бакалавр

Освітня програма «Право»

Ви мрієте бути суддею, адвокатом, нотаріусом, слідчим, прокурором, державним виконавцем або юристом? Ваша мрія – правнича діяльність? Тоді Вам до нас!

Наша програма «Право» наддасть Вам можливість сформувати основні компетентності, необхідні для початку успішної правничої кар’єри, та відкриває реальні перспективи працевлаштування в органах влади та приватному секторі, зокрема, у найкращих вітчизняних та міжнародних юридичних компаніях.

Програма відповідає українським державним і сучасним західним стандартам вищої освіти, розробленим у рамках Болонського процесу. Навчання зорієнтоване на поглиблену теоретичну підготовку та розвиток ефективних практичних навичок.

Детальніше про програму: умови зарахування, навчання, працевлаштування

Анна Політова
Анна Політова [email protected] гарант освітньої програми, кандидат юридичних наук, доцент

Студенти вивчають конституційне право України, адміністративне та цивільне право, кримінологію, ораторське мистецтво, правові конфлікти у сучасному світі, юридичну етику, судову медицину, психіатрію. Практичні навички майбутні фахівці отримують в державних органах і в органах місцевого самоврядування, адвокатурі, нотаріаті, Юридичній клініці Маріупольського університету. Високі знання студентів дозволяють їм отримувати стипендії на навчання у Школі європейського права та управління в Афінах.

Профіль освітньої програми «Право»
Вартість навчання (денна форма)
37480 ₴/рік
Вартість навчання (заочна форма)
13120 ₴/рік
є можливість навчання на бюджетній формі навчання
Галузь знань
Право
Спеціальність
Право
Форми навчання
Денна, заочна
Освітня кваліфікація
Бакалавр права
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Бакалавр
Спеціальність 081 «Право»
Освітня програма «Право»
Обсяг програми
240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців
Мова викладання
українська
Наявність акредитації
Міністерство освіти і науки України Сертифікат УД №11016700
Переглянути сертифікат
Мета програми
Метою програми є: забезпечення навчально-наукових, організаційних і методичних передумов для здобуття теоретичних і практичних знань, умінь та навичок у сфері юриспруденції, формування професійних компетентностей за спеціальністю 081 «Право», необхідних для розуміння природи функцій права, змісту основних правових галузей та інститутів, застосування права; створення якісних умов для забезпечення повноцінної освіти шляхом поєднання сучасних методів навчання, наукових досліджень та формування у здобувачів належної кваліфікації, морально-етичних якостей (на основі поваги до людської гідності, прав та свобод людини, цінностей гуманізму, патріотизму, толерантності, академічної доброчесності, верховенства права), розвиток критичного мислення, набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок; сприяння підготовці конкурентоспроможних фахівців та належному правовому забезпеченню функціонування галузей права України.
Характеристика програми)
Предметна область
Об’єкт вивчення: право як соціальне явище. Вивчення права та його джерел ґрунтується на правових доктринах, цінностях і принципах, в основі яких покладені права та основоположні свободи людини. Цілі навчання: набуття здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі у сфері права з розумінням природи і змісту основних правових інститутів, а також меж правового регулювання різних суспільних відносин. Теоретичний зміст предметної області становлять знання про: основи поведінки індивідів і соціальних груп; творення права, його тлумачення та застосування; правові цінності, принципи, а також природа і зміст правових інститутів, етичні стандарти правничої професії. Методи, методики та технології: загальнонаукові і спеціальні методи пізнання правових явищ; методики правової оцінки поведінки чи діяльності індивідів і соціальних груп, ідентифікації правової проблеми та її вирішення на основі принципів права; цифрові технології. Інструменти та обладнання: сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні ресурси та програмні продукти, що застосовуються в правовій діяльності.
Фокус програми
Загальна. Загальна вища юридична освіта першого (бакалаврського) рівня. Підготовка фахівців в галузі права, які володіють компетентностями, необхідними для розуміння природи матеріальних та процесуальних галузей права, їх сучасного стану, змісту правових інститутів. Акцент на здатності здійснювати прикладну та практичну діяльність у різних галузях права. Ключові слова: право, правова норма, правові інститути, норми матеріального та процесуального права.
Орієнтація програми
Академічна та професійна орієнтація. Акцент на особистісних та групових компетентностях вирішення практичних завдань у межах широкого кола галузей права, на вільне орієнтування та застосування національного законодавства та міжнародного права.
Особливості програми
Особливість освітньої програми полягає у міждисциплінарній та багатопрофільній підготовці професіоналів, які здатні на достатньому професійному рівні застосовувати на практиці здобуті юридичні й загальнонаукові знання, вільно орієнтуватись у найбільш важливих організаційно-правових механізмах та правових інститутах конкретних галузей права. Освітня програма надає можливість здобувачам вищої освіти опанувати фахові знання, вміння та навички, набути компетентності, які цілком розширюють можливості випускників на ринку праці. Студенти на кожному році навчання проходять практику. Наявність серед освітніх компонентів освітньої програми навчальної та виробничої практик забезпечує набуття практичного досвіду розв’язання юридичних проблем різного рівня з урахуванням сучасних тенденцій та закономірностей розвитку держави. При розробці освітньої програми та формуванні її освітніх компонентів враховано досвід провідних вітчизняних закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку бакалаврів права.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Випускники з освітнім ступенем бакалаврата освітньою кваліфікацією «Бакалавр права», відповідно до Національного класифікатора професій України, можуть виконувати професійні види робіт й обіймати первинні посади в органах державної влади, в організаціях та юридичних фірмах різних видів діяльності та форм власності згідно з Національною рамкою кваліфікацій та Національним класифікатором України.
Фахівець здатний виконувати зазначену професійну роботу за ДК 003:2010 і може займати первинні посади:
3432 – Відповідальний секретар колегії судової / Секретар судового засідання / Секретар суду / Судовий виконавець / Судовий розпорядник
3436.9 – Помічник адвоката / Помічник нотаріуса / Помічник нотаріуса державного / Помічник юриста (інші види юриспруденції)
3450 – Приватний детектив
3451 – Дізнавач / Дільничний офіцер поліції / Інспектор (поліція) / Інспектор з дізнання / Оперуповноважений / Поліцейський офіцер громади / Слідчий (з дипломом бакалавра)
2419.3 – Помічник-консультант народного депутата України
2421.2 – Адвокат / Прокурор / Старший помічник Генерального прокурора України з особливих доручень / Юрист / Юрист-міжнародник
2424 – Інспектор (пенітенціарна система) / Інспектор уповноваженого органу з питань пробації / Оперуповноважений (пенітенціарна система) / Старший інспектор з особливих доручень (пенітенціарна система) / Старший інспектор уповноваженого органу з питань пробації / Старший оперуповноважений в особливо важливих справах (пенітенціарна система)
2429 – Державний виконавець / Інспектор праці (правовий) / Нотаріус / Нотаріус державний / Приватний виконавець / Приватний детектив / Радник / Слідчий / Судовий експерт / Юрисконсульт
5162 – Поліцейський (за спеціалізаціями)
Успішно завершене навчання за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 081 Право надає випускникам можливості займатися юридичною практикою, аналітичною, консультативною роботою у сфері права, в установах й на підприємствах публічного та приватного секторів.
Продовження освіти
Випускник першого (бакалаврського) рівня вищої освіти може продовжувати навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю 081 Право та іншими спеціальностями, відповідно до чинних Правил прийому до МДУ, а також набувати додаткових кваліфікацій за програмами академічної мобільності та в системі освіти дорослих.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Студентоцентроване проблемно-орієнтоване навчання, яке проводиться у комбінованому форматі (аудиторно та дистанційно) у формі лекцій, практичних занять, консультацій, самостійного вивчення, виконання курсових робіт, інших форм освітнього процесу на основі сучасних джерел інформації, включаючи підручники, посібники, періодичні видання, дистанційні курси (в СМК Moodle), Інтернет-джерела (у т.ч. офіційні веб-ресурси органів державної влади України). Навчання відбувається в групах, із проведенням дискусій, колоквіумів, підготовкою презентацій, вирішенням кейсів. В освітньому процесі практикується залучення провідних фахівців зі сфери практичної юриспруденції (у формі бінарних занять). Важливою частиною навчання є щорічне проходження здобувачами практики. Профільною кафедрою МДУ налагоджені тісні партнерські стосунки з різноманітними базами практики, співпрацюють з органами державної влади, установами, організаціями, підприємствами, що значно розширює можливості здобувачів зі стажування та працевлаштування.
Система оцінювання
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою, національною системою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно), системою ECTS (А, В, С, D, E, F, FХ). Оцінювання навчальних досягнень здобувачів забезпечується за допомогою поточного та підсумкового контролю, форми якого визначаються навчальним планом та робочими програмами навчальних дисциплін. Серед контрольних заходів підсумкового контролю застосовуються іспити, заліки (або у формі тестів, або усно, або письмово), захист курсових робіт, захист звітів про проходження практики. Атестація здобувачів відбувається шляхом проведення атестаційного екзамену з англійської мови; атестаційного екзамену зі спеціальності.
Програмні компетентності
Загальні
ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
ЗК4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
ЗК5. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК6. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.
ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК8. Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК9. Здатність працювати в команді.
ЗК10. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
ЗК11. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства; усвідомлення цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідності його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК12. Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми.
ЗК13. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
ЗК14. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
ЗК15. Прагнення до збереження навколишнього середовища.
Спеціальні
СК1. Здатність застосовувати знання з основ теорії та філософії права, знання і розуміння структури правничої професії та її ролі у суспільстві.
СК2. Здатність аналізувати ретроспективи розвитку правових явищ та процесів у контексті їх впливу на сучасну правову систему.
СК3. Цінування та повага до гідності людини як найвищої соціальної цінності, розуміння її правової природи.
СК4. Здатність застосовувати Конвенцію про захист прав людини та основоположних свобод, а також прецедентну практику Європейського суду з прав людини.
СК5. Здатність застосовувати норми та інститути міжнародного публічного права, а також міжнародного приватного права.
СК6. Здатність здійснювати порівняльний аналіз окремих правових інститутів права Європейського Союзу та Ради Європи і правової системи України.
СК7. Здатність застосовувати норми та інститути права, щонайменше з таких галузей, як: конституційне право, адміністративне право і адміністративне процесуальне право, цивільне і цивільне процесуальне право, трудове право, кримінальне і кримінальне процесуальне право.
СК8. Здатність застосовувати правові принципи та доктрини.
СК9. Здатність використовувати бази даних органів юстиції та інформаційні технології необхідні під час здійснення юридичної діяльності.
СК10. Здатність використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного встановлення певних обставин.
СК11. Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти.
СК12. Здатність аналізувати правові проблеми та обґрунтовувати правові позиції.
СК13. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ.
СК14. Здатність до консультування з правових питань, зокрема, можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, належного дотримання норм щодо нерозголошення персональних даних та конфіденційної інформації.
СК15. Здатність до самостійної підготовки проєктів актів правозастосування.
СК16. Здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх правового характеру і значення.
Програмні результати навчання
РН 1. Визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь невідомих умов та обставин.
РН 2. Знати та розуміти міжнародні стандарти прав людини, положення Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також практику Європейського суду з прав людини.
РН 3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел.
РН 4. Знати та розуміти основи права Європейського Союзу.
РН 5. Давати короткий правовий висновок щодо окремих фактичних обставин з достатньою обґрунтованістю.
РН 6. Оцінювати недоліки і переваги певних правових аргументів, аналізуючи відому проблему.
РН 7. Складати та узгоджувати план власного прикладного дослідження і самостійно збирати матеріали за визна
РН 8. Застосовувати інститути міжнародного публічного права, а також міжнародного приватного права.
РН 9. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна допомога, і діяти відповідно до отриманих рекомендацій.
РН 10. Вільно спілкуватись державною та іноземною мовами як усно, так і письмово, із застосуванням правничої термінології.
РН 11. Мати базові навички риторики.
РН 12. Доносити до респондента матеріал з певної правової проблематики доступно і зрозуміло.
РН 13. Знати та розуміти особливості реалізації та застосування норм матеріального і процесуального права.
РН 14. Використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та вторинних джерел для правничої діяльності.
РН 15. Вільно використовувати для правничої діяльності доступні інформаційні технології і бази даних.
РН 16. Використовувати комп’ютерні програмами, необхідні у правничій діяльності.
РН 17. Працювати в команді, забезпечуючи виконання завдань команди.
РН 18. Застосовувати в професійній діяльності основні сучасні правові доктрини, цінності та принципи функціонування національної правової системи.
РН 19. Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів.
РН 20. Виокремлювати і аналізувати юридично значущі факти і робити обґрунтовані правові висновки.
РН 21. Готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового висновку зробленого у різних правових ситуаціях.
РН 22. Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях.

Викладачі освітньої програми

Вячеслав Волік
Вячеслав Волік [email protected]

професор кафедри права, доктор юридичних наук, професор

Академічні профілі
Вікторія Григор'єва
Вікторія Григор'єва [email protected]

завідувач кафедри права, кандидат юридичних наук, доцент

Академічні профілі
Юлія Камардіна
Юлія Камардіна [email protected]

доцент кафедри права, кандидат юридичних наук

Академічні профілі
Любов Князькова
Любов Князькова [email protected]

доцент кафедри права, кандидат юридичних наук, доцент

Академічні профілі
Юлія Ковейно
Юлія Ковейно [email protected]

старший викладач кафедри права

Академічні профілі
Олександр Кулешов
Олександр Кулешов [email protected]

доцент кафедри права, кандидат юридичних наук, доцент

Академічні профілі
Дар’я Лісова
Дар’я Лісова [email protected]

доцент кафедри права, кандидат юридичних наук, доцент

Академічні профілі
Анна Політова
Анна Політова [email protected]

доцент кафедри права, кандидат юридичних наук, доцент

Академічні профілі
Борис Свірський
Борис Свірський [email protected]

професор кафедри права, кандидат юридичних наук, доцент

Академічні профілі
Галина Тихомирова
Галина Тихомирова [email protected]

доцент кафедри права, кандидат юридичних наук, доцент

Академічні профілі
Євген Черних
Євген Черних [email protected]

доцент кафедри права, кандидат юридичних наук, доцент

Академічні профілі
Потрібна консультація або є запитання? Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами