магістр

Освітня програма «Практична психологія»

Програма спрямована на підготовку фахівців, які виконують великий спектр професійних задач, серед них надання психологічної допомоги, вирішення психологічних проблем, робота з групами і проведення тренінгових програм, розробка та реалізація соціально-психологічних проєктів.

Детальніше про програму: умови зарахування, навчання, працевлаштування

Умови вступу Дізнайтесь правила прийому на програму "Практична психологія"
Ірина Деснова
Ірина Деснова [email protected] гарант освітньо-професійної програми, кандидат педагогічних наук, доцент

Магістранти вивчають групову психотерапію та допомогу в екстремальних ситуаціях, психологію масових явищ, психологічну роботу з травмою, суїцидальну поведінку, внутрішньо особистісний конфлікт, етнопсихологію, екологічну психологію. Майбутні фахівці проходять практику у закладах освіти, охорони здоров'я, правоохоронної системи, працевлаштування та профорієнтації, спеціалізованих соціальних службах. На базі психологічної лабораторії «Образ та якість життя особистості в процесі професійного становлення» магістранти займаються науково-дослідницькою роботою, відвідують майстер-класи відомих психологів-практиків, долучаються до просвітницьких заходів до Дня психічного здоров’я. 

Профіль освітньої програми «Практична психологія»
Вартість навчання (денна форма)
48730 ₴/рік
Вартість навчання (заочна форма)
21300 ₴/рік
є можливість навчання на бюджетній формі навчання
Умови вступу Дізнайтесь правила прийому на програму "Практична психологія"
Галузь знань
Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність
Психологія
Форми навчання
Денна, заочна
Освітня кваліфікація
Магістр з психології. Психолог
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Магістр
Спеціальність 053 «Психологія»
Освітня програма «Практична психологія»
Обсяг програми
90 кредитів ЄКТС, 1 рік 4 місяці
Мова викладання
українська
Наявність акредитації
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти Сертифікат №867
Переглянути сертифікат
Мета програми
Мета програми спрямована на зміцнення науково-освітнього та інноваційного потенціалу в галузі психології щодо розвитку людського капіталу, продукування та поширення ідей і нових знань. У відповідності з цим, загальна політика ОП спрямована на гармонійне поєднання теоретико-методологічних психологічних знань з практичним досвідом фахівців-психологів; постійний аналіз загальних соціально-психологічних процесів, що відбуваються в країні й світі та прогнозування актуальних запитів щодо психологічної практики; врахування потреб реальних та потенційних роботодавців; формування готовності майбутніх фахівців до практичної діяльності в умовах соціальних змін / трансформацій, реформування соціальних сфер / інституцій, мінливості та невизначеності соціально-психологічних процесів; опанування навичок проектного мислення, генерування нових ідей, визначення шляхів їх реалізації.
Характеристика програми)
Предметна область
Галузь знань - соціальні та поведінкові науки. Цикл загальної підготовки - 25%; цикл професійної підготовки - 75%. Нормативна частина - 73%; варіативна частина - 27%.
Фокус програми
Акцент на широкому огляді сучасних напрямків розвитку психологічної науки та практики; на змістовних знаннях психолого-педагогічних засад здійснення дослідницької, прикладної тa викладацької діяльності.
Орієнтація програми
Академічна, професійна, дослідницька
Особливості програми
Спираючись на знання теоретико-методологічних засад психологічної практики, студенти можуть здійснювати: науково-дослідну роботу; викладацьку діяльність, психологічний супровід управлінської, профорієнтаційної, рекрутингової та клінічної сфер.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Згідно з Національним класифікатором України: Класифікатор професій (ДК 003:2010) та International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08) може обіймати посади:
2445 Професіонала в галузі психології
2445.1 (23667)
2445.2 (80) Практичного психолога
2445.2 (1) Практичного психолога
Продовження освіти
Можливість навчання за програмою третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в систем післядипломної освіти.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Педагогічна взаємодія (лекції, лабораторні роботи, семінари), співпраця, партнерство, особистісно-діяльнісний підхід, організаційно-діяльнісні форми взаємодії.
Система оцінювання
Письмові та усні екзамени, тести, презентації, поточний контроль, есе, проектна робота, практика, випусковий екзамен, захист кваліфікаційної роботи.
Програмні компетентності
Загальні
Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
Здатність розробляти та управляти проектами.
Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.
Здатність спілкуватися іноземною мовою.
Спеціальні
Здатність здійснювати теоретичний, методологічний та емпіричний аналіз актуальних проблем психологічної науки та / або практики.
Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати психологічне дослідження з елементами наукової новизни та / або практичної значущості.
Здатність обирати і застосувати валідні та надійні методи наукового дослідження та/або доказові методики і техніки практичної діяльності.
Здатність здійснювати практичну діяльність (тренінгову, психотерапевтичну, консультаційну, психодіагностичну та іншу залежно від спеціалізації з використанням науково верифікованих методів та технік.
Здатність організовувати та реалізовувати просвітницьку та освітню діяльність для різних категорій населення у сфері психології.
Здатність ефективно взаємодіяти з колегами в моно- та мультидисциплінарних командах.
Здатність приймати фахові рішення у складних і непередбачуваних умовах, адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності.
Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності тa підвищувати професійну кваліфікацію.
Здатність дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної етики та керуватися загальнолюдськими цінностями.
Здатність розробляти та впроваджувати інноваційні методи
пеихологічної допомоги клієнтам у складних життєвих ситуаціях.
Здатність оцінювати та приймати професійні рішення під час трансформаційних тенденцій, соціальних змін та реформування інституцій.
Здатність вирішувати проблеми особистісного зростання та ефективного навчання в освітньо-розвивальних закладах, інклюзивно-ресурсних центрах, позашкільних установах.
Здатність надавати психологічний супровід суспільним організаціями, громалам, проектам.
Програмні результати навчання
1. Здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно важливих знань із різних джерел із використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.
2. Вміти організовувати та проводити психологічне дослідження із застосуванням валідних та надійних методів.
3. Узагальнювати емпіричні дані та формулювати теоретичні висновки.
4. Робити психологічний прогноз щодо розвитку особистості, груп, організацій.
5. Розробляти програми психологічних інтервенцій (тренінг, психотерапія, консультування тощо), провадити їх в індивідуальній та груповій роботі, оцінювати якість.
6. Розробляти просвітницькі матеріали та освітні програми, впроваджувати їх, отримувати зворотній звʼязок, оцінювати якість.
7. Доступно і аргументовано представляти результати досліджень у писемній та усній формах, брати участь у фахових дискусіях.
8. Оцінювати ступінь складності завдань діяльності та приймати рішення про звернення за допомогою або підвищення кваліфікації.
9. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та загальнолюдські цінності.
10.3дійснювати аналітичний пошук відповідної до сформульованої проблеми наукорої інформації та оцінювати її за критеріями адекватності.
11.3дійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності.
12.3дійснювати заходи попередження і протидії фізичному/психічному насильству.
13. Вміти аналізувати та надавати психологічну допомогу військовослужбовцям та їх сімʼям.

Викладачі освітньої програми

Олена Блашкова
Олена Блашкова [email protected]

доцент кафедри практичної психології, кандидат педагогічних наук

Академічні профілі
Анастасія Вагабова
Анастасія Вагабова [email protected]

старший викладач кафедри практичної психології

Академічні профілі
Ірина Деснова
Ірина Деснова [email protected]

в.о. завідувача кафедри практичної психології, кандидат педагогічних наук, доцент

Академічні профілі
Марія Нікольченко
Марія Нікольченко [email protected]

доцент кафедри української філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Ольга Пучина
Ольга Пучина [email protected]

доцент кафедри практичної психології, кандидат психологічних наук

Академічні профілі
Олена Стуліка
Олена Стуліка [email protected]

доцент кафедри практичної психології, кандидат психологічних наук, доцент

Академічні профілі
Потрібна консультація або є запитання? Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами