бакалавр

Освітня програма «Фізична культура і спорт»

Програму обирають ті, хто прагне пов’язати своє професійне життя зі спортом та удосконалювати фізичні можливості своїх підопічних. Вона спрямована на підготовку фахівців, які працюватимуть у закладах освіти, дитячо-юнацьких спортивних школах, спортивних клубах, туристичних агенціях, фітнес-центрах і громадських організаціях.

Детальніше про програму: умови зарахування, навчання, працевлаштування

Умови вступу Дізнайтесь правила прийому на освітню програму "Фізична культура і спорт"
Віктор Рябченко
Віктор Рябченко [email protected] гарант освітньої програми, кандидат педагогічних наук, доцент

Підготовка студентів ґрунтується на педагогіці, психології, спортивній медицині. Професійному становленню фахівців сприяє вивчення методики фізичного виховання, основ спортивного менеджменту і маркетингу, видів оздоровчо-рекреаційної рухової активності, спортивного масажу, фітнес-програм аеробної та силової спрямованості, загальної теорії підготовки спортсменів, основ оздоровчо-рекреаційного туризму.

Профіль освітньої програми «Фізична культура і спорт»
Вартість навчання (денна форма)
17100 ₴/рік
Вартість навчання (заочна форма)
10400 ₴/рік
є можливість навчання на бюджетній формі навчання
Умови вступу Дізнайтесь правила прийому на освітню програму "Фізична культура і спорт"
Галузь знань
Освіта/Педагогіка
Спеціальність
Фізична культура і спорт
Форми навчання
Денна, заочна
Освітня кваліфікація
Бакалавр з фізичної культури і спорту
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Бакалавр
Спеціальність 017 «Фізична культура і спорт»
Освітня програма «Фізична культура і спорт»
Обсяг програми
240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців
Мова викладання
українська
Наявність акредитації
Міністерство освіти і науки України Сертифікат НД №0592991
Переглянути сертифікат
Мета програми
Підготовка високопрофесійних компетентних фахівців з фізичної культури та спорту, які:
• здатні розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в процесі професійної діяльності у сфері фізичної культури і спорту, що передбачає застосування відповідних теорій та методів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов;
• характеризуються наявністю стійких моральних цінностей, національною світоглядною позицією, патріотизмом, лідерськими та організаторськими якостями, готовністю до самореалізації в професійній і громадській діяльності;
• прагнуть до самоосвіти, самовдосконалення на засадах інтеграції національних, європейських і світових культурних цінностей та досягнень у галузі фізичної культури і спорту.
Характеристика програми)
Фокус програми
Підготовка фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр», здатних до педагогічної та професійної діяльності в галузі фізичної культури та спорту.
Орієнтація програми
Освітньо-професійна програма орієнтована на залучення різних груп населення до занять фізичною культурою і
спортом; спортивного та кондиційного тренування і фізкультурно-спортивної реабілітації; профілактику захворювань та травматизму, надання долікарської допомоги, ведення здорового способу життя; організацію та проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів; управління суб’єктами сфери фізичної культури і спорту. Акцент на реалізацію навчально-тренувального процесу в умовах спеціалізованих дитячо-юнацьких, спортивно-педагогічних, рекреаційних та фітнес закладах.
Особливості програми
Освітньо-професійна програма передбачає інтеграцію фахової підготовки в галузі фізичної культури та спорту. Програма базується на сучасних наукових знаннях про теорію та методику спортивного тренування, шляхах та проблемах організації та забезпечення тренувальної та змагальної діяльності спортсменів, традиційних і інноваційних підходах до їх вирішення. Програма дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти навичок soft skills упродовж усього періоду навчання.
Програма містить шість видів практики: навчальну (пропедевтичну) практику; навчальну практику (в оздоровчих таборах та на пришкільних оздоровчих майданчиках); практику зі спортивного туризму та орієнтування; виробничу практику в закладах загальної середньої освіти; професійно-орієнтовану практику; виробничу практику (тренерську).
Програмою передбачено навчальні дисципліни, що спрямовані на формування загальних та фахових компетентностей тренера; дисципліни вільного вибору, що забезпечують реалізацію індивідуальних освітніх траєкторій, принципу студентоцентризму, особистісно зорієнтованої професійної підготовки.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010) бакалавр фізичної культури і спорту, підготовлений за цією програмою, може обіймати такі посади (за чинною редакцією Національного класифікатора професій):
3475 – Тренер з виду спорту (федерації, збірної чи клубної команди, спортивної школи і т. ін.);
3475 – Тренер-викладач з виду спорту (спортивної школи, секції);
3475 – Інструктор-методист спортивної школи;
3475 – Інструктор з аеробіки;
3475 – Інструктор-методист тренажерного комплексу (залу);
3475 – Фітнес-тренер;
3475 – Інструктор з фізкультури;
3475 – Інструктор із стройової та фізичної підготовки; 3475 – Інструктор-методист з фізичної культури таспорту;
3475 – Інструктор-методист з виробничої гімнастики;
3475 – Спортсмен-інструктор;
3475 – Спортсмен-інструктор збірної команди України;
3475 – Спортсмен-професіонал з виду спорту;
3475 – Суддя з виду спорту;
Продовження освіти
Можливість навчатися за програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти та/або набувати додаткові кваліфікації в системі післядипломної освіти.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Студентоцентроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання, навчання через практику, елементи тренінгових технологій.
Викладання проводиться у вигляді: лекцій, мультимедійних лекцій, інтерактивних лекцій, семінарів, практичних занять, лабораторних робіт, самостійного навчання, практичної підготовки, майстер-класів, консультацій з науково-педагогічними працівниками кафедри.
Система оцінювання
Оцінювання навчальних досягнень бакалаврів здійснюється за національною шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно; зараховано, незараховано); 100-бальною шкалою та шкалою ЄКТС (А, В, С, D, E, FX, F).
Види контролю: поточний, тематичний, підсумковий, семестровий, самоконтроль.
Методи оцінювання: усні та письмові іспити, заліки, тестові завдання, в тому числі комп’ютерне тестування, лабораторні звіти, презентації, захист курсових робіт, звітів з практик.
Програмні компетентності
Загальні
ЗК - 1. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.
ЗК - 2. Здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК - 3. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і примножувати досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій.
ЗК - 4. Здатність працювати в команді.
ЗК - 5. Здатність планувати та управляти часом.
ЗК - 6. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
ЗК - 7. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК - 8. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
ЗК - 9. Навички міжособистісної взаємодії.
ЗК - 10. Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК - 11. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
ЗК - 12. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
Спеціальні
СК – 1. Здатність забезпечувати формування фізичної культури особистості.
СК – 2. Здатність проводити тренування та супроводження участі спортсменів у змаганнях.
СК – 3. Здатність до організації оздоровчо- рекреаційної рухової активності різних груп населення.
СК – 4. Здатність визначати заходи з фізкультурно- спортивної реабілітації та форми адаптивного спорту для осіб, що їх потребують.
СК – 5. Здатність зміцнювати здоров’я людини шляхом використання рухової активності, раціонального харчування та інших чинників здорового способу життя.
СК – 6. Здатність до розуміння ретроспективи формування сфери фізичної культури і спорту.
СК – 7. Здатність застосовувати знання про будову та функціонування організму людини.
СК – 8. Здатність проводити біомеханічний аналіз рухових дій людини.
СК – 9. Здатність надавати долікарську допомогу під час виникнення невідкладних станів.
СК – 10. Здатність здійснювати навчання, виховання та соціалізацію людини у сфері фізичної культури і спорту, застосовуючи різні педагогічні методи та прийоми.
СК – 11. Здатність аналізувати прояви психіки людини під час занять фізичною культурою і спортом.
СК – 12. Здатність використовувати спортивні споруди, спеціальне обладнання та інвентар.
СК – 13. Здатність застосовувати сучасні технології управління суб’єктами сфери фізичної культури і спорту.
СК – 14. Здатність до безперервного професійного розвитку.
Програмні результати навчання
ПРН 01 Здійснювати аналіз суспільних процесів у сфері фізичної культури і спорту, демонструвати власне бачення шляхів розв’язання існуючих проблем.
ПРН 02 Спілкуватися українською та іноземною мовами у професійному середовищі, володіти фаховою термінологією та професійним дискурсом, дотримуватися етики ділового спілкування.
ПРН 03 Уміти обробляти дані з використанням сучасних інформаційних та комунікаційних технологій.
ПРН 04 Показувати навички самостійної роботи, демонструвати критичне та самокритичне мислення.
ПРН 05 Засвоювати нову фахову інформацію, оцінювати й представляти власний досвід, аналізувати й застосовувати досвід колег.
ПРН 06 Мати базові знання з проведення досліджень проблем фізичної культури і спорту, підготовки та оформлення наукової праці.
ПРН 07 Здійснювати навчання руховим діям та розвиток рухових якостей людини в умовах різних форм організації занять фізичними вправами.
ПРН 08 Здійснювати заходи з підготовки спортсменів, організації й проведення спортивних змагань.
ПРН 09 Демонструвати готовність до зміцнення особистого та громадського здоров'я шляхом використання рухової активності людини та інших чинників здорового способу життя, проведення роз’яснювальної роботи серед різних груп населення.
ПРН 10 Оцінювати рухову активність людини та її фізичний стан, складати та реалізовувати програми кондиційного тренування, організовувати та проводити фізкультурно-оздоровчі заходи.
ПРН 11 Обґрунтовувати вибір заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації та адаптивного спорту.
ПРН 12 Аналізувати процеси становлення та розвитку різних напрямів спорту, олімпійського руху та олімпійської освіти на міжнародному та національному рівнях.
ПРН 13 Використовувати засвоєнні уміння і навички занять популярними видами рухової активності оздоровчої спрямованості.
ПРН 14 Застосовувати у професійній діяльності знання анатомічних, фізіологічних, біохімічних, біомеханічних та гігієнічних аспектів занять фізичною культурою і спортом.
ПРН 15 Визначати функціональний стан організму людини та обґрунтовувати вибір засобів профілактики перенапруження систем організму осіб, які займаються фізичною культурою і спортом.
ПРН 16 Надавати долікарську медичну допомогу при невідкладних станах та патологічних процесах в організмі людини.
ПРН 17 Знати та розуміти сутність, принципи, методи, форми та організацію процесу навчання і виховання людини.
ПРН 18 Аналізувати психічні процеси, стани та властивості людини під час занять фізичною культурою і спортом.
ПРН 19 Аргументувати управлінські рішення для вирішення проблем, які виникають в роботі суб’єктів фізичної культури і спорту; мати навички лідерства.
ПРН 20 Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність.
ПРН 21 Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.

Викладачі освітньої програми

Оксана Голюк
Оксана Голюк [email protected]

завідувач кафедри педагогіки та освіти, кандидат педагогічних наук, доцент

Академічні профілі
Юлія Золотько
Юлія Золотько [email protected]

старший викладач кафедри англійської філології

Академічні профілі
Вячеслав Мірошніченко
Вячеслав Мірошніченко [email protected]

доцент кафедри педагогіки та освіти, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент

Академічні профілі
Марія Нікольченко
Марія Нікольченко [email protected]

доцент кафедри української філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Євген Павленко
Євген Павленко [email protected]

старший викладач кафедри педагогіки та освіти

Академічні профілі
Віктор Рябченко
Віктор Рябченко [email protected]

доцент кафедри педагогіки та освіти, кандидат педагогічних наук, доцент, Заслужений працівник освіти України

Академічні профілі
Анастасія Трофименко
Анастасія Трофименко [email protected]

доцент кафедри політології та міжнародних відносин, кандидат політичних наук, доцент

Академічні профілі
Наталя Шипік
Наталя Шипік [email protected]

доцент кафедри історії та археології, кандидат історичних наук, доцент

Академічні профілі
Потрібна консультація або є запитання? Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами