магістр

Освітня програма «Прикладні філологічні студії»

Освітня програма є ідеальним вибором для тих, хто цікавиться польською мовою, культурою та літературою: планує займатися перекладацькою або лінгводидактичною діяльністю, прагне розвивати навички міжкультурної комунікації та розуміти культурні відмінності, літературні явища. Ця програма відкриває двері для подальшого розвитку та здійснення професійних мрій у сфері філології, перекладу, міжнародних відносин і багатьох інших галузях, пов'язаних з польською мовою та культурою. 

Діджиталізація у гуманітарній галузі, мови і літератури у крос-культурному вимірі, сучасна література і актуальне мистецтво, сучасна польська література і художній переклад – ці дисципліни спрямовані на розширення горизонтів та розуміння культурних, мовних та художніх аспектів сучасного світу. Студенти отримають можливість поглибити свої знання та аналітичні навички у галузі гуманітарних наук, що є надзвичайно важливим для їхнього особистісного та професійного розвитку.

Детальніше про програму: умови зарахування, навчання, працевлаштування

Умови вступу Дізнайтесь більше про умови вступу на програму "Прикладні філологічні студії"
Олексій Сухомлинов
Олексій Сухомлинов [email protected] гарант освітньо-професійної програми, доктор філологічних наук, професор

Опанування фахових дисциплін відбувається за допомогою онлайн-платформ, електронних тренажерів, проєктних технологій. Ініціативні студенти можуть брати участь у програмах стажування за кордоном, відповідно до укладених університетом угод про співпрацю з закордонними освітніми установами. Розвитку навичок міжкультурної комунікації і soft skills сприяє участь у програмах академічної мобільності Еразмус+, освітньо-наукових заходах, студентських товариствах. Практична підготовка магістрантів проходить у редакціях видавництв та у процесі реалізації перекладацьких або творчих проєктів. 

Профіль освітньої програми «Прикладні філологічні студії»
Вартість навчання (денна форма)
48730 ₴/рік
Вартість навчання (заочна форма)
17060 ₴/рік
є можливість навчання на бюджетній формі навчання
Умови вступу Дізнайтесь більше про умови вступу на програму "Прикладні філологічні студії"
Галузь знань
Гуманітарні науки
Спеціальність
Філологія
Форми навчання
Денна, заочна
Освітня кваліфікація
Магістр філології за спеціалізацією «слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська»
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Магістр
Спеціальність 035 «Філологія»
Освітня програма «Прикладні філологічні студії»
Обсяг програми
90 кредитів ЄКТС, 1 рік 4 місяці
Мова викладання
українська, польська
Наявність акредитації
Міністерство освіти і науки України Сертифікат НД №0585927
Переглянути сертифікат
Мета програми
Підготувати висококваліфікованого філолога з сформованими науковими і професійними компетентностями та готового надавати послуги у сфері літературної, мовленнєвої, перекладацької, редакторської, аналітичної та проєктної діяльності.
Характеристика програми)
Орієнтація програми
Освітньо-професійна
Предметна область
Об’єкти вивчення та професійної діяльності магістра філології є слов'янські мови (українська, польська) (в теоретичному / практичному, синхронному / діахронному, діалектологічному, стилістичному, соціокультурному та інших аспектах); література й усна народна творчість; жанрово-стильові різновиди текстів; переклад; міжособистісна, міжкультурна та масова комунікації в усній та письмовій формах.

Цілі навчання — підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні задачі та проблеми, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог, у діяльності, пов’язаній з аналізом, творенням (зокрема перекладом) і оцінюванням письмових та усних текстів різних жанрів і стилів, організацією усної комунікації різними мовами.

Теоретичний зміст предметної галузі становить система наукових теорій, концепцій, принципів, категорій, методів і понять філології.

Методи, методики та технології: загальнонаукові та спеціальні філологічні методи аналізу лінгвістичних одиниць, методи і методики дослідження мови і літератури, інформаційно-комунікаційні технології.
Фокус програми
Підготовка філологів-славістів, фахівців з прикладних аспектів філології (художнього перекладу, крос-культурних досліджень, лінгводидактики).
Особливості програми
В акценті на художній переклад, оволодіння студентами сучасними інформаційними та комунікативними, зокрема проєктними, технологіями у філології, що забезпечує розширення сфери діяльності сучасного філолога. Особливу увагу приділено розвитку компетентностей міжкультурної комунікації та soft skills студентів через нові форми викладання навчальних предметів, проведення досліджень, виконання проектів та участі у науково-практичних та навчально-комунікативних заходах кафедри прикладної філології.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
2444.2 Філолог
2451.1 Літературознавець
2451.2 Літературний співробітник
2451.2 Редактор, Редактор літературний
2444.2 Лінгвіст
2444.2 Перекладач
2444.2 Редактор-перекладач
2310.2 Викладач вищого навчального заклад
Згідно з International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08) випускник може обіймати такі посади:
264 Authors, journalists and linguists
Продовження освіти
Можливість навчатися за програмами третього циклу.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Стиль навчання: студентоцентрованй, професійно-орієнтований, комунікативно-спрямований. Під час першого року навчання студент обирає напрям дослідження та елективні дисципліни, які вважає за потрібне вивчити. Впродовж другого року навчання більшу частину часу присвячено написанню кваліфікаційної роботи. Методика навчання: пояснювально-ілюстративна, проєктна, пошукова, проблемна, дослідницька у вигляді: лекції (мульти-медійної, інтерактивної), семінарів, практичних занять, тренінгів, самостійної роботи (підготовка проєктів, аналітичних оглядів, анотацій), редакторсько-перекладацької, асистентської та переддипломної практик, виконання кваліфікаційної роботи/проєкта.
Система оцінювання
Експрес-тестування, усні відповіді на практичних і семінарських заняттях, створення таблиць, виконання творчих та пошукових завдань; портфоліо (за результатами виробничих практик); виконання проєктів з обов’язковою презентацією результатів; екзамени семестрові: усні, письмові у формі тестів, комбіновані; захист кваліфікаційної роботи.
Програмні компетентності
Загальні
1) Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово
2) Здатність бути критичним і самокритичним
3) Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел
4) Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми
5) Здатність працювати в команді та автономно
6) Здатність спілкуватися іноземною мовою
7) Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
8) Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій
9) Здатність до адаптації та дії в новій ситуації
10) Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності)
11) Здатність проведення досліджень на належному рівні
12) Здатність генерувати нові ідеї (креативність)
Спеціальні
1) Здатність вільно орієнтуватися в різних лінгвістичних напрямах і школах
2) Здатність осмислювати літературу як полісистему, розуміти еволюційний шлях розвитку вітчизняного і світового літературознавства
3) Здатність критично осмислювати історичні надбання та новітні досягнення філологічної науки
4) Здатність здійснювати науковий аналіз і структурування мовного / мовленнєвого й літературного матеріалу з урахуванням класичних і новітніх методологічних принципів
5) Усвідомлення методологічного, організаційного та правового підґрунтя, необхідного для досліджень та/або інноваційних розробок у галузі філології, презентації їх результатів професійній спільноті та захисту інтелектуальної власності результатів досліджень та інновацій
6) Здатність застосовувати поглиблені знання з сучасного літературознавства та мовознавства для вирішення професійних завдань
7) Здатність вільно користуватися спеціальною термінологією у дослідженнях з літературознавства та мовознавства
8) Усвідомлення ролі експресивних, емоційних, логічних засобів державної та польської мов для досягнення запланованого прагматичного результату
9) Здатність до організації ділової комунікації
10) Здатність виконувати професійні обов’язки асистента кафедри
11) Усвідомлення основ педагогічної діяльності у ЗВО
12) Усвідомлення основ методики викладання філологічних дисциплін у ЗВО, зокрема польської мови, мовознавчих і літературознавчих дисциплін
13) Здатність до перекладацької та літературно-критичної діяльності
14) Здатність передавати з однієї мови на іншу інформацію (як у письмовій, так і в усній формі) з урахуванням різниці між двома текстами, комунікативними ситуаціями і культурами
15) Здатність здійснювати акт міжмовної та міжкультурної комунікації; володіння технологією перекладу; знання норм мови перекладу; знання перекладацьких норм, що зумовлює вибір стратегій перекладу; знання норм стилю й жанру певного тексту
Програмні результати навчання
1) Оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність, будувати і втілювати ефективну стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення
2) Упевнено володіти державною та польською мовами для реалізації письмової та усної комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й наукового спілкування; презентувати результати досліджень державною та іноземною мовами
3) Застосовувати сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, для успішного й ефективного здійснення професійної діяльності та забезпечення якості дослідження у літературознавстві або мовознавстві
4) Оцінювати й критично аналізувати соціально, особистісно та професійно-значущі проблеми і пропонувати шляхи їх вирішення у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування
5) Знаходити оптимальні шляхи ефективної взаємодії у професійному колективі та з представниками інших професійних груп різного рівня
6) Застосовувати знання про експресивні, емоційно-логічні засоби мови та техніку мовлення для досягнення запланованого прагматичного результату й організації усної комунікації
7) Аналізувати, порівнювати і класифікувати різні напрями і школи в лінгвістиці
8) Оцінювати історичні надбання та новітні досягнення літературознавства
9) Характеризувати теоретичні засади (концепції, категорії, принципи, основні поняття тощо) та прикладні аспекти слов’янської філології
10) Збирати систематизувати мовні, літературні, фольклорні факти, інтерпретувати й перекладати тексти різних стилів і жанрів з польської або на польську мову
11) Здійснювати науковий аналіз мовного, мовленнєвого й літературного матеріалу, інтерпретувати та структурувати його з урахуванням доцільних методологічних принців, формулювати узагальнення на основі самостійно опрацьованих даних
12) Дотримуватися правил академічної доброчесності
13) Доступно й аргументовано пояснювати сутність конкретних філологічних питань, власну точку зору на них та їх обґрунтування як фахівцям, так і широкому загалу, зокрема особам, які навчаються
14) Створювати, аналізувати, редагувати і перекладати тексти різних стилів і жанрів, зокрема художні
15) Обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для аналізу конкретного лінгвістичного, літературного та перекладацького матеріалу
16) Використовувати спеціалізовані концептуальні знання з філології для розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог
17) Планувати, організовувати, здійснювати і презентувати дослідження та/або інноваційні розробки з філології
18) Застосовувати основні принципи педагогіки вищої школи на практиці
19) Упевнено володіти методами навчання філологічним дисциплінам у вищій школі

Викладачі освітньої програми

Остап Бодик
Остап Бодик [email protected]

завідувач кафедри англійської філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Наталія Городнюк
Наталія Городнюк [email protected]

професор кафедри англійської філології, доктор філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Юлія Лабецька
Юлія Лабецька [email protected]

завідувач кафедри грецької філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Марія Нікольченко
Марія Нікольченко [email protected]

доцент кафедри української філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Олена Педченко
Олена Педченко [email protected]

завідувач кафедри прикладної філології, кандидат філологічних наук

Академічні профілі
Олексій Сухомлинов
Олексій Сухомлинов [email protected]

професор кафедри прикладної філології, доктор філологічних наук, професор

Академічні профілі
Михайло Тарапатов
Михайло Тарапатов [email protected]

старший викладач кафедри прикладної філології

Академічні профілі
Потрібна консультація або є запитання? Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами