доктор філософії

Освітньо-наукова програма «Публічне управління та адміністрування»

Процеси реформування адміністративного устрою, державної служби та місцевого самоврядування в Україні тривають, що висвітлює запит суспільства на висококваліфікованих професійних і наукових кадрів – докторів філософії в сфері публічного управління та адміністрування.

У Маріупольському університеті підготовка докторів філософії (PhD) ведеться з урахуванням останніх світових тенденцій в сфері сучасної науки та освіти, вимог потенційних стейкхолдерів і Цілей сталого розвитку.

Протягом навчання здобувачі ступеня доктора філософії долучаються до наукових досліджень за підтримкою наукових керівників і професорсько-викладацького складу групи забезпечення, мають можливості апробації результатів наукової роботи та поглиблення знань з іноземної мови, долучаючись до роботи міжнародних науково-практичних конференцій і беручи участь у програмах академічної мобільності, стажуваннях, проєктах міжнародного співробітництва.

Наукові дослідження здобувачів освіти проводяться у межах затвердженої наукової теми «Публічне управління для сталого територіального розвитку» (№ державної реєстрації 0118U001700).

Умови вступу Дізнайтеся правила прийому на програму «Публічне управління та адміністрування»
Анна Чечель
Анна Чечель [email protected] гарант програми, доктор економічних наук, професор

Здобувачі ступеня PhD освітньої програми «Публічне управління та адміністрування» є:

  • ініціаторами процесів удосконалення, адаптації до вітчизняних реалій та впровадження успішних практик міжнародного досвіду в сфері публічного управління та адміністрування;
  • авторами наукових публікацій в фахових виданнях України та закордонних виданнях, що внесені до наукометричних баз, містять інноваційні пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності органів влади та місцевого самоврядування;
  • розробниками практичних рекомендацій щодо удосконалення механізмів публічного управління заради відновлення балансу взаємодії між владою, бізнесом та населенням громад та встановлення суспільного консенсусу в умовах сталого розвитку;
  • провайдерами освітньої діяльності в сфері публічного управління та адміністрування, муніципального менеджменту, демократичного розвитку та громадянської освіти задля сталого розвитку суспільства.
Профіль освітньо-наукової програми «Публічне управління та адміністрування»
є можливість навчання на бюджетній формі навчання
Умови вступу Дізнайтеся правила прийому на програму «Публічне управління та адміністрування»
Галузь знань
28 «Публічне управління та адміністрування»
Спеціальність
281 «Публічне управління та адміністрування»
Форма навчання
денна, заочна
Освітня кваліфікація
доктор філософії
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – доктор філософії
Галузь знань - Публічне управління та адміністрування
Спеціальність – Публічне управління та адміністрування
Наявність акредитації
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти Сетифікат №3598
Переглянути сертифікат
Мета програми
Підготовка висококваліфікованих наукових і науково-педагогічних кадрів, інтегрованих у європейський та світовий освітньо-науковий простір, здатних організовувати та здійснювати науково-дослідну та адміністративно-управлінську діяльність, а також генерувати інноваційні, практично спрямовані рішення щодо розв’язання комплексних науково-практичних проблем у сфері публічного управління та адміністрування
Характеристика програми)
Предметна область
Об’єкт вивчення: публічне управління на загальнодержавному, регіональному, місцевому рівнях та адміністративна діяльність в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, установах, організаціях різного рівня, що залучені до процесів формування умов сталого розвитку в країні.

Цілі навчання: підготовка фахівців з дослідницько- інноваційної діяльності у сфері публічного управління та адміністрування, що мають компетентності, необхідні для розв’язування комплексних проблеми сталого розвитку суспільства шляхом проведення наукових досліджень і отримання нових теоретико-методологічних та практично спрямованих науково обґрунтованих результатів.

Теоретичний зміст предметної області: термінологія, наукові концепції (теорії) публічного управління та адміністрування, методологія публічного управління на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях, адміністрування у всіх сферах діяльності.

Методи, методики та технології: наукового пізнання, стратегічного прогнозування та прийняття рішень, аналітичної обробки інформації, електронного урядування. організаційно- адміністративного та нормативно-правового забезпечення процесів забезпечення сталого розвитку.

Інструментарій та обладнання: сучасне інформаційно- комунікаційне обладнання, інформаційні системи та програмні продукти, інформаційно-аналітичні інструменти, системи підтримки прийняття та реалізації управлінських рішень.
Фокус програми
Загальний: наукові дослідження в області публічного управління та адміністрування.

Спеціальний: розробка теоретико-методичних та науково- практичних рекомендацій щодо організаційно-адміністративного, нормативно-правового, інформаційно-комунікаційного, фінансово- економічного та інноваційно-інвестиційного забезпечення процесів сталого розвитку.
Орієнтація програми
Освітньо-наукова
Особливості програми
Програма акцентована на сучасних напрямах сталого розвитку суспільства та системи публічного управління та адміністрування в Україні та світі; продукуванні нових знань та розробці ефективних механізмів функціонування, стратегічного розвитку та управління соціально-економічними системами на макро- та мікрорівнях, що матимуть широке практичне застосування та ґрунтуються на сучасних досягненнях теорії публічного управління та публічного адміністрування, теорії і практики управління національним господарством на всіх рівнях державної влади, удосконалення механізмів та інструментів публічного управління. Наукові дослідження проблемних питань публічного управління та адміністрування щодо: інституційного, правового, інформаційного, фінансового, кадрового забезпечення задля прийняття державно управлінських рішень суб’єктами суспільно-політичних і соціально- економічних відносин у сфері публічної діяльності та політики сталого розвитку.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Дослідницька та викладацька діяльність у галузі публічного управління та адміністрування
Адміністративна та управлінська діяльність на посадах вищого рівня в органах законодавчої влади, державного управління та місцевого самоврядування, громадських та політичних організаціях, підприємствах, установах та організаціях.
Посади згідно класифікатора професій України: асистент (2310.2); викладач (2310.2); старший викладач (2310.2); доцент (2310.1); професор (2310.1).
Продовження освіти
Продовжити навчання в докторантурі
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Проблемно-орієнтоване навчання з набуттям компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у професійній галузі на запит органів публічної влади, громадськості, бізнесу та інших стейкхолдерів. Оволодіння методологією наукової роботи, навичками презентації її результатів рідною і іноземною мовами. Проведення самостійного наукового дослідження з використанням ресурсної бази університету та партнерів. Індивідуальне наукове керівництво, підтримка і консультування науковим керівником. Отримання навичок науково- педагогічної роботи у вищій школі
Система оцінювання
Проміжний контроль у формі річного звіту відповідно до індивідуального плану. Державна атестація у формі атестаційного екзамену з загальної та професійної підготовки. Апробація результатів досліджень на наукових конференціях. Публікація результатів досліджень у фахових наукових виданнях, що входять до
наукометричних баз, визначених МОН України. Підготовка кваліфікаційної роботи за результатами дисертаційного дослідження. Попередня експертиза дисертаційної роботи на фаховому семінарі. Публічний захист дисертації у спеціалізованій вченій раді
Програмні компетентності
Загальні
Здатність до формування системного наукового світогляду, професійної етики та загального культурного кругозору.

Здатність переосмислювати наявне та створювати нове цілісне знання та/або професійну практику і розв’язувати значущі соціальні, наукові, культурні, етичні та інші проблеми.

Здатність ініціювати дослідницько-інноваційні проекти та автономно працювати під час їх реалізації.

Здатність презентувати результати досліджень на всіх рівнях українською та однією з іноземних мов європейського простору.

Здатність налагоджувати наукову взаємодію, співробітництво.
Спеціальні
Здатність до оволодіння та розвитку методології наукової, педагогічної та управлінської діяльності.

Здатність науково обґрунтовувати, розробляти та здійснювати експертизу нормативно- правових актів, аналітичних довідок, пропозицій, доповідей.

Здатність забезпечувати належний рівень якості наукових/науково-методичних продуктів, послуг чи процесів.

Здатність визначати, науково обґрунтовувати та критично оцінювати стратегічні напрями розвитку на загальнодержавному, регіональному, місцевому та на рівні організації в контексті європейської та євроатлантичної інтеграції.

Здатність ініціювати, організовувати та керувати інноваційними проектами на різних рівнях публічного управління та адміністрування.

Здатність планувати й організовувати роботу дослідницьких колективів з вирішення наукових і науково-освітніх завдань.

Здатність розробляти та проводити комунікативні заходи задля забезпечення громадської підтримки прийняття управлінських рішень на всіх рівнях публічного управління та адміністрування.

Здатність розробляти нові підходи та адаптувати кращі практики електронного урядування та електронної демократії до потреб сталого розвитку.

Здатність застосовувати, розробляти й удосконалювати сучасні технології, в тому числі адміністративно-управлінські, інформаційно-комунікаційні технології, в управлінській, адміністративній, науковій та освітній (педагогічній) діяльності.

Здатність приймати обґрунтовані управлінські рішення, в тому числі в конфліктних ситуаціях, а також з метою їх запобігання.

Здатність до розробки науково обґрунтованих рекомендацій щодо вдосконалення публічного управління та адміністрування, зокрема в процесах сталого розвитку.
Програмні результати навчання
Знати наукові концепції (теорії), термінологію, історію розвитку та сучасний стан наукових знань, ідентифікувати теоретичні й практичні проблеми з публічного управління та адміністрування.

Знати та дотримуватися основних засад академічної доброчесності у науковій і освітній (педагогічній) діяльності.

Знати та уміти застосовувати загальні та спеціальні методи наукового пізнання, закони, закономірності та принципи управління для розв'язання проблем публічного управління та адміністрування.

Уміти застосовувати сучасні інформаційні технології та інструменти в науковій, освітній (педагогічній) і професійній діяльності.

Знати основні засади наукового менеджменту, управління науковими проектами, реєстрації прав інтелектуальної власності.

Уміти визначати, оцінювати й обґрунтовувати пріоритетні напрями сталого розвитку на різних рівнях публічного управління та адміністрування.

Уміти розробляти нові підходи та адаптувати кращі практики електронного урядування та електронної демократії до потреб сталого розвитку.

Уміти розробляти проекти законодавчих та нормативних актів, передбачаючи правові та соціально-економічні ризики та наслідки запроваджених правових норм.

Уміти адаптувати й застосовувати сучасні моделі/підходи до управління та адміністрування, а також міжнародний досвід при проектуванні та реорганізації організаційних структур управління на різних рівнях публічного управління та адміністрування.

Уміти отримувати науково-прикладні результати, які сприяють розв’язанню важливої теоретичної або прикладної проблеми в галузі публічного управління та адміністрування, що мають загальнонаціональне або світове значення.

Знання моделей та механізмів глобального управління суспільними процесами, вміння розробляти обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням питань європейської інтеграції, враховувати цілі, наявні законодавчі, часові та ресурсні обмеження, оцінювати політичні, соціальні, економічні та екологічні наслідки варіантів рішень.

Викладачі освітньо-наукової програми

Олена Бражко
Олена Бражко [email protected]

професор кафедри публічного управління та адміністрування, доктор наук державного управління, професор

Академічні профілі
Ігор Гудима
Ігор Гудима [email protected]

професор кафедри філософії та соціології, доктор філософських наук, доцент

Академічні профілі
Леніна Задорожна-Княгницька
Леніна Задорожна-Княгницька [email protected]

декан психолого-педагогічного факультету, професор кафедри педагогіки та освіти, доктор педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України

Академічні профілі
Марія Коновалова
Марія Коновалова [email protected]

доцент кафедри української філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Володимир Омельченко
Володимир Омельченко [email protected]

професор кафедри менеджменту та фінансів, доктор економічних наук, професор

Академічні профілі
Олена Павленко
Олена Павленко [email protected]

професор кафедри англійської філології, доктор філологічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України

Академічні профілі
Денис Тарасенко
Денис Тарасенко [email protected]

директор навчально-наукового інституту управління, професор кафедри публічного управління та адміністрування, доктор економічних наук, професор

Академічні профілі
Анна Чечель
Анна Чечель [email protected]

завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, доктор економічних наук, професор

Академічні профілі
Потрібна консультація або є запитання? Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами