бакалавр

Освітня програма «Практична психологія»

Програма спрямована на підготовку фахівців, які спеціалізуються на вивченні поведінкових і розумових процесів. Її обирають ті, хто прагне допомагати людям ефективно використовувати власні психологічні можливості як у приватному житті, так і у кар’єрі. 

Студенти вивчають класичні та сучасні напрямки психології, відвідують майстер-класи психологів-практиків, беруть участь у колоквіумах з відомими вченими України. Професійні навички майбутні фахівці набувають на базі психологічної лабораторії та під час проходження практики у закладах освіти, дитячих будинках, спеціалізованих закладах.

Детальніше про програму: умови зарахування, навчання, працевлаштування

Умови вступу Дізнайтесь правила прийому на програму "Практична психологія"
Олена Блашкова
Олена Блашкова [email protected] гарант освітньої програми, кандидат психологічних наук, доцент

Підготовка студентів освітньої програми спрямована на оволодіння теоретико-методологічних психологічних знань, які здобуваються під час дисциплін. Майбутні фахівці проходять практику у закладах освіти різного рівня, закладах охорони здоров’я, громадських та волонтерських організаціях. На базі лабораторії «Образ та якість життя особистості» здобувачі освіти мають можливість займатися науково-дослідницькою діяльністю. Неформальна та інформальна освіта, яку обирають бакалаври, є якісним доповненням професійної підготовки майбутніх конкурентноспроможних фахівців у галузі психології.

Профіль освітньої програми «Практична психологія»
Вартість навчання (денна форма)
37480 ₴/рік
Вартість навчання (заочна форма)
13120 ₴/рік
є можливість навчання на бюджетній формі навчання
Умови вступу Дізнайтесь правила прийому на програму "Практична психологія"
Галузь знань
Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність
Психологія
Форми навчання
Денна, заочна
Освітня кваліфікація
Бакалавр з психології
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Бакалавр
Спеціальність 053 «Психологія»
Освітня програма «Практична психологія»
Обсяг програми
240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців
Мова викладання
українська
Наявність акредитації
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти Сертифікат №1950
Переглянути сертифікат
Мета програми
Підготовка фахівців, здатних розв'язувати складні задачі та практичні завдання в процесі навчання й професійної діяльності в галузі психології, що передбачає проведення наукових, прикладних та проєктних досліджень, здійснення інновацій в умовах соціальних трансформацій/невизначеності, здійснення професійної діяльності з урахуванням загальнолюдських цінностей та норм професійної етики психолога.
Характеристика програми)
Предметна область
Галузь знань – соціальні та поведінкові науки. Цикл загальної підготовки – 25%, цикл професійної підготовки – 75%. Нормативна частина – 73%, варіативна частина – 27%.
Фокус програми
Базова вища освіта у сфері психології. Освітня програма: Практична психологія
Орієнтація програми
Академічна та професійна орієнтація
Особливості програми
Практична орієнтація з урахуванням тендецій реформування багатьох соціальних сфер/інституцій, а також загальних трансформаційних процесів у суспільстві. Тематика і зміст науково-дослідних кваліфікаційних робіт відображують безпосередні та актуальні професійні інтереси здобувачів, відповідають психолого-прикладним запитам і реаліям сьогодення, враховують специфіку регіону, нерідко відбуваються за місцем роботи та на матеріалі актуальної організаційно/зовнішьної ситуації. Впровадження отриманих результатів і розробленого інноваційного інструментарію має прикладну значущість та цінність.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Згідно з Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» та International Standart Classification of Occupations 2008 (ISCO-08) може обіймати посади:
2445.2 Практичний психолог (соціальна сфера)
Типові посади: психолог, практичний психолог
Продовження освіти
Можливість продовжувати освіту за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Набуття додаткових спеціалізацій в системі післядипломної освіти.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Педагогічна взаємодія, проблемно-орієнтоване навчання, діяльнісний та задачний підхід, інтерактивні методи навчання, тренінгові технології
Система оцінювання
Формами підсумквого контролю є екзамени, заліки, а також диференційовані заліки, які проводяться для оцінювання якості виконання та захисту курсових робіт та звітів з практики. Проміжний та поточний контроль здійснюється у формі виконання модульних контрольних робіт, підготовки та захисту проєктів, презентацій, реферативних досліджень, здійснення кейс-стаді.
Програмні компетентності
Загальні
ЗК-1. Здатність застосовувати новітні технології та інновації у професійній діяльності.
ЗК-2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
ЗК-3. Здатність здійснювати комунікаційну діяльність, застосовувати навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.
ЗК-4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК-5. Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК-6. Здатність приймати обгрунтовані фахові рішення, адаптуватися до нестандартних ситуацій професійної діяльності.
ЗК-7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність) для розвʼязання завдань професійної діяльності та реалізовувати їх.
ЗК-8. Здатність використовувати навички міжособистісної взаємодії, мотивувати людей та рухатися до спільної мети.
ЗК-9. Здатність ефективно взаємодіяти з колегами в моно- та мультидисциплінарних командах.
ЗК-10. Здатність реалізувати свої права і обовʼязки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства й необхідність його сталого розвитку; спілкуватись державною мовою у професійній діяльності, протидіяти ї дискримінації; діяти соціально відповідально та свідомо; цінувати поважати різноманітність та мультикультурність.
ЗК-11. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, ї місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
Спеціальні
СК-1. Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом психології.
СК-2. Здатність до ретроспективного аналізу вітчизняного тa зарубіжного досвіду розуміння природи виникнення функціонування та розвитку психічних явищ.
СК-3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків.
СК-4. Здатність самостійно збирати тa критично опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел.
СК-5. Здатність використовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій.
СК-6. Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати психологічне дослідження.
СК-7. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати аргументовані висновки та рекомендації.
СК-8. Здатність організовувати та надавати психологічну допомогу (індивідуальну та групову).
СК-9. Здатність здійснювати просвітницьку та психопрофілактичну допомогу відповідно до запиту.
СК-10. Здатність дотримуватися норм професійної етики.
СК-11. Здатність до особистісного професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку.
СК-12. Здатність до психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах інклюзії.
СК-13. Здатність до соціально-психологічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами.
СК-14. Здатність до надання психологічної допомоги особистості, що опинилася в складних життєвих обставинах та в ситуації невизначеності.
СК-15. Здатність опановувати власні психоемоційні стани, використовувати внутрішній адаптаційний потенціал, усвідомлювати та підсилювати власні індивідуальні ресурси.
Програмні результати навчання
1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розвʼязання
2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування психічних явищ в контексті професійних завдань
3. Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань
4. Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за результатами власних досліджень і аналізу літературних джерел
5. Обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій (тести, опитувальники, проективні методики тощо) психологічного дослідження та технології психологічної допомоги
6. Формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками збору первинного матеріалу, дотримуватися процедури дослідження
7. Рефлексувати та критично оцінювати достовірність одержаних результатів психологічного дослідження, формулювати аргументовані висновки
8. Презентувати результати власних досліджень усно / письмово для фахівців і нефахівців
9. Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем у процесі професійної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення щодо їх розвʼязання
10. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну позицію, модифікувати висловлювання відповідно до культуральних особливостей співрозмовника
11. Складати та реалізовувати план консультативного процесу з урахуванням специфіки запиту та індивідуальних особливостей клієнта, забезпечувати ефективність власних дій
12. Складати та реалізовувати програму психопрофілактичних та просвітницьких дій, заходів психологічної допомоги у формі лекцій, бесід, круглих столів, ігор, тренінгів тощо, відповідно до вимог замовника
13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові відмінності
14. Ефективно виконувати різні ролі у команді у процесі вирішення фахових завдань, у тому числі демонструвати лідерські якості
15. Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку
16. Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної діяльності психолога
17. Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати гуманістичним та демократичним цінностям у професійній та громадській діяльності
18. Вживати ефективні заходи щодо збереження здоровʼя (власного й оточення) та за потреби визначати зміст запиту до супервізії
19. Ефективно використовувати навички рефлексії та саморегуляції в різних професійних та життєвих обставинах
20. Опановувати технології супроводу учасників освітнього процесу в умовах інклюзії
21. Виявляти зацікавленість та обізнаність в різних сферах людського знання, практики та життєдіяльності. Демонструвати широкий світогляд

Викладачі освітньої програми

Олена Блашкова
Олена Блашкова [email protected]

доцент кафедри практичної психології, кандидат педагогічних наук

Академічні профілі
Анастасія Вагабова
Анастасія Вагабова [email protected]

старший викладач кафедри практичної психології

Академічні профілі
Ірина Деснова
Ірина Деснова [email protected]

в.о. завідувача кафедри практичної психології, кандидат педагогічних наук, доцент

Академічні профілі
Ольга Моргунова
Ольга Моргунова [email protected]

доцент кафедри англійської філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Марія Нікольченко
Марія Нікольченко [email protected]

доцент кафедри української філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Ольга Пучина
Ольга Пучина [email protected]

доцент кафедри практичної психології, кандидат психологічних наук

Академічні профілі
Альона Стадник
Альона Стадник [email protected]

доцент кафедри філософії та соціології, кандидат соціологічних наук, доцент

Академічні профілі
Олена Стуліка
Олена Стуліка [email protected]

доцент кафедри практичної психології, кандидат психологічних наук, доцент

Академічні профілі
Анастасія Трофименко
Анастасія Трофименко [email protected]

доцент кафедри політології та міжнародних відносин, кандидат політичних наук, доцент

Академічні профілі
Наталя Шипік
Наталя Шипік [email protected]

доцент кафедри історії та археології, кандидат історичних наук, доцент

Академічні профілі
Василь Шусть
Василь Шусть [email protected]

доцент кафедри практичної психології, кандидат педагогічних наук, доцент

Академічні профілі
Потрібна консультація або є запитання? Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами