магістр

Освітня програма «Публічна історія»

Бажаєш стати професійним та публічним істориком, який буде почутий, корисний і відомий далеко за межами суто наукового середовища – тоді тобі саме до нас, на цю освітню програму!
 
В її основу покладений більш ніж півсторічний досвід американських університетів у викладанні публічної історії, що як галузь історичної науки виникла саме в США. Програма розроблена за підтримки Посольства США в Україні із залученням американських експертів.
 
Унікальність програми полягає у тому, що здобувачі також мають можливість обрати для себе освітні компоненти з 2-х інших освітньо-професійних програм Школи Публічних студій МДУ: «Публічні комунікації» та «Управління територіальною громадою».
Умови вступу Дізнайтесь більше про умови вступу на програму "Публічна історія"
Юлія Коробка
Юлія Коробка [email protected] гарант освітньо-професійної програми, кандидат історичних наук, доцент

Магістранти студіюють сучасні підходи до вивчення глобальної історії, історичну пам’ять та політику пам’яті, інформаційні технології в публічній історії, методику викладання історії та археології, археологію в глобалізованому світі, актуальні історичні проблеми як виклики для публічного історика, сучасну російсько-українську війну в контексті вивчення та осмислення, музеї, екскурсії, публічні івенти: ролі публічного історика.

Профіль освітньої програми «Публічна історія»
Вартість навчання (денна форма)
51172 ₴/рік
Умови вступу Дізнайтесь більше про умови вступу на програму "Публічна історія"
Галузь знань
Гуманітарні науки
Спеціальність
Історія та археологія
Форми навчання
Денна
Освітня кваліфікація
Магістр історії та археології
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Магістр
Спеціальність 032 «Історія та археологія»
Освітня програма «Публічна історія»
Обсяг програми
90 кредитів ЄКТС, 1 рік 4 місяці
Мова викладання
українська
Мета програми
Підготовка висококваліфікованих фахівців з публічної історії, здатних як розв’язувати складні задачі дослідницького та інноваційного характеру в сфері історії та археології, так і інтерпретувати та популяризувати історію та археологію для різноманітних аудиторій, практикувати та застосовувати методи історичних досліджень поза академічною та освітньою сферами.
Характеристика програми)
Предметна область
Нормативна частина – 73%, варіативна частина – 27%

Об’єкти вивчення: минуле людства, зокрема, України та інших країн, в усіх його проявах; вся сфера публічної історії; цифрова та усна історія; політика пам'яті; історична журналістика.

Цілі навчання: підготовка фахівців, які не тільки професійно досліджують минуле, а також вміють доносити історичні факти до широкої аудиторії за межами традиційної наукової та освітньої сфери.

Теоретичний зміст: система наукових теорій, концепцій, гіпотез, принципів, категорій, методів, понять, які використовуються в процесі історичного пізнання минулого різних суспільств та їх сегментів, явищ, персоналій, сукупності матеріальних, побутових, духовних, соціальних аспектів в конкретному просторовому та часовому вимірах.

Методи, методики та технології: загальнонаукові і спеціальні наукові методи, які застосовуються під час здійснення історичних та археологічних досліджень; методики і технології, які використовуються для популяризації, вивчення, збереження та використання пам’яток археології, історії і культури; цифрові технології для здобуття вмінь популяризації науково обґрунтованого знання про минуле.

Інструменти та обладнання: спеціалізоване інформаційно-комунікаційне та мультимедійне обладнання; спеціалізоване програмне забезпечення; автоматизовані електронні архіви та бібліотечно-інформаційні системи; цифрові інструменти опрацювання текстової та графічної інформації.
Фокус програми
Підготовка фахівців з історії та археології, здатних як розв’язувати складні задачі дослідницького та інноваційного характеру, так і інтерпретувати та популяризувати історію та археологію для різноманітних аудиторій, практикувати та застосовувати методи історичних досліджень поза академічною та освітньою сферами, враховуючи багатий американський досвід комунікації академічного і громадянського середовищ через публічну історію.
Орієнтація програми
Освітньо-професійна
Особливості програми
Програма розроблена за підтримки Посольства США в Україні із залученням американських експертів, спрямована на підготовку фахових істориків, які можуть здійснювати наукові дослідження, виступати у ролі експерта історичного процесу в публічній сфері. здатних працювати з різними аудиторіями в контексті популяризації багатовимірного знання про минуле та здійснення його експертизи. У програмі поєднано досвід та зусилля академічних істориків, практиків публічної історії, широко відомих завдяки подкастам, блогам, соціальним мережам і телепрограмам. Задля врахування індивідуальних інтересів здобувачам пропонуються вибіркові дисципліни, спрямовані на формування спеціальних компетентностей майбутнього фахівця публічної історії.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
2310.2 Викладач закладу вищої освіти
2322 Викладач закладу фахової передвищої освіти
2431.1 Науковий співробітник (архівна справа, музеєзнавство)
2431.2 Зберігач фондів (архіваріус та зберігач у музеях та бібліотеках)
2442.1 Науковий співробітник (археографія, археологія)
2442.2 Археограф, археолог
2443.1 Науковий співробітник (історія)
2443.2 Історик
Продовження освіти
Можливість навчатися на третьому (освітньо-науковому) рівні для здобуття ступеня доктора філософії, набуття класифікації за іншими спеціальностями в системі післядипломної освіти.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Студентоцентроване та проблемно-орієнтоване навчання, що базується на застосуванні інноваційних підходів та інтерактивних освітніх технологій. Теоретичне навчання здійснюється на основі поєднання лекційних, семінарських (практичних) із самостійною роботою здобувача. Практична підготовка передбачає проходження практики «Громадський проєкт», асистентської та переддипломної практик.
Система оцінювання
Усні та письмові екзамени, заліки, а також диференційовані заліки, які проводяться для оцінювання якості оволодіння практичними компетентностями (захист звітів з виробничих та переддипломної практик). Проміжний та поточний контроль здійснюється у формі виконання індивідуальних науково-дослідних завдань (написання есе, науковий статей, виступи на конференціях, створення презентацій, проєктна робота тощо), модульних контрольних робіт.

Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи.
Програмні компетентності
Загальні
ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК02. Здатність працювати автономно.
ЗК03. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
ЗК04. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК05. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
ЗК06. Здатність працювати в міжнародному контексті.
ЗК07. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
ЗК08. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
ЗКЗК09. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
Фахові
ФК01. Здатність виявляти та досліджувати історичні й археологічні джерела різних видів, аналізувати наукові тексти, узагальнювати інформацію.
ФК02. Здатність здійснювати історичні й археологічні дослідження з визначеної тематики, в тому числі використовуючи методологічний інструментарій інших гуманітарних і соціальних наук.
ФК03. Здатність презентувати та обговорювати результати досліджень і професійної діяльності у сфері історії та археології.
ФК04. Здатність виявляти специфіку в підходах до вирішення проблем в галузі історії та археології представників різних наукових напрямів та шкіл, критично осмислювати новітні досягнення історичної науки.
ФК05. Здатність розробляти і реалізовувати наукові та прикладні проєкти у сфері історії, археології та/або дотичні до них міждисциплінарні проєкти.
ФК06. Здатність здійснювати експертний аналіз в предметній області.
ФК07 Здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність у закладах фахової передвищої та вищої освіти, наукових установах.
ФК08. Здатність працювати в міжнародному контексті і реалізовувати спільні проєкти у сфері історії та/або археології з європейськими та євроатлантичними інституціями.
ФК09. Здатність використовувати сучасні цифрові інструменти і технології для проведення досліджень та професійної діяльності у сфері історії та археології
ФК10. Усвідомлення принципів академічної доброчесності та норм професійної етики.
Програмні результати навчання
ПР01. Аналізувати теоретичні та методологічні проблеми сучасної історичної науки, критично оцінювати стан проблеми та результати останніх досліджень.
ПР02. Здійснювати рецензування, коментування, анотації наукових, науковопопулярних, освітніх та публіцистичних текстів, які стосуються питань історії та археології.
ПР03. Розробляти й реалізовувати історичні та міждисциплінарні проєкти з урахуванням сучасних методологічних підходів.
ПР04. Застосовувати у професійній діяльності у сфері історії та археології сучасні цифрові інструменти і технології для пошуку, збереження і оброблення інформації, у тому числі для виконання наукових досліджень і реалізації освітніх та інноваційних проєктів.
ПР05. Планувати і виконувати наукові дослідження у сфері історії та археології, висувати та перевіряти гіпотези, обирати методи дослідження, аналізувати результати, обґрунтовувати висновки.
ПР06. Здійснювати експертизу пам’яток історії, археології та культури з метою їх охорони та можливого подальшого використання.
ПР07. Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію з питань історії та/або археології до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються.
ПР08. Розширювати актуалізовану джерельну базу за рахунок введення до наукового обігу архівних джерел, опрацювання фондів музеїв, участі у наукових й археологічних експедиціях тощо.
ПР09. Здійснювати викладацьку діяльність у закладах вищої освіти на основі сучасних освітніх технологій, а також принципів і практик європейських країн.

Викладачі освітньої програми

Юлія Коробка
Юлія Коробка [email protected]

доцент кафедри історії та археології, кандидат історичних наук, доцент

Академічні профілі
Вадим Коробка
Вадим Коробка [email protected]

доцент кафедри історії та археології, кандидат історичних наук, доцент

Академічні профілі
Володимир Романцов
Володимир Романцов [email protected]

завідувач кафедри історії та археології, доктор історичних наук, професор, Заслужений працівник освіти України

Академічні профілі
Наталя Романцова
Наталя Романцова [email protected]

професор кафедри філософії та соціології, доктор історичних наук, доцент

Академічні профілі
Сергій Пахоменко
Сергій Пахоменко [email protected]

доцент кафедри політології та міжнародних відносин, кандидат історичних наук, доцент

Академічні профілі
В'ячеслав Забавін
В'ячеслав Забавін [email protected]

доцент кафедри історії та археології, кандидат історичних наук, доцент

Академічні профілі
Юлія Константинова
Юлія Константинова [email protected]

декан історичного факультету, доцент кафедри політології та міжнародних відносин, кандидат історичних наук, доцент

Академічні профілі
Світлана Новікова
Світлана Новікова [email protected]

доцент кафедри історії та археології, кандидат історичних наук, доцент

Академічні профілі
Наталя Шипік
Наталя Шипік [email protected]

доцент кафедри історії та археології, кандидат історичних наук, доцент

Академічні профілі
Потрібна консультація або є запитання? Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами