бакалавр

Освітня програма «Середня освіта. Історія»

Для тих, хто любить історію та мріє стати сучасним учителем.

Надаємо ґрунтовну фахову підготовку з історії, що наблизить до глибокого розуміння ключових проблем світової та національної історії, а також забезпечуємо знання новітніх педагогічних технологій і навички їх застосування. Додатковий акцент на музейній компоненті розширить вашу професійну сферу реалізації. Поглиблене вивчення іноземних мов зробить вас ближчими до першоджерел світової інтелектуальної спадщини та уможливить участь у міжнародних проєктах.

Детальніше про програму: умови зарахування, навчання, працевлаштування

Умови вступу Дізнайтесь правила прийому на освітню програму «Середня освіта. Історія»
Наталя Шипік
Наталя Шипік [email protected] гарант освітньої програми, кандидат історичних наук, доцент

Студенти  ґрунтовно вивчають історію України та всесвітню історію, педагогіку, методику викладання та проведення виховної роботи, музеєзнавство. Окрім відвідування пар молодь долучається до історичних читань, створення настільних історичних ігор та квестів на історичну тематику. Практичні навички майбутні вчителі набувають під час педагогічної та музейної практики.

Профіль освітньої програми «Середня освіта. Історія»
Вартість навчання (денна форма)
17100 ₴/рік
Вартість навчання (заочна форма)
10400 ₴/рік
є можливість навчання на бюджетній формі навчання
Умови вступу Дізнайтесь правила прийому на освітню програму «Середня освіта. Історія»
Галузь знань
Освіта/Педагогіка
Спеціальність
Середня освіта
Форми навчання
Денна, заочна
Освітня кваліфікація
Бакалавр освіти з історії
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Бакалавр
Спеціальність 014 «Середня освіта»
Освітня програма «Середня освіта. Історія»
Обсяг програми
240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців
Мова викладання
українська
Наявність акредитації
Міністерство освіти і науки України Сертифікат НД №0585909
Переглянути сертифікат
Мета програми
Підготовка кваліфікованих конкурентоспроможних фахівців за спеціальністю 014 Середня освіта і предметною спеціалізацією 014.03 Історія здатних застосувати теоретичні знання, практичні вміння та навички у навчально-виховній, науково-методичній, організаційній діяльності в якості вчителів історії у заклалах загальної середньої освіти; надати студентам ґрунтовну освіту в галузі історичної науки із глибоким розумінням проблем світової, національної та регіональної історії: сформувати професійно-педагогічні компетентності, необхідні для особистісного розвитку і подальшого навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.
Характеристика програми)
Предметна область
Обʼєктами вивчення є процеси історичного розвитку суспільства; соціальні явища в часі та просторі; історія України; всесвітня історія; теорія навчання та виховання в закладах загальної середньої освіти; теорія та методика навчання історії в закладах загальної середньої освіти.
Цілі навчання: підготовка кваліфікованих конкурентоспроможних фахівців у галузі освіти із предметною історичною спеціалізацією, які демонструють глибокі знання з проблем світової, національної та регіональної історії, володіють іноземною мовою, здатні розвʼязувати спеціалізовані складні задачі і практичні проблеми у навчально-виховній, науково-методичній, організаційній діяльності в якості вчителів історії у закладах загальної середньої освіти.
Методи, методики та технології: система методів навчання історії (загальні, часткові, конкретні), історичні дослідження, розшифровування й описування архівних документів, памʼяток історії та культури; технологій архівного дослідження історичних процесів і явищ; методи інтерпретації та опрацювання джерельної інформації; упровадження сучасних методик формування предметних компетенцій з історії в середній школі.
Інструменти та обладнання: програмне забезпечення, мультимедійні засоби, компʼютерні класи; бібліотека із спеціалізованими читальними залами та електронними каталогами; системи електронних інтернет-бібліотек та архівів: системи опрацювання текстової та графічної інформації; музей історії та археології МДУ.
Фокус програми
Програма фокусується на оволодінні здобувачами ґрунтовними знаннями у галузі історії та освіти зі здатністю до застосування цих знань у навчально-виховному процесі, використання сучасних методів, інноваційних технологій навчання у закладах загальної середньої освіти.
Орієнтація програми
Академічна, професійна
Особливості програми
При розробці освітньої програми та формуванні її освітніх компонентів враховано досвід провідних вітчизняних та зарубіжних закладів вищої освіти щодо реалізації програм історичної освіти, зокрема новітні підходи у вивченні історії та використання сучасних інформаційних та педагогічних технологій. Освітня програма передбачає також поглиблену іншомовну підготовку та містить акцент на регіональному контексті вивчення історії, соціальному та музеєзнавчому компоненті. Формування практичних навичок y здобувачів вищої освіти забезпечується проходжениям навчальних ( педагогічної, археологічної, музейної) та виробничої практик.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Після завершення навчання здобувач має можливість реалізації у викладацькій діяльності в системі закладів загальної середньої освіти України, позашкільної освіти учнівської молоді, іншої фахової діяльності у галузі освіти та музеїв.
Посади згідно з класифікатором професій в Україні:
2443.2 Історик
2320 Викладач закладів загальної середьної освіти
3340 Асистент вчителя
3340 Інші фахіві у галузі освіти
1229.6 Керівник гуртка
3414 Екскурсовод
2431.1 Молодший науковий співробітник (музеєзнавство)
Продовження освіти
Другий (магістерський) освітній ступінь за відповідною або суміжною спеціалізацією (спеціальністю).
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Стиль навчання: студентоцентрований та професійно-орієнтований, що базується на застосуванні інноваційних підходів та інтерактивних освітніх технологій. Лекційні курси поєднуються з семінарами, дискусіями та підготовкою презентацій, індивідуальних науково-дослідних проектів, консультаціями з викладачами.
Форми: теоретичне навчання здійснюється на основі поєднання лекційних, семінарських, практичних, лабораторних занять;
самостійної індивідуально-дослідної роботи. Передбачено широке використання елементів дистанційного навчання.
Практична підготовка реалізується через проходження навчальних (археологічної, музейної, педагогічної) тa
виробничої (педагогічної) практики.
Методи: інтегровані, методи проблемного, проблемно-пошукового навчання, інтерактивного та діалогічного навчання.
Система оцінювання
Формами підсумкового контролю є екзамени, заліки, а також диференційовані заліки, які проводяться для оцінювання якості
виконання та захисту курсових робіт та звітів з практик. Проміжний та поточний контроль здійснюється у формі виконання модульних контрольних робіт; підготовки та захисту індивідуальних проектів, презентацій, реферативних досліджень. Підсумкова державна атестація здійснюсться у формі комплексних державних екзаменів з історії України та всесвітньої історії, а також з методики викладання історії в школі.
Програмні компетентності
Загальні
ЗК-1. Здатність реалізувати свої права і обовʼязки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. ЗК-2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу
життя.
ЗК-3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК-4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
ЗК-5. Здатність спілкуватися іпоземною мовою.
ЗК-6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. Навички критичного мислення, виявлення в інформаційних даних суперечностей та неповоти аргументації.
ЗК-7. Здатність виявляти, ставити та розвʼязувати проблеми.
ЗК-8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК-9. Здатність бути критичним і самокритичним. Схильність до самоперевірки отриманих результатів, турбота про якісне виконання професійних завдань.
ЗК-10. Здатність працювати в команді. Спроможність ефективно формувати комунікативну стратегію; працювати в команді з дотриманиям етичних норм ы цінностей мультикультурного суспільства.
ЗК-11. Здатність до використання інформаційних і комунікаційних технологій.
ЗК-12. Здатість вчитися упродовж життя з високим ступенем автономії, розробляти власну траекторію саморозвитку.
Спеціальні
СК-1. Здатність до історичного мислення, усвідомлення взаємозвʼязку між фактами, подіями, явищами і процесами в минулому та сучасності.
CK-2.Здатність до пошуково-творчої роботи. Спроможність відшуковувати необхідну для професійної діяльності історичну інформацію з різних джерел, аналізувати, диференціювати, систематизувати за вузловими проблемами, узагальнювати, робити ґрунтовні висновки, адаптувати її відповідно до вікових особливостей, вимог навчальної програми та інтелектуальних можливостей учнів.
СК-3. Здатність використовувати у фаховій діяльності вміння критично аналізувати історичні джерела, наукову літературу та аргументувати свою позицію.
СК-4. Спроможність до вивчення історичного процесу за принципом історизму, обʼективності та науковості. Здатність розрізняти
історичний факт від історичного міфу, викривати стереотипи, упередженість, необʼєктивність; толерантно сприймати багатоетнічні, полікультурні явища світової історії.
СК-5. Усвідомлення відмінностей в історіографічних поглядах різних періодів та в різних контекстах.
СК-6. Здатність використовувати у професійній діяльності вміння виявляти і опрацьовувати належним чином різні джерела інформації (бібліографії, документи, етнографічні матеріали, музейні експонати, археологічні артефакти і т. п.).
СК-7. Здатність до перенесення системи наукових історичних та історіографічних знань у площину навчального предмету, здійснювати структурувания начального матералу.
СК-8. Здатність формувати в учнів предметні компетентності, застосовувати сучасні методи і технології навчання та виховання.
СК-9. Здатність здійсновати обʼективний контроль і оцінювання навчальних досягнень учнів з історії; аналізувати особливості сприйняття та засвоення учнями навчальної інформації з метою прогозуванця ефективності та корекції навчально-виховного процесу історіографічних знань у площину навчального предмету, здійснювати структурування навчального матеріалу.
СК-10. Здатність забезпечувати охорону життя і здоровʼя учнів під час освітньо-виховного процесу та позаурочної діяльності.
СК-11. Здатність формувати високу історичну та громадянську свідомість, політичну культуру.
СК-12. Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з історії, педагогіки, психології та інших суміжних гуманітарних наук для вирішення практичних завдань в галузі педагогіки та методики викладання історії в основній (базовій) та профільній школі.
СК-13. Здатність формулювати мету й завдання та вибирати оптимальні рішення при плануванні педагогічної та викладацької
діяльності в умовах нестандартних ситуацій.
СК-14. Здатність обробляти отримані результати, аналізувати осмислювати їх з урахуванням наявних наукових і технологічних досягнень, представляти результати роботи й обґрунтовувати запропоновані рішення на сучасному науковому й професійному рівні.
Програмні результати навчання
РН-1. Знання найважливіших фактів історичного минулого українського народу і історії людства загалом, а також глибокі знання про певний історичний період або проблему
РН-2. Розуміння причинно-наслідкових звʼязків розвитку суспільства і уміння їх використовувати в професійній і соціальній діяльності
РH-3. Знання понятійного апарату, теоретичних засад та основних пізнавальних підходів і методів, провідних напрямів сучасної історичної науки, психології та педагогіки
РН-4. Здібність розуміти, критично аналізувати та використовувати базову інформацію з історичних та педагогічних дисциплін
РН-5. Вміння інтерпретувати інформацію з різних видів джерел
РН-6. Вміння аналізувати відмінності в історіографічних поглядах різних періодів та у різних контекстах
РН-7. Вміння пояснювати значення культурного спадку для розвитку людства в цілому та окремих спільнотах
РН-8. Володіння основами професійної культури, здібність до підготовки та редагування текстів професійного змісту державною мовою
РН-9. Знання психології та педагогіки середньої школи, особливостей викладацької діяльності та сучасних методик викладання історії в школі з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів
РН-10. Знання сучасних теоретичних та практичних основ навчання історії, специфіки застосувания новітніх освітніх технологій в основній (базовій) та профільній школі
РН-11. Знання норм, критеріїв оцінювання знань та умінь учнів
РН-12. Знання психологічних особливостей засвоєння учнями навчальної інформації, розвитку іх здібностей з метою прогнозування, діагностики ефективності та корекції навчально-виховного процесу
РН-13. Володіння інформаційно-комунікаційними технологіями і вміння упроваджувати їх в освітній процес
PH-14. Володіння навичками усної та письмової професійної комунікації державною та іноземною мовами

Обов'язкові дисципліни

Студенти що навчаються за освітньою програмою «Середня освіта. Історія» під час навчання мають можливість самостійно обрати 25% навчальних дисциплін з каталогу вибіркових дисциплін

Викладачі освітньої програми

Світлана Арабаджи
Світлана Арабаджи [email protected]

доцент кафедри історії та археології, кандидат історичних наук, доцент

Академічні профілі
Віра Волониць
Віра Волониць [email protected]

доцент кафедри історії та археології, кандидат історичних наук, доцент

Академічні профілі
Ігор Гудима
Ігор Гудима [email protected]

професор кафедри філософії та соціології, доктор філософських наук, доцент

Академічні профілі
В'ячеслав Забавін
В'ячеслав Забавін [email protected]

доцент кафедри історії та археології, кандидат історичних наук, доцент

Академічні профілі
Вадим Коробка
Вадим Коробка [email protected]

доцент кафедри історії та археології, кандидат історичних наук, доцент

Академічні профілі
Юлія Коробка
Юлія Коробка [email protected]

доцент кафедри історії та археології, кандидат історичних наук, доцент

Академічні профілі
Марія Нікольченко
Марія Нікольченко [email protected]

доцент кафедри української філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Володимир Романцов
Володимир Романцов [email protected]

завідувач кафедри історії та археології, доктор історичних наук, професор, Заслужений працівник освіти України

Академічні профілі
Наталя Романцова
Наталя Романцова [email protected]

професор кафедри філософії та соціології, доктор історичних наук, доцент

Академічні профілі
Анастасія Трофименко
Анастасія Трофименко [email protected]

доцент кафедри політології та міжнародних відносин, кандидат політичних наук, доцент

Академічні профілі
Діана Шебаніц
Діана Шебаніц [email protected]

доцент кафедри права, кандидат історичних наук , доцент

Академічні профілі
Наталя Шипік
Наталя Шипік [email protected]

доцент кафедри історії та археології, кандидат історичних наук, доцент

Академічні профілі
Потрібна консультація або є запитання? Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами