доктор філософії

Освітньо-наукова програма «Право. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Освітньо-наукова програми передбачає методичне забезпечення оволодіння аспірантами кафедри права третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти.  

Доктор філософії (PhD) – це третій освітньо-науковий рівень вищої освіти і водночас перший науковий ступінь.  

Освітньо-наукова програма передбачає надання здобувачам освітньо-наукового рівня в аспірантурі теоретичних знань та набуття практичних умінь і навичок, а також інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення. 

Умови вступу Дізнайтесь правила прийому на програму "Право. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"
Вячеслав Волік
Вячеслав Волік [email protected] гарант освітньо-наукової програми, доктор юридичних наук, професор

До складу теоретичної підготовки включаються навчальні дисципліни, які забезпечують підвищення професійної майстерності майбутнього фахівця з науково-дослідницької діяльності та дозволять отримати додаткові знання, передусім знання з проблеми адміністративного права та процесу тощо, що підвищить його фаховий рівень і поглибить знання у відповідних фахових спрямуваннях. 

Проходження асистентської педагогічної практики дозволить набути та закріпити отримані знання щодо викладацької майстерності. 

Науково-дослідницька робота, разом із теоретичною, забезпечує відповідний освітньо-науковий рівень, необхідний для здійснення самостійної наукової діяльності.  

Підготовка та захист дисертаційної роботи, разом з теоретичною і практичною підготовками, а також науково-дослідницькою роботою, забезпечує відповідний освітньо-науковий рівень. 

Профіль освітньо-наукової програми «Право. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»
є можливість навчання на бюджетній формі навчання
Умови вступу Дізнайтесь правила прийому на програму "Право. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право"
Галузь Знань
08 Право
Спеціальність
081 Право
Форма навчання
денна, заочна
Освітня кваліфікація
Доктор філософії у галузі права
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – доктор філософії
Галузь знань – Право
Спеціальність – Право
Мета програми
Метою програми є методичне забезпечення оволодіння аспірантами економіко-правового факультету кафедри права третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти, відповідно до восьмого кваліфікаційного рівня Національної рамки кваліфікації, надання здобувачам освітньо-наукового рівня в аспірантурі теоретичних знань та набуття практичних умінь і навичок, а також інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та методикою педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.
Характеристика програми)
Предметна область
Об’єкт(и) вивчення та/або діяльності: право як соціальне явище, особливості його творення та реалізації, що ґрунтуються на правових цінностях та принципах, в основі яких покладені людська гідність та верховенство права.

Цілі навчання: набуття здатності продукувати нові ідеї, розв’язувати комплексні теоретичні та практичні проблеми у галузі права, застосовувати методологію наукової та педагогічної діяльності, проводити власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Теоретичний зміст предметної області: комплекс правових доктрин, цінностей і принципів творення та реалізації права; функціонування і трансформація правових учень та ідей.

Методи, методики та технології: загальнонаукові і спеціальні методи пізнання правових явищ; методики з правової оцінки поведінки чи діяльності індивідів і соціальних груп, ідентифікації правової проблеми та її вирішення на основі принципів права; цифрові технології тощо.

Інструменти та обладнання: сучасне інформаційно- комунікаційне обладнання, інформаційні ресурси та спеціальне програмне забезпечення, що застосовуються в діяльності у сфері права.
Фокус програми
Спеціальна вища освіта у галузі правової науки, методології правових досліджень.
Особливості програми
Освітньо-наукова
Особливості програми
Особливістю ОП є комплексний підхід, який поєднує освітні завдання, дослідницькі інтереси аспірантів, потреби майбутніх роботодавців та актуальні запити сучасної правової практики. Унікальність ОП полягає у забезпеченні теоретичної підготовки майбутніх фахівців з права, яка дає змогу опановувати окремі інструменти з аналізу права, підготувати аналітиків, консультантів, експертів для організації з прикладних досліджень, проблем правової сфери в країнах світу, Україні та регіоні. Ця підготовка реалізується через оригінальний комплект дисциплін професійної підготовки та раціональне поєднання з дисциплінами циклу загальної та практичної підготовки.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Працевлаштування на посадах наукових і науково-педагогічних працівників у наукових установах і закладах вищої освіти, працівників найвищої кваліфікації у дослідницьких та науково-експертних установах та організаціях, наукових консультантів, менеджерів (управителів) в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, установах та організаціях. Посади згідно з класифікатором професій України:
1110 Законодавці
1120.1 Вищі посадові особи органів державної виконавчої влади
1120.2 Вищі посадові особи місцевих органів державної влади
1120.3 Дипломатичні представники
1120.4 Вищі посадові особи органів судової влади
1143.1 Вищі посадові особи національних академій, що діють на засадах самоврядування
1143.3 Вищі посадові особи академій, що діють на громадських засадах
1229.1 Керівні працівники апарату центральних органів державної влади
1231 Керівники юридичних та адміністративних підрозділів
1474 Менеджери (управителі) у сфері досліджень та розробок
1475.1 Менеджери (управителі) з права
2310 Викладачі закладів вищої освіти
2421.1 Науковий співробітник (правознавство)
2421.2 Консультант науковий (правознавство)
2422 Суддя
Продовження освіти
Здобуття наукового ступеня доктора наук та додаткових кваліфікацій у системі освіти дорослих.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване та науково-орієнтоване навчання, що базується на застосуванні інноваційних підходів та інтерактивних освітніх технологій. Теоретичне навчання здійснюється на основі поєднання лекційних та семінарських (практичних) занять з самостійною роботою здобувача вищої освіти. Практична підготовка передбачає проходження науково-дослідної або асистентської практики. Наукова складова ОНП передбачає проведення власного наукового дослідження та оформлення його результатів у вигляді дисертації.
Система оцінювання
Формами підсумкового контролю є екзамени, заліки, а також диференційовані заліки, які проводяться для оцінювання якості виконання та захисту звітів з науково-дослідної або асистентської практики. Проміжний та поточний контроль здійснюється у формі виконання індивідуальних науково-дослідних завдань (аналітичних записок, есе, складання порівняльних характеристик тощо), модульних контрольних робіт тощо.
Програмні компетентності
Загальні
ЗК01. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК02. Здатність розробляти наукові проєкти та управляти ними.
ЗК03. Здатність розв’язувати комплексні проблеми на основі системного наукового світогляду, професійної етики та загального культурного кругозору.
ЗК04. Здатність усно і письмово презентувати результати власного наукового дослідження українською та іноземною мовами, глибоко розуміти іншомовні наукові та професійні тексти за напрямом досліджень.
Спеціальні
СК01. Здатність планувати та виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових результатів, які створюють нові знання у галузі права та дотичних до неї міждисциплінарних напрямах і можуть бути опубліковані у провідних наукових виданнях з права та суміжних галузей.
СК02. Здатність застосовувати методи правового і міждисциплінарного дослідження, виявляти їх евристичні можливості та межі, використовувати релевантний дослідницький інструментарій.
СК03. Здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність у вищій освіті та проєктах правничої освіти у системі освіти дорослих.
СК04. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми дослідницького характеру у сфері права та забезпечувати якість виконуваних досліджень; дотримання права інтелектуальної власності та стандартів академічної доброчесності.
СК05. Здатність моделювати оптимальні варіанти вирішення складних правових проблем, прогнозувати можливі наслідки їх реалізації.
СК06. Здатність здійснювати експертну діяльність у сфері права.
СК07. Здатність виявляти нові інституційні етичні виклики та етичні виклики в житті суспільства і пропонувати для них правові механізми розв’язання. СК08. Здатність складати пропозиції щодо фінансування наукових досліджень та реєстрації прав інтелектуальної власності.
СК09. Оволодіння теоретико-методологічні основами аналізу правової політики, знання про становлення, розвиток та його специфіку в Україні; концептуальними засадами та технологіями аналізу правової політики; основними принципами державно-правових рішень, вироблення та аналізу альтернатив рішення, впровадження державно-правових рішень та моделей державної правової політики в суспільному житті.
Програмні результати навчання
РН01. Мати передові концептуальні та методологічні знання у сфері права і на межі предметних галузей, а також дослідницькі навички, достатні для проведення наукових і прикладних досліджень, отримання нових знань та здійснення інновацій.
РН02. Вільно презентувати та обговорювати з фахівцями і нефахівцями результати досліджень, наукові та прикладні проблеми права державною та іноземною мовами, оприлюднювати результати досліджень у наукових публікаціях у провідних наукових виданнях.
РН03. Застосовувати у фаховій діяльності знання та розуміння системи права, історії світової та української правової думки, сучасної правової доктрини, а також основних напрямів та провідних тенденцій у розвитку права.
РН04. Формулювати і перевіряти гіпотези; використовувати для обґрунтування висновків належні аргументи, зокрема, результати теоретичного аналізу, прикладних досліджень, наявні наукові джерела; аналізувати досліджувану проблему з урахуванням широкого правового та загальносоціального контекстів.
РН05. Планувати і виконувати теоретичні та прикладні дослідження з права та дотичних міждисциплінарних напрямів з використанням сучасного наукового інструментарію, критично аналізувати результати власних досліджень і результати інших дослідників у контексті усього комплексу передових концептуальних і методологічних знань щодо досліджуваної проблеми з дотриманням стандартів академічної та професійної етики.
РН06. Розуміти загальні принципи та методи юридичної науки, а також методологію наукових досліджень, застосувати їх у власних дослідженнях у сфері права та у викладацькій практиці.
РН07. Застосовувати сучасні інструменти і технології пошуку, оброблення, аналізу й збереження даних та інформації, статистичні методи аналізу даних великого обсягу та складної структури, спеціалізовані програмне забезпечення, бази даних та інформаційні системи у науковій, викладацькій, правотворчій та правозастосовній діяльності.
РН08. Розробляти, реалізовувати та здійснювати управління науковими та інноваційними проєктами, які дають можливість створювати законопроєктну та правозастосовну практику і розв’язувати значущі наукові та прикладні правові проблеми з урахуванням етичних, соціально-управлінських, соціально-економічних, екологічних та духовно-культурних аспектів, забезпечувати реєстрацію прав інтелектуальної власності щодо наукових результатів.
РН09. Організовувати і здійснювати освітній процес у сфері права на різних рівнях вищої освіти, його наукове, навчально-методичне та нормативне забезпечення, застосувати ефективні методики викладання навчальних дисциплін.
РН10. Готувати правові висновки, пропозиції та рекомендації за результатами правового дослідження.
РН11. Здійснювати доктринальне тлумачення норм національного, міжнародного та права Європейського Союзу, здійснювати порівняльний аналіз правових явищ та процесів у різних правових системах.
РН12. Визначати методологічні основи, підходи, сутність, функції та напрямки державної правової політики, аналізувати державно-правові рішення, складати аналітичні документи в процесі розробки державної правової політики, фахово використовувати технології аналізу державної правової політики.

Обов'язкові дисципліни

Студенти що навчаються за освітньою програмою «Право. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» під час навчання мають можливість самостійно обрати 25% навчальних дисциплін з каталогу вибіркових дисциплін

Викладачі освітньо-наукової програми

Вячеслав Волік
Вячеслав Волік [email protected]

професор кафедри права, доктор юридичних наук, професор

Академічні профілі
Ігор Гудима
Ігор Гудима [email protected]

професор кафедри філософії та соціології, доктор філософських наук, доцент

Академічні профілі
Леніна Задорожна-Княгницька
Леніна Задорожна-Княгницька [email protected]

декан психолого-педагогічного факультету, професор кафедри педагогіки та освіти, доктор педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України

Академічні профілі
Марія Коновалова
Марія Коновалова [email protected]

доцент кафедри української філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Володимир Омельченко
Володимир Омельченко [email protected]

професор кафедри менеджменту та фінансів, доктор економічних наук, професор

Академічні профілі
Олена Павленко
Олена Павленко [email protected]

професор кафедри англійської філології, доктор філологічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України

Академічні профілі
Потрібна консультація або є запитання? Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами