бакалавр

Освітня програма «Польсько-українські філологічні студії»

Підготовка філолога-полоніста з актуальними hard і soft skills рівня «Бакалавр», який готовий надавати послуги у сфері літературної, мовленнєвої, перекладацької та викладацької діяльності, забезпечувати польсько-українську комунікацію у різних сферах.

Детальніше про програму: умови зарахування, навчання, працевлаштування

Умови вступу Дізнайтесь більше про умови вступу на програму "Польсько-українські філологічні студії"
Неллі Гайдук
Неллі Гайдук [email protected] гарант освітньої програми, кандидат філологічних наук, доцент

Спрямована на студійний характер навчання, використання сучасних цифрових і проєктних технологій, розвиток компетентностей міжкультурної комунікації та soft skills завдяки академічній мобільності у межах проєктів ERASMUS і Transform4Europe та залученості до культурних, освітніх і наукових заходів з польськими університетами-партнерами.

Профіль освітньої програми «Польсько-українські філологічні студії»
Вартість навчання (денна форма)
37480 ₴/рік
Вартість навчання (заочна форма)
13120 ₴/рік
є можливість навчання на бюджетній формі навчання
Умови вступу Дізнайтесь більше про умови вступу на програму "Польсько-українські філологічні студії"
Галузь знань
Гуманітарні науки
Спеціальність
Філологія
Форми навчання
Денна, заочна
Освітня кваліфікація
Бакалавр філології за спеціалізацією слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – польська
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Бакалавр
Спеціальність 035 «Філологія»
Освітня програма «Польсько-українські філологічні студії»
Обсяг програми
240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців
Мова викладання
Українська, польська
Наявність акредитації
Міністерство освіти і науки України Сертифікат НД №0585911
Переглянути сертифікат
Мета програми
Підготувати висококваліфікованого філолога-полоніста із сформованими актуальними hard skills та soft skills рівня «Бакалавр», який готовий надавати послуги у сфері літературної, мовленнєвої, перекладацької та викладацької діяльності.
Характеристика програми)
Предметна область
Нормативна частина – 75%, варіативна частина – 25%
Фокус програми
Загальна
Орієнтація програми
Освітньо-професійна
Особливості програми
Акцент на студійний характер навчання, використання сучасних цифрових і проєктних технологій, забезпечення прикладної спрямованості діяльності сучасного філолога, розвиток компетентностей міжкультурної комунікації та soft skills через академічний обмін та участь у проєктах студентської мобільності з польськими університетами-партнерами, зокрема ERASMUS, залученості до культурних, освітніх і наукових заходів Transform4Europe.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Бакалавр з філології може обіймати такі посади:
2444 Професіонали в галузі філології, лінгвістики та перекладів;
2444.2 Філолог;
2444.2 Лінгвіст;
2444.2 /24316 Перекладач;
2451 Професіонали в галузі літератури;
2451.2/23166 Літературний співробітник;
Згідно з Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08) випусник може обіймати такі посади:
264 Authors, journalists and linguists
Продовження освіти
Навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій у системі післядипломної освіти.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Проблемно-орієнтований стиль навчання. Оглядові та інтерактивні лекції, практичні заняття з використанням методів тренінгу, «мозкового штурму», кейсу, рольової гри, дискусії, постерного захисту, презентації проєкту, тощо. Самостійна робота на основі підручників, конспектів, проходження модулів на дистанційному порталі університету, європейських вишів-партнерів та курсах з неформальної освіти.
Система оцінювання
Поточне оцінювання: експрес-тестування, письмові опитування, усні відповіді на практичних заняттях, результативність у командній роботі, виконання творчих та пошукових завдань, самооцінювання, презентація результатів проходження практики.
Сесійне оцінювання: заліки та екзамени (усні, письмові у формі тестів, комбіновані), захист курсової роботи.
Підсумкова атестація: атестаційний екзамен.
Програмні компетентності
Загальні
1) Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
2) Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
3) Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
4) Здатність бути критичним і самокритичним.
5) Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями.
6) Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.
7) Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
8) Здатність працювати в команді та автономно.
9) Здатність спілкуватися іноземною мовою
10) Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
11) Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
12) Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
13) Навички раціональної економічної поведінки та формування підприємницького мислення.
14) Здатність проведення досліджень на належному рівні.
Фахові
1) Усвідомлення структури філологічної науки та її теоретичних основ.
2) Здатність використовувати в професійній діяльності знання про мову як особливу знакову систему, її природу, функції, рівні.
3) Здатність використовувати в професійній діяльності знання з теорії та історії польської мови.
4) Здатність аналізувати діалектні та соціальні різновиди польської мови, описувати соціолінгвальну ситуацію
5) Здатність використовувати в професійній діяльності системні знання про основні періоди розвитку зарубіжної і, зокрема, польської літератури від давнини до ХХІ століття, еволюцію напрямів, жанрів і стилів, чільних представників та художні явища, а також знання про тенденції розвитку світового літературного процесу та української літератури.
6) Здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати польську мову в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у різних сферах життя.
7) Здатність до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації мовленнєвих, літературних, фольклорних фактів, інтерпретації та перекладу польських текстів.
8) Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для розв’язання професійних завдань.
9) Усвідомлення засад і технологій створення текстів різних жанрів і стилів державною та польською мовами.
10) Здатність здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та перекладацький аналіз художніх текстів різних стилів і жанрів.
11) Здатність до надання консультацій з дотримання норм літературної мови та культури мовлення.
12) Здатність до організації ділової комунікації.
Програмні результати навчання
1. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та нефахівцями державною та іноземними мовами усно й письмово, використовувати їх для організації ефективної міжкультурної комунікації.
2. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати, впорядковувати, класифікувати й систематизувати.
3. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти.
4. Розуміти фундаментальні принципи буття людини, природи, суспільства.
5. Співпрацювати з колегами, представниками інших культур та релігій, прибічниками різних політичних поглядів тощо.
6. Використовувати інформаційні й комунікаційні технології для вирішення складних спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності.
7. Розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів.
8. Знати й розуміти систему мови, загальні властивості літератури як мистецтва слова, історію зарубіжної літератури, зокрема польської, і вміти застосовувати ці знання у професійній діяльності.
9. Характеризувати діалектні та соціальні різновиди польської мови, описувати соціолінгвальну ситуацію.
10. Знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у практичній діяльності.
11. Знати принципи, технології та прийоми створення усних і письмових текстів різних жанрів і стилів державною та польською мовами.
12. Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють.
13. Аналізувати й інтерпретувати твори зарубіжної, зокрема польської, художньої літератури й усної народної творчості, визначати їхню специфіку й місце в літературному процесі.
14. Використовувати польську мову, в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній, професійній, науковій сферах життя.
15. Здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та перекладацький аналіз текстів різних стилів і жанрів.
16. Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції славістики, уміти застосовувати їх у професійній діяльності.
17. Збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти мови й мовлення й використовувати їх для розв’язання складних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання.
18. Мати навички управління комплексними діями або проєктами при розв’язанні складних проблем у професійній діяльності в галузі філології та нести відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах.
19. Мати навички участі в наукових та/або прикладних дослідженнях у галузі філології.
20. Знати й розуміти сутність, форми та принципи підприємництва, організацію і функціонування підприємницької діяльності і вміти застосовувати ці знання у практичній діяльності.

Обов'язкові дисципліни

Політико-правові студії (ОП «Польсько-українські філологічні студії») Академічне письмо (ОП «Польсько-українські філологічні студії») Українознавчі студії (ОП «Польсько-українські філологічні студії») Філософія (Польсько-українські філологічні студії) Практичний курс польської мови Безпека життєдіяльності (ОП «Польсько-українські філологічні студії») Історія польської літератури та художній переклад Історія зарубіжної літератури (ОП «Польсько-українські філологічні студії») Лінгвокраїнознавство (ОП «Польсько-українські філологічні студії») Актуальні проблеми сучасної літератури Медіалінгвістика (ОП «Польсько-українські філологічні студії») Латина (ОП «Польсько-українські філологічні студії»)

Студенти що навчаються за освітньою програмою «Польсько-українські філологічні студії» під час навчання мають можливість самостійно обрати 25% навчальних дисциплін з каталогу вибіркових дисциплін

Викладачі освітньої програми

Неллі Гайдук
Неллі Гайдук [email protected]

доцент кафедри прикладної філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Олена Педченко
Олена Педченко [email protected]

завідувач кафедри прикладної філології, кандидат філологічних наук

Академічні профілі
Олексій Сухомлинов
Олексій Сухомлинов [email protected]

професор кафедри прикладної філології, доктор філологічних наук, професор

Академічні профілі
Яна Сичугова
Яна Сичугова [email protected]

асистент кафедри прикладної філології

Академічні профілі
Віктор Ніколаєнко
Віктор Ніколаєнко [email protected]

старший викладач кафедри романо-германської філології

Академічні профілі
Наталія Городнюк
Наталія Городнюк [email protected]

професор кафедри англійської філології, доктор філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Віктор Дворянкін
Віктор Дворянкін [email protected]

доцент кафедри української філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Марія Нікольченко
Марія Нікольченко [email protected]

доцент кафедри української філології, кандидат філологічних наук, доцент

Академічні профілі
Юрій Дрейс
Юрій Дрейс [email protected]

доцент кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, кандидат технічних наук, доцент

Академічні профілі
Ірина Петрик
Ірина Петрик [email protected]

старший викладач кафедри раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища, доктор філософії в галузі соціальних та поведінкових наук

Академічні профілі
Ірина Деснова
Ірина Деснова [email protected]

в.о. завідувача кафедри практичної психології, кандидат педагогічних наук, доцент

Академічні профілі
Ганна Омельченко
Ганна Омельченко [email protected]

доцент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, кандидат економічних наук, доцент

Академічні профілі
Ігор Гудима
Ігор Гудима [email protected]

професор кафедри філософії та соціології, доктор філософських наук, доцент

Академічні профілі
Анастасія Трофименко
Анастасія Трофименко [email protected]

доцент кафедри політології та міжнародних відносин, кандидат політичних наук, доцент

Академічні профілі
Діана Шебаніц
Діана Шебаніц [email protected]

доцент кафедри права, кандидат історичних наук , доцент

Академічні профілі
Ольга Демідко
Ольга Демідко [email protected]

доцент кафедри культурології, кандидат історичних наук

Академічні профілі
Наталя Шипік
Наталя Шипік [email protected]

доцент кафедри історії та археології, кандидат історичних наук, доцент

Академічні профілі
Потрібна консультація або є запитання? Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами