магістр

Освітня програма «Публічні комунікації»

«Публічні комунікації» створена відомими експертами з публічних комунікацій та журналістами за підтримки Посольства США в Україні. Її унікальність полягає в залучені світового, перш за все, американського досвіду щодо підготовки фахівців із масових (стратегічних) комунікацій. Випускники програми здатні розробляти стратегії на широкий загал з метою реалізації суспільно значущих ініціатив, реформ, проєктів для органів державної влади, місцевого самоврядування, волонтерського руху, соціально відповідального бізнесу.

Детальніше про програму: умови зарахування, навчання, працевлаштування

Умови вступу дізнайтесь про правила прийому на освітньо-професійну програму "Публічні комунікації"
Світлана Безчотнікова
Світлана Безчотнікова [email protected] гарант освітньо-професійної програми, доктор філологічних наук, професор

Програма містить 11 практичних курсів й авторських майстерень. Акцент зроблений на розширеній практичній підготовці, орієнтованій на здобутті необхідних фахових компетенцій. Навчання передбачає вивчення трьох дисциплін зі споріднених програм – «Управління територіальною громадою», «Публічна історія» – та можливість обрати додаткові з університетського каталогу: від психології й політології до менеджменту та міжнародних відносин. Завершивши здобуття кваліфікації, студенти готують і захищають практично орієнтований магістерський проєкт.

Профіль освітньої програми «Публічні комунікації»
Вартість навчання (денна форма)
48730 ₴/рік
Умови вступу дізнайтесь про правила прийому на освітньо-професійну програму "Публічні комунікації"
Галузь знань
Журналістика
Спеціальність
Журналістика
Форми навчання
Денна
Освітня кваліфікація
Магістр журналістики та публічних комунікацій
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Магістр
Спеціальність 061 «Журналістика»
Освітня програма «Публічні комунікації»
Обсяг програми
90 кредитів ЄКТС, 1 рік 4 місяці
Мова викладання
українська, англійська
Мета програми
Підготовка фахівців з журналістики та публічних комунікацій, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері журналістики та публічних комунікацій, конкурентоспроможних на світовому ринку праці.

Мета ОПП «Публічні комунікації» відповідає місії МДУ, у якій наголошується щодо продукування та реалізації проривних моделей розвитку людського капіталу, зміцнення науково-освітнього та інноваційного потенціалу України.
Характеристика програми)
Предметна область
Об’єкт професійної діяльності випускників: сфера журналістики та публічних комунікацій.

Цілі навчання: підготовка фахівців з журналістики та публічних комунікацій, здатних розв’язувати складні задачі та проблеми, зокрема, інноваційного характеру, у сфері публічних, масових комунікацій.

Теоретичний зміст предметної області: комунікаційні процеси в суспільстві (публічні комунікації, медіакомунікації, зв’язки з громадськістю, реклама, брендинг, власне журналістська тощо) та їх репрезентація у широкому спектрі медіапродуктів; типологія й особливості комунікативних стратегій; типологія, структура та функції прикладних соціально-комунікаційних технологій; медіа у системі соціального управління та самоорганізації суспільства; медіавпливи на масову свідомість та громадську думку на глобальному, національному, регіональному та локальному рівнях.

Методи, методики та технології: збір, обробка й аналіз/перевірка фактичної інформації, типологізація та класифікація досліджуваних об’єктів; моніторинг відображення суспільних процесів у системі медіа; методики діагностики, експертизи та прогнозування; прикладні соціальнокомунікаційні технології; сучасні цифрові технології.
Фокус програми
Підготовка фахівців з публічних комунікацій, здатних розробляти, реалізовувати та просувати стратегії і програми із забезпечення громадської підтримки суспільно значущих ініціатив, реформ, проєктів для органів державної влади та місцевого самоврядування, громадянського суспільства та волонтерського руху, соціально відповідального бізнесу на глобальному, національному, регіональному чи локальному рівнях, використовуючи методи, методики та технології масових комунікацій, розуміючи закономірності комунікаційних процесів в суспільстві та особливості різноманітних аудиторій, природу конструктивних та деструктивних медіавпливів на масову свідомість та громадську думку, на основі знання природи та сутності соціально-комунікаційних технологій, етичних стандартів в галузі журналістики та публічних комунікацій.
Орієнтація програми
Академічна, освітньо-професійна
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Програма орієнтована на підготовку Team Lead (лідерів команд), фахівців у сфері публічних комунікацій та журналістики.

Випускники програми будуть підготовлені:
• розробляти та реалізовувати стратегії і програми із забезпечення громадської підтримки суспільно значущих ініціатив, реформ, проєктів;
• організовувати роботу команди комунікаційників, управляти робочими процесами в команді, розуміючи місце й роль кожного з профільних фахівців в певній галузі комунікацій та журналістики;
• планувати, створювати та ефективно реалізовувати комунікаційні кампанії в публічній сфері як лідер команди комунікаційників
• приймати ефективні рішення з проблем журналістики та публічних комунікацій, у тому числі в умовах багатокритеріальності, неповних чи суперечливих інформації та вимог.
• розробляти та реалізовувати проєкти у сфері журналістики та публічних комунікацій з урахуванням правових, соціальних, економічних та етичних аспектів
• створювати якісні медіапродукти для сфери публічних комунікацій.

Загалом, працевлаштування можливе на посади, відповідно до Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010), які потребують наявності вищої освіти зі спеціальності 061 Журналістика. Магістр може обіймати посади і робочі місця у редакціях різних медіаструктур, видавництвах, інформаційних, рекламних та PR-агенціях, закладах освіти відповідного профілю, наукових установах, дослідницьких центрах.
Продовження освіти
Магістр може продовжити навчання за програмою третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти та набувати додаткових кваліфікацій у системі освіти дорослих.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Студентоцентроване та проблемно-орієнтоване навчання, що базується на застосуванні інноваційних підходів та інтерактивних освітніх технологій. Теоретичне навчання здійснюється на основі поєднання лекційних, семінарських (практичних) та лабораторних занять з самостійною роботою студента. Практична підготовка передбачає проходження практик та магістерської практики для підготовки практико-орієнтованої підсумкової магістерської роботи – практичного проєкту за фахом.
Система оцінювання
Диференційовані заліки, які проводяться для оцінювання якості виконання та захисту кваліфікаційної роботи та звіту з практики. Проміжний та поточний контроль здійснюється у формі виконання модульних контрольних робіт; підготовки та захисту проектів, презентацій, реферативних досліджень; здійснення кейс-стаді тощо.
Програмні компетентності
Загальні
ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК02. Здатність планувати час та управляти ним.
ЗК03. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК04. Здатність спілкуватися іноземною мовою як усно, так і письмово.
ЗК05. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК06. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК07. Здатність розробляти проєкти та управляти ними.
ЗК08. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня.
ЗК09. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
ЗК10. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.
ЗК11. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК12. Здатність працювати в команді, мотивувати людей та рухатися до спільної мети, бути лідером, діяти соціально відповідально та свідомо.
Спеціальні
СК01. Здатність використовувати спеціалізовані концептуальні знання з теорії та історії журналістики та публічних комунікацій, новітні технологічні досягнення для розв’язання задач інноваційного характеру у сфері журналістики та публічних комунікацій.
СК02. Здатність критично осмислювати проблеми у сфері журналістики та публічних комунікацій, дотичні до них міждисциплінарні проблеми.
СК03. Здатність приймати ефективні рішення у сфері журналістики та публічних комунікацій.
СК04. Здатність управляти робочими процесами у сфері журналістики та публічних комунікацій, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів.
СК05. Здатність зрозуміло і недвозначно доносити власні висновки з питань журналістики та публічних комунікацій, а також знання та пояснення, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються.
СК06. Здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі журналістики та публічних комунікацій у широких та/або мультидисциплінарних контекстах, за умов неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності.
СК07. Здатність забезпечувати та оцінювати стратегічний розвиток команди.
Програмні результати навчання
ПРН01. Приймати ефективні рішення з проблем журналістики та публічних комунікацій, у тому числі в умовах багатокритеріальності, неповних чи суперечливих інформації та вимог.
ПРН02. Аналізувати та оцінювати потенційний вплив розвитку технологій на сучасний стан та розвиток журналістики та публічних комунікацій.
ПРН03. Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, та перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження.
ПРН04. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і письмово для обговорення професійної діяльності, результатів досліджень та інновацій, пошуку та аналізу відповідної інформації.
ПРН05. Генерувати нові ідеї та використовувати сучасні технології під час створення медіапродуктів, стратегій та програм їх реалізації.
ПРН06. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових досліджень та практичної діяльності.
ПРН07. Дискутувати зі складних комунікаційних проблем, пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх розв’язання.
ПРН08. Використовувати передові знання і методики у процесі дослідження діяльності та створення нових медіаінституцій.
ПРН09. Проводити порівняльний аналіз законодавчої бази та діяльності окремих медіаінституцій України та країн Європейського Союзу.
ПРН10. Мати практичні навички розв’язання проблем, пов’язаних з організацією нових медіаустанов та інституцій.
ПРН11. Брати продуктивну участь у розробленні проєктів документів, що регламентують діяльність в усіх сферах журналістики та публічних комунікацій, обґрунтовувати суспільну потребу в їх прийнятті, прогнозувати результати їх впливу на суспільство.
ПРН12. Розробляти та реалізовувати інноваційні та дослідницькі проєкти у сфері журналістики та публічних комунікацій з урахуванням правових, соціальних, економічних та етичних аспектів.
ПРН13. Організовувати роботу колективу, забезпечувати професійний розвиток його членів та досягнення поставлених цілей.
ПРН14. Розробляти та реалізовувати стратегії і програми із забезпечення громадської підтримки суспільно значущих ініціатив, реформ, проєктів.
ПРН15. Планувати, створювати та ефективно реалізовувати комунікаційні кампанії в публічній сфері.
ПРН16. Створювати якісні медіапродукти для сфери публічних комунікацій на основі знання закономірностей комунікаційних процесів в суспільстві та особливостей різноманітних аудиторій, етичних стандартів в галузі журналістики та публічних комунікацій
ПРН17. Аналізувати та перевіряти факти та джерела інформації з використанням нових технологічних платформ, методів, алгоритмів та технологій фактчекінгу.
ПРН18.Використовувати сучасні соціально-комунікаційні технології з урахуванням специфіки об’єкту комунікаційної діяльності та сфери їх застосування.

Викладачі освітньої програми

Світлана Безчотнікова
Світлана Безчотнікова [email protected]

професор кафедри соціальних комунікацій, доктор філологічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України

Академічні профілі
Максим Фоломєєв
Максим Фоломєєв m.folomіeі[email protected]

доцент кафедри соціальних комунікацій, кандидат політичних наук, доцент

Академічні профілі
Андрій Стойка
Андрій Стойка [email protected]

професор кафедри маркетингу та туризму, доктор наук з державного управління, професор

Академічні профілі
Тетяна Іванець
Тетяна Іванець [email protected]

завідувач кафедри філософії та соціології, кандидат політичних наук, доцент

Академічні профілі
Вадим Герасимович
Вадим Герасимович [email protected]

старший викладач кафедри соціальних комунікацій, кандидат політичних наук

Академічні профілі
Оксана Єфремова
Оксана Єфремова [email protected]

старший викладач кафедри соціальних комунікацій

Академічні профілі
Анна Чечель
Анна Чечель [email protected]

завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, доктор економічних наук, професор

Академічні профілі
Юлія Константинова
Юлія Константинова [email protected]

декан історичного факультету, доцент кафедри політології та міжнародних відносин, кандидат історичних наук, доцент

Академічні профілі
Потрібна консультація або є запитання? Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами