магістр

Освітня програма «Право»

Якщо ви вже маєте диплом бакалавра, але ваші професійні амбіції на шляху служіння Праву та Справедливості сягають далі, то ця освітня програма саме для вас. Вона відкриє можливість закріпити отриманні компетентності та набути нові через поєднання теорії і практики в різних сферах юриспруденції. Для виконання цієї задачі магістрантам пропонуються обов’язкові та вибіркові дисципліни.

Сьогодні, коли українська держава відстоює своє право на існування та виборює місце в європейській спільноті, вкрай потрібні доброчесні і фахові правники, які готові докладати належні зусилля щодо впровадження ідеалів і цінностей верховенства права. Тож, зробимо це разом!

Детальніше про програму: умови зарахування, навчання, працевлаштування

Умови вступу Дізнайтесь більше про умови вступу на програму «Право»
Євген Черних
Євген Черних [email protected] гарант освітньо-професійної програми, кандидат юридичних наук, доцент

Поряд з обов’язковими дисциплінами магістранти вивчають більш спеціалізовані вибіркові дисципліни, перелік яких щорічно оновлюється. Значною за обсягом та обов’язковою освітньою компонентною є виробнича практика (стажування). Практичні навички магістранти набувають в державних органах і в органах місцевого самоврядування, адвокатурі, нотаріаті, Юридичній клініці Маріупольського університету. Високі знання дозволяють здобувачам освіти отримувати стипендії на навчання у Школі європейського права та управління в Афінах.

Профіль освітньої програми «Право»
Вартість навчання (денна форма)
48730 ₴/рік
Вартість навчання (заочна форма)
17 060 ₴/рік
є можливість навчання на бюджетній формі навчання
Умови вступу Дізнайтесь більше про умови вступу на програму «Право»
Галузь знань
Право
Спеціальність
Право
Форми навчання
Денна, заочна
Освітня кваліфікація
Магістр права
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Магістр
Спеціальність 081 «Право»
Освітня програма «Право»
Обсяг програми
90 кредитів ЄКТС, 1 рік 4 місяці
Мова викладання
українська
Наявність акредитації
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти Сертифікат №2916
Переглянути сертифікат
Мета програми
Поглиблення у здобувачів вищої освіти теоретичних і практичних знань, умінь і навичок загальних засад практичної юридичної діяльності, інших компетентностей за спеціальністю 081 «Право», достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності, формування у магістрів компетентностей, необхідних для застосування права, розуміння природи і змісту основних правових інститутів, а також меж правового регулювання різних суспільних відносин.
Характеристика програми)
Предметна область
Нормативна частина – 73%; варіативна частина – 27%
Фокус програми
Загальна
Орієнтація програми
Академічна
Особливості програми
Освітня програма надає можливість здобувачам вищої освіти опанувати як стандартні фахові компетентності, так і ексклюзивні знання, вміння та навички, які цілком розширюють можливості випускників на ринку праці. Наявність серед освітніх компонентів виробничої практики (стажування) забезпечує набуття практичного досвіду розв’язання проблем в сфері права з урахуванням сучасних тенденцій та закономірностей розвитку держави. При розробці освітньої програми та формуванні її освітніх компонентів враховано досвід провідних вітчизняних закладів вищої освіти щодо реалізації програм освіти у галузі права.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Випускники другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право галузі знань 08 Право можуть претендувати на заняття наступних посад згідно із Класифікатором професій ДК 003:2010 від 01.11.2010 року:
1231:21124 Головний юрисконсульт
1231:24157 Начальник юридичного відділу
2419.3:76 Спеціаліст-юрисконсульт
2421.1 Молодший науковий співробітник (правознавство)
2421.1 – Науковий співробітник (правознавство)
2421.1 Науковий співробітник-консультант (правознавство)
2421.2 Юрист-міжнародник
2421.2 Адвокат
2421.2 Прокурор
2421.2 Юрист
2421.2 Юрист-міжнародник
2422 Суддя
2423 Слідчий (органи внутрішніх справ)
2424 Інспектор (пенітенціарна система), оперуповноважений (пенітенціарна система)
2429 Державний виконавець
2429 Інспектор праці (правовий)
2429 Нотаріус
2429 Приватний детектив
2429 Слідчий
2429 Слідчий в особливо важливих справах
2429 Судовий експерт
2431 Юрисконсульт
3432 Відповідальний секретар колегії судової
3432 Державний виконавець
3432 Секретар суду
3432 Секретар судового засідання
3423 Судовий виконавець
3432 Судовий розпорядник
3436.9 Помічник судді
3436.9 Помічник юриста
3450 Помічник приватного детектива. Можливості професійної сертифікації: приватний виконавець, адвокат, нотаріус, арбітражний керуючий, медіатор тощо
Продовження освіти
Право продовжити навчання за програмою третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі освіти дорослих.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Студентоцентроване та проблемно-орієнтоване навчання, що базується на застосуванні інноваційних підходів та інтерактивних освітніх технологій. Теоретичне навчання здійснюється на основі поєднання лекційних та семінарських (практичних) занять з самостійною роботою здобувача вищої освіти із застосування інформаційних технологій навчання, зокрема Google class, Moodle, Zoom. Практична підготовка передбачає проходження виробничої практики (стажування).
Система оцінювання
Формами підсумкового контролю є екзамени, заліки, а також диференційований залік, який проводиться для оцінювання якості виконання та захисту звіту з практики. Проміжний та поточний контроль здійснюється у формі виконання модульних контрольних робіт; підготовки та захисту проектів, презентацій, есе, реферативних досліджень тощо.
Програмні компетентності
Загальні
ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
ЗК2. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні
ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел
ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації
ЗК5. Здатність спілкуватися іноземною мовою у професійній сфері як усно, так і письмово
ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність)
ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення
ЗК8. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності)
ЗК9. Здатність працювати в міжнародному контексті
ЗК10. Здатність розробляти проекти та управляти ними
Спеціальні
СК1. Здатність застосовувати принципи верховенства права для розв’язання складних задач і проблем, у тому числі, у ситуаціях правової невизначеності
СК2. Здатність аналізувати та оцінювати вплив правової системи Європейського Союзу на правову систему України
СК3. Здатність аналізувати та оцінювати вплив Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також практики Європейського суду з прав людини на розвиток правової системи та правозастосування в Україні
СК4. Здатність оцінювати взаємодію міжнародного права та міжнародних правових систем з правовою системою України
СК5. Здатність використовувати сучасні правові доктрини та принципи у правотворчості та в процесі застосовування інститутів публічного і приватного права, а також кримінальної юстиції
СК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, давати розгорнуту юридичну аргументацію
СК7. Здатність застосовувати знання та розуміння основних засад (принципів) та процедур судочинства в Україні
СК8. Здатність застосовувати медіацію та інші правові інструменти альтернативного позасудового розгляду та вирішення правових спорів
СК9. Здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці правових явищ та правозастосовній діяльності
СК10. Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають системного, логічного та функціонального тлумачення норм права, а також розуміння особливостей практики їх застосування
СК11. Здатність критично оцінювати ефективність представництва і захисту прав, свобод та інтересів клієнтів
СК12. Здатність утверджувати етичні стандарти правничої діяльності, стандарти професійної незалежності та відповідальності правника
СК13. Здатність доносити до фахівців і нефахівців у сфері права інформацію, ідеї, зміст проблем та характер оптимальних рішень з належною аргументацією
СК14. Здатність самостійно готувати проекти нормативно-правових актів, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, прогнозувати результати їх впливу на відповідні суспільні відносини
СК15. Здатність самостійно готувати проекти актів правозастосування, враховуючи вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та вмотивованості
Програмні результати навчання
РН 1. Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і виявляти розуміння меж та механізмів їх правового регулювання
РН 2. Співвідносити сучасну систему цивілізаційних цінностей з правовими цінностями, принципами та професійними етичними стандартами
РН 3. Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження
РН 4. Здійснювати презентацію свого дослідження з правової теми, застосовуючи першоджерела та прийоми правової інтерпретації складних комплексних проблем, що постають з цього дослідження, аргументувати висновки
РН 5. Вільно спілкуватися іноземною мовою професійного спрямування (однією з офіційних мов Ради Європи) усно і письмово
РН 6. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи
РН 7. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх розв’язання
РН 8. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових досліджень та практичної діяльності
РН 9. Генерувати нові ідеї та використовувати сучасні технології у наданні правничих послуг
РН 10. Аналізувати взаємодію міжнародного права та міжнародно-правових систем з правовою системою України на основі усвідомлення основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів функціонування права
РН 11. Використовувати передові знання і методики у процесі правотворення та правозастосування інститутів публічного та приватного права і кримінальної юстиції
РН 12. Проводити порівняльно-правовий аналіз окремих інститутів права різних правових систем, враховуючи взаємозв’язок правової системи України з правовими системами Ради Європи та Європейського Союзу
РН 13. Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових інститутів
РН 14. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування
РН 15. Мати практичні навички розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією процесуальних функцій суб’єктів правозастосування
РН 16. Брати продуктивну участь у розробці проектів нормативно-правових актів, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, прогнозувати результати їх впливу на відповідні суспільні відносини
РН 17. Інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі правозастосування у різних сферах професійної діяльності

Викладачі освітньої програми

Вячеслав Волік
Вячеслав Волік [email protected]

професор кафедри права, доктор юридичних наук, професор

Академічні профілі
Вікторія Григор'єва
Вікторія Григор'єва [email protected]

завідувач кафедри права, кандидат юридичних наук, доцент

Академічні профілі
Вікторія Канна
Вікторія Канна [email protected]

доцент кафедри прикладної філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Любов Князькова
Любов Князькова [email protected]

доцент кафедри права, кандидат юридичних наук, доцент

Академічні профілі
Анна Політова
Анна Політова [email protected]

доцент кафедри права, кандидат юридичних наук, доцент

Академічні профілі
Галина Тихомирова
Галина Тихомирова [email protected]

доцент кафедри права, кандидат юридичних наук, доцент

Академічні профілі
Євген Черних
Євген Черних [email protected]

доцент кафедри права, кандидат юридичних наук, доцент

Академічні профілі
Потрібна консультація або є запитання? Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами