповідати за внесок до професійних знань і практики та/або оцінювання результатів діяльності команд та колективів.

Викладачі освітньої програми

Наталя Воєвутко
Наталя Воєвутко [email protected]

доцент кафедри педагогіки та освіти, кандидат педагогічних наук, доцент

Академічні профілі
Віра Волониць
Віра Волониць [email protected]

доцент кафедри історії та археології, кандидат історичних наук, доцент

Академічні профілі
Леніна Задорожна-Княгницька
Леніна Задорожна-Княгницька [email protected]

декан психолого-педагогічного факультету, професор кафедри педагогіки та освіти, доктор педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України

Академічні профілі
Вадим Коробка
Вадим Коробка [email protected]

доцент кафедри історії та археології, кандидат історичних наук, доцент

Академічні профілі
Юлія Коробка
Юлія Коробка [email protected]

доцент кафедри історії та археології, кандидат історичних наук, доцент

Академічні профілі
Марина Нетреба
Марина Нетреба [email protected]

доцент кафедри педагогіки та освіти, кандидат філологічних наук

Академічні профілі
Марія Нікольченко
Марія Нікольченко [email protected]

доцент кафедри української філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Володимир Романцов
Володимир Романцов [email protected]

завідувач кафедри історії та археології, доктор історичних наук, професор, Заслужений працівник освіти України

Академічні профілі
Наталя Романцова
Наталя Романцова [email protected]

професор кафедри філософії та соціології, доктор історичних наук, доцент

Академічні профілі
Михайло Тарапатов
Михайло Тарапатов [email protected]

старший викладач кафедри прикладної філології

Академічні профілі
Потрібна консультація або є запитання? Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами